Budowa atomu I związek z położeniem pierwiastka w układzie okresowym
Pobierz 31.5 Kb.
NazwaBudowa atomu I związek z położeniem pierwiastka w układzie okresowym
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar31.5 Kb.
TypDokumentacja

 1. Skład powietrza: mieszanina jednorodna pierwiastków ( np.N2 i O2 ) i związków chemicznych. Skład: 78% azotu, 21% tlenu i 1% inne gazy (np. argon, wodór dwutlenek węgla itd.)

 2. Budowa atomu i związek z położeniem pierwiastka w układzie okresowym: Atom: jądro (dodatnie protony i obojętne neutrony) oraz ujemne elektrony. Atom jako całość jest elektrycznie obojętny. Liczba atomowa (Z) = liczba elektronów = liczba protonów; Liczba masowa (A) = suma protonów i neutronów; Nr grupy głównej (-10)= liczba elektronów walencyjnych; Nr okresu = liczba powłok.

 3. U
  P


  kład okresowy
  ; 15 grupa- 15; okres – 3 ; liczba e = 15 ; liczba p = 15

2n2 – max liczba e 3 liczba n = 31-15 =16 ; liczba e waleńc. = 5 ;

na powłoce liczba powłok = 3 konfiguracja : K2L8M5

Pierwiastki ułożone są w układzie okresowym wg wzrastającej liczby atomowej. Właściwości pierwiastków powtarzają się w sposób okresowy.

 1. Wiązania chemiczne: w tworzeniu wiązan chemicznych biorą udział elektrony waleńcyjne.

 2. Jony: cząstki obdarzone ładunkiem ; dodatnie to kationy np. H+ i ujemne to aniony np. OH-.

 3. Jony proste: Ca - 2e  Ca2+ ; S + 2e  S2-

 4. Reakcje chemiczne: substraty  produkty ; Typy reakcji: łączenia ( syntezy) , rozkładu ( analizy) i wymiany ( pojedynczej lub podwójnej); Grupy reakcji: zobojętniania ( kwas + zasada) , dysocjacji ( rozkład na jony pod wpływem wody), estryfikacji ( kwas + alkohol) , hydrolizy ( rozkład na skutek reakcji z wodą np. ester + woda  kwas + alkohol) , przyłączania ( np. bromu do związków nienasyconych) itd. Reakcje egzotermiczne – z wydzieleniem ciepła ( rozciączanie H2SO4, gaszenie wapna: CaO + H2O  Ca(OH)2 + Q Reakcje endotermiczne – z dostarczeniem ciepła np. prażenie wapieni CaCO3  CaO + CO2 Takie pierwiastki jak tlen, azot, chlor, wodór, brom, jod zapisujemy w postaci czasteczek wduatomowych: tlen + wodór  woda czyli O2 + 2H2  2H2O

 5. Atomy i cząsteczki: atom – najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego właściwości ; symbol pierwiasta oznacza jeden atom tego pierwiastka np. H – jeden atom wodoru, Na – jeden atom sodu; ale 3H – trzy atomy wodoru, 5Na – pięć atomów sodu; Cząsteczka – zbudowana jest przynajmniej z dwóch atomów np. NaCl – jedna czasteczka chlorku sodu; 3 NaCl – trzy czasteczki chlorku sodu;

H2 – jedna czasteczka wodoru ; P4 – jedna czasteczka fosforu ( czteroatomowa); 5P4 – pięć czasteczek

fosforu; Masa atomowa i czasteczkowa: m P = 31u m P2O5 = 2 mp + 5 mo = 2 31u + 5 16u = 142u

 1. Prawa chemiczne: prawo zachowania masy: łączna masa wszystkich substratów = łącznej masie produktów. prawo stałości składu - skład zwiazku chemicznego jest stały i ściśle określony.

 2. Zadania w oparciu o prawa chemiczne: Ile sodu znajduje się w 64g NaCl ? ( MNaCl = 23u + 35u = 58u) Skoro w 58u NaCl są 23u Na to w 64g NaCl jest X g ( NaCl); Ile CO2 powstanie w wyniku rozkładu termicznego 100g CaCO3? – 80u 48u

CaCO3  CaO + CO2

100g ----- X

80g ------ 48g

 1. Rozpuszczalność – masa substancji, jaką max można rozpuścić w 100g wody w danej temperaturze ( powstaje roztwór nasycony) ; np. R20˚C = 45g tzn. że w 100g wody o tej temp. można max rozpuścić 45g tej substancji i w ten sposób otrzymać roztwór nasycony; ( 100g wody + 45g substancji = 145g roztworu); Rozpuszczalność większości ciał stałych rośnie wraz z temperaturą a rozpuszczalność gazów wraz ze wzrostem temp. – maleje.

 2. S
  masa roztworu stanowi 100%

  masa substancji rozp. Cp

  masa rozpuszczalnika 100% - Cp
  tężenie procentowe roztworu:
  roztwór 25% to taki w którym 25% masy całego roztworu stanowi masa substancji rozpuszczonej a 75% masy całego roztworu – masa rozpuszczalnika. ( 25g cukru + 75g wody = 100g słodkiej wody) ; Cp = 100% Cp = 100% = 25%
 1. Kwasy: nieorganiczne: H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4, H2S, HCl  HnR R- reszta kwasowa

organiczne: HCOOH – mrówkowy, CH3COOH – octowy, C15H31COOH – palmitynowy, C17H35COOH – stearynowy, C17H33COOH – oleinowy ( nienasycony) ___ - reszta kwasowa ( I wartość.);

dysocjacja – HnR  nH+ + Rn- ; CH3COOH  CH3COO- + H+ ; otrzymywanie: tlenek niemetalu + woda  kwas tlenowy np. tlenek azotu (V) + woda  kwas azotowy (V) N2O5 + H2O  2HNO3 ; wodorek niemetalu rozpuszczany w wodzie  kwas beztlenowy np. HCl (g)  HCl© ; C2H5OH +O2  CH3COOH + H2O ( fermentacja octowa) ; są elektrolitami – ich roztwory przewodzą prąd el. ; ich roztwory mają odczyn kwaśny (H+); barwią papierek wskaźnikowy, sok z czerwonej kapusty i oranż metylowy na czerwono.

 1. Wodorotlenki; NaOH, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, NH4OH ;wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie nazywamy też zasadami ( NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2); dysocjacja- Ca(OH)2  Ca2++ 2OH-; zasady są elektrolitami; zasady barwią fenoloftaleiną na malinowo, sok z czerwonej kapusty na zielono, papierek wskaźnikowy na zielononiebiesko; odczyn zasad jest zasadowy (OH-);

 2. Sole: MeR- Me (metal) i R( reszta kwasowa); sole kwasów tlenowych mają w nazwie –an np. NaNO3 – azotan sodu; K3PO4 – fosforan (V) potasu ; sole kwasów beztlenowych mają w nazwie –ek np. NaCl – chlorek sodu, Cu2S – siarczek miedzi (I); otrzymywanie :a) reakcja zobojętniania: kwas + zasada sól + woda NaOH + HCl  NaCl + H2O ( H+ + OH- H2O) b) metal + kwas sól + wodór np. Mg + HCl  MgCl2 + H2 ; c)tlenek metalu + kwas sól + woda np. CaO + H2SO4  CaSO4 + H2O; dysocjacja: MenRm nMem+ + mRn-; sole rozpuszczalne w wodzie są elektrolitami;

 3. K
  I II

  Na+ i CO32- Na2CO3 sól rozpuszcz.

  Ca2+ i CO32-  CaCO3 sól nierozpuszc.
  orzystanie z tabeli rozpuszczalności:

Na+

Ca2+

CO32-

R
17. Węglany – ( CaCO3 – składnik wapieni, marmuru, kredy, skorupek jak, starego tynku, kamienia kotłowego); wykrywanie – działanie kwasem np. CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2; prażenie wapieni:CaCO3  CaO + CO2 ; CaO – wapno palone; reakcja gaszenia wapna: CaO + H2O  Ca(OH)2 + Q ( reakcja egzotermiczna); Ca(OH)2 – wapno gaszone ( żrące, główny składnik zaprawy murarskiej) ; zastyganie zaprawy murarskiej: Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O

18. Ropa naftowa- mieszanina węglowodorów; nierozpuszczalna w wodzie; można ją destylować ( gaz rafineryjny, nafta, benzyna, oleje napędowe, mazut);

19. Węglowodory: a) nasycone- alkany ( między atomami węgla wiązania pojedyncze) np. CH4 – metan

b) nienasycone -alkeny ( między atomami węgla jedno wiązanie podwójne) np. C2H4 eten ( etylen);

c) nienasycone – alkiny ( między atomami węgla jedno wiązanie potrójne) np. C2H2 etyn ( acetylen)


20.Alkohole – pochodne węglowodorów zawierające charakterystyczną

grupę funkcyjną –OH ( hydroksylową lub wodorotlenkową): CH3OH – metanol ( silna trucizna) i C2H5OH ( etanol); nie ulegają dysocjacji; uleg

spalania i spalania niecałkowitego;
Właściwości fizyczne węglowodorów zależą od długości łańcucha węglowodorowego- pierwsze w szeregu homologicznym to gazy ( np. metan – główny składnik gazu ziemnego), potem ciecze ( np. benzyna , nafta to mieszaniny ciekłe węglowodorów) i ciała stałe ( np. parafina); właściwości chemiczne zależą głównie od wiązania między atomami węgla ( wiązanie pojedyncze jest najmocniejsze a potrójne – najsłabsze) – alkany są b ierne chemicznie, alkeny – aktywniejsze a alkiny najbardziej aktywne; wszystkie węglowodory ulegają spalaniu ( całkowitemu – do CO2 i H2O, półspalaniu do CO i H2O oraz spalaniu niecałkowitemu do C i H2O ) np. CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O ( sp. całk.); aleny i alkiny ulegają reakcji przyłączania ( H2 – uwodornienie; Br2, Cl2, HCl); węglowodory nienasycone odbarwiają wodę bromową (Br2) i roztwór KMnO4 (TAK ODRÓŻNIA SIĘ ZWIAZKI NASYCONE OD NIENASYCONYCH) np. H H

HC= CH + 2Br2  Br- C-C Br

H H

egają reakcji spalania całkowitego, pół


21.Kwasy karboksylowe: pochodne węglowodorów zawierające grupę karboksylową – COOH; HCOOH – mrówkowy; CH3COOH – octowy, C15H31COOH – palmitynowy, C17H35COOH – stearynowy; C17H33COOH – oleinowy ( nienasycony) ; niższe ulegają dysocjacji np. CH3COOH  CH3COO- + H+; reagują z metalami aktywnymi, tlenkami metali i wodorotlenkami oraz alkoholami ( reakcja estryfikacji); 2CH3COOH + Mg ( CH3COO)2Mg + H2; 2CH3COOH + MgO  (CH3COOH)2Mg + H2O; CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O; CH3COOH + C3H7OH  CH3COOC3H7 + H2O;

 1. Mydła – sole wyższych kwasów karboksylowych np. C15H31COONa

 2. Estry ; pochodne węglowodorów zawierające grupę estrową – COO- ; reakcja estryfikacji : kwas + alkohol  ester + woda (patrz wyżej) ; odwrotna reakcja do estryfikacji to hydroliza: ester + woda  kwas + alkohol np. CH3COOC3H7 + H2O  CH3COOH + C3H7OH;  octan propylu

 3. Tłuszcze – to estry gliceryny ( C3H5 (OH)3) i wyższych kwasów karboksylowych ( tłuszczowych); np.

C3H5(OH)3 + 3 C15H31COOH  C3H5 (COO C15 H31)3 + 3 H2O; ; tłuszcze roślinne są najczęściej

gliceryna (alkohol) kwas palmitynowy tripalmitynian gliceryny ( tłuszcz) nienasycone np. trioleinian gliceryny

i odbarwiają wodę bromową o KMnO4; utwardzanie tłuszczu: tłuszcz roślinny ( nienasycony) + H2  tłuszcz nasycony ( stały); zmydlanie tłuszczów: tłuszcz + zasada  mydło + glicerynę; wykrywanie – próba akroleinowa

25. Białka – zbudowane są z aminokwasów połączonych wiązaniem peptydowym; wykrywanie: reakcja

ksantoproteinowa – białko zabarwia się na żółto pod wpływem stęż. HNO3 i reakcja biuretowa z Cu(OH)2

– fioletowe zabarw. ; koagulacja – ścinanie się białka; jeżeli jest nieodwracalne mówimy o denaturacji (

kwasy, zasady, sole metali ciężkich, alkohol, wysoka temp); wysalanie białka – ścinanie się białka pod

wpływem soli kuchennej NaCl – odwracalne; do włókien pochodzenia białkowego należy wełna.

Białka pod wpływem wody i enzymów ulegają hydrolizie do aminokwasów


sacharoza + woda  glukoza + fruktoza)
26. Cukry – węglowodany ; proste ( glukoza i fruktoza); dwucukry ( sacharoza C12H22O11) i wielocukry ( skrobia i celuloza); glukoza – słodka, nietoksyczna, ma właściwości redukujące (glukoza + Cu(OH)2 Cu2O + kwas glukonowy ; Cu2O – pomarańczowy osad  PRÓBA TROMMERA) ; sacharoza – słodzimy nią herbatę, w wodzie, w obecności kwasów i enzymów ulega hydrolizie ( C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6); nie ma

właściwości redukujących – wynik próby Trommera jest negatywny – pojawia się czarny osad CuO a nie pomarańczowy Cu2O) ; skrobia – nie jest słodka; nie rozpuszcza się w wodzie zimnej a w gorącej pęcznieje dając kleik skrobiowy; nie ma właściwości redukujących; pod wpływem kwasów i enzymów ulega stopniowej hydrolizie: (C6H10O5)n  ( C6H10O5)x  n C6H12O6 gdzie x< n ; wykrywanie skrobi – reakcja z jodem ( ciemnogra skrobia dekstryny glukoza natowe zabarwienie; celuloza ( błonnik) – odporna na działanie wysokiej temper., różnych związków chemicznych, nie rozpuszcza się w wodzie ani rozpuszczalnikach organicznych, ulega hydrolizie pod wpływem kwasów i wysokiej temp. ( C6H10O5)n + nH2O H+temp. nC6H12O6 ( glukoza); szczególnie dużo celulozy zawiera bawełna i len.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Budowa atomu I związek z położeniem pierwiastka w układzie okresowym iconPOŁOŻenie pierwiastków w układzie okresowym, a ich włAŚciwośCI

Budowa atomu I związek z położeniem pierwiastka w układzie okresowym iconBudowa atomu. Układ okresowy pierwiastków. Planetarny model budowy atomu

Budowa atomu I związek z położeniem pierwiastka w układzie okresowym iconWe współczesnym układzie okresowym pierwiastków zawarte są kolumny pionowe zwane grupami I kolumny poziome zwane okresami. Każdy okres rozpoczyna się od bardzo

Budowa atomu I związek z położeniem pierwiastka w układzie okresowym iconBudowa atomu

Budowa atomu I związek z położeniem pierwiastka w układzie okresowym iconBudowa atomu I cząsteczki

Budowa atomu I związek z położeniem pierwiastka w układzie okresowym iconTest 4 – Budowa atomu

Budowa atomu I związek z położeniem pierwiastka w układzie okresowym iconBudowa atomu, izotopy I promieniotwórczośĆ

Budowa atomu I związek z położeniem pierwiastka w układzie okresowym iconBudowa atomu I układ okresowy

Budowa atomu I związek z położeniem pierwiastka w układzie okresowym iconJądro atomu I jego budowa

Budowa atomu I związek z położeniem pierwiastka w układzie okresowym iconBudowa atomu I wiązania chemiczne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom