Program nauczania dla zawodu technik rachunkowości 341 06]
Pobierz 0.84 Mb.
NazwaProgram nauczania dla zawodu technik rachunkowości 341 06]
strona4/11
Data konwersji10.09.2012
Rozmiar0.84 Mb.
TypProgram nauczania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ćwiczenia:

 • Identyfikowanie i klasyfikowanie składników majątku i kapitałów. Obliczanie struktury majątku oraz kapitałów.

III. BILANS. OPERACJE GOSPODARCZE

Ogólna charakterystyka bilansu. Treść i forma bilansu. Cechy i funkcje bilansu. Operacje go­spodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. Zasadnicze grupy operacji gospodarczych.

Ćwiczenia:

 • Sporządzanie bilansu jednostek gospodarczych o różnych formach organizacyjno-prawnych.

 • Określanie wpływu operacji gospodarczych na składniki bilansu oraz na sumę bilansową.

IV. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA

Zasada dokumentowania zapisów księgowych. Dowody księgowe jako podstawa ewidencji. Klasyfikacja dowodów księgowych. Charakterystyka podstawowych rodzajów dowodów księgowych. Powstawanie, kontrola, dekretowanie i przechowywanie dowodów księgowych.

Ćwiczenia:

 • Sporządzanie wybranych dowodów księgowych.

 • Kontrolowanie dowodów księgowych.

V. KONTA BILANSOWE

Przesłanki wprowadzenia kont. Pojęcie i formy konta. Funkcjonowanie kont. Otwieranie kont. Księgowanie operacji gospodarczych na kontach - zasada podwójnego zapisu. Zesta­wienie obrotów i sald. Błędy księgowe i ich poprawianie. Bilans końcowy. Zamykanie kont. Wzorcowy plan kont.

Ćwiczenia:

 • Otwieranie i zamykanie kont.

 • Księgowanie operacji gospodarczych na kontach.

 • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald.

 • Poprawianie błędów księgowych.

 • Dekretowanie dowodów księgowych.

VI. KONTA WYNIKOWE

Podstawowe pojęcia: wydatek, koszt, koszty i straty, przychód, przychody i zyski, dochód, przychody ze sprzedaży, koszty działalności operacyjnej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, wyniki nadzwyczajne, zyski nadzwyczajne, straty nadzwyczajne, zysk (strata) brutto, podatek dochodowy, pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), zysk (strata) netto, wynik finansowy. Zasady funkcjonowania kont wynikowych. Ogólne zasady ewidencji i rozliczania kosztów. Ogólne zasady ewidencji przychodów. Ogólne zasady ewidencji wyników nadzwyczajnych wyników zdarzeń nadzwyczajnych. Konto „Wynik finansowy” - jego charakter i funkcjonowanie. Ewidencja wyniku finansowego. Rachunek zysków i strat.

Ćwiczenia:

 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach wynikowych.

 • Ewidencjonowanie wyniku finansowego.

 • Sporządzanie rachunku zysków i strat w dowolnym wariancie w uproszczonej formie.

VII. KIERUNKI USZCZEGÓŁOWIENIA EWIDENCJI

Potrzeby i możliwości uszczegółowienia ewidencji. Poziomy i pionowy podział kont. Zadania i funkcjonowanie kont analitycznych. Zasada pojedynczego zapisu powtarzanego. Uzgadnia­nie ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną.

Ćwiczenia:

 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach analitycznych.

 • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont analitycznych.

 • Uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyczną.

VIII. TECHNICZNE FORMY KSIĘGOWOŚCI

Zapis księgowy i jego elementy. Zapis chronologiczny i systematyczny. Klasyfikacja technik i form księgowości, Charakterystyka poszczególnych form księgowości. Specyficzne cechy rachunkowości informatycznej.

Ćwiczenia:

 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych odzwierciedlonych w zestawie dokumentów przy wykorzystaniu różnych form księgowości.

 • Wykonywanie czynności typowych dla księgowości podwójnej (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia).

3. UWAGI O REALIZACJI

Zadaniem przedmiotu „Zasady rachunkowości" jest przekazanie podstawowych, trwałych reguł funkcjonowania systemu rachunkowości oraz ukształtowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych. Należy zatem położyć duży nacisk na poprawne formułowanie pojęć i zrozumienie mechanizmów decydujących o funk­cjonowaniu rachunkowości. Zabezpiecza to przed dezaktualizacją wiedzy i stwarza możliwo­ści jej dalszego aktualizowania i pogłębiania. Omawiając pojęcia i mechanizmy należy mieć na uwadze ich powiązania z regulacjami normatywnymi. Program nauczania przedmiotu „Zasady rachunkowości" opiera się na zachowaniu korelacji międzyprzedmiotowej przede wszystkim z przedmiotem „Podstawy ekonomii" i stanowi podstawę dla specjalistycznych rozwinięć w ramach przedmiotu ,,Rachunkowość". Właściwa realizacja celów kształcenia przedmiotu zależy od stosowania i doboru metod na­uczania, które powinny sprzyjać kształceniu samodzielnego, logicznego myślenia, zwłaszcza ekonomicznej interpretacji ewidencji księgowej. Obok tradycyjnych metod nauczania jak elementy wykładu czy pogadanka, należy stosować głównie metody ćwiczeniowe. W przed­miocie tym bardzo ważne jest wyrabianie nawyku dokładności, rzetelności i systematyczno­ści.

Zajęcia powinny odbywać się w dobrze wyposażonej klasopracowni przedmiotowej, w której obok technicznych środków dydaktycznych winny znajdować się zestawy formularzy, druków i dokumentów, literatura przedmiotowa oraz materiały normatywne.

Określone w szczegółowych celach kształcenia tego przedmiotu umiejętności dają duże moż­liwości ćwiczeń i rozwijania inicjatywy oraz selekcji zagadnień szczegółowych. Dlatego też program nauczania nie precyzuje szczegółów, np. rodzaju wykorzystywanych dokumentów księgowych, przedmiotu ewidencji analitycznej. W ćwiczeniach wykorzystywać należy inte­resujące przykłady z życia gospodarczego, bogate w treści i interpretację. Stopień opanowania wiadomości i umiejętności przez ucznia (słuchacza) powinien być sprawdzany tradycyjnymi metodami jak testy, sprawdziany, odpowiedzi ustne a także poprzez obserwację wykonywania ćwiczeń. Niektóre zadania powinny być wykonane przez ucznia (słuchacza) za pierwszym podejściem. Inne mogą być wykonane po kolejnej próbie ale zgod­nie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Przedmiot „Zasady rachunkowości" obejmuje osiem działów programowych logicznie po­wiązanych i uwzględniających korelację wewnątrzprzedmiotową. Należy zwrócić uwagę, że zagadnienia związane z dokumentacją księgową poprzedzają ewidencję operacji gospodarczych na kontach. Jest to zasadne ze względu na powiązanie podstawowych, typowych opera­cji gospodarczych z dowodami księgowymi. Zaznaczyć należy, że problematyka dotycząca dekretowania dowodów księgowych powinna być omówiona ogólnie w dziale IV, natomiast ćwiczenia dotyczące dekretowania dowodów należy wykonać po zrealizowaniu działu V. Całość zagadnień, stanowiących fundament rachunkowości, została zebrana w przykładzie, który obejmuje wszystkie czynności w systemie księgowości podwójnej. Rozwiązanie przykładu nale­ży wykonać przy wykorzystanie formy tabelarycznej jako obligatoryjnej. Zastosowanie pozosta­łych form - według uznania nauczyciela.

Proponuje się następujący podział godzin na poszczególne działy programu nauczania:

Lp.

Nazwa działu

Orientacyjna liczba godzin

technikum 5-letnie

szkoła policeal­na

I.

Istota, funkcje i znaczenie rachunkowości

5

4

II.

Majątek i kapitały (fundusze) jednostek gospodarczych

10


10


III.

Bilans. Operacje gospodarcze

15

14

IV.

Dokumentacja księgowa

8

6

V.

Konta bilansowe

15

14

VI.

Konta wynikowe

20

18

VII.

Kierunki uszczegółowienia ewidencji

7

6

VIII.

Techniczne formy księgowości

20

18

Do dyspozycji nauczyciela

14

10

Razem

114

100

4. PODSTAWOWE ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 • Słowniki ekonomiczne,

 • ustawa o rachunkowości,

 • inne materiały normatywne,

 • plan kont,

 • zestaw druków (faktura i faktura VAT, polecenia księgowania),

 • zestaw formularzy podstawowych urządzeń ewidencyjnych (kartoteka finansowa, rejestr, księga dziennik - główna, dziennik),

 • wzory bilansu oraz rachunku zysków i strat,

 • plansze, foliogramy i fazogramy opracowane dowolnie przez nauczyciela,

 • zbiory ćwiczeń (wg uznania nauczyciela).

5. LITERATURA

  1. Dudzic R.: Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, Consilium, Kraków 1998

  2. Gierusz B.: Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 1994

  3. Jaklik A., Micherda B.: Zasady rachunkowości, WSiP, Warszawa 1995

  4. Komosa A.: Szkolny słownik ekonomiczny, Ekonomik s.c., Warszawa 1999 2008

  5. Kołaczyk Z. Zasady rachunkowości, eMPI2, Poznań 1997

  6. Materiały szkoleniowe i konferencyjne Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

6a. Musiałkiewicz J. Zasady rachunkowości, Ekonomik s.c., Warszawa 2004

6b. Musiałkiewicz J. Zasady rachunkowości – ćwiczenia, Ekonomik s.c., Warszawa 2009

  1. Nilidziński R.: Podstawy rachunkowości, ODDK Spółka z o.o., Gdańsk 1995

  2. Sawicki K. i in. ( praca zbiorowa): Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1995

  3. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1993


Literatura powinna być na bieżąco aktualizowana.

MARKETING

l. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczeń (słuchacz) powinien umieć:

 • określić rolę i znaczenie marketingu w gospodarce rynkowej,

 • wskazać podmioty działalności marketingowej,

 • zanalizować strukturę marketingu i wewnętrzne powiązania jej elementów,

 • określić działania marketingowe,

 • wyodrębnić segmenty rynku na podstawie różnych kryteriów,

 • przedstawić system zależności między działaniami marketingowymi a rynkiem,

 • uzasadnić powiązania między działalnością marketingową a sukcesami ekonomicznymi przedsiębiorstwa,

 • wyjaśnić rolę konsumenta w gospodarce rynkowej,

 • uzasadnić powiązanie działań marketingowych nie tylko z wiedzą ekonomiczną, lecz także psychologiczną i socjologiczną,

 • określić cechy charakteru pracownika zatrudnionego w komórkach marketingu,

 • objaśnić główne strategie marketingowe,

 • rozróżnić zakres i typy badań marketingowych,

 • określić znaczenie informacji dotyczącej rynku i konsumenta w działalności marketingowej,

 • zaprojektować program badań marketingowych,

 • zastosować wybrane metody i techniki badań marketingowych,

 • skonstruować prognozę rynkową,

 • określić rolę strategii produktu w marketingu,

 • odróżnić produkt i wyposażenie produktu,

 • opisać strategie sprzedaży produktu w poszczególnych cyklach jego życia,

 • objaśnić proces wprowadzania produktu na rynek,

 • wyjaśnić strategię cen w marketingu,

 • określić podmioty ustalające ceny,

 • objaśnić relacje między ceną a jakością produktu,

 • wyjaśnić funkcję zmiany cen w działalności marketingowej,

 • określić instrumenty i działania związane z dystrybucją towarów,

 • wskazać czynniki decydujące o wyborze kanałów dystrybucji,

 • uzasadnić sposoby rozmieszczenia produktów na rynku w zależności od przyjętej strategii,

 • przyporządkować określone rodzaje dystrybucji wybranym kategoriom towarów,

 • wyjaśnić zasady organizacji fizycznego przepływu towarów,

 • wskazać instrumenty marketingowe związane z aktywizacją sprzedaży i uzasadnić wybór w różnych sytuacjach,

 • uzasadnić rolę informowania, przypominania i perswazji w działalności marketingowej,

 • wyjaśnić sposoby oddziaływania na konsumenta i na produkt,

 • uzasadnić rolę reklamy w działalności marketingowej,

 • odróżnić skuteczne i nieskuteczne sposoby reklamy,

 • wyjaśnić rolę sprzedawcy w promocji towaru,

 • objaśnić rolę public relations w działalności marketingowej,

 • skonstruować uproszczony plan marketingowy,

 • zastosować techniki mierzenia efektywności działań marketingowych,

 • przewidzieć skutki prawne określonych działań marketingowych,

 • omówić i skrytykować wybrane stereotypy dotyczące działalności marketingowej obecne w myśleniu potocznym.

2. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. ISTOTA MARKETINGU

Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa. Pojęcie marketingu. Porównanie orientacji marketingowej z przedmarketingowymi koncepcjami kierowania firmą. Strategie marketingowe (produkt, dys­trybucja, cena, promocja).

Analiza potrzeb i zachowań nabywców - wewnętrzne uwarunkowania procesu zakupu. Wpływ czynników socjologicznych i kulturowych na decyzje konsumenta. Segmentacja ryn­ku.

Ćwiczenia:

 • Przeprowadzenie dyskusji na temat działalności marketingowej w warunkach gospodarki rynkowej.

 • Przeprowadzenie dyskusji na temat etycznych i nieetycznych działań wobec konsumenta.

II. BADANIA MARKETINGOWE

Zakres badań marketingowych. Typy i program badań marketingowych. Wybrane metody i techniki badań marketingowych. Pomiar i skalowanie. Wykorzystanie rezultatów badań marke­tingowych dla tworzenia prognoz rynkowych.

Ćwiczenia:

 • Opracowanie formularza ankietowego.

 • Zastosowania metod statystycznych w badaniach marketingowych.

 • Zastosowanie wybranych technik badań marketingowych.

 • Zbudowanie prognozy rynkowej w oparciu o wyniki badań marketingowych.

 • Przeprowadzanie badań nad wpływem opakowania i oznakowania produktu na decyzję za­kupu.

III. STRATEGIA PRODUKTU

Definicja i funkcje produktu w ujęciu marketingowym. Wyposażenie produktu. Kształtowanie strategii produktu. Cykl życia produktu. Wprowadzanie nowego produktu na rynek. Działania marketingowe związane z produktem. Kształtowanie struktury produktów.

Ćwiczenia:

 • Analiza badań opinii konsumentów dotyczących wybranych produktów.

 • Opracowanie idei wprowadzenia nowego produktu na rynek.

IV. STRATEGIA CENY

Funkcje cen w marketingu. Metody i strategie ustalania cen w marketingu. Strategie cenowe stosowane przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek. Zmiany cen. Negocjowanie ceny.

Ćwiczenia:

 • Analiza cen wybranych produktów.

 • Przeprowadzenie scenki sytuacyjnej związanej z negocjowaniem ceny produktu.

V. DYSTRYBUCJA TOWARÓW W MARKETINGU

Instrumenty i działania związane z dystrybucją. Funkcje dystrybucji towarów. Kanały dystrybucji i zasady ich doboru. Rodzaje dystrybucji. Organizacja fizycznego przepływu towarów.

Współpraca i konflikty w procesie dystrybucji towarów. Dystrybucja towarów a inne instru­menty marketingu.

Ćwiczenia:

 • Określanie kanałów dystrybucji wybranych towarów.

 • Badanie preferencji nabywców odnośnie wyboru miejsca zakupu.

 • Przeprowadzanie analizy skuteczności dystrybucji wybranych produktów.

VI. PROMOCJA JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU

Rola promocji. Warianty strategii promocji (pull, push). Narzędzia promocji: reklama, sprzedaż osobista, aktywizacja sprzedaży, public relations.

Ćwiczenia:

 • Analiza instrumentów związanych z aktywizacją sprzedaży na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

 • Analizowanie polskich spotów reklamowych prezentowanych w telewizji.

 • Analizowanie reklam zamieszczonych w prasie, czasopismach, Internecie.

 • Określanie cech i zachowania się dobrego sprzedawcy.

 • Przygotowanie kampanii promocyjnej wybranego produktu.

VII. PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ ORAZ KONTROLA PLANU DZIAŁAŃ

Zasady zarządzania marketingowego. Organizacja marketingu w firmie. Cele przedsiębiorstwa i podstawowe strategie jego rozwoju. Plan marketingowy. Techniki mierzenia efektywności dzia­łań marketingowych.

Ćwiczenia:

 • Sporządzenie uproszczonego planu działalności marketingowej.

 • Analiza działalności marketingowej wybranego przedsiębiorstwa (na podstawie materiałów prezentujących image firmy i jej produktów).

VIII. PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWĄ W POLSCE I NA ŚWIECIE

Omówienie przepisów prawnych regulujących działalność marketingową.

3. UWAGI O REALIZACJI

Przedmiot "Marketing" wymaga od nauczyciela rzetelnego przygotowania nie tylko z zakresu ekonomii ale także psychologii, socjologii, komunikacji masowej. Interdyscyplinarne podejście do omawianych tematów pozwoli uczniowi (słuchaczowi) zrozumieć złożoność proce­sów zachodzących na rynku i wpływ marketingu na ich przebieg. Na zajęcia powinny być zapra­szane osoby, zajmujące się profesjonalnie marketingiem czy też związane z ruchem konsumenc­kim. W wyniku realizacji programu uczniowie (słuchacze) powinni przyswoić sobie tezę, że bez działalności marketingowej nie może dziś skutecznie funkcjonować żadne przedsiębiorstwo.

Przy realizacji materiału nauczania należy również zwrócić uwagę na odmienność strategii mar­ketingowej w różnych rodzajach przedsiębiorstw oraz zapoznanie uczniów (słuchaczy) z meto­dami badań marketingowych. Jest to możliwe dzięki znajomości statystyki, która w tym przed­miocie znajdzie praktyczne zastosowanie. Należy także omówić przepisy prawne regulujące działalność marketingową w Polsce i świecie.

Treści zaprezentowane w programie nauczania obejmują jedynie podstawy marketingu. Niektóre tematy można omówić ogólnie, nie należy jednak rezygnować z żadnego z głównych działów tematycznych.

W procesie nauczania obok tradycyjnych metod jak pogadanka, wykład, dyskusja należy stoso­wać metody ćwiczeniowe.

Stopień opanowania wiadomości przez ucznia (słuchacza) powinien być sprawdzany konwen­cjonalnymi metodami, jak sprawdziany, zaś umiejętności powinny być sprawdzane poprzez ob­serwację wykonywanych zadań.

Proponuje się następujący podział godzin na poszczególne działy programu nauczania:

Lp.

Nazwa działu

Orientacyjna liczba godzin

technikum 5-letnie

szkoła policealna

I.

Istota marketingu

6

6

II.

Badania marketingowe

24

20

III.

Strategia produktu

20

18

IV.

Strategia ceny

4

4

V.

Dystrybucja towarów w marketingu

10

8

VI.

Promocja jako narzędzie marketingu

6

4

VII.

Planowanie działalności marketingowej oraz kontrola planu działań

14

10

VIII.

Przepisy prawne regulujące działalność marketingową w Polsce i na świecie

6

4

Do dyspozycji nauczyciela

5

6

Razem

95

80

4. PODSTAWOWE ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 • Plakaty, hasła reklamowe, broszury, gazety reklamowe, opakowania,

 • katalogi, foldery, zdjęcia, wizytówki, logo firm,

 • wzory ogłoszeń reklamowych,

 • przeźrocza, kasety magnetofonowe, wideokasety, plansze, foliogramy,

 • telewizor, magnetowid, rzutnik, magnetofon,

 • kamera, aparat fotograficzny.

5. LITERATURA

  1. Altkorn J. (praca zbiorowa): Podstawy marketingu. Instytut Marketingu. Kraków, 1992

  2. Dietl J.: Marketing. PWE, Warszawa 1985

  3. Kłaczek R. (praca zbiorowa): Marketing - jak to się robi? Ossolineum, Wrocław 1992

  4. Musiałkiewicz J.: Marketing. Ekonomik s.c. Warszawa 1994 2008

4a. Musiałkiewicz J.: Marketing – ćwiczenia. Ekonomik s.c. Warszawa 2008

  1. Wiśniewski A.: Marketing. WSiP, Warszawa 1995

Czasopisma:

1. Businessman,

2. Przegląd Organizacji,

3. Zarządzanie,

4. Organizacja i kierowanie,

Literatura powinna być na bieżąco aktualizowana.

ELEMENTY PRAWA

1. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczeń (słuchacz) powinien umieć:

 • posłużyć się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa,

 • scharakteryzować powiązania prawa z innymi systemami normatywnymi,

 • określić rodzaje norm i przepisów prawnych,

 • określić zasady obowiązywania norm prawnych w czasie i przestrzeni,

 • odróżnić podstawowe rodzaje stosunków prawnych oraz opisać ich elementy,

 • określić istotę i rodzaje wykładni prawa, reguły kolizyjne,

 • analizować proces stosowania prawa, w tym luk prawnych, kolizji norm prawnych,

 • określić rolę prawa w demokratycznym państwie prawnym,

 • przedstawić hierarchię i rodzaje aktów normatywnych oraz określić miejsce ich publikacji i termin wejścia w życie,

 • odróżnić gałęzie prawa wchodzące w skład systemu prawa RP i zakres stosunków przez nie regulowanych,

 • scharakteryzować podstawowe instytucje wybranych gałęzi prawa: cywilnego, gospo­darczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego, postępowania cywilnego, administracyjnego, finansowego, karnego,

 • sporządzić umowy cywilno-prawne, umowy o pracę (na podstawie wzorów),

 • scharakteryzować zakres działania organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ochrony prawnej,

 • określić istotę praworządności i jej gwarancje,

 • korzystać z różnych źródeł prawa,

 • wyszukać potrzebny w danej sytuacji przepis,

 • właściwie zapisać i odczytać podstawę prawną,

 • rozwiązać proste, podstawowe problemy prawne,

 • przewidzieć skutki prawne określonych działań, wykazać, że nieznajomość prawa szkodzi (ignorantia iuris nocet),

 • realizować postawę poszanowania porządku prawnego w życiu codziennym,

 • stale aktualizować wiedzę prawniczą, stosownie do zmieniających się przepisów praw­nych.

2. MATERIAŁ NAUCZANIA

I. OGÓLNE POJĘCIA PRAWNE

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa. System źródeł prawa w RP. System prawa w Polsce. Wymiar sprawiedliwości. Organy ochrony i obsługi prawnej.

Ćwiczenia:

 • Omawianie budowy, rodzajów normy prawnej i przepisów na wybranych przykładach.

 • Analizowanie rodzajów zdarzeń prawnych.

 • Omawianie elementów różnych rodzajów stosunków prawnych na wybranych przykładach.

 • Prezentowanie rodzajów wykładni prawa i określanie ich znaczenia w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym.

 • Omawianie struktury, zakresu i zasad działania organów wymiaru sprawiedliwości i orga­nów ochrony prawnej.

 • Wskazywanie związków źródeł prawa w RP z systemem organów państwowych oraz hierar­chii organów normatywnych.

 • Wyszukiwanie aktów normatywnych w dziennikach urzędowych i Dzienniku Ustaw.

 • Rozróżnianie pojęć: kodyfikacja, kodeks, nowelizacja, unifikacja, inkorporacja, vacatio legis.

 • Charakteryzowanie poszczególnych Kodeksów.

 • Rozróżnianie norm prawa materialnego i norm prawa formalnego, publicznego i prywatne­go, prawa zwyczajowego, naturalnego i stanowionego.

II. PRAWO CYWILNE

Przedmiot i źródła prawa cywilnego. Część ogólna prawa cywilnego. Prawo rzeczowe. Prawo

zobowiązań. Ochrona praw konsumenta. Prawo spadkowe.

Ćwiczenia:

 • Wskazywanie różnic między zdolnością prawną a zdolnością do czynności prawnych.

 • Rozróżnianie osób fizycznych i prawnych.

 • Określanie rodzajów, form i przesłanek ważności czynności prawnych oraz skutków praw­nych niezachowania właściwej formy czynności prawnej.

 • Obliczanie terminów w prawie cywilnym, przedawnienia roszczeń w prawie cywilnym.

 • Rozróżnianie rodzajów przedstawicielstwa w tym prokura, ich istoty i umocowań.

 • Rozpoznawanie rodzajów i zakresu poszczególnych praw rzeczowych (własność i jej atry­buty, współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe).

 • Zapoznawanie się z treścią przykładowej skargi windykacyjnej i skargi negatoryjnej wnio­skiem o stwierdzenie zasiedzenia własności i wzorami pełnomocnictw.

 • Charakteryzowanie różnych źródeł zobowiązań, skutków niewykonania zobowiązania i ro­dzajów zabezpieczenia zobowiązań.

 • Analizowanie odpowiedzialności cywilnoprawnej.

 • Rozróżnianie umów cywilnoprawnych: umowa kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowa bankowa.

 • Ustalanie terminów rękojmi i gwarancji.

III. PRAWO GOSPODARCZE

Pojecie i zakres prawa gospodarczego. Źródła prawa gospodarczego. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ich rodzaje. Klasyfikacja spółek. Podstawy prawne przekształceń wła­snościowych w Polsce. Ochrona obrotu gospodarczego. Sąd Antymonopolowy.

Ćwiczenia:

 • Wyszukiwanie podstaw prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

 • Wyszukiwanie informacji dotyczących przekształceń własnościowych w Polsce (np. bie­żącej prasie)

 • Sporządzanie prostej umowy spółki (cywilnej lub z o.o.) na podstawie wzorów.

IV. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Przedmiot i źródła prawa pracy. Rodzaje stosunków pracy i umów o pracę. Powstanie i ustanie stosunku pracy. Rozwiązywanie umów o pracę. Podstawowe prawa i obowiązki praco­dawcy i pracownika. BHP oraz instytucje ochrony pracy. Rodzaje odpowiedzialności pracowni­czej. Ochrona pracy kobiet i młodocianych. Wynagrodzenia za pracę i jego ochrona prawna. Czas pracy.

Urlopy pracownicze. Roszczenia związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę. Świa­dectwa pracy. Pośrednictwo pracy i ochrona bezrobotnych. Ubezpieczenia społeczne.

Ćwiczenia:

 • Rozróżnianie rodzajów stosunków pracy i umów o pracę oraz ich zastosowanie.

 • Sporządzanie umów o pracę.

 • Wyszukiwanie i wskazywanie różnic prawnych między różnymi formami rozwiązywania umów o prace.

 • Obliczanie terminów wypowiedzenia.

 • Obliczanie terminów nabycia i wymiaru urlopu wypoczynkowego.

 • Procedura postępowania pracownika w przypadku sporu z pracodawcą.

 • Rozróżnianie umów o prace a umów cywilno-prawnych.

 • Rozróżnianie rodzajów i istoty ubezpieczeń społecznych.

V. PRAWO RODZINNE

Przedmiot i źródła prawa rodzinnego. Podstawowe instytucje prawa rodzinnego. Wspólność ustawowa w małżeństwie.

VI. POSTĘPOWANIE CYWILNE

Rodzaje postępowania cywilnego. Zasady i przebieg postępowania cywilnego. Pozasądowe rozstrzyganie sporów cywilnych. Sądy polubowne. Polubowne sądy konsumenckie. Środki odwoław­cze w postępowaniu cywilnym - apelacja, kasacja. Sądy polubowne (konsumenckie).

Ćwiczenia:

 • Sporządzanie pozwu i wniosku.

VII. PRAWO ADMINISTRACYJNE

Zakres prawa administracyjnego materialnego. Struktura organów administracji. Prawne formy działania administracji. Rodzaje postępowań administracyjnych. Przebieg ogólnego postępowa­nia administracyjnego. Postępowanie odwoławcze. Naczelny Sąd Administracyjny. Wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny.

Ćwiczenia:

 • Określanie zakresu prawa administracyjnego materialnego na wybranych aktach ustawo­wych.

 • Analizowanie struktury organów administracji rządowej i samorządowej.

 • Przykładowe decyzje administracyjne oraz rozróżnianie ich elementów.

VIII. PRAWO FINANSOWE

Pojęcia i źródła prawa budżetowego. Tryb ustanawiania ustawy budżetowej. Źródła prawa ban­kowego i ubezpieczeniowego.

Ćwiczenia:

 • Analizowanie specyfiki poszczególnych działów prawa finansowego.

 • Wyszukiwanie w roczniku statystycznym i ustawie budżetowej informacji dotyczących do­chodów i wydatków budżetowych.

IX. PRAWO KARNE

Wybrane typy przestępstw gospodarczych. Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Program nauczania dla zawodu technik rachunkowości 341 06] iconProgram nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 341 [04]

Program nauczania dla zawodu technik rachunkowości 341 06] iconProgram nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 341 [04]

Program nauczania dla zawodu technik rachunkowości 341 06] iconProgram nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 341 [04]

Program nauczania dla zawodu technik rachunkowości 341 06] iconProgram nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 341 [04]

Program nauczania dla zawodu technik rachunkowości 341 06] iconProgram praktyki zawodowej dla zawodu technik obsługi turystycznej– 341[05] w policealnej szkole centrum nauki I biznesu „ŻAK

Program nauczania dla zawodu technik rachunkowości 341 06] iconNazwa zawodu: Asystent rachunkowości (technik rachunkowości) Opis zawodu

Program nauczania dla zawodu technik rachunkowości 341 06] iconProgram nauczania dla zawodu technik handlowiec 23 05

Program nauczania dla zawodu technik rachunkowości 341 06] iconProgram nauczania dla zawodu technik ekonomista 23 02

Program nauczania dla zawodu technik rachunkowości 341 06] iconProgram nauczania dla zawodu technik hotelarstwa

Program nauczania dla zawodu technik rachunkowości 341 06] iconProgram nauczania dla zawodu technik kucharz 512 [02]

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom