Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481)
Pobierz 0.5 Mb.
NazwaZałączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481)
strona1/4
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar0.5 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481)
Załącznik nr 1

WZÓR

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania
ze środowiska


ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA 1)


kwartał/rok:

Podmiot korzystający ze środowiska

Nazwa:

Adres:


REGON:


Nr kierunkowy/telefon/fax:


1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

1.1. Charakterystyka źródeł powstawania wprowadzanych do powietrza substancji

TAK / NIE *

1.2. Przeładunek benzyn silnikowych

TAK / NIE *

1.3. Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

TAK / NIE *

1.4. Silniki spalinowe

TAK / NIE *

1.5. Chów lub hodowla drobiu

TAK / NIE *

2. Pobór wód

2.1. Pobór wody podziemnej

TAK / NIE *

2.2. Pobór wody powierzchniowej śródlądowej

TAK / NIE *

2.3. Pobór morskich wód wewnętrznych

TAK / NIE *

2.4. Pobór wody zwolniony z opłat za korzystanie ze środowiska

TAK / NIE *

3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

3.1. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

TAK / NIE *

3.2. Wprowadzanie wód chłodniczych

TAK / NIE *

3.3. Wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej

TAK / NIE *

3.4. Wprowadzanie wód zasolonych

TAK / NIE *

3.5. Wprowadzanie wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych

TAK / NIE *

3.6. Ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, które są zwolnione z opłat za korzystanie ze środowiska

TAK / NIE *

4. Składowanie odpadów

4.1. Odpady składowane selektywnie

TAK / NIE *

4.2. Odpady składowane nieselektywnie

TAK / NIE *Objaśnienia:

1) Wypełnia się w każdym przypadku przedkładania któregokolwiek z wykazów zawartych w załącznikach nr 2-5.

* Niepotrzebne skreślić.


.................................. ......................................... ..............................................

(data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania podmiotu)

Załącznik nr 2


WZÓR

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości

WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA*


kwartał/rok:

Podmiot korzystający ze środowiska

Miejsce/ miejsca korzystania ze środowiska

Lp.

Adres

Gmina

Powiat

Nazwa:


Adres:


REGON:


Nr kierunkowy/telefon/fax:

* W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska.

TABELA A

CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA WPROWADZANYCH DO POWIETRZA SUBSTANCJI


Lp.

Gmina

Rodzaj działalności/ Rodzaj instalacji

Wydajność cieplna urządzenia spalającego paliwo

Rodzaj urządzenia ochronnego

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1)

Zużycie surowców, materiałów lub ilość produktów 2)

Nr i data wydania

Termin obowiązywania

1

2

3

4

5

6

7

8

Wielkość emisji ze wskazanej działalności lub instalacji 3): ...

Źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4): ...

Nazwa i kod substancji 5)Skuteczność/

dyspozycyjność urządzenia ochronnegoWskaźnik emisji/

Wyniki pomiarów 6), 7)Wielkość emisji [kg]
TABELA A (cd.)

Charakterystyka paliw


Lp.

Rodzaj paliwa

Zużycie

[Mg lub m3]

Wartość opałowa

[kJ/kg lub kJ/m3]

Zawartość

popiołu [%]

Zawartość

siarki [% lub mg/m3]

1

2

3

4

5

6

1

Węgiel kamienny

2

Węgiel brunatny

3

Gaz ziemny wysokometanowy

4

Gaz ziemny zaazotowany

5

Koks

6

Benzyna

7

Olej napędowy

8

Olej opałowy lekki

9

Olej opałowy ciężki S<1%

10

Olej opałowy ciężki S>1%

11

Gaz płynny propan-butan

12

Gaz koksowniczy

13

Drewno

14

Gaz wielkopiecowy

15

Inne 8)TABELA B

PRZEŁADUNEK BENZYN SILNIKOWYCH

Lp.

Rodzaj operacji technicznej

Ilość przeładowanej benzyny [Mg]

Skuteczność redukcji emisji [%]

1

2

3

4

1

Napełnianie zbiorników z dachem stałym2

Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym3

Napełnianie zbiorników podziemnych4

Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw5

Napełnianie cystern kolejowych6

Napełnianie cystern samochodowych7

Napełnianie zbiorników pojazdów

TABELA C

WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z KOTŁÓW O NOMINALNEJ MOCY CIEPLNEJ DO 5 MW OPALANYCH WĘGLEM KAMIENNYM, KOKSEM, DREWNEM, OLEJEM LUB PALIWEM GAZOWYM, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA ALBO POZWOLENIE ZINTEGROWANE

Lp.

Rodzaje kotłów

Nominalna moc cieplna kotła [MW]

Ilość spalonego paliwa [Mg lub m3]

I

Kotły opalane węglem kamiennym

1

Kocioł z rusztem mechanicznym,
z urządzeniem odpylającym

nominalna moc cieplna ≤ 3 MWnominalna moc cieplna > 3 MW i ≤ 5 MW2

Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego, o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW3

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym, o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW4

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym,
o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW5

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego,
o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MWII

Kotły o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW opalane koksem

1

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym2

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym3

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającegoIII

Kotły o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW opalane drewnemIV

Kotły o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW opalane olejem

1

Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)2

Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%)3

Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%)4

Olej napędowyV

Kotły opalane paliwem gazowym

1

Gaz ziemny wysokometanowy

nominalna moc cieplna ≤ 1,4 MWnominalna moc cieplna > 1,4 MW i ≤ 5 MW2

Gaz ziemny zaazotowany

nominalna moc cieplna ≤ 1,4 MWnominalna moc cieplna > 1,4 MW i ≤ 5 MW3

Gaz płynny propan-butan

nominalna moc cieplna ≤ 5 MWTabela D

WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z PROCESÓW SPALANIA PALIW W SILNIKACH SPALINOWYCH

Lp.

Rodzaj silnika spalinowego

Rodzaj paliwa

Zużycie paliwa [Mg]

1

2

3

4

1

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.1995 r.

benzyna silnikowa
gaz płynny propan-butan
olej napędowy
2

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.1995 r.

benzyna silnikowa
gaz płynny propan-butan
olej napędowy
3

Silniki w samochodach innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.1995 r.

benzyna silnikowa
gaz płynny propan-butan
olej napędowy
4

Silniki w samochodach innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.1995 r.

benzyna silnikowa
gaz płynny propan-butan
olej napędowy
5

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 1

olej napędowy
6

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 2

olej napędowy
7

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 3

olej napędowy
8

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań EURO 1, 2 lub 3, z wyjątkiem autobusów

benzyna silnikowa
olej napędowy
9

Silniki w autobusach bez dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań EURO 1, 2 lub 3

olej napędowy
10

Silniki w ciągnikach rolniczych

olej napędowy
11

Silniki w maszynach roboczych

benzyna silnikowa
olej napędowy
12

Silniki w pojazdach szynowych

olej napędowy
Tabela E

WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z CHOWU LUB HODOWLI DROBIU


Lp.


System chowu lub hodowli drobiu

Liczba stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystana w procesie produkcyjnym

Faktyczny czas utrzymywania drobiu wyrażony jako procentowa część roku

1

2

3

4

I

Stada reprodukcyjne

1

System bezklatkowy, ściółkowy

a) kury nieśneb)kury mięsne2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

a) kury nieśneb) kury mięsneII

Kury nieśne

1

System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchody

a) zbiornik nienapowietrzanyb) zbiornik napowietrzany2

System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów3

System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów4

System bezklatkowy, ściółkowy5

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodówIII

Brojlery kurze

1

System bezklatkowy, ściółkowy2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów3

System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodówIV

Kurczęta (odchowanie)

1

System bezklatkowy, ściółkowy2

System bezklatkowy, ściółkowy,

z mechanicznym podsuszaniem odchodów3

System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodówV

Indyki

System bezklatkowy, ściółkowyVI

Perlice

System bezklatkowy, ściółkowyVII

Gęsi, kaczki

System bezklatkowy, ściółkowy

........................................................ ............................................... ....................................................

(data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania podmiotu)


Objaśnienia:

1) Dotyczy instalacji.

2) Należy podać wielkość, do której odnosi się wskaźnik emisji.

3) Wypełniane oddzielnie dla każdej działalności lub instalacji.

4) Wypełniane oddzielnie dla każdego źródła powstawania wprowadzanych do powietrza substancji.

5) Numer porządkowy z listy substancji objętych opłatami zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabela A rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 279, poz. 2758).

W przypadku gdy substancja zaliczona została do grupy związków z listy zawartej w Tabeli A rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, podać dokładną jej nazwę.

6) W opisie należy podać warunki eksploatacyjne występujące w trakcie pomiarów, w przypadku pomiarów ciągłych średnie emisje dobowe.

7) Z wyłączeniem informacji dotyczących wyników pomiarów dołączonych do wykazu.

8) Należy podać jakie.


Uwaga: W wykazie należy podawać wielkości wraz z jednostkami miary, w których zostały wyrażone.

  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. (poz. 920)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. (poz. …)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. )

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom