Leczenie raka jajnika topotekanem Opis programu
Pobierz 21.26 Kb.
NazwaLeczenie raka jajnika topotekanem Opis programu
Data konwersji10.12.2012
Rozmiar21.26 Kb.
TypDokumentacja

Narodowy Fundusz Zdrowia – SZP - 2005


Leczenie raka jajnika topotekanem

Opis programu

Rak jajnika


Rak jajnika jest jedną z dwóch najważniejszych przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe narządów płciowych kobiety. U ponad 70% chorych rak jajnika jest rozpoznawany w III i IV stadium zaawansowania klinicznego. Tylko u 25% chorych w momencie rozpoznania proces nowotworowy ogranicza się do jajników. Szczyt zachorowań przypada na przedział wiekowy 50 – 59 lat. Przeżycia 5-letnie: w III stopniu wynoszą 15-22%, a w IV stopniu 10-14%. W leczeniu raka jajnika stosowane są (często w skojarzeniu) wszystkie metody leczenia: chirurgiczna, chemioterapia i radioterapia. Chemioterapia, obok leczenia chirurgicznego, stanowi podstawową metodę postępowania gwarantującą zarówno znamienne wydłużenie czasu przeżycia jak i szansę na wyleczenie. Jest też stosowana w ramach postępowania paliatywnego. Do leków II rzutu należy między innymi topotekan.

Topotekan

Topotekan jest półsyntetyczną pochodną kamtotecyny. Jego mechanizm działania polega na hamowaniu topoizomerazy I, w wyniku czego dochodzi do uszkodzenia struktury podwójnych łańcuchów DNA. Zahamowanie replikacji DNA przyjmuje się za podstawę cytotoksycznego działania topotekanu. Odsetek odpowiedzi waha się w granicach 16,3 – 32,6% u chorych z nawrotem po leczeniu cisplatyną, a średni czas do wystąpienia progresji wynosi 47-61 tygodni. Lek jest skuteczny u chorych z nowotworem opornym na leczenie cisplatyną.

W Polsce topotekan został zarejestrowany ze wskazaniem do leczenia z raka jajnika z przerzutami u chorych, u których chemioterapia I rzutu okazała się nieskuteczna.

Cel wprowadzenia programu


 • Wydłużenie czasu do progresji choroby i poprawa jakości życia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika;

 • Umożliwienie dostępu chorych ubezpieczonych do nowatorskich alternatywnych metod leczenia raka jajnika.

Zakres przedmiotu konkursu


Przedmiotem konkursu jest finansowanie kosztów leku podawanego w ramach programu leczenia raka jajnika topotekanem.

Kryteria doboru pacjenta


Do leczenia topotekanem kwalifikują się chorzy spełniający następujące kryteria:

 1. rozpoznanie: udokumentowany histologicznie rak jajnika z przerzutami;

 2. brak skuteczności zastosowanej uprzednio chemioterapii I rzutu;

 3. wiek: powyżej 18 r.ż.;

 4. stan ogólny wg WHO < 3;

 5. liczba granulocytów obojętnochłonnych > 1,5 x 109/l lub płytek krwi > 100 x 109/l;

 6. klirens kreatyniny > 20 ml/min.;

 7. stężenie bilirubiny < 10 mg/100 ml;

 8. wykluczona ciąża.

Kryteria doboru ośrodka realizującego program

 • Kwalifikacje personelu

 • lekarze specjaliści z zakresu ginekologii onkologicznej z praktycznym, kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu chorych z rakiem jajnika;

 • pielęgniarki zabiegowe z kilkuletnim stażem pracy w ośrodkach o specyfice ginekologiczno - onkologicznej.

 • Warunki lokalowe oraz wyposażenie

 • szpital specjalistyczny z zapleczem umożliwiającym stosowanie chemioterapii, możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych;

 • pracownia USG;

 • pracownia tomografii komputerowej z możliwością przeprowadzenia i interpretacji badania jamy brzusznej;

 • zaplecze laboratoryjne z możliwością przeprowadzenia następujących badań:

 • morfologia krwi z rozmazem;

 • badania biochemiczne krwi;

 • oznaczenie markerów nowotworowych – np. CA-125.

Sposób postępowania

 • Dawkowanie

 1. Topotekan stosuje w dawce dobowej 1,5 mg/m2 przez 5 kolejnych dni, począwszy od pierwszego dnia 21-dniowego kursu. Preparat podawany jest w 30-minutowym wlewie dożylnym.

 • Monitorowanie stanu chorego

Badanie chorego pod kątem występowania lub nasilenia działań niepożądanych leku (ocena toksyczności wg skali WHO) należy przeprowadzać w trakcie każdej hospitalizacji w celu podania leku.

Należy uwzględnić przede wszystkim:

 • badanie ogólne;

 • morfologię krwi z rozmazem;

 • badania biochemiczne krwi..

 • Monitorowanie wyników leczenia

Obejmuje ocenę odpowiedzi (według skali WHO dla zmian mierzalnych). Badania należy przeprowadzać – pierwsze po 4 tygodniach leczenia, kolejne co 4 tygodnie:

 • CT jamy brzusznej;

 • badanie markerów nowotworowych (np. CA-125).

 • Kryteria skuteczności leczenia

Osiągnięcie stanu określonego jako stabilizacja (SD) wskazuje na skuteczność zastosowanego leczenia.

 • Wskazania do przerwania leczenia

 • pojawienie się objawów nadwrażliwości na topotekan;

 • toksyczność wg WHO > 3 (zwłaszcza wystąpienie objawów zahamowania czynności szpiku) ;

 • brak skuteczności leku po 4 kursach stosowania leku;

 • progresja choroby w trakcie stosowania leku.

Monitorowanie wyników programu

Celem monitorowania wyników programu przewiduje się zbieranie następujących danych:


 • identyfikator chorego (PESEL);

 • rozpoznanie choroby podstawowej;

 • wskazania do leczenia topotekanem;

 • daty rozpoczęcie leczenia i zakończenia leczenia;

 • dawkowanie topotekanu

 • sumaryczną dawkę topotekanu w wykorzystaną w leczeniu (jeżeli leczenie trwa ponad rok - dawka roczna leku);

 • ocenę wyników leczenia (wg skali WHO dla zmian mierzalnych) oraz stopnia nasilenia działań niepożądanych (toksyczność w/g skali WHO).Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Leczenie raka jajnika topotekanem Opis programu iconM o d u ł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi I raka jajnika

Leczenie raka jajnika topotekanem Opis programu iconProgramów profilaktycznych finansowanych przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Programu profilaktyki raka szyjki macicy, Programu profilaktyki raka piersi oraz

Leczenie raka jajnika topotekanem Opis programu iconLeczenie chłoniaków złośliwych rituximabem Opis programu

Leczenie raka jajnika topotekanem Opis programu iconLeczenie złośliwych glejaków mózgu temozolomidem Opis programu

Leczenie raka jajnika topotekanem Opis programu iconZałącznik nr 1 Skrócony opis Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego na lata 2012-2013

Leczenie raka jajnika topotekanem Opis programu iconZałącznik nr 1 Skrócony opis Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego na lata 2012-2013

Leczenie raka jajnika topotekanem Opis programu iconProfilaktyka I leczenie raka autor: Sławomir Gromadzki

Leczenie raka jajnika topotekanem Opis programu iconLeczenie zaawansowanych przypadków raka terapią dietetyczną: podsumowanie

Leczenie raka jajnika topotekanem Opis programu iconTerapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie raka piersi

Leczenie raka jajnika topotekanem Opis programu iconPalenia tytoniu znaleziono tylko w 647/1383 – 47,8% historiach choroby osób chorych na raka płuca. Zależność dynamiki zachorowalności na raka płuca od ciężkości uzależnienia od nałogu palenia tytoniu badano u chorych na raka płaskonabłonkowego, ponieważ w badanej grupie ten rak występowała prawie wy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom