Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3
Pobierz 0.52 Mb.
NazwaRozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3
strona3/10
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar0.52 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Oczekiwane efekty aktywności ucznia

Uczeń:

– wie, czym różnią się pojęcia: przyjaźń, sympatia, koleżeństwo

– potrafi wypowiadać się na temat przeczytanego tekstu

– umie formułować odpowiedzi na pytania

– potrafi redagować życzenia

– potrafi napisać opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej

– zna formy osobowe i nieosobowe czasowników

– potrafi porównywać liczby trzycyfrowe

– sprawnie liczy w zakresie 1000 według podanych warunków

– umie ciąć papier po liniach prostych i krzywych

– umie zaśpiewać piosenkę Piosenka – powitanka

– potrafi rzucać przyborem do celu stałego i ruchomego.


BLOK XIII. RÓŻNE OBLICZA KOBIET (około 37 godzin)

Ogólne zadania edukacyjne:

– ukazanie znaczenia kobiet w rozwoju świata

– poznanie informacji biograficznych o wybitnych Polkach

– zwrócenie uwagi na cechy charakteru, które decydowały o osiągnięciach wybitnych kobiet

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat

– redagowanie opowiadania i opisu

– redagowanie życzeń

– pisanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi

– powtórzenie wiadomości o czasowniku

– pogłębianie rozumienia struktury liczby trzycyfrowej

– dodawanie i odejmowanie liczb sposobem pisemnym bez przekraczania progu dziesiątkowego

– pisemne dodawanie liczb w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

– nadawanie pracy plastycznej indywidualnego charakteru

– granie na dzwonkach melodii piosenki Bukiet

– poznanie zasad gry w minisiatkówkê.Propozycje tematów dziennych


Tematyka i szczegółowe zadania zajęć


DZIEŃ 1.

O KOBIECI, TÓRA BYŁA KRÓLEM POLSKI

1–2. Wspólne formułowanie odpowiedzi na pytanie Dlaczego na twardym kamieniu odcisnęła się stopka królowej Jadwigi? na podstawie tekstu S. M. Posadzowej Stopka królowej Jadwigi. Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości o czasownikach.

– Poznanie wybranych elementów biografii królowej Jadwigi.

– Formułowanie odpowiedzi na pytania.

– Określanie cech charakteru królowej Jadwigi.

– Podkreślenie cech charakteru, które zdecydowały o osiągnięciach królowej Jadwigi.

– Układanie planu zdarzeń w legendzie.

– Czasowniki jako wyrazy oznaczające stan.

– Pisanie wyrazów z ę i en.

3. Struktura liczby trzycyfrowej.

– Pogłębianie rozumienia struktury liczby trzycyfrowej.

– Stosowanie w obliczeniach analogii.

–Ćwiczenia w posługiwaniu się językiem matematycznym.

DZIEŃ 2.

ODCISKAM SWÓJ ŚLAD

4. Samodzielne pisanie dłuższej wypowiedzi na temat niesienia pomocy innym na podstawie doświadczeń dzieci i poznanych informacji o działalności charytatywnej ludzi w Polsce.

– Opowiadanie legendy Stopka królowej Jadwigi.

– Poznanie znaczenia wyrazów: charytatywny, działalność charytatywna.

– Wypowiadanie się na podany temat.

– Pisanie zdań na podany temat.

– Pisanie wyrazów z ó i zakończeniem -ów.

5. Modelowanie w masie solnej – Ozdobny kafel.

– Wykonywanie pracy zgodnie z planem.

– Prezentowanie w pracy plastycznej swoich pomysłów.

– Rozpoznawanie właściwości gliny, modeliny i masy solnej.

6. Pamięciowe dodawanie liczb w zakresie 1000 bez przekraczania progu dziesiątkowego.

– Poznanie różnych sposobów obliczania sumy liczb trzycyfrowej i jednocyfrowej w zakresie 1000 bez przekraczania progu dziesiątkowego.

– Poznanie różnych sposobów obliczania sumy liczb trzycyfrowej i dwucyfrowej w zakresie 1000 bez przekraczania progu dziesiątkowego.

– Poznanie różnych sposobów obliczania sumy liczb trzycyfrowych w zakresie 1000 bez przekraczania progu dziesiątkowego.

DZIEŃ 3.

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE – WIELKA UCZONA

7– 8. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Jakie cechy charakteru zdecydowały o osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie? na podstawie biografii uczonej i opowiadania W. Żółkiewskiej Maniusia. Redagowanie opowiadania Przygoda Maniusi.

– Poznanie wybranych elementów biografii M. Skłodowskiej-Curie.

– Formułowanie odpowiedzi na pytania.

– Podkreślenie cech charakteru, które zdecydowały o osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie.

– Redagowanie opowiadania.

– Poznanie sposobów ubarwiania opowiadania.

9. Pisemne dodawanie liczb w zakresie 1000 bez przekraczania progu dziesiątkowego.

– Wprowadzenie algorytmu dodawania liczb sposobem pisemnym bez przekraczania progu dziesiątkowego.

– Kształcenie umiejętności posługiwania się algorytmem.

– Kształcenie umiejętności jednoznacznego i ścisłego formułowania wypowiedzi oraz posługiwania się językiem matematycznym.

DZIEŃ 4.

OLGA BOZNAŃSKA - MALARKA

10–11.Poznanie sylwetki wybitnej polskiej malarki Olgi Boznańskiej. Pisownia wyrazów z rz wymiennym i niewymiennym. Opisywanie obrazu.

– Poznanie wybranych fragmentów biografii Olgi Boznańskiej.

– Podkreślenie cech charakteru, które zdecydowały o osiągnięciach malarki.

– Wypowiadanie się na podany temat.

– Opisywanie wybranego obrazu.

– Pisanie wyrazów z rz wymiennym i niewymiennym.

12. Przedstawienie środkami plastycznymi tematów – Bukiet kwiatów, Portret mojej koleżanki lub kolegi.

– Utrwalenie pojęć: portret, martwa natura.

– Określanie i nazywanie barw.

– Nadawanie pracy indywidualnego charakteru.

13. Pamięciowe odejmowanie liczb w zakresie 1000 bez przekraczania progu dziesiątkowego.

– Poznanie różnych sposobów obliczania różnicy liczby trzycyfrowej i jednocyfrowej w zakresie 1000 bez przekraczania progu dziesiątkowego.

– Poznanie różnych sposobów obliczania różnicy liczby trzycyfrowej i dwucyfrowej w zakresie 1000 bez przekraczania progu dziesiątkowego.

– Poznanie różnych sposobów obliczania różnicy liczb trzycyfrowych w zakresie 1000 bez przekraczania progu dziesiątkowego.

DZIEŃ 5.

WISŁAWA SZYMBORSKA - POETKA


14–15.Rozmowa na temat Wisławy Szymborskiej – wielkiej polskiej poetki. Poznanie polskich laureatów Nagrody Nobla. Pisanie wyrazów z rz i ż.

– Formułowanie wypowiedzi na temat Wisławy Szymborskiej.

– Poznanie polskich laureatów Nagrody Nobla.

– Wypowiadanie się na temat cech charakteru, które wpłynęły na osiągniêcie sukcesów przez wybitnych Polaków.

– Poznanie pojęcia: limeryk.

– Pisanie limeryków.

– Pisanie wyrazów z rz i ż.

16. Nauka gry na dzwonkach piosenki Bukiet.

– Poznanie piosenki Bukiet.

– Przypomnienie nazw literowych i solmizacyjnych nut.

– Kształcenie umiejętności gry na dzwonkach.

17. Pisemne odejmowanie liczb w zakresie 1000 bez przekraczania progu dziesiątkowego.

– Wprowadzenie algorytmu odejmowania liczb sposobem pisemnym bez przekraczania progu dziesiątkowego.

– Kształcenie umiejętności posługiwania się algorytmem.

– Kształcenie umiejętności jednoznacznego i ścisłego formułowania wypowiedzi oraz posługiwania się językiem matematycznym.

DZIEŃ 6.

ZNANE POLKI I DZIEDZINY, W KTÓRYCH SIĘ WSŁAWIŁY

18. Rozmowa na temat sławnych Polek, które swoją działalnością zasłużyły na podziw i szacunek.

– Poznanie sylwetek wybitnych Polek.

– Wypowiadanie się na podany temat.

– Formułowanie odpowiedzi na pytania.

19. Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 bez przekraczania progu dziesiątkowego.

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb sposobem pisemnym bez przekraczania progu dziesiątkowego.

– Rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych.

DZIEŃ 7.

SIOSTRY, ŻONY, MAMY, BABCIE


20. Rozmowa na temat ról kobiet w rodzinach na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania I. Mężyńskiej O mojej rodzinie. Wprowadzenie pojęcia liczebnika.

– Czytanie tekstu ze zrozumieniem.

– Poznanie ról kobiet w rodzinach.

– Formułowanie odpowiedzi na pytania.

– Pisanie wyrazów z rz i ż.

– Wprowadzenie pojęcia liczebnika.

21. Wykonanie środkami plastycznymi plakatu Role kobiet we współczesnym życiu.

– Przypomnienie znaczenia pojęcia plakat.

– Przedstawianie własnych pomysłów w pracy plastycznej.

22. Pamięciowe dodawanie liczb w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

– Poznanie różnych sposobów obliczania sumy liczb trzycyfrowej i jednocyfrowej w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

– Poznanie różnych sposobów obliczania sumy liczb trzycyfrowej i dwucyfrowej w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

– Poznanie różnych sposobów obliczania sumy liczb trzycyfrowych w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

DZIEŃ 8.

KONIEC Z BEZRADNOŚCIĄ!


23. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Czym zajmują się współczesne kobiety? na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania I. Mężyńskiej O pracy.

– Wypowiadanie się na podany temat.

– Formułowanie odpowiedzi na pytanie.

– Poznanie zawodów, w których pracują kobiety.

– Pisanie liczebników głównych.

– Pisanie wyrazów z ó i u.

24. Przedstawienie środkami plastycznymi tematu Praca zawodowa mojej mamy.

– Przedstawianie postaci w ruchu.

– Określanie wielkości i proporcji postaci.

– Nadawanie pracy plastycznej indywidualnego charakteru.

25. Pisemne dodawanie liczb w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

– Ćwiczenia w stosowaniu poznanych algorytmów działań pisemnych.

– Poznanie pełnego algorytmu dodawania liczb sposobem pisemnym z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

– Kształcenie umiejętności posługiwania się algorytmem.

DZIEŃ 9.

KOBIETY I ICH ZAINTERESOWANIA


26. Wypowiedzi dzieci na temat zainteresowań ich mam na podstawie doświadczeń i tekstu I. Mężyńskiej Kobiety żyją nie tylko pracą. Liczebniki porządkowe.

– Poznanie różnych zainteresowań kobiet.

– Ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem.

– Formułowanie odpowiedzi na pytania.

– Pisanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

27. Przedstawienie środkami plastycznymi tematu Zainteresowania mojej mamy.

– Przedstawianie postaci w ruchu.

– Określanie wielkości i proporcji.

– Nadawanie pracy plastycznej indywidualnego charakteru.

26. cd. Liczebniki porządkowe.

– Poznanie liczebników porządkowych.

– Pisanie liczebników porządkowych.

28. Pisemne dodawanie liczb w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

– Ćwiczenia w stosowaniu poznanych algorytmów działań pisemnych.

– Wprowadzenie skróconego algorytmu dodawania liczb sposobem pisemnym z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

– Kształcenie umiejętności posługiwania się algorytmem.

DZIEŃ 10.

PAN HIPOPOPO I „KOBIETY”


29–30.Indywidualne pisanie opowiadania o przygodzie hipopotama i Słonicy na podstawie historyjki obrazkowej Pan Hipopopo i „kobiety”.

– Opowiadanie historyjki obrazkowej.

– Przewidywanie przebiegu zdarzeń.

– Pisanie dialogu.

– Gromadzenie słownictwa potrzebnego do napisania opowiadania.

– Pisanie opowiadania z wykorzystaniem ułożonego dialogu.

31. Pamięciowe odejmowanie liczb w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

– Poznanie różnych sposobów obliczania różnicy liczby trzycyfrowej i jednocyfrowej w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

– Poznanie różnych sposobów obliczania różnicy liczby trzycyfrowej i dwucyfrowej w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

– Poznanie różnych sposobów obliczania różnicy liczb trzycyfrowych w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

1. Zabawy i ćwiczenia przygotowujące do minipiłki siatkowej.

– Rozwijanie skoczności, siły i wytrzymałości.

– Przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji.

2. Przyjmowanie postawy siatkarskiej.

– Rozwijanie szybkiej reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe.

– Rozwijanie szybkości i siły.

3. Podania i chwyty piłki w parach. Przygotowanie do odbić górnych i dolnych.

– Rozwijanie umiejętności rzucania i chwytania piłki.

– Kształtowanie zwinności, gibkości i koordynacji ruchowej.

4–5. Nauka odbić górnych i dolnych.

– Nauka odbić górnych i dolnych.

– Rozwijanie umiejętności rzucania i chwytania piłki.

– Rozwijanie koordynacji ruchowej.

6. Zabawy i ćwiczenia z woreczkiem gimnastycznym.

– Rozwijanie siły, wytrzymałości i mocy.

– Wykonywanie ćwiczeń korekcyjnych.

Metody: praca z tekstem, ćwiczenia, opowiadanie, problemowa, zabawowa, bezpośredniej celowości ruchu.

Podręcznik Ja i moja szkoła, cz. 7., s. 3 – 60.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconZintegrowany rozkład materiału do klasy pierwszej do podręcznika Odkrywam siebie. Ja I moja szkoła

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału do podręcznika

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału do podręcznika

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału do podręcznika

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału podręcznika

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału podręcznika hello 2

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału do podręcznika

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału do podręcznika

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału podręcznika hello 3

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 icon2 Rozkład materiału do podręcznika Hier

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom