Chemia Podręcznik do gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon
Pobierz 132.8 Kb.
NazwaChemia Podręcznik do gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar132.8 Kb.
TypDokumentacja
Chemia

Podręcznik do gimnazjum

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON


Informacja o koncepcji serii i rozkładzie treści nauczania


Podręcznik składa się z 3 tomów. Układ podręcznika ma charakter problemowy. Rozpoczyna się od ogólnego wprowadzenia do chemii, jako nauki. Następnie poruszana jest kwestia budowy materii, reaktywności substancji. Kolejno przedstawiane są podstawowe grupy związków chemicznych począwszy od prostych związków nieorganicznych na wielkocząsteczkowych związkach organicznych o znaczeniu biologicznym kończąc. Treści podzielone są na tematy tak, aby zamknąć się w godzinnym toku kształcenia przewidzianym dla przedmiotu Chemia. Każdy temat w podręczniku kończy się częścią „Najważniejsze informacje”, a każdy rozdział – jego „Podsumowaniem”.


Tom pierwszy obejmuje treści wyszczególnione w następujących punktach podstawy programowej:1 – 5,

Tom drugi: 6 – 7

Tom trzeci: 8 – 9 1. TOM I

 2. Rozdział 1. Substancje i ich właściwości
Lp.

Temat/zagadnienie

Treści nauczania

1.

Szkolna pracownia chemiczna. Przepisy BHP

– Przepisy BHP

– Regulamin pracowni.

– Oznakowanie niebezpiecznych substancji – piktogramy.

2.

Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne

– Nazwy i zastosowanie podstawowego sprzętu i szkła laboratoryjnego.

– Pokaz podstawowych czynności laboratoryjnych: ogrzewanie, sączenie.

3.

Poznajemy substancje chemiczne

– Materia a substancja chemiczna

– Właściwości fizyczne i chemiczne substancji

– rozpoznawanie substancji na podstawie ich właściwości

4.

Ziarnista budowa materii

– Wewnętrzna budowa materii.

– Zjawiska fizyczne potwierdzające ziarnistą budowę materii:

– dyfuzja,

– rozpuszczanie się ciał stałych w cieczach,

– mieszanie się cieczy,

– zmiany stanu skupienia


5.

Substancje proste i złożone

– Substancje proste(pierwiastki).

– Substancje złożone (związki chemiczne).

– Symbolika chemiczna.

– Wykazanie różnić między substancją prostą a złożoną.

6.

Badamy właściwości metali i niemetali

– Podział pierwiastków na metale i niemetale.

– Właściwości fizyczne metali.

– Niemetale.

7.

Gęstość substancji

– Zależność matematyczna pomiędzy masą, objętością i gęstością.

– Zależność gęstości od temperatury i ciśnienia

8.

Przygotowujemy i rozdzielamy mieszaniny niejednorodne

– Definicja mieszaniny substancji.

– Mieszanina niejednorodna.

–Sposoby rozdziału mieszanin niejednorodnych: sączenie, sedymentacja, dekantacja, metody mechaniczne (odsiew, stosowanie magnesu ).

9/10

Rozdzielamy mieszaniny jednorodne

– Mieszanina jednorodna.

– Sposoby rozdziału mieszanin jednorodnych: krystalizacja, destylacja, sorpcja.

11

Podsumowanie

Rozdział 2. Wewnętrzna budowa materii


Lp

Temat

Treści nauczania

1.

Atom – najmniejsza część pierwiastka chemicznego.


– Historia teorii atomistycznych

– współczesna definicja atomu.

– Masy i średnice atomów

– składniki atomu

– definicja pierwiastka

2.

Jak zbudowany jest atom

– Historyczne i nowoczesne podejście do budowy atomu

– Definicja powłoki elektronowej

– Budowa atomu

3.

Izotopy


– Liczba atomowa Z

– Liczba masowa A

– izotopy wodoru

– definicja izotopu

– definicja masy atomowej

4.

Jak rozmieszczone są elektrony w atomie


– konfiguracja elektronowa

– powłoka walencyjna

– elektrony walencyjne

– zadania


5.

Promieniotwórczość naturalna

– definicja nuklidu

– Zjawisko promieniotwórczości naturalnej

– Promieniowanie α, β i γ.

– czas połowicznego rozpadu

– zastosowanie izotopów promieniotwórczych


6.

Układ okresowy pierwiastków chemicznych.

Próby klasyfikacji pierwiastków.


– Prawo okresowości pierwiastków.

– Budowa układu okresowego.

7.

Układ okresowy pierwiastków jako źródło informacji o budowie atomu.


– Położenie pierwiastka w układzie okresowym a budowa atomu.


8./9

W jaki sposób atomy łączą się w cząsteczki. Poznajemy cząsteczki pierwiastków i wzory związków chemicznych.

– tworzenie się cząsteczek

– teoria Kossela i Lewisa

– wiązanie kowalencyjne

– Wzory elektronowe kreskowe cząsteczek

10./11

Jak powstają jony?

– Jony – kationy i aniony.

– Mechanizm powstawania kationów i anionów.

– Mechanizm tworzenia wiązania jonowego.

12.

Ustalamy wzory strukturalne i sumaryczne cząsteczek

– Wartościowość pierwiastka.

– Wzór sumaryczny.

– Wzór strukturalny.


13.

Podsumowanie

Rozdział 3. Reakcje chemiczne


Lp

Temat

Treści nauczania.

1.

Jakim przemianom ulegają substancje chemiczne?

– Zjawisko fizyczne

– Przemiana(reakcja) chemiczna.

– Różnice między zjawiskiem fizycznym a przemianą chemiczną.

2.

Obliczamy masy cząsteczkowe i skład procentowy związku chemicznego.

– Masa cząsteczkowa związku chemicznego.

– procentowy skład pierwiastkowy związku chemicznego.

3.

Prawo zachowania masy.


1.Prawo zachowania masy.

2. Znaczenie i zastosowanie prawa zachowania masy.

3. Obliczenia chemiczne.

4.

Prawo stałości składu.– Treść prawa stałości składu związku chemicznego.

– Znaczenie i zastosowanie prawa stałości składu związku chemicznego.

– Różnice między związkiem chemicznym a mieszaniną

– Obliczenia chemiczne.

5.

Piszemy równania reakcji chemicznych.


– Równanie reakcji chemicznej.

– metody zapisu reakcji chemicznej

– pojęcie mola w aspekcie interpretacji równania reakcji chemicznej

– Indeks i współczynnik stechiometryczny.

– Zapis, bilans, odczyt i modelowanie przebiegu reakcji chemicznej.

– Ćwiczenia w określaniu współczynników i indeksów stechiometrycznych.

6.

Ćwiczymy dobieranie współczynników w równaniach reakcji chemicznych

– ćwiczenia utrwalające treści zawarte w temacie 5

7.

Typy reakcji chemicznych

– reakcje syntezy

– reakcje analizy

– reakcje wymiany

8.

Energia w reakcjach chemicznych

– reakcje egzoenergetyczne

– reakcje endoenergetyczne

9.

Podsumowanie

Rozdział 4. Powietrze- mieszanina gazów


Lp.

Temat

Treści nauczania

1.

Składniki powietrza

 1. Po – powietrze jako mieszanina jednorodna.

 2. Po – podstawowe składniki powietrza.

 3. Wł – właściwości powietrza.

2.

Azot – główny składnik powietrza

 1. – Właściwości i zastosowanie azotu.

3.

Tlen – najważniejszy składnik powietrza

– Właściwości i zastosowanie tlenu.

– Otrzymywanie tlenu.

– Obieg tlenu w przyrodzie.

4.

Tlen w przyrodzie

– Występowanie tlenu w przyrodzie.

– Sposoby otrzymywania tlenu.

– Szybkie i powolne łączenie się tlenu z inną substancją.

– Obieg tlenu w przyrodzie.

5.

Korozja i sposoby jej zwalczania

– Korozja metali.

– Sposoby ochrony przed korozją.

6.

Tlenki w naszym otoczeniu

– Podział tlenków na tlenki metali i tlenki niemetali.

– Sposoby otrzymywania tlenków.

– Tlenki wapnia, żelaza i glinu oraz ich zastosowanie.

7.

Badamy właściwości tlenku węgla(IV)

– Właściwości i zastosowanie tlenku węgla(IV).

– Otrzymywanie tlenku węgla(IV).

– Identyfikacja tlenku węgla(IV).

8.

Badamy właściwości wodoru

– Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie wodoru.

9.

Gazy szlachetne

– charakterystyka gazów szlachetnych

10.

Zanieczyszczenie powietrza

– Źródła zanieczyszczeń powietrza.

– Zagrożeniecywilizacyjne:

– dziura ozonowa

– smog

– zanieczyszczenia pyłowe.

– efekt cieplarniany

– Sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.

11.

Podsumowanie

Rozdział 5. Woda i roztwory wodne


Lp.

Temat – zagadnienie

Treści nauczania

1.

Woda – najpopularniejszy związek chemiczny.

– Budowa cząsteczki wody.

– Typ wiązań w cząsteczce wody i konsekwencje.

– Właściwości fizyczne wody.

– Występowanie wody w przyrodzie.

– Stany skupienia wody.

2/3.

Woda jako rozpuszczalnik.

– Pojęcia: rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona, rozpuszczanie.

– Zawiesiny, koloidy i roztwory właściwe.

– Substancje łatwo i trudno rozpuszczalne w wodzie.

– Czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania.

4.

Rozpuszczalność substancji.

– Rozpuszczalność ciał stałych i gazów w wodzie.

– Rozpuszczalność a rozpuszczanie.

– Analiza wykresów rozpuszczalności.

– Roztwory nasycone i nienasycone.

5/6.

Stężenie procentowe roztworów.

– Stężenie roztworu.

– Stężenie procentowe roztworu.

– Stężenie procentowe a rozpuszczalność.

7.

Przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu procentowym.

– Roztwory stężone i rozcieńczone.

– Przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu.

8.

Zmiana stężenia roztworów.

– Przyczyny zmniejszania stężenia roztworów: dodawanie rozpuszczalnika.

– Przyczyny zatężania roztworów: dodatek substancji, odparowanie rozpuszczalnika.

– Mieszanie roztworów.

9.

Rola, znaczenie i zastosowanie wody.– Obieg wody w przyrodzie.

– Znaczenie wody dla organizmów żywych.

– Występowanie wody w przyrodzie.

– Woda destylowana a wodociągowa.10.

Zanieczyszczenia wód.

–Czynniki wpływające na zanieczyszczenia wód.

– Eutrofizacja,

– Uzdatnianie wód.

– Sposoby usuwania zanieczyszczeń wody.

– Sposoby przeciw działania zanieczyszczeniom wód.

Sprawdzian wiadomości.


Dowolna forma sprawdzenia wiadomości
 1. TOM II


Rozdział 6 Zasady i kwasy


Lp.

Temat

Treści nauczania

1/2.

Jak zachowują się tlenki metali wobec wody?

– Wskaźniki(indykatory) pH.

– Budowa wodorotlenków.

– Nazewnictwo wodorotlenków.

– Wodorotlenek a zasada.

– Tlenki zasadowe.

– Zasada amonowa.

3.

Sposoby otrzymywania wodorotlenków

– Otrzymywanie wodorotlenków w reakcji tlenków zasadowych z wodą oraz metali grupy 1 i 2 z wodą (oprócz berylu i magnezu)

– Otrzymywanie wodorotlenku glinu w reakcji glinu z parą wodną

– Otrzymywanie wodorotlenków w reakcji soli z zasadą

4.

Właściwości wodorotlenków

– Jonowa budowa wodorotlenków

– Sieci krystaliczne wodorotlenków

– Badanie stanu skupienia wodorotlenków, barwy, rozpuszczalności w wodzie, zmiany wskaźników w roztworach wodnych na przykładzie wodorotlenków: sodu, potasu, miedzi(II) i żelaza(III)

– Higroskopijne właściwości wodorotlenku sodu i potasu

– Działanie wodnych roztworów wodorotlenków na materiały pochodzenia naturalnego.

5.

Zastosowanie wybranych wodorotlenków

– Zastosowanie wodorotlenków sodu, potasu, wapnia i magnezu

– Wapno palone, wapno gaszone, woda wapienna, mleko wapienne

6.

Jak zachowują się tlenki niemetali wobec wody?

– Wskaźniki kwasowe.

– Budowa kwasów.

– Tlenki kwasowe.

– Ogólne równanie otrzymywania kwasów tlenowych z ich tlenków

– Otrzymywanie kwasów siarkowego(IV) i węglowego.

7.

Ustalamy nazwy i wzory strukturalne kwasów tlenowych.

– Najważniejsze kwasy tlenowe

– Wartościowość reszt kwasowych

– Wzory tlenków kwasowych najważniejszych kwasów

– Ustalanie wartościowości atomu centralnego w cząsteczce kwasu tlenowego

– Metoda rysowania wzorów strukturalnych kwasów tlenowych

8.

Kwas siarkowy(VI)

Kwas siarkowy(VI) – wzór sumaryczny, strukturalny, model cząsteczki, otrzymywanie, właściwości i zastosowanie.


9.

Kwas azotowy(V).

Kwas azotowy(V) – wzór sumaryczny, strukturalny, model cząsteczki, otrzymywanie, właściwości i zastosowanie.


10.

Właściwości i zastosowanie wybranych kwasów tlenowych

Właściwości i zastosowanie kwasu siarkowego(IV), węglowego, fosforowego i borowego

11.

Kwasy beztlenowe

– Kwas chlorowodorowy i siarkowodorowy – wzory sumaryczne i strukturalne, modele cząsteczek.

– Kwas chlorowodorowy -otrzymywanie, właściwości i zastosowanie.

12.

Dysocjacja jonowa zasad.

– Przypomnienie jonowej budowy wodorotlenków

– Przypomnienie polarnej budowy wody

– Rola wody w procesie rozpuszczania wodorotlenku

– Wprowadzenie pojęcia hydratacja

– Definicja dysocjacji jonowej

– Zapis równań reakcji dysocjacji jonowej

– Definicja zasad, jako wodorotlenków, które pod wpływem wody dysocjują na kationy metali i aniony grup wodorotlenkowych

– Woda amoniakalna

13.

Dysocjacja jonowa kwasów

– Mechanizm przebiegu reakcji dysocjacji jonowej kwasów

– Modelowe równania reakcji dysocjacji kwasów.

– Dysocjacja jonowa kwasu solnego

– Dysocjacja innych kwasów

– Jon, który jest obecny w roztworach wszystkich kwasów

– Nazwy anionów reszt kwasowych

14.

Doświadczalny sposób sprawdzania obecności jonów w roztworze.

– Podział substancji na elektrolity i nieelektrolity

– Badanie przewodnictwa elektrycznego wodnych roztworów

– Teoria Swante Arrheniusa

– Podział elektrolitów na mocne i słabe

15.

Skala pH jako miara odczynu roztworów

– Odczyn roztworu: kwasowy, zasadowy, obojętny.

– Skala pH jako miara odczynu roztworu.

16.

Kwaśne opady.

Kwaśne opady – zanieczyszczenie powietrza i wody.

Rozdział 7 Sole


Lp.

Temat

Treści nauczania

1.

Sole w naszym otoczeniu
   1. – Nazwy zwyczajowe soli obecnych w naszym otoczeniu


– kamień kotłowy

– sól kuchenna

– gips

– saletry

– proszek do pieczenia

– Szkodliwość używania nadmiaru niektórych soli

– Zastosowanie soli min. węglanów, siarczanów(VI), azotanów(V), fosforanów(V), chlorków

– Sole uwodnione – treści dodatkowe

2/3.

Tworzymy nazwy soli na podstawie ich wzorów sumarycznych i układamy wzory na podstawie nazw.

– Zasady tworzenia nazw soli

– Wzory soli i ich nazwy oraz wzory kwasów, od których te sole pochodzą

– Zasady ustalania wzoru soli

– Obliczanie wartościowości metalu w soli

– Hydroksosole i wodorosole – treści dodatkowe

4.

Dysocjacja soli

– Badanie przewodnictwa elektrycznego w roztworach soli

– Wodne roztwory soli elektrolitami

– Mechanizm przebiegu reakcji dysocjacji jonowej soli.

– Modelowe równania reakcji dysocjacji jonowej soli.

– Ćwiczenia w pisaniu równań reakcji dysocjacji soli.

– Pojęcie soli wg Arrheniusa

5.

Otrzymywanie soli w reakcji kwasu z wodorotlenkiem

– Otrzymywanie soli w reakcji kwasu z wodorotlenkami

– Reakcja zobojętniania

– Równania reakcji zobojętniania:

– cząsteczkowe

– jonowe pełne

– jonowe skrócone

6.

Otrzymywanie soli w reakcji kwasu z metalem

– Sól i wodór jako produkty reakcji metali aktywnych z kwasami.

– Podział metali na aktywne i szlachetne.

– Szereg aktywności metali.

– Wykorzystanie szeregu aktywności metali do przewidywania przebiegu reakcji kwasu z metalem z wydzieleniem wodoru

– Zapis równań reakcji kwasu z metalem w formie cząsteczkowej i jonowej treść dodatkowa

– Wykorzystanie szeregu aktywności do przewidywania przebiegu reakcji pomiędzy solą a metalem – treść dodatkowa

– Jak metale szlachetne zachowują się wobec HCl i HNO3.

7/8

Inne sposoby otrzymywania soli

– Otrzymywanie soli w reakcjach:

– kwasu z tlenkiem metalu

– wodorotlenku z tlenkiem kwasowym

– tlenku kwasowego z tlenkiem zasadowym

– metalu z niemetalem

– Zapis przebiegu wyżej wymienionych reakcji w formie cząsteczkowej


9/10

Reakcje strąceniowe

– Podział soli na rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie

– Tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie

– Wykorzystanie tabeli rozpuszczalności do przewidywania powstawania osadu

– Zapis przebiegu reakcji powstawania osadu w formie cząsteczkowej i jonowej

11.

Inne metody otrzymywania osadu.

– Otrzymywania osadu w reakcji soli z wodorotlenkiem oraz soli z solą

– Zapis przebiegu reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej

– Otrzymywanie soli w reakcjach strąceniowych

12.

Obliczenia oparte na równaniach chemicznych

Reguły rozwiązywania zadań na podstawie równania reakcji
 1. TOM III

CHEMIA ORGANICZNA

Rozdział 8. Węgiel i jego związki z wodorem


Lp.

Temat

Treści nauczania

1.

Poznajemy związki organiczne

– Podział związków chemicznych na organiczne i nieorganiczne

– Pojęcie chemii organicznej jako chemii związków węgla.


2.

Węglowodory – związki węgla z wodorem

Podział związków organicznych ze względu na kolejność i sposób powiązania atomów tworzących cząsteczkę (konstytucję związku)

3.

Metan – najprostszy węglowodór

– Otrzymywanie i badanie właściwości metanu.

– Reakcje całkowitego, niecałkowitego i półspalania metanu.

– Zastosowanie metanu.

4.

Poznajemy właściwości alkanów

– Wzory strukturalne, sumaryczne i modele cząsteczek trzech kolejnych alkanów.

– Pojęcie szeregu homologicznego.

– Wzór szeregu homologicznego alkanów.

– Zmiany właściwości fizycznych alkanów wraz ze zmianą długości łańcucha węglowego w szeregu.

– Reakcje spalania alkanów.

5./6.

Eten i inne alkeny

– Model cząsteczki etenu. 2. Wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny etenu.

– Otrzymywanie i badanie właściwości etenu.

– Pojęcie reakcji eliminacji.

– Pojęcia reakcji przyłączania(addycji).

– Reakcje spalania etenu.

– Wzór szeregu homologicznego alkenów.

7.

Etyn jako przykład alkinu

– Model cząsteczki etynu.

– Wzór sumaryczny i strukturalny etynu.

– Otrzymywanie i badanie właściwości etynu.

– Zachowanie się bromu i wodoru wobec etynu.

– Reakcje spalania etynu.

– Zastosowanie etynu,

– Wzór szeregu homologicznego alkinów.

8.

Reakcje polimeryzacji

– Istota reakcji polimeryzacji.

– Reakcja polimeryzacji etenu.

– Właściwości i zastosowanie polietylenu.

9.

Naturalne źródła węglowodorów

– Źródła węglowodorów w przyrodzie

– Gaz ziemny, jako podstawowe źródło metanu

– Otrzymywanie butanu, i propanu z gazu ziemnego

– Ropa naftowa, jako najważniejsze źródło benzyny


Rozdział 9. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów


Lp.

Temat

Treści nauczania

1.

Poznajemy grupy funkcyjne

– Pochodne węglowodorów.

– Grupa węglowodorowa i grupa funkcyjna.

– Rodzaje grup funkcyjnych

2.

Metanol i etanol to najprostsze alkohole

– Modele cząsteczek metanolu i etanolu.

– Wzory strukturalne, półstrukturalne i sumaryczne metanolu i etanolu.

– Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie metanolu i etanolu.

– Szereg homologiczny alkoholi.

3.

Glicerol – alkohol trójwodorotlenowy

Glicerol jako przykład alkoholu wielowodorotlenowego.

Wzór sumaryczny, strukturalny, właściwości i zastosowanie glicerolu.

4.

Właściwości kwasu mrówkowego

Budowa cząsteczki, właściwości i zastosowanie kwasu mrówkowego.

5.

Właściwości kwasu octowego

Budowa, właściwości i zastosowanie kwasu octowego.

6.

Inne kwasy karboksylowe

– Wzory sumaryczne kwasów stearynowego, palmitynowego i oleinowego

– Kwasy stearynowy, palmitynowy i oleinowy, jako wyższe kwasy tłuszczowe

– Badanie właściwości kwasu stearynowego i oleinowego

– Podział wyższych kwasów tłuszczowych na nasycone i nienasycone

– Reakcja spalania kwasu stearynowego

– Reakcja kwasu stearynowego z zasadą sodową

– Odróżnianie kwasu olejowego od stearynowego

– Zachowanie mydła w wodzie destylowanej i wodzie z dodatkiem chlorku wapnia informacja dodatkowa

– Zastosowanie kwasów tłuszczowych

7.

Poznajemy produkty reakcji kwasów z alkoholami

– Otrzymywanie i budowa estrów.

– Właściwości i zastosowanie estrów.

8.

Aminy jako pochodne amoniaku

– Aminy jako pochodne amoniaku.

– Grupa aminowa

– Nazewnictwo amin

– Przykłady amin

– Porównanie odczynu wodnego roztworu amoniaku i metyloaminy

– Zapis przebiegu reakcji metyloaminy z wodą i kwasem solnym

– Właściwości fizyczne amin

– Zastosowanie amin


Rozdział 10 Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym


Lp.

Temat

Treści nauczaniaPoznajemy tłuszcze

– Podział tłuszczów ze względu na pochodzenie, stan skupienia i charakter chemiczny

– Rola tłuszczów dla organizmów żywych

– Definicja tłuszczuWłaściwości fizyczne i chemiczne tłuszczów

– Właściwości tłuszczów

– Spalanie tłuszczu

– Badanie nienasyconego charakteru tłuszczu ciekłego

– Utwardzanie tłuszczów ciekłych

3/4

Związki chemiczne zawierające w cząsteczce azot na przykładzie amin i aminokwasów

– Definicje amin i aminokwasów

– Przykłady amin i aminokwasów

– Porównanie odczynu wodnego roztworu amoniaku i metyloaminy

– Zapis przebiegu reakcji metyloaminy z wodą i kwasem solnym

– Właściwości fizyczne amin

– Zastosowanie amin

– Nazewnictwo amin i aminokwasów

– Badanie właściwości fizycznych glicyny

– Badanie odczynu wodnego roztworu glicyny

– Badanie przebiegu reakcji glicyny z kwasem solnym i zasadą sodową

– Właściwości kwasowo-zasadowe glicyny

– Reakcja tworzenia peptydu

– Wiązanie peptydowe

5.

Skład i budowa białek

– Funkcja białek w organizmach żywych

– Podział białek

– Skład pierwiastkowy białek

– Definicja białek

– Wykrywanie węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki w białkach

6.

Właściwości białek

– Zachowanie się białek wobec wysokiej temperatury, alkoholu etylowego, kwasów i zasad, soli metali ciężkich i soli kuchennej

– Wyjaśnienie pojęć: wysolenie, koagulacja, peptyzacja, denaturacja

– Wykrywanie białek: reakcja biuretowa i ksantoproteinowa

7.

Poznajemy skład pierwiastkowy cukrów

– Wyjaśnienie nazwy „węglowodany”

– Rola cukrów w organizmach żywych

– Podział cukrów

– Wykrywanie węgla, wodoru i tlenu w cukrach

8.

Glukoza – najprostszy cukier

– Występowanie glukozy

– Powstawanie glukozy w procesie fotosyntezy

– Właściwości fizyczne glukozy i fruktozy

– Badanie właściwości fizycznych glukozy

– Zachowanie się glukozy podczas ogrzewania

– Zachowanie się glukozy wobec wodorotlenku miedzi(II)

– Próba lustra srebrowego

– Zastosowanie glukozy

– Właściwości fizyczne fruktozy

9.

Sacharoza – przykład dwucukru

– Występowanie sacharozy

– Wzór sumaryczny sacharozy

– Badanie właściwości fizycznych sacharozy

– Zachowanie sacharozy podczas ogrzewania

– Zachowanie sacharozy obecności wodorotlenku miedzi(II)

– Odróżnianie glukozy od sacharozy

– Zachowanie się sacharozy wobec wody w obecności kwasu siarkowego

– Zastosowanie sacharozy

10.

Skrobia i celuloza, jako przykład wielocukrów

– Rola skrobi i celulozy w organizmach żywych

– Badanie właściwości fizycznych skrobi

– Wykrywanie skrobi

– Zastosowanie skrobi

– Właściwości fizyczne celulozy

– Zastosowanie celulozy

– Podobieństwa i różnice pomiędzy skrobią i celuloząDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Chemia Podręcznik do gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconFizyka Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon

Chemia Podręcznik do gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconMuzyka Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon

Chemia Podręcznik do gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconGeografia Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon

Chemia Podręcznik do gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconHistoria Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon

Chemia Podręcznik do gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconJęzyk polski Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon

Chemia Podręcznik do gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconCennik wydawnictwa operon wyd. Pedagogiczne S. C

Chemia Podręcznik do gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconPlan Wynikowy z chemii dla klasy pierwszej gimnazjum obowiązujący podręcznik „ Ciekawa chemia” H. Gulińska, J. Smolińska wyd. WsiP

Chemia Podręcznik do gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconPoradniku dla nauczyciela cz. I "Chemia ogólna I nieorganiczna" oraz cz. II "Chemia organiczna" ( Wydawnictwo Edukacyjne "ŻAK" Zofii Dobkowskiej)

Chemia Podręcznik do gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconWe wtorek, środę I czwartek uczniowie klas maturalnych pisali próbną maturę zorganizowaną przez "Gazetę Wyborczą" I wydawnictwo Operon. Przyszli maturzyści

Chemia Podręcznik do gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconMoja chemia” J. R. Paśko, M. Nodzyńska Wydawnictwo Kubajak

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom