Plan pracy koła ekologicznego dla uczniów klas IV-VI
Pobierz 23.79 Kb.
NazwaPlan pracy koła ekologicznego dla uczniów klas IV-VI
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar23.79 Kb.
TypDokumentacja

PLAN PRACY

KOŁA EKOLOGICZNEGO


DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Plan pracy koła ekologicznego powstał dla potrzeb własnych nauczyciela prowadzącego z dziećmi zajęcia dotyczące edukacji ekologicznej.

Realizacja planu pracy szkolnego koła ekologicznego pozwoli uczniom na rozwijanie zainteresowań przyrodą, rozumienie współzależności człowieka i środowiska oraz kształtowanie wrażliwości ekologicznej uczniów. Pozwoli również przez włączenie osób dorosłych kształtować świadomość ekologiczną rodziców w harmonii z rozwojem osobowości dziecka.

Celem pracy z uczniem jest:

 1. Poznanie podstawowych pojęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

 2. Obserwacja i ocena zjawisk zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu.

 3. Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.

 4. Poznanie sposobów ochrony przyrody.

 5. Wyjaśnienie związków między elementami przyrody a człowiekiem i jego działalnością.

 6. Wykształcenie motywacji i chęci do pracy na rzecz środowiska.

 7. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole na rzecz środowiska.

 8. Poznanie zasad zachowania się na obszarach chronionych.

 9. Utrwalenie postawy humanitaryzmu wobec zwierząt i przyrody.MATERIAŁ NAUCZANIA


Wrzesień, październik

I. Podstawowe pojęcia i zakres badań ekologii i ochrony środowiska.

Uczeń rozumie, wie , potrafi:

 • wyjaśnić pojęcie ekologii i ochrony środowiska.

 • wymienić nauki współpracujące z ekologią.

 • dostrzec struktury i zależności występujące w środowisku przyrodniczym.Proponowana tematyka zajęć.

 1. Miejsce ekologii i ochrony środowiska wśród nauk przyrodniczych – pogadanka, praca w grupach – wykonanie „tortu” biologicznego.

 2. Zakres badań ekologii. Podstawowe pojęcia ekologiczne i ich definicje.

Ćwiczenie – przyporządkowanie podanym terminom odpowiednich definicji.


II. Odpady – cóż to takiego?

Uczeń rozumie, wie, potrafi:

 • omówić pojęcie odpady, recykling,

 • wskazać zagrożenia związane z wytwarzaniem śmieci,

 • zna opakowania przyjazne i nieprzyjazne środowisku, czas ich rozkładu,

 • określić wpływ dzikich wysypisk na środowisko,

 • wyjaśnić konieczność segregowania śmieci.
Proponowana tematyka zajęć.

 1. Świat pełen opakowań – pogadanka.

 2. Recykling – szansą na ratowanie środowiska ­– udział w akcji „Sprzątanie Świata.

 3. Ekologiczne znaki graficzne. Analiza ekologicznych znaków graficznych na opakowaniach i reklamach towarów.

 4. Na tropie dzikich wysypisk śmieci – wycieczka.

 5. Projekt własnego wysypiska śmieci – praca plastyczna.
Treści programowe

 • Poznanie pojęć odpady, śmieci.

 • Sposoby pozbywania się śmieci.

 • Sposoby odzyskania surowców wtórnych z odpadów.

 • Rodzaje opakowań i ich symbolika.
 1. Uczymy się kochać przyrodę.

Uczeń rozumie, wie, potrafi:

 • wyróżnić naturalne i przekształcone elementy krajobrazu w najbliższym otoczeniu,

 • prowadzić obserwacje w najbliższym otoczeniu,

 • ocenić wpływ człowieka na stan środowiska,

 • dostrzec ekologiczne walory swojej okolicy.

Proponowana tematyka zajęć

 1. Przyroda Śląska – poznajemy historię zmian, jakie zaszły w naszym mieście i regionie. Ćwiczenie – scenki rodzajowe przygotowane przez uczniów.

 2. Przedmioty wokół nas – czyli mój wpływ na stan środowiska – dyskusja, burza mózgów.

 3. Krajobraz mojej okolicy – wycieczka.

 4. Ziemia naszych wnuków – czyli jak wyobrażasz sobie człowieka ery ekologicznej za 60 lat? - wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką.
Treści programowe

 • Kształtowanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich interpretowanie.

 • Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych między działalnością człowieka a stanem środowiska.

 • Poznanie piękna przyrody w najbliższej okolicy.


IV Zdrowa żywność – marzenie czy zmora?

Uczeń rozumie, wie, potrafi:

 • określić skład chemiczny żywności – rodzaje konserwantów i polepszaczy.

 • ocenić wpływ nieumiejętnego stosowania środków ochrony roślin na skażenie żywności.

 • rozpoznać produkty ze znakami jakości i dokonać właściwych wyborów podczas zakupów.
Proponowana tematyka zajęć

 1. Czy wiesz, co jesz? – pogadanka.

 2. Chemia – nasz przyjaciel czy wróg – analiza treści reklam, burza mózgów.

 3. Wyczulamy nasze zmysły: smak, węch, dotyk – zabawa pt. „Ślepa babka”.

 4. Przetwarzamy żywność – pogadanka, piszemy książkę kucharską.
Treści programowe

 • Wpływ pierwiastków i związków chemicznych na organizm człowieka.

 • Wpływ związków chemicznych używanych w rolnictwie na skład chemiczny żywności.

 • Zasady oznakowania żywności.

 • Zwracanie uwagi na datę produkcji i termin ważności towarów.

 • Zachowanie higieny podczas przygotowania i spożywania posiłków.

Listopad, grudzień

V. Powietrze, które Cię otacza

Uczeń rozumie, wie potrafi

 • podać skład jakościowy i ilościowy powietrza,

 • omówić rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na organizmy żywe,

 • przeprowadzić badanie zanieczyszczonego powietrza w najbliższej okolicy,

 • omówić sposoby zapobiegania lub ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery.
Proponowana tematyka zajęć

 1. Skład powietrza – jego zmiany na skutek działalności człowieka – dyskusja, doświadczenia.

 2. Źródła zanieczyszczeń powietrza w naszym regionie – wycieczka.

 3. Rodzaje zanieczyszczeń powietrza – dyskusja, doświadczania.

 4. Określanie stanu zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy - obserwacja w terenie.

 5. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na świat roślin, zwierząt, człowieka - dyskusja, doświadczenie.

 6. Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza – burza mózgów.
Treści programowe

 • Poznanie składu powietrza.

 • Podstawowe źródła zanieczyszczeń powietrza.

 • Efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog i inne rodzaje zanieczyszczeń powietrza.

 • Znaczenie czystego powietrza dla świata organizmów żywych.

 • Sposoby ochrony powietrza.

Marzec, kwiecień

VI. Woda- źródło zycia

Uczeń wie, rozumie, potrafi:

 • omówić źródła i rodzaje zanieczyszczeń wody,

 • podać podstawowe kryteria brane pod uwagę przy oznaczaniu klasy czystości wód,

 • przeprowadzić proste ćwiczenia w celu zbadania czystości wód,

 • zaplanować działania propagujące właściwe korzystanie z zasobów wodnych oraz poprawy czystości wód lokalnych,

 • przedstawić schematycznie obieg wody w przyrodzie,

 • omówić istotę oszczędzania wody w domu i w szkole.
Proponowana tematyka zajęć

 1. Woda w twoim domu. – dyskusja, wskaźniki czystości wód.

 2. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń wody – pogadanka, film video.

 3. Badanie czystości wód – spotkanie z przedstawicielem Sanepidu, badanie jakości wody w zbiornikach wodnych okolicy, wykonanie prostego filtru wody.

 4. Quiz o wodzie.

 5. Woda krąży w przyrodzie - budowa modelu obiegu wody.

 6. Ochrona wód.
Treści programowe

 • Wpływ człowieka na cieki wodne.

 • Uzdatnianie wody a jej oczyszczanie.

 • Przyczyny i skutki zanieczyszczeń wody.

 • Sposoby ochrony wód.

 • Krążenie wody w przyrodzie i jej wpływ na przenoszenie zanieczyszczeń.

 • Analiza sposobów korzystania z wody w szkole i w domu.

Maj, czerwiec

VII. Obszary chronione w Polsce

Uczeń wie, rozumie, potrafi:

 • uzasadnić, dlaczego należy chronić przyrodę i środowisko,

 • podać przykłady obiektów i obszarów chronionych,

 • przedstawić schematyczne rysunki znaków chroniących środowisko,

 • poszukiwać i wykorzystywać informacje przyrodnicze z różnych źródeł,

 • wykazać się znajomością prawnie chronionych obiektów i obszarów przyrodniczych.
Proponowana tematyka zajęć

 1. Formy ochrony przyrody w Polsce – pogadanka.

 2. Co to są gatunki rzadkie, zagrożone i ginące? – wycieczka.

 3. Co zawiera Czerwona Księga Roślin i Zwierząt. – pogadanka.

 4. Znaki chroniące środowisko - praca plastyczna.

 5. Poznajemy czasopisma o tematyce ekologicznej i ochrony środowiska -lekcja w bibliotece.
Treści programowe

 • Formy ochrony przyrody w Polsce (parki narodowe, krajobrazowe, rejon chronionego krajobrazu, rezerwaty i pomniki przyrody).

 • Czerwona Księga gatunków ginących i zagrożonych.

 • Zasady postępowania na obszarach chronionych.


Udział w kulturze ekologicznej.

 1. Kontynuowanie akcji :Sprzątanie Świata”.

 2. Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę?

 3. Powitanie wiosny.

 4. Obchody Dnia Ziemi.

 5. Powitanie wiosny.

 6. Światowy Dzień Ochrony Środowiska.

 7. Współpraca z Urzędem Miejskim z Wydziałem Ochrony Środowiska i Schroniskiem dla Zwierząt „Fauna”.
Ocena pracy ucznia

Ocena działalności ucznia na zajęciach polega na jego obserwacji zachowania podczas wykonywania czynności praktycznych. Brana jest pod uwagę jego aktywność na zajęciach, uczestniczenie w konkursach, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, pomysłowość, inicjatywa. Działalność ucznia rejestrowana jest w zeszytach działań ekologicznych.
Ewaluacja planu

Badanie, czy założone cele zostały osiągnięte, można przeprowadzić po każdych zajęciach poprzez narysowanie odpowiedniej mimiki twarzy odpowiadając na pytanie, np. „Czy zaproponowany przez nauczyciela temat zajęć pobudził twoją aktywność i chęć do dalszego działania?Opracowała Grażyna Stodolny


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan pracy koła ekologicznego dla uczniów klas IV-VI iconProgram koła matematycznego „Mały Pitagoras” dla uczniów klas I – III

Plan pracy koła ekologicznego dla uczniów klas IV-VI iconProgram pracy koła informatycznego dla uczniów gimnazjum

Plan pracy koła ekologicznego dla uczniów klas IV-VI iconProgram koła z fizyki przeznaczony jest dla uczniów klas I-III gimnazjum, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu fizyki

Plan pracy koła ekologicznego dla uczniów klas IV-VI iconPlan oddziaływań profilaktycznych dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009

Plan pracy koła ekologicznego dla uczniów klas IV-VI iconPlan pracy wychowawcy klasowego opracowany dla klas IV – VI

Plan pracy koła ekologicznego dla uczniów klas IV-VI iconPlanowanie I przebieg zadania tik uczniów klas III należących do koła „Poznajemy Europę” sp 4 Łódź

Plan pracy koła ekologicznego dla uczniów klas IV-VI iconPlan pracy wychowawcy klasowego na lata 2000 – 2003 dla klas IV – VI szkoły podstawowej

Plan pracy koła ekologicznego dla uczniów klas IV-VI iconPlan pracy koła przyrodniczego

Plan pracy koła ekologicznego dla uczniów klas IV-VI iconPlan pracy koła dziennikarskiego

Plan pracy koła ekologicznego dla uczniów klas IV-VI iconPlan pracy koła historycznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom