Innowacja pedagogiczna
Pobierz 59.11 Kb.
NazwaInnowacja pedagogiczna
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar59.11 Kb.
TypDokumentacja
INNOWACJA PEDAGOGICZNA


PROGRAM

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM


PRZYJACIELE PRZYRODY”


Opracowała: mgr Agnieszka Ochyra


Maćkówka 2011/2012


Musimy nauczyć się dbać o środowisko,

w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to,

czy nauczymy się tego na czas.

David Gates

Wstęp


Świat przyrody jest piękny, fascynujący i tajemniczy, częścią tego świata jest także człowiek. Dostarcza nam pozytywnych emocji, ciszy, wzruszenia, wzbudza zainteresowanie, podziw i szacunek.

Zatem w dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz większego znaczenia nabierają pojęcia : ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Człowiek od zarania dziejów , korzystając z bogactw naturalnych ziemi, wyrządził jej wiele krzywd , które stanowią poważne zagrożenie równowagi biologicznej. Zanieczyszczone powietrze, woda, gleba, obumierające drzewa, ginące zwierzęta –„ wołają o pomoc ”. Ochrona środowiska przyrodniczego jest koniecznością. Problem ten dotyczy wszystkich mieszkańców naszej Ziemi.

Już od najwcześniejszych lat należy rozpocząć kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec środowiska. Dziecko w wieku przedszkolnym wchodzi w aktywne relacje ze swoim społecznym i przyrodniczym środowiskiem, nawiązuje żywy i silny kontakt z przyrodą. Jest gotowe do jej poznawania i jej ochrony. Poznawanie przyrody, przeżywanie jej piękna i bogactwa, stwarzanie warunków bezpośredniego kontaktu z nią zapewnia dziecku biospołeczny rozwój. Dlatego należy dostarczać dziecku możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Dziecko powinno obserwować, badać, eksperymentować. Dzięki temu stosunek dziecka do obiektów przyrodniczych ekosystemów stanie się bardziej osobisty.

Edukacja z zakresu ochrony i kształtowania środowiska człowieka powinna więc stanowić składową część działalności opiekuńczo-rozwojowo- wychowawczo- dydaktycznej nauczyciela i rodziców. Ważne jest również to, aby poprzez konkretne działanie w środowisku i dla środowiska, dzięki swojej bezpośredniości, zadawaniu dorosłym „kłopotliwych, ekologicznych pytań”, wytykaniu sprawców zagrożeń, poznawaniu piękna swojego regionu – pobudzały do refleksji innych i zachęcały do działań na rzecz środowiska.

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym opracowałam program ekologiczny dla dzieci 6-letnich. Program ten będzie realizowany w roku szkolnym 2011/2012 w czasie planowanych zajęć. Naczelnym zadaniem w realizacji programu ekologicznego jest takie opracowanie jego treści, aby potrzeba poznania wynikała z zainteresowania samego dziecka. W wieku przedszkolnym staje się ono bowiem coraz sprawniejsze i dlatego poznawanie świata za pomocą działania i zmysłów jest dla niego sprawą naturalną.

Planując swoją pracę staram się, aby edukacja ekologiczna nie była okazjonalna, lecz by towarzyszyła nam niemal codziennie, by wplatała się w różne treści i była obecna w życiu moich przedszkolaków.

W pracy i zabawie z moimi wychowankami zamierzam realizować treści ekologiczne i kształtować umiejętności skupione wokół tematów:

- Żyjemy ekologicznie

- Chcemy oddychać czystym powietrzem

- Woda

- Ogień

- Świat roślin

- Świat zwierząt

- Działamy i Tworzymy


Idea programu


Ideą tego programu jest ukształtowanie w dzieciach takiego myślenia o świecie oraz takich postaw ekologiczno-zdrowotnych, które są konieczne dla zapewnienia, z pełną odpowiedzialnością, bezpiecznej i zdrowej przyszłości dla nich samych i dla ich otoczenia. Dzieci w tym wieku są bowiem najlepiej przystosowane do tego, by przekazać im wiedzę ekologiczną, będącą procesem całościowym i długotrwałym, którego efektem jest wszechstronne poznanie właściwego środowiska, nabycie umiejętności i właściwego zeń korzystania oraz prawidłowego oceniania konsekwencji

własnego zachowania.


Uwagi do realizacji


- Program ma charakter otwarty, można go modyfikować i dostosować do potrzeb i możliwości dzieci.

- Nauczyciel pełni w nim rolę koordynatora działań i pomocnika.


Formy i metody pracy


Formy i metody pracy są różnorodne, dostosowane do poziomu, wiedzy i możliwości dzieci, ich doświadczeń życiowych, nawyków itp.


Metody pracy, które będą stosowane w trakcie realizacji programu ekologicznego to:

 • doświadczenia i eksperymenty,

 • obserwacje spontaniczne i kierowane,

 • spacery i wycieczki, zajęcia w terenie,

 • drama, gry dydaktyczne, inscenizacje,

 • burza mózgów,

 • opowiadanie, pogadanka, wiersze, piosenki,

 • ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne : krzyżówki, rebusy, rozsypanki.

 • konkursy.


Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy są:

 • zabawa oraz inne formy działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,

 • spacery , wycieczki,

 • zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub w małych zespołach,

 • udział w akcjach organizowanych w szkole,

 • udział w konkursach, quizach, turniejach.Do realizacji programu ekologicznego potrzebne są środki dydaktyczne. Są to:

- środki wizualne (rysunki, ilustracje, przeźrocza, historyjki),

- środki słuchowe (płyta CD z nagranymi głosami zwierząt, odgłosami przyrody), ilustrowane encyklopedie, albumy, atlasy, słowniki, okazy przyrodnicze.

Niezbędne są również urządzenia i środki techniczne: lornetka, lupa, aparat fotograficzny, magnetofon oraz sprzęt do uprawy i hodowli roślin.

Ważną rolę w realizacji programu ekologicznego spełniają rodzice. W tym celu należy zapoznać ich z programem ekologicznym, planowanymi działaniami oraz włączyć ich do pomocy w organizowaniu wycieczek, spacerów, gromadzeniu materiałów i przyborów.


Ewaluacja programu


Ewaluacja ma na celu ocenę funkcjonowania Programu w codziennej praktyce edukacyjnej. Informację tę uzyskamy poprzez obserwację postępów dzieci, badanie opinii rodziców i innych nauczycieli.


Przedmiotem ewaluacji będą:

 • wzrost wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie problematyki ekologicznej,

 • atrakcyjność zajęć dla dzieci,

 • analiza dokumentów,

 • obserwacja dzieci w czasie zabaw i zajęć,

 • zaangażowanie i udział w akcjach proekologicznych,Cele programu


Edukacja dzieci przedszkolnych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska człowieka to świadomie zamierzona (celowa, planowana, systematyczna i stopniowa) działalność nauczyciela względem dzieci i przy ich aktywnym udziale.


Cele ogólne:


- Poznanie sposobów i możliwości ochrony przyrody.

- Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie.

- Rozwijanie refleksji nad tym, jak żyjemy, jak działamy i jakie są skutki naszej działalności dla

środowiska.

- Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.


Cele szczegółowe:

- Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.

- Rozbudzanie świadomości ekologicznej i poszerzanie jej.

- Kształtowanie poznania odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

- Rozwijanie poczucia wrażliwości na piękno otoczenia.

- Poznanie podstawowych pojęć edukacyjnych.

- Uczenie się mądrego wykorzystywania zasobów naturalnych.

- Umiejętność obserwacji środowiska naturalnego i samodzielnego wyciągania wniosków.

- Wyrabianie nawyku porządku, segregowania odpadów i oszczędnego korzystania z odpadów.

- Rozwijanie postawy obserwatora i badacza przyrody na podstawie przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń.

- Dbanie o najbliższe środowisko w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

- Wyrabianie nawyku oszczędnego korzystania z wody, papieru itp. jako działań proekologicznych.

- Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.


Bloki tematyczne – tematy do realizacji


I. Żyjemy ekologicznie

 1. Dom rodzinny naszym najbliższym środowiskiem.

2. Nasz ekologiczny styl życia.

3. Wpływ substancji chemicznych używanych w gospodarstwie domowym na środowisko

człowieka.

4. Ekologiczne zakupy.


II. Powietrze

 1. Pogoda i jej składniki.

 2. Badamy powietrze.

 3. Źródła zanieczyszczeń powietrza.

 4. Jak dbać o czystość powietrza w mojej miejscowości.

 5. Wdrażanie do wietrzenia pomieszczeń.

 6. Wskazanie na szkodliwość palenia papierosów i przebywania w pomieszczeniach palaczy.

 7. Pożyteczna i szkodliwa działalność wiatru.

 8. Transport powietrzny.III. Woda

 1. Woda źródłem życia.

 2. Poznanie właściwości wody, jej stanów skupienia, obiegu i zastosowania w przyrodzie.

 3. Czystość wód jeziora.

 4. Znaczenie wody dla zwierząt i roślin.

 5. Transport wodny.

 6. Doświadczenia z filtrowaniem wody.

 7. Bocian - przyjaciel z dalekich krajów.

 8. Wdrażanie dzieci do racjonalnego i oszczędnego używania wody.IV. Ziemia – nasza planeta

 1. Co to jest przyroda? Co znaczy „szanować przyrodę”.

 2. Wycieczka do lasu.

3. Poznanie możliwości walki z zanieczyszczeniem środowiska.

4. Sadzenie drzewa lub krzewu na terenie placu szkolnego.

5. Collage na temat „Ziemia to nasz dom”.

6. Zabawy muzyczne pod hasłem „Ziemia nasza planeta”.

7. Kosmos.
8. Pory roku i doba.
9. Rodzaje krajobrazów Polski.
10. Co zanieczyszcza glebę?
11. Dżdżownica - mieszkanka gleby.

12. Przyjaciele kreta.


V. Ogień.

 1. Pożar!

 2. Mieszkańcy łąki.

 3. Oświetlenie dawniej i obecnie.

 4. Urządzenia elektryczne.

 5. Energia.

 6. Energia ze Słońca.VI. Świat roślin

 1. Znajomość flory w najbliższym otoczeniu.

 2. Rośliny zdobiące otoczenie.

 3. Warzywa i owoce to źródło witamin.

 4. Jak można opiekować się roślinami.

 5. Rośliny będące pod ochroną.


VII. Świat zwierząt

 1. Różnorodność zwierząt.

 2. Zwierzęta będące pod ochroną.

 3. Czy znam zwierzęta domowe.

4. Znaczenie zwierząt dla ludzi.

5. Jak człowiek zagraża zwierzętom?

6. Pomagamy zwierzętom, dokarmiamy ptaki.


VIII. Działamy i Tworzymy!

 1. Segregujemy śmieci.

2. Robimy doświadczenia.

3. Konkursy (poetyckie, plastyczne itp.).

4. Spotykamy się z panią higienistką szkolną.

5. Uczestniczymy w akcjach „Sprzątanie świata”, zbieranie baterii i makulatury.

6. Przedstawienia z okazji ważnych dat dla ekologa.


Bibliografia:


1. Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy”

2. Pakiet edukacyjny: „ Żywioły. Woda, powietrze, ziemia, ogień”

2. Al. – Khamisy D. „Rozwijanie pojęć przyrody nieożywionej u dzieci sześcioletnich”, Wydawnictwo „Żak” 1996.

3. Chauvel D., Michel V. „Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka“, Wydawnictwo Cykady, Warszawa 1999.

4. Frątczakowie E. i I. „Edukacja ekologiczna w wieku przedszkolnym”, Kujawsko- Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1996.

5. Frątczak E. i J.- Kącik przyrody w wychowaniu przedszkolnym”, WSiP, Warszawa 1979


Przykładowe scenariusze zajęć


Temat: GDZIE JEST POWIETRZE?

Forma: zabawy badawcze

Cele:

- obserwacja ruchu, kierunku i siły powietrza

- zapoznanie ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka

Środki dydaktyczne: balony, patyczki z przywiązanymi paskami bibuły

Organizacja zajęć:

Nauczycielka planuje przeprowadzenie zajęć w czasie wietrznego dnia.

Kładzie wówczas na stoliku „wiatromierze” i paczkę przewiązaną czerwoną wstążką.


Przebieg zajęć:

Dzieci razem z nauczycielką otwierają paczkę i oglądają znajdujące się w niej kolorowe balony.

-Co zrobimy z tymi balonami?

Po podjęciu decyzji każde dziecko próbuje nadmuchać swój balon.

- Kto zgadnie, dlaczego balony powiększają się?

- Ma miejsce krótka rozmowa, a następnie powolne wypuszczanie powietrza z balonów w kierunku własnych twarzy, żeby dzieci odczuły istnienie, ruch i siłę wydobywającej się zawartości balonów

- Nauczycielka wyjaśnia zaobserwowane zjawisko i dla potwierdzenia nadmuchuje jeden z balonów do granic jego wytrzymałości, a drugi przekłuwa szpilką.

- Dzieci zaproszone do zabawy ruchowej pt. Baloniku nasz malutki

- Po zabawie nauczycielka otwiera szeroko okno, by uświadomić potrzebę wietrzenia pomieszczeń i zwrócić uwagę na wietrzną pogodę.

- Po kilku ćwiczeniach oddechowych i obserwacji ( z okien sali ) poruszających się gałęzi drzew i krzewów, nauczycielka wychodzi z dziećmi do ogrodu przedszkolnego zabierając patyczki z przywiązanymi paskami bibuły. Pomogą one w wyjaśnieniu zjawiska ruchu powietrza, kierunku oraz siły wiejącego wiatru.


Uzupełnienie:

 1. Zabawy dydaktyczne na potwierdzenie ruchu powietrza i siły wiatru z wykorzystaniem wiatraczków, papierowych samolotów, podrzucania konfetti itp.Temat: JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ?

Forma: zabawa dydaktyczna

Cele:

- Zapoznanie ze sposobami racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody;

- Uświadomienie konieczności ochrony wody przed zanieczyszczeniami;

- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan czystości wód i obowiązku zachowania ich dla

przyszłych pokoleń

Środki dydaktyczne: kaseta z nagranymi odgłosami sposobów wykorzystywania wody w gospodarstwie domowym; zmywanie naczyń, kąpiel, pralka, mycie zębów, spłuczka w wc, odkręcony kran; obrazki przedstawiające sposoby oszczędnego korzystania z wody. Tekst wiersza „Kropla” M. Jachowicz

Organizacja zajęć: nauczycielka przygotowuje magnetofon i kasetę z nagraniami. Przypina do tablicy obrazki ilustrujące; zmywanie naczyń w misce, kąpiel pod prysznicem, zakręcony kran, mycie zębów z użyciem wody z kubeczka, sedes i wiadro z wodą.


Przebieg zajęć:

- Dzieci słuchają wiersza

- Po przeczytaniu nauczycielka pyta, czego dzieci się dowiedziały o wodzie i dlaczego wodę należy oszczędzać?

- Dzieci naśladują odgłosy wydawane przez wodę. Są to zwroty wypowiadane przez nauczycielkę w dowolnie wymyślonym rytmie: Bul bul bul

Plusk plusk plusk

Chlup chlup chlup

- Nauczycielka zaprasza dzieci do obejrzenia obrazków rozłożonych w różnych miejscach sali. Przedstawiają one, w jaki sposób można oszczędzać wodę.

- Po ich obejrzeniu dzieci słuchają z kasety magnetofonowej dźwięków wydawanych przez wodę podczas wykonywania różnych domowych czynności. Następuje próba rozpoznania każdej z nich oraz zastanowienia się, czy podczas tych czynności można zaoszczędzić wodę i w jaki sposób?

W trakcie uzupełniania odpowiedzi wskazane byłoby zaakcentowanie coraz częściej występującego problemu braku wody i jej zanieczyszczenia, będącego przyczyną wielu chorób.


Temat: PRZYJACIELE KRETA

Forma: teatrzyk lalkowy

Cele:

- Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi w ziemi;

- Podkreślenie ważnej roli przyjaźni oraz dobrosąsiedzkich stosunków;

- Uświadomienie szkodliwości nadmiernego nawożenia.

Środki dydaktyczne: kukiełki lub obrazki na patyku – kret, dwie dżdżownice, dwa roztocza, dwa pająki, dwa nicienie, dwa turkucie podjadki, dwa skoczogonki, magnetofon z nagraniem śpiewu ptaków.

Organizacja zajęć: Na kilka dni przed zajęciami nauczycielka wspólnie z rodzicami i dziećmi wykonuje w/w kukiełki. Mogą to być również rysunki tych zwierząt przypięte pinezkami do patyczków. Przygotowuje scenę teatralną, do której przymocowuje norkę kreta z otwartymi drzwiami ( obrazek). Kartka i grubo piszący flamaster posłużą do zapisania ogłoszenia, zaś kaseta z nagraniem ptasiego koncertu może być włączona przez cały czas trwania przedstawienia. Tekst przedstawienia.


Przebieg zajęć:

- Nauczycielka w krótkim wprowadzeniu zapoznaje dzieci ze zwierzętami żyjącymi w ziemi i zaprasza do obejrzenia teatrzyku kukiełkowego.

- Przedstawienie prowadzone przez nauczycielkę.

- Nauczycielka zaprasza dzieci do wspólnej zabawy z bohaterami teatrzyku, po czym omawia główne myśli zawarte w treści przedstawienia.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Innowacja pedagogiczna iconInnowacja pedagogiczna I. Autor programu

Innowacja pedagogiczna iconInnowacja pedagogiczna Elementy literatury

Innowacja pedagogiczna iconInnowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego

Innowacja pedagogiczna iconInnowacja pedagogiczna „wychowanie patriotyczne w przedszkolu ”

Innowacja pedagogiczna iconInnowacja pedagogiczna kółka historycznego „Multimedialna historia”

Innowacja pedagogiczna iconInnowacja pedagogiczna ₪ program Autor: małgorzata zawadzka

Innowacja pedagogiczna iconInnowacja pedagogiczna „Szkoła może być ciekawa”

Innowacja pedagogiczna iconInnowacja pedagogiczna klasa klasyczna autorki programu

Innowacja pedagogiczna iconPrzedszkole miejskie integracyjne nr 36 w łodzi innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna iconInnowacja pedagogiczna pt. Praktyczne wykorzystanie języka angielskiego zawodowego w kształceniu zawodowym uczniów technikum w zawodzie kucharz

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom