Aisit Porengrundputz -wta- instrukcja Techniczna
Pobierz 16.71 Kb.
NazwaAisit Porengrundputz -wta- instrukcja Techniczna
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar16.71 Kb.
TypDokumentacja

Aisit Porengrundputz -WTA-

Instrukcja Techniczna

Numer artykułu: 1074Produkt:
Tynk wyrównawczy i magazynujący sole. Tynk podkładowy -WTA-

Rodzaj produktu:
Fabrycznie wymieszana sucha zaprawa ze spoiwem mineralnym, odpornym na siarczany wg DIN 1164, mineralnym spoiwem wg DIN 1060 oraz naturalnymi, mineralnymi kruszywami wg DIN 4226, uziarnienie 0-1,5 mm.

Właściwości produktu w momencie dostawy:
Gęstość nasypowa: ok. 0,750 kg/dm3
Kolor: ciemnoszary
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Nadzór jakościowy: skład i jakość
Początek wiązania: > 1 h (wg DIN 1164)

Właściwości produktu po utwardzeniu:
Wymagania:
- Instrukcja WTA* 2-2-91, " Wymagania fizyczne i techniczne odnoszące się do systemów tynków renowacyjnych". (* Naukowo Techniczny Zespół Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytków)
- DIN 18550 część 2, grupa zapraw tynkarskich P II
- wytrzymałość na ściskanie 2,5 N/mm2
- DIN 4102 "odporność ogniowa"; niepalny materiał budowlany,
klasa materiału budowlanego A 1
- nasiąkliwość kapilarna W24> 1,0 kg/m2
- głębokość wnikania wody h > 5 mm
- współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ < 18
- porowatość >65% obj.

Opis ogólny:
Tynk Aisit Porengrundputz -WTA- jest fabrycznie wymieszaną, suchą zaprawą mineralną, która po zmieszaniu z wodą jest gotowa do stosowania i wiąże hydraulicznie. Nadaje się zarówno do stosowania ręcznego jak i za pomocą powszechnie używanych maszyn tynkarskich, np. agregatów pompująco-mieszających z dodatkową mieszarką. Zaprawa tynkarska jest plastyczna, łatwa do stosowania i trwała w stanie świeżym. Przy prawidłowym, fachowym stosowaniu może być nakładana w pojedynczych warstwach o grubości od 10 do 30 mm. Zaprawa ma bardzo dobrą przyczepność. Stwardniały tynk Aisit Porengrundputz -WTA- może magazynować sole, jest odporny na siarczany i inne sole; jest przepuszczalny dla pary wodnej, jak również odporny na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz.

Obszary stosowania:
Aisit Porengrundputz -WTA- jest stosowany jako tynk podkładowy, wyrównawczy i magazynujący sole podczas prac remontowych w starym budownictwie, podczas napraw konstrukcji murowych, zwłaszcza w przypadku zasolonych i osłabionych podłoży. Do wypełniania spoin, wypełniania i wyrównywania ubytków jak również jako obrzutka na osłabionym murze.
Nadaje się do stosowania zwłaszcza jako podkład pod warstwę tynku renowacyjnego Funcosil Sanierputz -WTA- na wszystkich mineralnych, nadających się pod tynk materiałach i podłożach, jak np. mur z materiałów budowlanych z hydraulicznie wiążącym spoiwem wg DIN 1164, DIN 1060, DIN 4211 jak również na murach z naturalnych lub znormalizowanych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów budowlanych wg DIN 1053, np. cegła murowa, cegła wapienno-piaskowa, beton wg DIN 1045 i beton komórkowy.

Podłoża:
Podłoże pod tynk musi być nośne i wolne od substancji osłabiających przyczepność tynku (np. środki antyadhezyjne, luźne i piaszczące fragmenty, pył, wykwity, zabrudzenia). Podłoże pod tynk może być suche lub wilgotne, nie może jednak wykazywać naporu wilgoci. Przed wilgocią podciąganą kapilarnie należy zabezpieczyć się stosując system Aida Kiesol. Stare i zniszczone tynki, warstwy farby i inne powłoki należy starannie usunąć. Przyczepność na umiarkowanie ale równomiernie chłonących podłożach można poprawić np. przez wstępne zwilżenie. Ewentualne zabiegi wstępne np. z zastosowaniem preparatu antysolnego Aida Salzsperre będą zależeć od rodzaju i ilości szkodliwych soli (analizy wykonuje nasze laboratorium zakładowe). W każdym przypadku należy wtedy usunąć stary tynk do wysokości co najmniej 80 cm powyżej strefy zniszczeń i wydłutować spoiny na głębokość 2 cm. Na słabo chłonących podłożach należy nałożyć siatkowo/ brodawkowato obrzutkę Aisit Spezial-Vorspritzmörtel. W przypadku podłoży mocno chłonących nakłada się Aisit Spezial- Vorspritzmörtel jako obrzutkę kryjącą dodając ewentualnie preparat Aida Haftfest Spezial do wody zarobowej - proporcja mieszania 1 część Aida Haftfest Spezial i 5 części wody. Obrzutka powinna twardnieć przez co najmniej 3 dni.
W przypadku mocno chłonących podłoży o niskiej wytrzymałości i niewielkiej nośności, np. w budowlach zabytkowych, należy jako obrzutkę zastosować Aisit Porengrundputz -WTA- ewentualnie z dodatkiem Aida Haftfest Spezial wymieszanym z wodą we wcześniej opisanym stosunku - nakładanie tynku może wtedy nastąpić natychmiast, mokre na wilgotne.

Sposób stosowania:
Wlać najpierw ok. 10 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg Aisit Porengrundputz -WTA- i intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/mieszadła śrubowego przez ok. 2-4 min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 45 min. - zależnie od warunków otoczenia. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich należy ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w zależności od ciśnienia wody i zastosowanego podajnika ślimakowego.
Po ewentualnych niezbędnych zabiegach wstępnych, rozciąga się zaprawę ręcznie, przy warstwach o grubości powyżej 15 mm narzuca, względnie nakłada za pomocą agregatu tynkarskiego, w każdym przypadku minimalna grubość wynosi 10 mm a maksymalna 30 mm; minimalnej grubości 10 mm należy bezwzględnie przestrzegać.
Tynk o grubości ponad 30 mm należy wykonywać dwuwarstwowo, przy czym pierwszą warstwę należy zgrubnie ściągnąć łatą i nadać jej szorstkość w celu zapewnienia dobrej przyczepności drugiej warstwy. Nakładanie drugiej warstwy następuje po wystarczającym stwardnieniu pierwszej warstwy, najwcześniej na drugi dzień. W przypadku bardzo nierównego i spękanego podłoża powstają znaczne różnice w grubości tynku. Nierównomierne twardnienie i wysychanie może spowodować naprężenia, które mogą prowadzić do powstania rys i pustek. Dlatego drugą warstwę tynku nakłada sIę w warstwie o mniej więcej jednolitej grubości dopiero po wystarczającym stwardnieniu i wyschnięciu pierwszej warstwy, przy grubości tynku do 20 mm najwcześniej po 7 dniach, przy grubościach tynku ok. 30 mm najwcześniej po 10 dniach. Jeżeli jednak do dyspozycji pozostaje jedynie krótki czas, można pracować w jednym cyklu, a mianowicie w dwóch warstwach "mokre na mokre" (mokre na wilgotne). Pomiędzy warstwami należy ułożyć tkaninę zbrojącą.
Dalsze prace z użyciem tynku renowacyjnego Aisit Sanierputz -WTA-:
Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską Aisit Porengrundputz -WTA- ściąga się zgrubnie łatą, następnie szorstkuje się powierzchnię specjalnym grzebieniem lub szczotką w celu zapewnienia sczepienia później nakładanego tynku Aisit Sanierputz. Tynk Aisit Sanierputz można nakładać dopiero po wystarczającym stwardnieniu i wyschnięciu tynku podkładowego Aisit Porengrundputz, przy grubości tynku do 10 mm najwcześniej po 7 dniach, przy grubości do lub powyżej 30 mm najwcześniej po 10 dniach.

Wskazówki:
Stężałej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać dodając wody lub świeżej zaprawy! Nie stosować przy temperaturach poniżej +5°C. Podane wskazówki czasowe odnoszą się do normalnego zakresu temperatury + 20°C przy względnej wilgotności powietrza ok. 65%. Niższe temperatury wydłużają, wyższe skracają czas przydatności do stosowania i czas twardnienia. Tynk Aisit Porengrundputz -WTA- należy chronić przed zbyt szybkim odparowaniem wody, szczególnie przed nasłonecznieniem i wiatrem , wewnątrz chronić przed przeciągami i zbytnim ogrzewaniem, gdy jest to konieczne zwilżać wodą. Zewnętrzna powierzchnia tynku nie powinna być zarysowana. Rysy włoskowate/skurczowe, w ograniczonym rozmiarze, nie mają znaczenia i nie uznawane są za wady, ponieważ nie wpływają one ujemnie na techniczną wartość tynku. Podczas wykonywania prac tynkarskich należy przestrzegać zasadniczo normy DIN 18550 i instrukcji firmy Remmers "Maszynowe nakładanie tynków". Nie stosować na podłożach gipsowych. W przypadku obiektów zabytkowych zaleca się położenie powierzchni próbnej (ok. 1 m2).

Narzędzia i czyszczenie:
Agregaty tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G4 z mieszarką Rotomix 1 Putzknecht S 48 classic lub S 58 z mieszarką, przenośnik ślimakowy Airpor, mieszarka, mieszadło śrubowe, mieszarka przeciwbieżna, paca stalowa, aluminiowa łata do ściągania tynku, grzebień do tynku, szczotka, kielnia. Czyszczenie narzędzi: czyścić wodą, zaraz po zakończeniu pracy.

Zużycie:
Przy grubości tynku 10 mm ok. 6,5 kg suchej zaprawy na m2.

Trwałość podczas składowania:
Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach co najmniej 6 miesięcy.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska i usuwanie:
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie danych bezpieczeństwa.

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

IT 1074/2.97aktualność informacji:
Remmers Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 269/271
60-650 Poznań
tel. 0-61 8239741
fax 0-61 8233971
e-mail: remmers@remmers.com.pl

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Aisit Porengrundputz -wta- instrukcja Techniczna iconAisit Kompressenputz Instrukcja Techniczna

Aisit Porengrundputz -wta- instrukcja Techniczna iconAida ads spezialschlämme Instrukcja Techniczna

Aisit Porengrundputz -wta- instrukcja Techniczna iconMechaniczny zamek szyfrowy Instrukcja Techniczna

Aisit Porengrundputz -wta- instrukcja Techniczna iconBaumit – tynki renowacyjne wta

Aisit Porengrundputz -wta- instrukcja Techniczna iconAida Sulfatexschlämme w systemie Aida Kiesol Instrukcja Techniczna

Aisit Porengrundputz -wta- instrukcja Techniczna iconOpis przedmiotu zamówienia specyfikackja techniczna szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów, drukarek, licencji I oprogramowania dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie

Aisit Porengrundputz -wta- instrukcja Techniczna iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót a. Ogólna specyfikacja techniczna

Aisit Porengrundputz -wta- instrukcja Techniczna iconInstrukcja użytkownika (Tomek) – screeny, instrukcja obsługi, działanie

Aisit Porengrundputz -wta- instrukcja Techniczna iconSpecyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy I kontraktowy przy zleceniu I realizacji robót wymienionych w punkcie 3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Aisit Porengrundputz -wta- instrukcja Techniczna iconSpecyfikacja techniczna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom