Poradniku dla nauczyciela cz. I "Chemia ogólna I nieorganiczna" oraz cz. II "Chemia organiczna" ( Wydawnictwo Edukacyjne "ŻAK" Zofii Dobkowskiej)
Pobierz 290.09 Kb.
NazwaPoradniku dla nauczyciela cz. I "Chemia ogólna I nieorganiczna" oraz cz. II "Chemia organiczna" ( Wydawnictwo Edukacyjne "ŻAK" Zofii Dobkowskiej)
strona1/4
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar290.09 Kb.
TypPoradnik
  1   2   3   4
CHEMIA W GIMNAZJUM – PLAN WYNIKOWY


Proponowany plan wynikowy dotyczy „Programu nauczania chemii w gimnazjum”, autorstwa Bożeny Kałuży, Feliksy Kamińskiej i Andrzeja Reycha, zatwierdzonego przez MEN pod numerem DKW-4014-99/99. Stanowi on obudowę podręczników autorstwa Bożeny Kałuży i Andrzeja Reycha, i jest dostosowany do rozkładu materiału nauczania zaproponowanego w Poradniku dla nauczyciela cz. I „Chemia ogólna i nieorganiczna” oraz cz. II „Chemia organiczna” ( Wydawnictwo Edukacyjne „ŻAK” Zofii Dobkowskiej).

Plan wynikowy orientuje dydaktykę na rzeczywiste wyniki nauczania. Zaproponowano wymagania edukacyjne ( wraz z numerami standardów) na poszczególne oceny szkolne do każdego tematu, który, w zależności od potrzeb i poziomu intelektualnego uczniów, może być realizowany w czasie jednej lub kilku jednostek lekcyjnych, a utrwalany podczas lekcji powtórzeniowych.

Wymagania są zróżnicowane pod względem łatwości i zakresu treści. Wymagania na ocenę dopuszczającą, to wiadomości i umiejętności najłatwiejsze, podstawowe, niezbędne do dalszej edukacji, ułatwiające uczenie się innych przedmiotów. Wymagania na ocenę bardzo dobrą są najtrudniejsze, wymagające, w wielu przypadkach stosowania wiadomości w sytuacjach nowych. Aby otrzymać ocenę wyższą, uczeń musi spełnić wymagania stawiane na oceny niższe.

Proponowany plan wynikowy ma na celu ułatwienie Państwu zaplanowania pracy z uczniami i opracowania własnego systemu oceniania, dostosowanego do rzeczywistych warunków pracy w szkole.


DZIAŁ I. CHEMIA I MY


TEMATY:


1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach chemii.

2. Zasady bezpieczeństwa podczas lekcji chemii.


Nr
tematu

Ocena dopuszczająca
Uczeń:

Ocena dostateczna
Uczeń:

Ocena dobra
Uczeń:

Ocena bardzo dobra
Uczeń:

1

- podaje, jakie wyroby przemysłu chemicznego znane są z życia codziennego, (II 2)

- wymienia gałęzie przemysłu chemicznego dostarczające produkty potrzebne w życiu, (II 2)

- uzasadnia hasło „Chemia żywi, leczy, ubiera, broni”, (II 2)

- uzasadnia twierdzenie, że życie bez wyrobów przemysłu chemicznego byłoby obecnie niemożliwe, a z przemianami chemicznymi spotykamy się wszędzie, (II 2)

2

- podaje podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakie powinny być przestrzegane podczas wykonywania doświadczeń. (III 4)

- podaje przykłady, jakie skutki może spowodować nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń. (III 4)

- uzasadnia konieczność zachowania warunków bezpieczeństwa, (III 4)

- podaje przykłady katastrof ekologicznych, ich przyczyny i skutki, (III 4)DZIAŁ II. SUBSTANCJE CHEMICZNE Z NASZEGO OTOCZENIA I ICH PRZEMIANY


TEMATY:

 1. Substancje chemiczne i ich właściwości,

 2. Mieszaniny substancji,

 3. Zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne,

 4. Pierwiastki i związki chemiczne a mieszaniny,

 5. Metale i niemetale,

 6. Badanie składu powietrza,

 7. Właściwości tlenu,

 8. Właściwości dwutlenku węgla,

 9. Zanieczyszczenia powietrza,

 10. Skład i właściwości wody,

 11. Właściwości wodoru,

 12. Reakcje utleniania – redukcji
Nr
tematu

Ocena dopuszczająca
Uczeń:

Ocena dostateczna
Uczeń:

Ocena dobra
Uczeń:

Ocena bardzo dobra
Uczeń:

1

- odróżnia ciało fizyczne od substancji chemicznej, (I 1)

- odczytuje z tablic właściwości substancji, np. gęstość, temperaturę topnienia i wrzenia,
(II 1)

- wymienia właściwości charakterystyczne, umożliwiające identyfikację substancji, ( II 2)

- definiuje pojęcie substancji chemicznej, (I 1)
- znajduje w tablicach substancje o podanych właściwościach, ( II 1)
- podaje właściwości substancji, dzięki którym znalazły one zastosowania praktyczne w życiu codziennym, (II 2)

- podaje, na podstawie opisanych właściwości, nazwy substancji poznanych podczas lekcji, (II 2)
- mierzy masę i objętość substancji oraz oblicza jej gęstość, (I 2)

- wykorzystuje gęstość do obliczenia masy substancji o znanej objętości i objętości substancji o znanej masie, (III 3)
- podaje sposoby identyfikacji różnych substancji, (II 2)

2

- określa, jaką mieszaninę nazywa się jednorodną, a jaką – niejednorodną, ( I 1)
- rozróżnia mieszaninę jednorodną i niejednorodną, (III 1)- wymienia, czym różni się mieszanina jednorodna od niejednorodnej, (II 2)
- podaje przykłady mieszanin jednorodnych i niejednorodnych, (III 1)

- podaje przykłady mieszanin jednorodnych i niejednorodnych, uzasadniając wybór, (III 1)
- proponuje sposoby rozdzielania mieszanin, (IV 4)

- projektuje, wykonuje i opisuje sposoby rozdzielania mieszanin, (IV 4)

Nr
tematu

Ocena dopuszczająca
Uczeń:

Ocena dostateczna
Uczeń:

Ocena dobra
Uczeń:

Ocena bardzo dobra
Uczeń:


3


- określa, jaki warunek musi spełniać przemiana, aby była reakcją chemiczną, (I 1)
- odróżnia substraty i produkty reakcji oraz podaje słowny zapis równania reakcji, (III 2)
- określa, jak reakcję nazywa się reakcją syntezy, (I 1)
- wskazuje, które z opisanych przemian są reakcjami chemicznymi, które są reakcjami syntezy, uzasadniając wybór, (III 1)


- podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych znanych z życia codziennego,
(III 1)
- podaje przykłady reakcji syntezy, (III 1)


- opisuje reakcje chemiczne znane z życia codziennego, podając towarzyszące im zjawiska fizyczne, (III 1)


4


- określa, jaką substancję nazywamy pierwiastkiem, jaką związkiem chemicznym, (I 1)
- podaje przykłady pierwiastków i opisuje ich właściwości, (III 1)
- wymienia i zapisuje symbole kilku pierwiastków chemicznych, (III 2)
- podaje przykłady związków chemicznych, (III 1)
- odczytuje symbole i nazwy pierwiastków na podstawie podanego ich miejsca w układzie okresowym, (II 1)
- wymienia cechy różniące mieszaninę od związku chemicznego, (II 2)


- opisuje właściwości fizyczne poznanych pierwiastków, (III 1)
- na podstawie podanych właściwości fizycznych określa, jaki to pierwiastek, (III 1)


- określa miejsce podanego pierwiastka w układzie okresowym i podaje nazwy i symbole pierwiastków o podobnych do danego właściwościach chemicznych,
(II 1)
- porównuje właściwości mieszanin z właściwościami związków chemicznych, (III 1)


- uzasadnia, dlaczego poznane substancje, np. tlenek magnezu, tlenek rtęci, są związkami chemicznymi, (II 1)
- porównuje reakcje syntezy z reakcją analizy, (II 2)


5


- odróżnia metale od niemetali,
(III 1)
- wymienia nazwy metali i niemetali, ( I 1)
- podaje zastosowanie metali w życiu codziennym, (III 1)
- podaje właściwości charakterystyczne dla metali i niemetali, ( I 1)
- zalicza pierwiastki do metali lub niemetali na podstawie podanych właściwości, ( II 2)


- porównuje właściwości poznanych metali i niemetali,
( III 1)
- podaje właściwości metali, które znalazły zastosowania praktyczne, (III 1)


- podaje kryteria klasyfikacji pierwiastków na metale i niemetale, (II 2)
- podaje miejscowości, w których występują w Polsce rudy metali, (II 1)

Nr
tematu

Ocena dopuszczająca
Uczeń:

Ocena dostateczna
Uczeń:

Ocena dobra
Uczeń:

Ocena bardzo dobra
Uczeń:


6


- wymienia najważniejsze składniki powietrza, (I 1)
- zalicza powietrze do mieszanin jednorodnych, (I 1)


- podaje zawartość procentową głównych składników powietrza, (III 2)
- zna zasługi K. Olszewskiego i Z. Wróblewskiego w badaniach powietrza, (II 2)


- podaje zjawiska świadczące o tym, że tlen jest składnikiem powietrza, (III 1)
- opisuje doświadczenie świadczące o tym, że powietrze jest mieszaniną, (III 1)
- opisuje, jak rozdziela się powietrze na składniki, (III 1)


- projektuje doświadczenia potwierdzające występowanie tlenu, dwutlenku węgla, pary wodnej w powietrzu, (IV 4)


7


- podaje symbol tlenu i jego miejsce w układzie okresowym,
(II 1)
- określa właściwości tlenu, (III 1)
- podaje nazwy poznanych tlenków i ich skład, (I 1)
- podaje, jakie jest znaczenie tlenu w życiu i praktyce, (I 1)


- umie wykryć tlen, (III 1)
- podaje zastosowania tlenu, (I 1)


- wyjaśnia, na czym polega reakcja spalania i rola tlenu w tej reakcji, (III 1)
- zapisuje słownie równania reakcji spalania dowolnych pierwiastków, (III 2)
- podaje przykłady reakcji utleniania i spalania, (II 2)


- podaje różnice między pojęciami utlenianie i spalanie, (II 2)
- projektuje metodę laboratoryjną otrzymywania tlenu, (IV 4)
- wyjaśnia, dlaczego spalanie w tlenie przebiega szybciej niż spalanie w powietrzu,
(IV 1)8


- podaje skład dwutlenku węgla,
(II 2)
- opisuje właściwości dwutlenku węgla, (III 1)
- określa, jaką reakcję nazywa się reakcją wymiany, (I 1)
- zna zastosowania dwutlenku węgla, (III 1)
- podaje, gdzie występuje dwutlenek węgla, (II 2)
- wykrywa dwutlenek węgla, (IV 1)


- podaje, dzięki jakim właściwościom dwutlenek węgla znalazł zastosowania praktyczne, (III 1)
- projektuje, jak odróżnić tlen od dwutlenku węgla, (IV 1)
- podaje różnice między reakcją analizy, syntezy i wymiany, (II 2)


- projektuje, jak w laboratorium otrzymać dwutlenek węgla, (IV 4)
- projektuje doświadczenie potwierdzające skład dwutlenku węgla, (IV 4)
- proponuje, jak odróżnić tlen od dwutlenku węgla i od azotu, (IV 1)

Nr
tematu

Ocena dopuszczająca
Uczeń:

Ocena dostateczna
Uczeń:

Ocena dobra
Uczeń:

Ocena bardzo dobra
Uczeń:


9


- podaje, jakie zanieczyszczenia mogą występować w powietrzu, (III 4)
- podaje, które tlenki zanieczyszczające powietrze powodują zjawisko kwaśnych opadów, (III 4)
- podaje przykłady źródeł zanieczyszczenia powietrza, (III 4)


- wyjaśnia, dlaczego wzdłuż dróg i wokół zakładów przemysłowych należy zakładać ochronne pasy zieleni, (III 4)
- uzasadnia, dlaczego konieczne jest wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych, (III 4)


- wyjaśnia, na czym polega zjawisko „dziury ozonowej”, (III 4)
- podaje przyczyny wzrostu stężenia dwutlenku węgla w powietrzu, (III 4)
- wskazuje, jaki wpływ na zdrowie mogą mieć zanieczyszczenia powietrza z różnych źródeł, (III 4)


- podaje sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, (III 4)
- opisuje przyczyny i skutki „dziury ozonowej”, (III 4)
- podaje przyczyny i skutki „efektu cieplarnianego”, (III 4)
- wykonuje proste obliczenia wykorzystujące skład procentowy powietrza, (I 2)


10


- podaje skład i właściwości wody, (III 1)
- opisuje znaczenie wody w życiu codziennym i w przyrodzie, (III 1)


- opisuje reakcje syntezy i analizy wody, (III 1)
- podaje słowny zapis syntezy i analizy wody, oraz reakcji pary wodnej z magnezem, (III 2)


- wykonuje doświadczenie świadczące o obecności pary wodnej w powietrzu, (III 1)
- opisuje reakcje pary wodnej z magnezem, podając wnioski z niej wynikające, (III 1)


- projektuje doświadczenia pozwalające na ustalenie składu pierwiastkowego wody, (IV 4)


11


- podaje symbol i miejsce wodoru w układzie okresowym, (II 1)
- opisuje właściwości wodoru,
(III 1)
- zna warunki bezpiecznej pracy z wodorem, (III 4)


- opisuje sposoby zbierania wodoru w naczyniach, (III 1)
- podaje, jak wykazać, że wodór ma mniejszą od powietrza gęstość, (III 1)


- wyjaśnia, dlaczego napełnianie balonów helem jest bezpieczniejsze niż napełnianie ich wodorem, (IV 2)


- podaje, jak można otrzymać wodór, (IV 1)
- porównuje właściwości tlenu, wodoru, azotu, dwutlenku węgla, (IV 1)


12


- określa, który z substratów nazywa się utleniaczem, który reduktorem, który się utlenia, który redukuje, (I 1)
- wskazuje utleniacz, reduktor, substrat, który utlenia się i który redukuje (na podstawie słownego zapisu równania reakcji). (I 1)


- zapisuje słownie typowe reakcje utleniania-redukcji, wskazuje w nich utleniacz i reduktor, substrat ulegający utlenianiu i redukcji. (III 2)


- podaje przykłady praktycznego zastosowania reakcji utleniania-redukcji, (III 1)


- planuje doświadczenia prowadzące do otrzymywania metali z ich tlenków, z zastosowaniem różnych poznanych reduktorów. (IV 1)DZIAŁ III. TEORIA ATOMISTYCZNO-CZĄSTECZKOWA

TEMATY:


 1. Ziarnista budowa materii.

 2. Ilościowe znaczenie symboli i wzorów.

 3. Jak zbudowane są atomy.

 4. Elektrony w atomach.

 5. Właściwości pierwiastków a budowa ich atomów.

 6. Wiązanie jonowe.

 7. Wiązanie atomowe (kowalencyjne) w cząsteczkach pierwiastków.

 8. Budowa cząsteczek związków chemicznych.

 9. Budowa a właściwości substancji.

 10. Wartościowość.

 11. Wartościowość pierwiastka a jego miejsce w układzie okresowym.
Nr
tematu

Ocena dopuszczająca
Uczeń:

Ocena dostateczna
Uczeń:

Ocena dobra
Uczeń:

Ocena bardzo dobra
Uczeń:


1


- określa, na czym polega proces dyfuzji i kontrakcji, (I 1)
- określa atom jako najmniejszą część pierwiastka posiadającą jego właściwości chemiczne oraz pierwiastek jako zbiór atomów o takich samych właściwościach chemicznych, (I 1)


- wyjaśnia mechanizm procesu kontrakcji i dyfuzji, (III 1)


- podaje przykłady zjawisk świadczące o ziarnistej budowie materii, (III 1)
- modeluje substancje o różnych stanach skupienia, (IV 4)


- projektuje doświadczenia świadczące o ziarnistej budowie materii, (IV 4)
- wyjaśnia na podstawie modeli różnice we właściwościach substancji o różnych stanach skupienia, (IV 4)


2


- określa, co to jest cząsteczka,
(I 1)
- zapisuje określoną liczbę atomów za pomocą wzorów, (III 2)
- zapisuje wzór cząsteczki na podstawie modelu, (III 2)
- zapisuje określoną liczbę cząsteczek za pomocą wzorów i określa liczbę atomów w cząsteczce i zbiorach cząsteczek, (III 2)
- definiuje pojęcia masy atomowej i cząsteczkowej, (I 1)
- odczytuje z tablic masy atomowe,
(II 1)- podaje zależność między masą atomu a masą atomową, (I 1)
- oblicza masy cząsteczkowe związków o podanych wzorach, (I 2)


- modeluje przebieg poznanych reakcji chemicznych, (IV 3)
- oblicza masy cząsteczkowe związków o podanych wzorach, (I 2)


- wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem mas atomowych i cząsteczkowych, (I 2)
- oblicza masę cząsteczki na podstawie masy cząsteczkowej, (I 2)

Nr
tematu

Ocena dopuszczająca
Uczeń:

Ocena dostateczna
Uczeń:

Ocena dobra
Uczeń:

Ocena bardzo dobra
Uczeń:


3


- wymienia cząstki, z których składają się atomy, podaje ich przybliżone masy i ładunki, (I 1)
- podaje położenie cząstek elementarnych w atomie, (I 1)
- podaje, co określa liczba atomowa i liczna masowa, (I 1)
- podaje liczbę cząstek w atomie o znanej liczbie atomowej i masowej,
(I 2)
- definiuje pojęcie izotopu, (I 1)
- zna zastosowania izotopów promieniotwórczych i konieczność zachowania ostrożności przy pracy z nimi, (III 4)
- zna oznakowanie izotopów promieniotwórczych, (II 1)- rozpoznaje symbole izotopów, (III 2)
- podaje przykłady izotopów, (III 2)
- podaje różnice w składzie atomów izotopów danego pierwiastka na podstawie ich symboli, (III 2)


- przewiduje budowę atomu danego pierwiastka na podstawie jego miejsca w układzie okresowym, (II 2)
- rozróżnia pojęcia: masa atomowa i liczba masowa, (I 1)
- zna odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie, które przyczyniły się do ustalenia budowy atomu, (I 1)


- wyjaśnia, dzięki jakim właściwościom izotopy promieniotwórcze znalazły zastosowania praktyczne, (III 1)
- definiuje pierwiastek jako zbiór atomów o takiej samej liczbie atomowej, (I 1)
- rozumie zależność między składem izotopowym a masą atomową pierwiastka, (IV 3)
4


- zna zależność między numerem okresu a liczbą powłok elektronowych, (II 2)
- zna zależność między liczbą elektronów na zewnętrznej powłoce a numerem grup 1,2 i od 13 do 18, (II 2)
- określa liczbę elektronów, liczbę powłok elektronowych i liczbę elektronów na zewnętrznej powłoce na podstawie miejsca pierwiastka w układzie okresowym, (II 2)
- podaje nazwę pierwiastka, znając konfigurację elektronową jego atomu, (II 2)


- podaje konfigurację elektronową atomów pierwiastków okresów od I do III na podstawie ich miejsca w układzie okresowym, (II 2)

- na podstawie modelu określa symbol pierwiastka z zaznaczeniem liczby atomowej i masowej, (III 2)


- modeluje atomy pierwiastków o liczbie atomowej od 1 do 20 z wykorzystaniem tabeli układu okresowego i podanej liczby masowej, (II 2)
- określa model atomu, znając liczbę atomową i masową, (II 2)


5


- podaje miejsce w układzie okresowym pierwiastków o takiej samej liczbie elektronów na zewnętrznej powłoce i podobnych właściwościach chemicznych, (II 2)


- zauważa zależność między właściwościami pierwiastków a liczbą elektronów ostatniej powłoki ich atomów i miejscem pierwiastka w układzie okresowym, (II 2)
- określa miejsce metali i niemetali w układzie okresowym, (II 2)
- określa wspólne charakterystyczne cechy budowy atomów metali, (III 1)


- określa podobieństwa i różnice w budowie atomów metali, (III 1)
- określa podobieństwa i różnice w budowie atomów pierwiastków tej samej grupy, (III 1)
- określa zależność budowy atomu i właściwości pierwiastków a ich miejscem w układzie okresowym, (II 2)
Nr
tematu

Ocena dopuszczająca
Uczeń:

Ocena dostateczna
Uczeń:

Ocena dobra
Uczeń:

Ocena bardzo dobra
Uczeń:


6


- podaje przykłady pierwiastków tworzących między sobą związki chemiczne o budowie jonowej, (III 1)
- wskazuje wzory związków, w których występuje wiązanie jonowe, (III 2)


- opisuje, jak tworzy się wiązanie jonowe, (III 1)
- wyjaśnia, na czym polega wiązanie jonowe, (III 1)


- podaje symbole jonów, z których złożony jest związek chemiczny o podanym wzorze sumarycznym,
(III 2)
- na podstawie symboli jonów określa wzór związku chemicznego złożonego z tych jonów, (III 2)


- przewiduje rodzaj wiązania i wzory związków pierwiastków grup 1 i 2 z pierwiastkami z grup 16 i 17, (IV 1)


7


- podaje przykłady cząsteczek substancji, w których występuje wiązanie jonowe, (III 1)
- wybiera wzory substancji, w których występuje wiązanie jonowe, oraz tych, w których występuje wiązanie atomowe, (III 2)


- opisuje, jak się tworzy wiązanie atomowe, (III 1)
- wie, na czym polega wiązanie atomowe, (I 1)


- przedstawia wzory elektronowe cząsteczek pierwiastków i związków dwuskładnikowych, (III 2)
- określa, czy cząsteczka związku jest symetryczna czy nie, (III 1)
- przewiduje, czy cząsteczka jest dipolem, (III 1)


- przewiduje, wykorzystując układ okresowy, wzory cząsteczek związków dwuskładnikowych, w których występuje wiązanie atomowe, (III 2)

- określa wzory elektronowe cząsteczek tych związków, przewiduje, czy są one dipolami, (III 2)


8 - 9


- podaje charakterystyczne właściwości związków o budowie jonowej i substancji złożonych z cząsteczek, w których atomy związane są wiązaniem atomowym, (II 2)
- na podstawie podanych właściwości substancji określa rodzaj występującego w nich wiązania, (III 1)


- przewiduje charakterystyczne właściwości substancji o podanym składzie, (IV 1)


- porównuje budowę i właściwości substancji o budowie jonowej, złożonych z cząsteczek, w których występuje wiązanie atomowe, i kryształów, w których występuje wiązanie atomowe, (III 1)


- przewiduje budowę i właściwości związków dwuskładnikowych o znanym składzie pierwiastkowym, (IV 1)


10


- definiuje pojęcie elektronów walencyjnych, (I 1)
- definiuje pojęcie wartościowości, (I 1)


- określa wartościowość pierwiastków w tlenkach, siarczkach i chlorkach, (I 1)
- określa wzór związku na podstawie podanej wartościowości pierwiastków, z których składa się związek, (III 2)


- określa wzory tlenków, siarczków i chlorków na podstawie podanej nazwy, (III 2)

- określa nazwy związków na podstawie podanego wzoru, (III 2)


- określa zależność między ładunkiem jonu a jego wartościowością, (II 2)
- określa zależność między liczbą wiązań atomowych a wartościowością pierwiastka w związku, (II 2)
Nr
tematu

Ocena dopuszczająca
Uczeń:

Ocena dostateczna
Uczeń:

Ocena dobra
Uczeń:

Ocena bardzo dobra
Uczeń:


11


- wskazuje maksymalną wartościowość pierwiastków grup 1, 2 i 13-17 w związkach z tlenem, chlorem i siarką, (II 1)
- wskazuje maksymalną wartościowość tych pierwiastków w związkach z wodorem i metalami,
(II 1)


- przewiduje, na podstawie miejsca w układzie okresowym, wzory prostych tlenków i wodorków, (II 2)


- wykorzystując układ okresowy, podaje wzory związków dwuskładnikowych oraz ich nazwy,
(II 2)


- wykorzystuje pojęcia wartościowości, masy atomowej i cząsteczkowej w prostych obliczeniach, (II 2)  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Poradniku dla nauczyciela cz. I \"Chemia ogólna I nieorganiczna\" oraz cz. II \"Chemia organiczna\" ( Wydawnictwo Edukacyjne \"ŻAK\" Zofii Dobkowskiej) iconRecenzja z podręcznika Anny Kaczorowskiej "Fizyka dla gimnazjum" (część 1 z 4, Żak Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Warszawa 2009), dopuszczonego do

Poradniku dla nauczyciela cz. I \"Chemia ogólna I nieorganiczna\" oraz cz. II \"Chemia organiczna\" ( Wydawnictwo Edukacyjne \"ŻAK\" Zofii Dobkowskiej) iconChemia ogólna I nieorganiczna, biotechnologia I rok ćwiczenie nr 8

Poradniku dla nauczyciela cz. I \"Chemia ogólna I nieorganiczna\" oraz cz. II \"Chemia organiczna\" ( Wydawnictwo Edukacyjne \"ŻAK\" Zofii Dobkowskiej) iconChemia ogólna I nieorganiczna, biotechnologia I rok ćwiczenie nr 6

Poradniku dla nauczyciela cz. I \"Chemia ogólna I nieorganiczna\" oraz cz. II \"Chemia organiczna\" ( Wydawnictwo Edukacyjne \"ŻAK\" Zofii Dobkowskiej) iconChemia ogólna I nieorganiczna, biotechnologia I rok ćwiczenie nr 6

Poradniku dla nauczyciela cz. I \"Chemia ogólna I nieorganiczna\" oraz cz. II \"Chemia organiczna\" ( Wydawnictwo Edukacyjne \"ŻAK\" Zofii Dobkowskiej) iconChemia ogólna I nieorganiczna, biotechnologia I rok ćwiczenie nr 10

Poradniku dla nauczyciela cz. I \"Chemia ogólna I nieorganiczna\" oraz cz. II \"Chemia organiczna\" ( Wydawnictwo Edukacyjne \"ŻAK\" Zofii Dobkowskiej) iconI. Treści podstawowe I chemia ogólna, chemia fizyczna, korozja, fizyka, matematyka

Poradniku dla nauczyciela cz. I \"Chemia ogólna I nieorganiczna\" oraz cz. II \"Chemia organiczna\" ( Wydawnictwo Edukacyjne \"ŻAK\" Zofii Dobkowskiej) iconChemia Organiczna dla tch część II

Poradniku dla nauczyciela cz. I \"Chemia ogólna I nieorganiczna\" oraz cz. II \"Chemia organiczna\" ( Wydawnictwo Edukacyjne \"ŻAK\" Zofii Dobkowskiej) iconChemia Organiczna dla tch część II

Poradniku dla nauczyciela cz. I \"Chemia ogólna I nieorganiczna\" oraz cz. II \"Chemia organiczna\" ( Wydawnictwo Edukacyjne \"ŻAK\" Zofii Dobkowskiej) iconChemia Nieorganiczna II

Poradniku dla nauczyciela cz. I \"Chemia ogólna I nieorganiczna\" oraz cz. II \"Chemia organiczna\" ( Wydawnictwo Edukacyjne \"ŻAK\" Zofii Dobkowskiej) iconChemia nieorganiczna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom