Budowa atomu I cząsteczki
Pobierz 11.13 Kb.
NazwaBudowa atomu I cząsteczki
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar11.13 Kb.
TypDokumentacja
BUDOWA ATOMU I CZĄSTECZKI


Zad 1. Dana jest próbka pierwiastka promieniotwórczego X o masie 30g. Oblicz czas połowicznego rozpadu tego pierwiastka, jeśli wiesz, że w ciągu 10 dni z rozpadło się 97% pierwiastka promieniotwórczego X.


Zad 2. Dana jest próbka pierwiastka promieniotwórczego Y o masie 40g. Czas połowicznego rozpadu tego pierwiastka wynosi 5 dni. Narysuj wykres przedstawiający zależność zmiany masy próbki od czasu. Z wykresu odczytaj

 1. ile będzie ważyła próbka po 12 dniach

 2. czas, po którym próbka będzie ważyła 15g.


Zad 3. Z ilu i jakich cząstek elementarnych zbudowany jest jon wapnia?


Zad 4. Izotop radonu – 222 ulega kolejno przemianom:  i -. Napisz równania ilustrujące te przemiany jądrowe.


Zad 5. Ile cząstek  i - wyemitował izotop Pa – 231 przekształcając się w izotop Ra- 223


Zad 6. Jakie wartości może przyjmować orbitalna liczba kwantowa, gdy główna liczba kwantowa wynosi 3?


Zad 7. Określ, jakie wartości mogą przyjmować liczby kwantowe dla orbitalu atomowego 2s.


Zad 8. Podaj skrócony zapis funkcji falowej


Zad 9. Przedstaw poprawny sposób rozmieszczenia 6 elektronów w orbitlach 2s i 2p. ( zapis klatkowy)


Zad 10. Napisz konfigurację elektronową pełna i skróconą atomu bromu. Zaznacz powłokę walencyjną i zaklasyfikuj pierwiastek do odpowiedniego bloku energetycznego.


Zad 11. Napisz skrócona konfigurację kationu żelaza (II) i miedzi (I).


Zad 12. Podano konfigurację elektronową atomów 3 pierwiastków:

X:1s22s22p63s1

Y:1s22s1

Z: 1s22s22p63s23p64s1

Zidentyfikuj te pierwiastki i wskaż pierwiastek o największej elektroujemności.

Zad 13. Podano konfigurację elektronową powłoki walencyjnej atomów 2 pierwiastków:

X: 3s1

Y: 3s2

Uzasadnij, który z pierwiastków będzie wykazywał większy charakter metaliczny.


Zad 14. Na podstawie konfiguracji elektronowej atomu siarki podaj typowe stopnie utlenienia tego pierwiastka w związkach z tlenem i wodorem. Napisz wzory połączeń siarki z tlenem i wodorem na wskazanych stopniach utlenienia.

Zad 15. Co łączy następujące jony Al3+ F- i atom Ne:

 1. Należą do tego samego okresu

 2. Posiadają taka sama konfigurację elektronową

 3. Należą do tej samej grupy

 4. Wykazują identyczny skład jądra atomowego.


Zad 16. Gal posiada dwa izotopy, z których jeden ma 38, a drugi 40 neutronów. Oblicz zawartość procentową każdego z nich, jeżeli średnia masa atomowa galu wynosi 69,723u.


Zad 17. Narysuj wzory elektronowe oraz wskaż akceptor i donor pary elektronowej dla:

 1. CO

 2. SO2

 3. HNO3

 4. NaClO4


Zad 18. W wyniku hybrydyzacji orbitalu typu s i orbitalu typu p powstają dwa orbitale zhybrydyzowane: t1 i t2. Przyporządkuj podane cechy odpowiednim orbitalom przed i po hybrydyzacji:

 1. Orbitale o jednakowej energii

 2. Orbitale o jednakowym kształcie

 3. Orbitale różniące się kształtem

 4. Orbitale o różnej energii


Zad 19. Posługując się teorią VSEPR, oblicz liczbę wolnych par oraz liczbę orbitali zhybrydyzowanych dla atomu centralnego w jonie azotanowym(V). Ustal typ hybrydyzacji i kształt jonu.


Zad 20. W cząsteczce amoniaku orbitale walencyjne atomu azotu ulęgają hybrydyzacji sp3. Narysuj schemat tworzenia wiązań N—H w cząsteczce amoniaku. Na podstawie schematu nakładania się orbitali określ typ wiązań w cząsteczce amoniaku.


Zad 21. Poniżej przedstawiono wzór węglowodoru:

 1. Określ typ hybrydyzacji orbitali walencyjnych poszczególnych atomów węgla.

 2. Ile wiązań typu  i ile wiązań typu  występuje w tej cząsteczce?


Zad 22. Narysuj diagram poziomów energetycznych dla cząsteczki azotu. Policz rząd wiązania dla tej cząsteczki i odpowiedz, czy możliwe jest istnienie cząsteczek N2?

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Budowa atomu I cząsteczki iconIV. Budowa atomu I cząsteczki. Teoria atomistyczna Daltona

Budowa atomu I cząsteczki iconBudowa atomu. Układ okresowy pierwiastków. Planetarny model budowy atomu

Budowa atomu I cząsteczki iconWymagania egzaminacyjne ze "Wstępu do fizyki atomu, cząsteczki I ciała stałego" (test I egzamin ustny)

Budowa atomu I cząsteczki iconBudowa atomu

Budowa atomu I cząsteczki iconTest 4 – Budowa atomu

Budowa atomu I cząsteczki iconBudowa atomu I układ okresowy

Budowa atomu I cząsteczki iconJądro atomu I jego budowa

Budowa atomu I cząsteczki iconBudowa atomu, izotopy I promieniotwórczośĆ

Budowa atomu I cząsteczki iconBudowa atomu Zadanie (4 pkt) pp

Budowa atomu I cząsteczki iconBudowa atomu I wiązania chemiczne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom