Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3
Pobierz 0.52 Mb.
NazwaRozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3
strona5/10
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar0.52 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Oczekiwane efekty aktywności ucznia

Uczeń:

– wie, co oznacza wyrażenie prima aprilis

– potrafi formułować odpowiedzi na pytania

– potrafi poprawnie napisać poznane wyrazy z h i ch

– poprawnie pisze przymiotniki i przysłówki z przeczeniem nie

– potrafi dodawać i odejmować liczby sposobem pisemnym

– rozwiązuje zadania tekstowe

– umie wykonać ilustrację do piosenki.


BLOK XV. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O RZEKACH POLSKI (około 30 godzin)

Ogólne zadania edukacyjne:

– uświadomienie uczniom, że należy chronić środowisko naturalne

– rozwijanie zainteresowania przyrodą

– poznanie budowy rzeki i nazw największych rzek Polski

– wzbogacanie słownictwa uczniów o wyrazy związane z rzeką

– poznanie rodzajów zbiorników wodnych oraz sposobów wykorzystania przez człowieka wód stojących i płynących

– poznanie wybranych zwierząt i roślin żyjących w wodzie i nad wodą

– poznanie przyczyn i skutków powodzi

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie przeczytanego tekstu

– kształcenie umiejętności formułowania wniosków

– redagowanie i zapisywanie opisu i opowiadania

– stopniowanie przymiotników i przysłówków

– wprowadzenie pojęć: wyrażenia jednomianowane, wyrażenia dwumianowane

– dodawanie i odejmowanie liczb sposobem pisemnym w zakresie 1000

– własności mnożenia: przemienność, łączność, rozdzielność względem dodawania i odejmowania

– rozwijanie inwencji plastycznej

– wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych

– rozwijanie szybkości i skoczności.Propozycje tematów dziennych

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć

DZIEŃ 1

PODANIE

O WIŚLE


1–2. Wypowiedzi uczniów na temat elementów realistycznych i fantastycznych w legendzie J. Chrząszczewskiej i J. Warnkówny Podanie o Wiśle. Ustalenie kolejności zdarzeń w legendzie.

– Formułowanie dłuższych wypowiedzi na podany temat.

– Przypomnienie znaczenia pojęcia: legenda.

– Opowiadanie legendy.

– Wyszukiwanie w tekście elementów rzeczywistych i fantastycznych.

– Ustalenie kolejności zdarzeń w legendzie.

– Przypomnienie znaczenia kolorów na mapie fizycznej Polski.

– Poznanie nazw miast leżących nad brzegami Wisły.

3. Nauka piosenki Płynie Wisła, płynie.

– Nauka piosenki Płynie Wisła, płynie.

– Rytmizowanie tekstu.

– Przypomnienie kroku podstawowego i figur krakowiaka.

4. Pamięciowe odejmowanie liczb w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego i setkowego.

– Poznanie różnych sposobów obliczania różnicy liczb trzycyfrowych w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego i setkowego.

DZIEŃ 2.

JAK

ZBUDOWANE

SĄ RZEKI?


5. Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat Czy można żyć bez wody? Pisanie nazw geograficznych wielką literą.

– Poznanie budowy rzeki.

– Poznanie nazw największych polskich rzek.

– Formułowanie odpowiedzi na pytania.

– Pisanie zdań na podany temat.

– Pisanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

6. Pisemne odejmowanie liczb w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesi¹tkowego i setkowego.

– Poznanie algorytmów odejmowania liczb sposobem pisemnym z przekroczeniem progu dziesiątkowego i setkowego.

– Kształcenie umiejętności posługiwania się algorytmem.

DZIEŃ 3.

ZWIERZĘTA

ŻYJĄCE

W RZEKACH –

WYDRY


7–8. Poznanie wydry – ssaka żyjącego w polskich rzekach na podstawie tekstu H. Zdzitowieckiej Jeszcze jeden drapieżnik i zgromadzonych materia³ów. Redagowanie opisu ssaka.

– Poznanie informacji o wydrze.

– Czytanie tekstu ze zrozumieniem.

– Wypowiadanie się na podany temat.

– Gromadzenie wyrazów wokół podanego tematu.

– Redagowanie opisu wydry.

– Utrwalenie wiadomości o przymiotnikach i przysłówkach.

– Pisanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

9. Odejmowanie liczb w zakresie 1000 sposobem pisemnym.

– Ćwiczenia w liczeniu z użyciem poznanych algorytmów dodawania i odejmowania liczb sposobem pisemnym.

– Poznanie algorytmów odejmowania liczb sposobem pisemnym, gdy w odjemnej są zera.

– Rozwiązywanie zadań tekstowych.

DZIEŃ 4.

ZWIERZĘTA

ŻYJĄCE

W RZEKACH –

RYBY


10–11. Poznanie nazw zwierząt żyjących w wodzie i nad wodą. Pisanie zdań na podany temat.

– Poznanie nazw ryb najczęściej spotykanych w polskich rzekach.

– Poznanie budowy ryby.

– Poznanie nazw zwierząt żyjących w wodzie i nad wodą.

– Układanie pytań do tekstu.

– Wypowiadanie się na podany temat.

– Redagowanie i pisanie zdań.

– Pisanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

12. Dodawanie i odejmowanie liczb sposobem pisemnym w zakresie 1000. Wyrażenia dwumianowane.

– Przypomnienie poznanych jednostek miar.

– Wprowadzenie pojęć: wyrażenie jednomianowane, wyrażenie dwumianowane.

– Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym wyrażeń dwumianowanych (kilogramy i dekagramy, metry i centymetry).

– Rozwiązywanie zadań tekstowych.

– Zamiana jednostek miar.

DZIEŃ 5.

ROŚLINY

WODNE13. Formułowanie odpowiedzi na pytanie Jak rozwija się grzybień biały? na podstawie tekstu H. Zdzitowieckiej Najpiękniejszy kwiat wodny. Poznanie nazw roślin rosnących w rzekach i jeziorach.

– Czytanie tekstu ze zrozumieniem.

– Formułowanie odpowiedzi na pytania.

– Poznanie nazw roślin rosnących w polskich rzekach i jeziorach.

– Rozpoznawanie w zdaniach rzeczowników, czasowników i przymiotników.

– Poznanie rodzajów zbiorników wodnych spotykanych w Polsce.

– Pisanie wyrazów z ż i rz.

14. Przedstawienie techniką kolażu tematu Nad brzegiem rzeki lub jeziora.

– Przypomnienie sposobu wykonania kolażu.

– Wyróżnianie i nazywanie różnej faktury.

– Rozwijanie inwencji twórczej.

15. Dodawanie i odejmowanie liczb sposobem pisemnym w zakresie 1000. Wyrażenia dwumianowane.

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu wyrażeń dwumianowanych sposobem pisemnym.

– Rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych, których dane wyrażone są za pomocą wyrażeń dwumianowanych.

DZIEŃ 6.

RZEKI MOGĄ

BYĆ

NIEBEZPIECZNE


16–17. Poznanie przyczyn powstawania powodzi i sposobów zapobiegania im na podstawie opowiadania nauczyciela i tekstu H. Zdzitowieckiej Powódź. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

– Poznanie przyczyn powstawania powodzi.

– Poznanie sposobów zapobiegania powodziom.

– Czytanie tekstu ze zrozumieniem.

– Formułowanie odpowiedzi na pytania.

– Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

– Pisanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

18. Własności mnożenia.

– Przypomnienie znaczenia liczby 1 i 0 w mnożeniu.

– Przypomnienie własności mnożenia: przemienności, łączności, rozdzielności mnożenia względem dodawania i względem odejmowania.

DZIEŃ 7.

JAK DBAĆ

O CZYSTOŚĆ

RZEK

W POLSCE?


19. Redagowanie odpowiedzi na pytanie Jak uratowano rzekę przed zniszczeniem? na podstawie tekstu E. Bieli Baśń o uratowanej rzece.

– Rozwijanie umiejętności redagowania odpowiedzi na pytania.

– Rozwijanie umiejętności wyszukiwania w tekście fragmentów na podany temat.

– Układanie zdań rozkazujących.

20. Projektowanie i wykonywanie znaków życia dla rzek.

– Projektowanie i wykonywanie znaków życia dla rzeki.

– Rozwijanie inwencji plastycznej.

21. Nauka piosenki o tematyce ekologicznej Chcemy być.

– Poznanie piosenki Chcemy być.

– Utrwalenie wiadomości o poznanych instrumentach.

– Granie na dzwonkach.

22. Pamięciowe mnożenie liczb w zakresie 1000.

– Obliczenia typu: 2 · 2 =, 2 · 20 =, 2 · 200 =.

– Korzystanie w obliczeniach z analogii.


DZIEŃ 8.

POMYSŁOWA

KĄPIEL

GAPISZONA


23–24.Pisanie opowiadania o przygodzie Gapiszona na podstawie historyjki obrazkowej i zgromadzonego słownictwa.

– Wypowiadanie się na temat obrazków historyjki.

– Ustalenie związków przyczynowo-skutkowych w historyjce.

– Układanie i zapisywanie planu opowiadania.

– Redagowanie i zapisywanie opowiadania z wykorzystaniem monologu.

25. Pamięciowe mnożenie liczb w zakresie 1000.

– Stosowanie w obliczeniach w³asnooeci rozdzielności mnożenia względem dodawania i względem odejmowania.

Tematyka zajęć motoryczno-zdrowotnych

1. Przypomnienie kroku podstawowego i figur krakowiaka.

– Rozwijanie koordynacji ruchowej poprzez taniec.

– Kształtowanie poczucia rytmu.

2. Nauka prostego układu tanecznego krakowiaka.

– Kształtowanie poczucia rytmu.

– Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy taneczne.

3. Skok w dal z miejsca i rozbiegu.

– Rozwijanie skoczności.

– Rozwijanie koordynacji ruchowej.

– Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania skoków.

4. Ćwiczenie biegu i skoku na torach przeszkód.

– Rozwijanie umiejętności startu z różnych pozycji.

– Rozwijanie szybkości, zwinności i równowagi.

5. Pokonywanie torów przeszkód.

– Rozwijanie umiejętności łączenia różnych form ruchu.

– Kształtowanie postawy sportowego współzawodnictwa.

Metody: rozmowa, pokaz, obserwacja, opis, opowiadanie, praca z tekstem, problemowa, ćwiczenia, analityczno-percepcyjna, problemowo-odtwórcza, zadaniowa, zabawowa.

Podręcznik Ja i moja szkoła, cz. 8., s. 12–57.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconZintegrowany rozkład materiału do klasy pierwszej do podręcznika Odkrywam siebie. Ja I moja szkoła

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału do podręcznika

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału do podręcznika

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału do podręcznika

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału podręcznika

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału podręcznika hello 2

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału do podręcznika

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału do podręcznika

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 iconRozkład materiału podręcznika hello 3

Rozkład materiału do podręcznika ja I moja szkołA kl. 3 icon2 Rozkład materiału do podręcznika Hier

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom