Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów aminokwasy, peptydy, białka
Pobierz 38.71 Kb.
NazwaWielofunkcyjne pochodne węglowodorów aminokwasy, peptydy, białka
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar38.71 Kb.
TypDokumentacja
WIELOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW


Aminokwasy, peptydy, białka


 1. Podaj nazwy systematyczne aminokwasów a-b:
 1. Narysuj wzory półstrukturalne związków: a. Kwas aminooctowy

b. Kwas -aminomasłowy

c. Kwas -amino--metylowalerianowy

d Kwas 3-aminopentanowy

e. Kwas 2,6-diaminoheksanowy


 1. Zapisz wzory izomerycznych aminokwasów o wzorze sumarycznym C4H9O2N
 1. Wskaż wśród podanych aminokwasów aminokwasy

a. Kwas 2-aminopropanowy b Kwas 3-amino-2-metylobutanowy

c Kwas amino octowy d Kwas 4-aminopentanowy


 1. Podkreśl błędy w charakterystyce alaniny:

ciało stałe, żółte, słabo rozpuszczalne w wodzie, roztwór ma odczyn zasadowy


 1. Zapisz równania reakcji

 1. alaniny z :a potasem b. wodorotlenkiem magnezu c. butan-2-olem d. jej dekarboksylacji

 2. waliny z: wodorotlenkiem potasu b. kwasem bromowodorowym c. etanolem
 1. Wiedząc, że:

a. pI wodnego roztworu alaniny wynosi 6 podaj wzór jonu obojnaczego oraz w jakiej postaci znajdzie się alanina:

I w roztworze o pH= 4 II.W roztworze o pH= 8

b. pI glicyny wynosi 6,3 podaj jakie jony tworzy glicyna w r-rach I. o pH= 3 II. o pH=11 1. Napisz równania, w wyniku których można przeprowadzić ciąg przemian I-III:
 1. Podaj wzory chemiczne reagentów X, Y i Z w schemacie, podaj równania reakcji I - VII 1. Zapisz równania następujących reakcji oraz podaj nazwy produktów organicznych.
 1. Zapisz równania reakcji powstawania dipeptydów będących produktami reakcji a. glicyny z glicyną b. alaniny z seryną c. tyrozyny z cysteiną d. tworzenia tripeptydu Glu-Cys-Gly e. tripeptydu Ala-Gly-Asp
 1. Zapisz równanie reakcji syntezy związków a i b:

 2. Wzór c obrazuje: a dipeptyd b.tetrapeptyd c.białko d. aminokwas Podaj skrócony zapis tego związku.

a. b. c

 1. Dla podanego peptydu:


I Podaj jakie aminokwasy poddano polikondensacji aby otrzymać powyższy polipeptyd?

II Zapisz równanie jego hydrolizy

III Zaznacz wiązania peptydowe


 1. Policz ilość wiązań peptydowych i wskaż je:
 1. Korzystając z dostępnych źródeł informacji, zapisz wzory i podaj nazwy systematyczne aminokwasów, które powstaną w wyniku hydrolizy następującego tripeptydu His- Pro- Ser
 1. Wskaż zdanie/a prawdziwe:

 1. Aminokwasy jako substancje o budowie krystalicznej wykazują wysokie temperatury wrzenia

 2. Roztwory aminokwasów wykazują zawsze odczyn obojętny

 3. Wszystkie aminokwasy białkowe są optycznie czynne

 4. Wszystkie aminokwasy białkowe są L--aminokwasami

 5. Enzymy (katalizatory biochemiczne) są białkami

 6. Aminokwasy dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych

 7. Sekwencja aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym nosi nazwę struktury pierwszorzędowej białka

 8. Aminokwasy ulegają procesom polikondensacji i polimeryzacji

 9. Struktura trzeciorzędowa białek to ich kolejność kolejność w łańcuchu polipeptydowym

 10. Aminokwasy naturalne składają się wyłącznie z węgla, wodoru, azotu i tlenu

 11. Aminokwasy reagują z kwasami lub zasadami dając sole

 12. Aminokwasy reagują z alkoholami dając estry

 13. Aminokwasy ulegają wewnątrzcząsteczkowej reakcji z utworzeniem laktonów.

 14. Elektroforeza polega na wykorzystaniu różnej zdolności jonów do przemieszczania się w polu elektrycznym

 15. Aminokwasy endogenne dostarczane są z pożywieniem

 16. Polipeptydy zawierają 11-100 reszt aminokwasowych

 17. Denaturacja zachowuje strukturę trzeciorzędową białek

 18. Białka proste to proteidy

 19. Kolagen ma budowę globularną
 1. Białko pozwala wykryć:

a Próba Tollensa i Trommera b. Reakcja biuretowa i ksantoproteinowa c jodoformowa d. akr oleinowa


 1. Które z wymienionych czynników wywołują denaturacje białek? Wysoka temperatura, siarczan(VI) miedzi(II), etanol, siarczan(VI) amonu, azotan(V) ołowiu(II), chlorek potasu, kwas siarkowy(VI), węglan amonu.
 1. Które z doświadczeń obrazuje proces wysalania białka?
 1. Zaprojektuj doświadczenie Podaj schemat, obserwacje, r. reakcji.

a. potwierdzające amfoteryczny charakter alaniny.

b. pozwalające na wykrycie wiązania peptydowego

c. potwierdzające charakter aromatyczny aminokwasu.


 1. Nasycony kwas monokarboksylowy o składzie pierwiastkowym: węgiel 48,6%, wodór 8,1% i tlen 43,3% w reakcji z bromem daje bromopochodną o masie molowej większej o 79[g/mol] od związku wyjściowego. Pochodna reaguje z amoniakiem tworząc aminokwas X.

a. Podaj wzór sumaryczny wyjściowego kwasu b. Zapisz równanie reakcji otrzymywania aminokwasu

c. Podaj nazwę systematyczną i zwyczajową aminokwasu.


Węglowodany


 1. Narysuj wzory półstrukturalne związków:

  1. -D-glukopiranoza (zwór Hawortha) b. D-fruktoza (wzór Fischera) c. sacharoza d.celuloza
 1. Nazwij poniższe związki I-IVPrzedstawione cząsteczki to aldozy czy ketozy?


 1. Do przedstawionych powyżej cukrów a-d dobierz nazwy:

1. -D-glukoza 2. -D-fruktoza -D-glukoza 3. -D-fruktoza


 1. Podziel podane sacharydy na mono-, di- i polisacharydy: ryboza, glukoza, sacharoza, maltoza, glikogen, deoksyryboza, celuloza, fruktoza, skrobia, laktoza
 1. Które z poniżej zapisanych związków są:

  1. Identyczne

  2. Enancjomerami

  3. Diastereoziomerami

  4. Odmianą mezo

  5. Tworzą mieszaninę racemiczną
  1. Wybierz prawidłową odpowiedz podającą typ wiązania:
  1. Odpowiedz na pytania dotyczące podanego disacharydu:

  1. Jakim wiązaniem połączone są reszty cukrowe w poniższym disacharydzie?

  2. Czy poniższy związek posiada właściwości redukujące?

  3. Ile asymetrycznych atomów węgla zawiera cząsteczka tego disacharydu?

  4. Z jakich monosacharydów powstał ten disacharyd? Przedstaw ich wzory
  1. Podaj nazwę zjawiska zachodzącego po rozpuszczeniu glukozy w wodzie (poniższy schemat). Która z postaci glukozy wykazuje właściwości redukujące?
  1. Zidentyfikuj opisane poniżej substancje:

  Substancja A daje negatywny wynik próby Trommera. Po ogrzaniu substancji A z wodą w środowisku kwaśnym uległa hydrolizie, dając B i C dające pozytywny wynik próby Trommera. Substancja B reaguje z wodą bromową w obecności wodorowęglanu sodu, substancja C nie ulega tej reakcji.


  1. Odpowiedz na pytania:

  - Do jakiej grupy związków zaliczysz produkty poniższych reakcji?

  - Podaj nazwy systematyczne produktów reakcji II i III


  1. Zapisz równanie reakcji z:

  1. glukozy z tlenkiem srebra(I)

  2. glukozy z nadmiarem Na

  3. glukozy z nadmiarem CH3COOH

  4. fermentacji alkoholowej glukozy

  5. hydrolizy skrobi w środowisku kwaśnym
  1. Przeprowadzono doświadczenia zilustrowane rysunkiem. Określ kolor powstającego w probówkach zabarwienia wiedząc, że próbówkę II dodatkowo ogrzano

  albumina wodny r-r glukozy gliceryna


 2. Metoda otrzymywania etanolu to:

a. fermentacja mlekowa b. fermentacja drożdżowa c. hydroliza skrobii d. fermentacja octowa


 1. Zaproponuj doświadczenie pozwalające na:

  1. odróżnienie glukozy od fruktozy b. identyfikację skrobi c. odróżnienie sacharozy od celobiozy
 1. W celu odróżnienia glukozy od sacharozy należy przeprowadzić:

 1. próbę tworzenia barwnego kompleksu z Cu(OH)2 b.próbę z płynem Lugola

c próbę Trommera d. porównanie barwy obu cukrów


 1. Sacharoza różni się od maltozy i celobiozy tym, że:

a nie może tworzyć glikozydów b. nie ulega mutarotacji

c nie wykazuje właściwości redukujących d. produktami jej hydrolizy są dwa różne cukry proste


 1. W dwu nieopisanych naczyniach znajdowały się wodny r-r glukozy i sacharozy.

Do obu dodano r-r siarczanu(VI) miedzi(II), a następnie wodorotlenku sodu i ogrzano. W pierwszym naczyniu wytrącił się osad o barwie czarnej, a w drugim osad pomarańczowy. W którym naczyniu znajdowała się glukoza, a w którym sacharoza?


 1. Które z podanych cukrów mają właściwości redukujące? Podaj nazwy zamienne dla podkreślonych sacharydów glukoza, sacharoza, ryboza, maltoza, skrobia, galaktoza, laktoza, celuloza.
 1. Oceń prawdziwość zdań:

 1. Fruktoza podobnie jak glukoza daje pozytywne wyniki próby Tollensa i Trommera jest więc cukrem redukującym pomimo, że nie zawiera grupy aldehydowej

 2. Zdolność do redukowania odczynników Tollensa i Trommera wykazują też hydroksyketony

 3. Na odróżnienie aldoz od ketoz pozwala reakcja z wodą bromową w obecności NaHCO3

 4. Laktoza i sacharoza mają zdolności redukujące
 1. Zapisz równanie następujących reakcji oraz podaj nazwy produktów organicznych.


 1. Pewien cukier zawiera 40% węgla, 6,7 % wodoru oraz tlen. Wyznacz jego wzór sumaryczny, jeżeli jego masa molowa wynosi 150 [g/mol]
 1. Po całkowitym spaleniu 0,1 mola pewnego cukru otrzymano 11,2 dm3 CO2. Spalony monosacharyd to: a. tetroza b. pentoza c. heksoza d. heptoza
 1. W wodnym roztworze glukozy na jedną cząsteczkę cukru przypada 40 cząsteczek wody. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
 1. Oblicz stężenie procentowe glukozy jeżeli w wyniku próby Trommera z r-ru glukozy o masie 150g otrzymano 36 g tlenku miedzi(I)
 1. Jaka objętość tlenku węgla(IV) wydzieli się podczas fermentacji alkoholowej 2 kg glukozy przy założeniu że wydajność procesu wynosi 60%.
 1. Roztwór zawierający 171 g sacharozy poddano hydrolizie, w wyniku której otrzymano 72 g fruktozy. Ile wyniosła wydajność procesu hydrolizy wymienionego cukru a.72% b.80% c. 85% d. 90%
 1. Ile kg triazotanu(V) celulozy powstanie w procesie estryfikacji 16,2 kg celulozy przebiegającej zgodnie z równaniem:Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów aminokwasy, peptydy, białka iconViii. Jedno I wielofunkcyjne pochodne węglowodorów alkohole

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów aminokwasy, peptydy, białka iconDział VI wielofunkcyjne pochodne węglowodorów ocena dopuszczająca (poziom konieczny)

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów aminokwasy, peptydy, białka iconAminokwasy, białka, cukry I ich metabolizm. Aminokwasy, wzór ogólny I charakterystyczne grupy

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów aminokwasy, peptydy, białka iconPeptydy I białka

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów aminokwasy, peptydy, białka iconBiałka – wielocząsteczkowe peptydy

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów aminokwasy, peptydy, białka iconPochodne węglowodoróW

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów aminokwasy, peptydy, białka iconPochodne węglowodorow

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów aminokwasy, peptydy, białka iconAminy, aminokwasy I białka

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów aminokwasy, peptydy, białka iconSprawdzian ćwiczeniowy I aminokwasy I białKA

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów aminokwasy, peptydy, białka iconĆwiczenie nr 7 dr Mariola Krawiecka Aminokwasy I białka

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom