Wymagania na rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (rpcw) wykonane metodą wytłaczania, przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej




Pobierz 69.23 Kb.
NazwaWymagania na rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (rpcw) wykonane metodą wytłaczania, przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar69.23 Kb.
TypWymagania





NORMA ZAKŁADOWA




TELEKOMUNIKACJA POLSKA

S.A.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa


RURY Z POLICHLORKU WINYLU (RPCW)

Wymagania i badania

ZN-96


TPSA - 014



SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy

Przedmiotem normy są wymagania na rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (RPCW) wykonane metodą wytłaczania, przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej.

1.2. Zakres stosowania normy

Postanowienia normy należy stosować przy badaniach, zamawianiu i odbiorze rur, oraz przy projektowaniu, budowie i odbiorach kanalizacji kablowej.

1.3. Określenia

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespół podziemnych rur i studni kablowych, służący do układania kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej.

Kanalizacja wtórna - zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych, i innych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja pierwotna wielootworowa, przeznaczona dla kabli linii magistralnych, wewnątrzstrefowych, międzycentralowych i międzymiastowych.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja pierwotna jedno- lub dwuotworowa, przeznaczona dla kabli linii rozdzielczych.

Kanalizacja specjalna - kanalizacja pierwotna z rur stalowych, wypełnionych rurami z tworzyw termoplastycznych, przeznaczona dla kabli telekomunikacyjnych na terenie stacji elektroenergetycznych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie, ograniczająca niebezpieczne oddziaływanie urządzeń elektroenergetycznych na te kable.

Rura kanalizacji kablowej - rura osłonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, a także rura stalowa, stosowana do zestawienia ciągów kanalizacji kablowej.

Ciąg kanalizacji kablowej - zespół ułożonych jeden za drugim i połączonych ze sobą odcinków rur kanalizacyjnych tworzących kanał do ułożenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

Doprowadzenia kanalizacji kablowej - krótkie odcinki kanalizacji łączące studnie kablowe stacyjne z komorami kablowymi albo też studnie rozdzielcze z budynkami lub ze studniami przy słupach kablowych.

Uszczelki końców rur - zespół elementów służących do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz z ułożonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wraz z ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych.

Złączka rurowa - element osprzętu służący do szczelnego połączenia rur polietylenowych, z PCW lub innych, z których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy.

Pozostałe określenia - wg ZN-96/TPSA-011.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE TYPU

2.1. Podział

Ze względu na grubość ścianki rury dzielą się na:

a) Rury cienkościenne o grubości ścianki co najmniej 3 mm.

b) Rury grubościenne o grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm.

2.2. Przykład oznaczenia typu

a) Rura RPCW o średnicy nominalnej 100 mm i grubości ścianki 3 mm

RPCW 100/3

b) Rura RPCW o średnicy nominalnej 100 mm i grubości ścianki 5 mm

RPCW 100/5

3. WYMAGANIA

3.1. Materiał

Polichlorek winylu pierwotny o stałej charakterystyce i wysokiej czystości z dodatkiem stabilizatorów, barwników, pigmentów i środków smarujących w zakresie niezbędnym do wykonania rur, odpowiadających wymaganiom jakościowym określonym w niniejszej normie.

3.2. Wymiary

Wymiary poprzeczne rur powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1


Lp

Średnica zewnętrzna

Tolerancja średnicy

Minimalna grubość ścianki




(mm)

(mm)

(mm)


2

100

+ 0,9

5,0


4

110

+ 1,1

5,0


3.3. Owalność rury

Owalność rury nie powinna przekraczać 2% D, gdzie D oznacza nominalną średnicę rury

3.4. Długość i zakończenie odcinków fabrykacyjnych

Długość odcinków fabrykacyjnych powinna wynosić 6 i 12 m 1%. Odcinki fabrykacyjne powinny być ucięte prostopadle do osi rury.


3.5. Powierzchnia

Stan powierzchni powinien odpowiadać następującym wymaganiom:

a) nie dopuszcza się:

- bruzd

- fałd

- pęcherzy

- pęknięć

- przypaleń

- śladów pulsacji

- zmarszczek

b) dopuszcza się nieznaczne pofałdowania i nierówności pod warunkiem, że nieregularności te mieszczą się w granicach dopuszczalnej tolerancji.

3.6. Barwa

Rury RPCW powinny mieć barwę szarą lub czarną bez widocznych okiem nieuzbrojonym plam i smug.

3.7. Szczelność rury

Rury poddane próbie ciśnienia wewnętrznego wody co najmniej 600 kPa w temperaturze 20 5 C w ciągu 0,5 min, powinny wytrzymać to ciśnienie i nie wykazywać przecieków.

3.8. Udarność

Rzeczywisty stopień udarności nie powinien być wyższy niż 5% dla badania w temperaturze 20C i 10% dla badania w temperaturze 0C.

3.9. Chłonność wrzącej wody

Chłonność wrzącej wody nie powinna przekraczać 40 g/m2 badanej rury.

3.10. Stabilność wymiarów

Odcinki rur poddane badaniu nie powinny wykazywać zmiany wymiarów większej niż 5% w kierunku wzdłużnym.

3.11. Temperatura mięknienia

Temperatura mięknienia w ciekłym środowisku grzejnym powinna wynosić nie mniej niż 79C.

3.12. Oznakowanie

Rury RPCW powinny być oznakowane trwałym napisem zawierającym:

- znak TP S.A.,

- oznaczenie typu,

- rok produkcji,

- symbol fabryki,

- numer odcinka,

- długość odcinka.

Wysokość znaków nie powinna być mniejsza niż 5 mm, a odstęp między napisami nie większy niż 1 m.

Przed napisem i za napisem na długości co najmniej 15 cm powinien znajdować się jeden z podanych znaków:

1) - - - - - - - - - - - - - -

2) = = = = = = = = = =

3) > > > > > > > > > >

4) + + + + + + + + + +

5) x x x x x x x x x x x

Rodzaj znaku powinien być uzgodniony z zamawiającym.

Na każdym odcinku rury powinien znajdować się co najmniej jeden napis.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Rury PCW zaleca się wiązać za pomocą taśmy stalowej wg PN-73/H-92326 i listew drewnianych, w pakiety o masie nie większej niż 50 kg.

Wiązanie rur powinno być wykonywane przy końcach pakietów, a w przypadku rur o długości większej niż 6 m - w odstępach 2 m.

Do każdej wiązki powinna być dołączona zawieszka zawierająca co najmniej następujące dane:

- nazwę i adres wytwórni,

- oznaczenie wyrobu,

- liczbę sztuk i masę,

- znak kontroli jakości,

- datę produkcji.

4.2. Przechowywanie

Rury należy przechowywać w temperaturze -15 C do + 40 C w miejscach zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Rury należy składać w położeniu poziomym. Pierwsza warstwa rur powinna leżeć na równym podkładzie i stykać się z nim na całej długości. Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5 m.

4.3. Transport

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu przy temperaturze nie niższej od -50C. Przy załadunku i rozładunku w okresie obniżonych temperatur nie należy rzucać rurami i należy chronić je przed uderzeniami. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub w inny sposób.

Należy zwrócić uwagę, aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostały uszkodzone mechanicznie.

4.4. Instalacja

Rury powinny być instalowane przy temperaturach od 00C do 300C.

5. BADANIA

5.1. Badania pełne

Badania pełne wg opisu badań od p.5.3.2 do p.5.3.11. należy wykonać przy uruchamianiu produkcji, przy wprowadzaniu zmian konstrukcyjnych lub materiałowych, a przy ciągłej produkcji co najmniej raz na dwa lata.

Do badań pełnych należy pobrać losowo odpowiednie próbki z 3 odcinków fabrykacyjnych każdego typu rury.

5.2. Badania niepełne

Badania wg punktów: 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.6; należy wykonać przy bieżącej produkcji i przy odbiorze rur. Próbki do badań należy pobrać losowo z co najmniej 10% liczby badanych (odbieranych) odcinków fabrykacyjnych każdego typu rury.

5.3. Opis badań

5.3.1. Czas przystąpienia do badań

Do badań rur należy przystąpić nie wcześniej niż po 15 godzinach od ich wykonania.

5.3.2. Sprawdzenie wymiarów poprzecznych rur

Sprawdzenie należy wykonać wg PN-93/C-89218 “Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów”.


5.3.3. Sprawdzenie owalności rury

Sprawdzenie owalności rury należy wykonać przy pomocy suwmiarki i obliczyć wg wzoru:




5.3.4. Sprawdzenie długości i zakończeń odcinków fabrykacyjnych

Sprawdzenie to należy wykonać poprzez oględziny i przy pomocy taśmy mierniczej.

5.3.5. Sprawdzenie powierzchni

Sprawdzenie powierzchni rur wykonuje się wizualnie, przy pomocy szkła powiększającego.

5.3.6. Sprawdzenie barwy

Sprawdzenie barwy rur wykonuje się poprzez oględziny okiem nieuzbrojonym.

5.3.7. Sprawdzenie szczelności rury

Szczelność rury sprawdza się w urządzeniach, które umożliwiają osiowe zamocowanie i uszczelnienie końców badanej rury. Przed rozpoczęciem próby rurę zamocowaną osiowo i uszczelnioną napełnia się całkowicie wodą o temperaturze 20C i usuwa z niej powietrze.

Po napełnieniu rury wodą należy stopniowo podnieść ciśnienie z szybkością około 20 kPa/s do wysokości 600 kPa i utrzymać w ciągu 0,5 min.

Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli rura wytrzyma ciśnienie i nie wykaże przecieków.

5.3.8. Sprawdzenie udarności

Do oznaczenia udarności należy przygotować 10 próbek o długości 50 1 mm. Oznaczenie udarności należy wykonać wg PN-80/C-89205 - załącznik 1.

5.3.9. Sprawdzenie chłonności wrzącej wody

Oznaczenie chłonności wrzącej wody należy wykonać zgodnie z PN-80/C-89205 p.5.3.6.

5.3.10. Sprawdzenie stabilności wymiarów

Oznaczanie stabilności wymiarów należy wykonać zgodnie z PN-80/C-89205 p. 5.3.5.

5.3.11. Oznaczanie temperatury mięknienia

Oznaczanie temperatury mięknienia należy wykonać wg PN-85/C-89024 metodą B, wariant 1.

6. OCENA WYNIKÓW BADAŃ

6.1.Badania pełne

Wynik badań pełnych należy uznać za dodatni, jeżeli wszystkie próbki rur poddane badaniom dały wynik dodatni. Wynik ujemny w którymkolwiek badaniu jest dyskwalifikujący.

W przypadku uzyskania nawet jednego wyniku negatywnego, badanie należy powtórzyć na trzykrotnie większej liczbie próbek. Jeżeli ponownie wynik będzie negatywny, partię rur należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy.

6.2. Badania niepełne

Wynik badań niepełnych należy uznać za dodatni, jeżeli wszystkie badania dały wynik dodatni.

W wypadku stwierdzenia wady badanego odcinka fabrykacyjnego, należy pobrać metodą losową następne 10% z odbieranych odcinków, a po powtórzeniu się wady - wykonać badania pełne.

6.3. Zaświadczenie producenta o wynikach badań

Każda partia rur uznana za zgodną z wymaganiami normy powinna posiadać zaświadczenie wytwórni zawierające następujące dane:

a) nazwę i adres producenta

b) typy, długości i liczbę odcinków fabrykacyjnych

c) datę lub okres produkcji

d) znak kontroli jakości


K O N I E C


INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę

Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności.

2. Normy związane

PN-73/H-92326 Taśma stalowa walcowana na zimno do pancerzenia kabli i opakowań.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89024 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury mięknienia tworzyw termoplastycznych według Vicata.

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.


Opracowanie Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Łączności wykonane przez zespół pod kierunkiem Ludmiły Godlewskiej

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymagania na rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (rpcw) wykonane metodą wytłaczania, przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej icon1. Technologia procesu wytwarzania profili okiennych z polichlorku winylu (pcw)

Wymagania na rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (rpcw) wykonane metodą wytłaczania, przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej iconWymagania materiałowe dla budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków

Wymagania na rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (rpcw) wykonane metodą wytłaczania, przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej iconRury z Huty Batory do budowy stadionów

Wymagania na rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (rpcw) wykonane metodą wytłaczania, przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej iconPolichlorek winylu to tworzywo sztuczne, którego historia sięga 1835 r., kiedy to francuski chemik Regnault jako pierwszy otrzymał monomeryczny chlorek winylu

Wymagania na rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (rpcw) wykonane metodą wytłaczania, przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej iconSt kd. 01 00 – Ułożenie kanalizacji deszczowej metodą wykopu otwartego

Wymagania na rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (rpcw) wykonane metodą wytłaczania, przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej iconOpracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji deszczowej dla rejonu ulic Jarzębinowej, Ciepłowniczej, Osiedlowej w Siechnicach w oparciu o koncepcję”

Wymagania na rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (rpcw) wykonane metodą wytłaczania, przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej iconLutowanie jest najstarszym procesem spawalniczym. Jest to metoda łączenia materiałów zapewniająca połączenie o fizycznej ciągłości, wykonane spoiwem o

Wymagania na rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (rpcw) wykonane metodą wytłaczania, przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej iconWymagania Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich Warunki rekrutacji

Wymagania na rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (rpcw) wykonane metodą wytłaczania, przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej iconRegulamin Telewizji Kablowej roni w zakresie świadczenia usług

Wymagania na rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (rpcw) wykonane metodą wytłaczania, przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej iconWymagania dla oprogramowania do budowy systemu informacji przestrzennej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom