Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47
Pobierz 114.81 Kb.
NazwaZespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar114.81 Kb.
TypBiuletyn
Rydułtowy dnia 12.03.2010 r.Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

ul. Plebiscytowa 47

44-280 Rydułtowy

www.zozrydultowy.pl

E-mail bozena.gil@wp.pl


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

( SIWZ )


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa gazów medycznych - tlenu i podtlenku azotu”

na potrzeby ZOZ Rydułtowy

nr sprawy : 10/2010


Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.)


 1. Nazwa oraz adres zamawiającego


Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
ul. Plebiscytowa 47 ; 44-283 Rydułtowy

Regon 000867822 NIP 647-21-79-854


 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.


Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu :

Biuletyn Zamówień Publicznych

Strona internetowa Zamawiającego – http://www.zozrydultowy.pl

Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 1. Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych – tlenu i podtlenku azotu – 2 pakiety.

Oferowane wyroby winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu.

Tlen medyczny, podtlenek azotu musi posiadać świadectwo rejestracji a Wykonawca koncesję na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi, ważne przez cały okres trwania umowy, inne gazy karty charakterystyki.

Tlen powinien spełniać wymagania Farmakopei Europejskiej (PH EUR - 0417)

Pakiet I


OXYGENIUM – gaz

 • tlen medyczny - 5100 BUTLI

 • x 8m 150 barPakiet I


OXYGENIUM – gaz

 • tlen medyczny - 6000 BUTLI

- x 1,6 10 bar

Pakiet II


DINITROGENII OXIDUM – gaz medyczny 7 kg - 300 BUTLI


CPV:

24100000-5 - Gazy

24111500-0 - Gazy medyczne

24111900-4 - Tlen

24112200-4 – Tlenki azotu

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu, zawarcia umowy ramowej czy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 1. Termin wykonania zamówienia

 • realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie przez trzy lata od zawarcia umowy. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem potwierdzonym pisemnie.

 • Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt do magazynu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach.

 • Określone ilości mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy ( zgodnie z art.22 ust.

1 pzp ), którzy spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: koncesję na wytwarzanie środka farmaceutycznego, koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

  1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie ,

W tym zakresie Zamawiający wymaga aby wykonawcy wykonali w okresie ostatnich 3 lat jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie - gazy medyczne i wartości stanowiącej nie mniej niż 100 tys. zł wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawa została wykonana należycie.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie podanej dostawy w załączniku nr 4 do specyfikacji

  1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Ocena spełniania warunku w zakresie pkt 3 i 4 będzie dokonywana na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik nr 3).

Zamawiający informuje, iż zgodnie z delegacją art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia ,Wykonawca postępuje zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

Może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być

składane.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty.


Dokumenty, które należy dostarczyć celem potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 do specyfikacji),

 2. koncesję na wytwarzanie środka farmaceutycznego,

 3. koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy :

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3)

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób

fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Do oferty winien być także dołączony:

1) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom

oświadczenie zawierające wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

2) Zaakceptowany formularz umowy – załącznik Nr 6.

 1. Podpisany i wypełniony formularz oferty– załącznik Nr 1.

 2. Podpisany i wypełniony formularz cenowy– załącznik Nr 5.

 3. Stosownie do zapisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 896) dokumenty (kompletne) stwierdzające dopuszczenie oferowanego

przedmiotu zamówienia do stosowania w placówkach służby zdrowia.

 1. Karty charakterystyki oferowanych produktów w języku polskim, wydane przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.


 1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące SIWZ pod warunkiem, że

zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu nie później niż do końca dnia ,w

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 1. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Dostawcom, którym doręczono SIWZ, bez

ujawniania źródła zapytania.

 1. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.


Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:

- Łukasz Ząbczyk – kierownik Działu Technicznego – tel. /32/ 4592426

sprawy merytoryczne

- Bożena Gil – kierownik Działu Organizacji i Marketingu -tel. /32/ 4592486 - sprawy

formalne

e – mail: bozena.gil@wp.pl

fax: (32) 457-93-10
 1. Wymagania dotyczące wadium.


Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
 1. Termin związania ofertą.


Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty.


 1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) na poszczególną część zamówienia (Pakiet) lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części (Pakiety).

 3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

 4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

 5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

 6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

 7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość.

 8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

 9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

 10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Gazy medyczne-tlen i podtlenek azotu - oferta

Nie otwierać przed 24.03.2010 godz. 10:00 1. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  3. Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.


 1. Oferty należy złożyć w Zespole Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 44-283, ul. Plebiscytowa 47, Sekcja Zamówień Publicznych II piętro do dnia 24. 03. 2010r. do godz. 9:00

 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 24. 03. 2010 o godzinie 10:00w sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, 44-283 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47 , I piętro. Otwarcie ofert jest jawne.XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert


Cena - 100 %

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów


P = ( C min /C n ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część zamówienia –Pakiet będzie rozpatrywany oddzielnie.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty


Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

- wartość netto przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty transportu i inne.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą : PLN


XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 12.

Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,

W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.


XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego


Wzór umowy zgodnie załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie:

 • zmiany ceny jednostkowej towaru spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT


Zmiany wymagają potwierdzenia pisemnego w formie aneksu do umowy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


Oferentowi przysługują środki odwoławcze zawarte w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Prawo Zamówień Publicznych.


Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 22 ustawy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - formularz cenowy

Załącznik nr 6 - wzór umowy


Załącznik Nr 1do SIWZ


............................. ....................., dnia .......................

/pieczątka firmowa/


O F E R T A


I. DANE OFERENTA

1. Pełna nazwa .............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Adres oferenta ..........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. tel. ............................................................ faks ...............................................................

e-mail: .......................................................

4. Regon .......................................................

5. NIP ...........................................................


II. PRZEDMIOT OFERTY

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach na dostawę gazów medycznych wraz z transportem.


III. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie:

PAKIET I – OXYGENIUM GAZ-TLEN MEDYCZNY 8m 150 barWartość netto dostawy wynosi: .................................................................................. zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Wartość brutto dostawy wynosi: ................................................................................ zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

PAKIET I – OXYGENIUM GAZ- TLEN MEDYCZNY 1,6m 10 barWartość netto dostawy wynosi: .................................................................................. zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Wartość brutto dostawy wynosi: ................................................................................ zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

PAKIET II – Dinitrognii Oxidum-gaz medyczny 7 KgWartość netto dostawy wynosi: .................................................................................. zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Wartość brutto dostawy wynosi: ................................................................................ zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................


IV. OFERUJEMY termin płatności wynoszący ..................... dni od daty otrzymania faktury.


V. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.


VI. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do dostaw własnym transportem i na własny koszt oferowanego przedmiotu zamówienia do Magazynu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach.


VII. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z obowiązkami dostawcy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.


VIII. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy SIWZ.


IX. POTWIERDZAMY związanie niniejszą ofertą przez okres 30-ciu dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.


.......................................................

/podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy/


Załącznik nr 2 do SIWZ


(pieczęć firm) miejscowość, data.........................................


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:


1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/będę dysponował * potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.


* niepotrzebne skreślić

...............................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


Załącznik nr 3 do SIWZ


(pieczęć firm) miejscowość, data.........................................


OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA


Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:


Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności , o których mowa w art.24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.


....................................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć firmy) miejscowość, data

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH
TRZECH LAT DOSTAW LUB USŁUG


Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Lp.

Odbiorca*

Data wykonania

Przedmiot wykonanej dostawy/usługi

Wartość

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie.


…………………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


Załącznik nr 5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET I

Tlen medyczny


L.p.

Asortyment

Postać

Ilość sztuk

Cena jedn. netto

Wartość netto

VAT

Wartość

brutto

1

Oxygeniumgaz-tlen medyczny 8m³ 150 bar

butla

5100

2


Oxygeniumgaz-tlen medyczny 1,6m³ 10 bar

butla

6000


RAZEM
Razem netto:……………………

Razem brutto:…………………….


……………………………. ………………………….

Data podpis osoby upoważnionej


FORMULARZ CENOWY

PAKIET II

Dinitrognii Oxidum-gaz medyczny


L.p.

Asortyment

Postać

Ilość sztuk

Cena jedn. netto

Wartość netto

VAT

Wartość

brutto

1

Dinitrognii Oxidum-gaz medyczny 7 kg

butla

300


RAZEMRazem netto:……………………

Razem brutto:…………………….


……………………………. ………………………….

Data podpis osoby upoważnionej


Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY


Zawarta w dniu ………………………….. r w Rydułtowach

pomiędzy:


Zespołem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

44-283 Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47


reprezentowanym przez:

1. Dyrektora mgr Bożenę Capek

2. Z-cę Głównego Księgowego Ilonę Żydek


zwanym w dalszej treści umowy „ Kupującym”

a: …………………………………………………………prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr ……………… w Sądzie Rejonowym …………………………………………….

Numer NIP:…………………………… REGON ……….………………..

Wysokość kapitału zakładowego …………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „ Sprzedawcą”


§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie gazów medycznych, w cenach zgodnych z przedstawioną ofertą, tj.:

  1. tlenu medycznego za kwotę: ……………………………….zł brutto

  2. podtlenku azotu za kwotę: …………………………………… zł brutto
 1. Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych towaru spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT.

 2. Dopuszcza się wzrost cen o wskaźnik ogłaszany przez Prezesa GUS raz w roku w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, nie wcześniej ,aniżeli po upływie roku obowiązywania umowy.§ 2


1. Przedmiot umowy określony w § 1 zwany dalej towarem, powinien spełniać wszelkie normy oraz posiadać atesty PL wymagane do obrotu na terenie Polski, oraz wszelkie dodatkowe zezwolenia.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do udostępnienia Kupującemu, na jego żądanie, dokumentacji dotyczącej warunków, o których mowa w ust.1.

§ 3

1. Towary będą dostarczane Kupującemu partiami, po telefonicznym zgłoszeniu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3dni, z zastrzeżeniem jednak, że tlen medyczny regularnie 1 raz w tygodniu – 24 butle co nie wyklucza zgłoszenia zapotrzebowania przez Kupującego dodatkowych ilości.

 1. Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do magazynów Kupującego w Rydułtowach, ul. Plebiscytowa 47.§ 4


1. Kupujący dokona odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego towaru, w swoim magazynie.

2. Jeżeli dostarczony towar nie będzie odpowiadał wymogom jakościowym, normom i atestom PL to zostanie zwrócony Sprzedawcy na jego koszt.

3. W razie zwrotu towaru Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru odpowiedniej jakości w terminie 3 dni.


§ 5


1. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Kupujący może złożyć Sprzedawcy reklamację na piśmie w terminie 4 dni od ujawnienia wady.

2. Stwierdzenie wady winno być potwierdzone pisemnie.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie 4 dni od dnia zawiadomienia.

4. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust.3. uważa się za jej uwzględnienie.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towary odpowiedniej jakości w terminie 3 dni .


§ 6


1. Zapłata za poszczególne dostawy towaru będzie dokonywana przelewem na podstawie faktur płatnych w terminie ……….. dni od ich doręczenia Kupującemu.

 1. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 7


1.Strony zawierają umowę na czas oznaczony od dnia jej zawarcia do 31.03.2013 r .

2.Dopuszcza się możliwość odstąpienia od umowy na zasadzie porozumienia stron, lub za 2-miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 8


W razie niedotrzymania terminów dostaw określonych w § 3, § 4 ust. 3.§ 5 ust.5

Kupujący może żądać od Sprzedawcy kary umownej w wysokości 0,14 % wartości towaru, za każdy dzień opóźnienia

§ 9


Sprzedawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani żadnych związanych z nią praw na rzecz osób trzecich bez pisemnej, uprzedniej zgody Kupującego.


§ 10


1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozpoznanie właściwego sądu powszechnego dla siedziby kupującego.


§ 11


Wszelkie zmiany umowy oraz uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 12


Umowa niniejsza zawarta jest w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.


§ 13


Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla

każdej ze stron.


............................................ ...............................................

( Sprzedawca ) ( Kupujący)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47 iconZespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47 iconZespół Opieki Zdrowotnej ul. Plebiscytowa 47

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47 iconSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47 iconZespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47 iconSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47 iconSamodzielny publiczny zespóŁ zakłADÓw opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47 iconS amodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47 iconS amodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47 iconSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47 iconSamodzielny publiczny zespóŁ zakłADÓw opieki zdrowotnej ul. Wojska Polskiego 27

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom