Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz
Pobierz 21.49 Kb.
NazwaPrywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz
Data konwersji10.09.2012
Rozmiar21.49 Kb.
TypDokumentacja
Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz,

37-710 Żurawica; Buszkowice 144


Regulamin Prywatnego Przedszkola „Kraina Marzeń”


§ 1

Organizacja przedszkola

1. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i podstawą programową wychowania przedszkolnego.


2. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.


3. Praca z Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku świątecznych wyjątkiem dni świątecznych i przerwy wakacyjnej), w godzinach od 6:30 do 16:30. Istnieje możliwość innego czasu pracy przedszkola.


4. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8:30, a odbierać można od godz. 14:00 ( dotyczy dzieci 5 i 6 letnich);


5. Przedszkole, w miarę możliwości, organizuje bez dopłat zajęcia dodatkowe (np. religia,

język angielski, rytmika, terapię logopedyczną).


6. Przedszkole prowadzi własną kuchnię. Wszystkie potrawy przygotowywane są na miejscu.

Dziecko otrzymuje 4 posiłki dziennie:

- śniadanie

- obiad (zupa i drugie danie)

- podwieczorek

- drugi podwieczorek ok. Godz. 16:00 dla dzieci pozostających dłużej w przedszkolu.


7. Stawkę dzienną za żywienie ustala dyrektor.


8. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno - epidemiologicznymi oraz normami

żywienia dzieci w wieku 3 - 6 lat.


§ 2

Ogólne zasady pobytu dziecka w przedszkolu


1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach 6:30 do 16:30, przez 11 miesięcy w roku.


2. Do dnia 15 czerwca każdego roku należy zgłosić chęć uczęszczania Dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym. Przyjmuje się, że lipiec jest miesiącem pracy, a sierpień przerwą wakacyjną.

3. Opłatę za okres wakacyjny ponoszą tylko Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola, tj. opłata stała i koszty wyżywienia.


Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz,

37-710 Żurawica; Buszkowice 144


4. Po obiedzie prowadzi się we wszystkich grupach zajęcia wyciszające, a najmłodsi korzystają ze sjesty poobiedniej z możliwością snu. Nie jest to tradycyjne leżakowanie. Jeżeli

dziecko nie śpi, to słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa. W czasie sjesty Dzieci przebywają pod opieką nauczycielki.


5. Po przyprowadzeniu Dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu, a Rodzic był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.


6. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów), bądź inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, bądź po uprzednim osobistym powiadomieniu przedszkola o zmianie osoby odbierającej dziecko. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie wydajemy dziecka z przedszkola.


7. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola.


8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy.


9. Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony dzień tygodnia.


10. Rodzice ponoszą koszty za obowiązkowe grupowe ubezpieczenie dziecka. Opłata na ubezpieczenie pobierana jest we wrześniu. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczyciela zostaną podane do wiadomości rodziców (opiekunów) na zebraniach z rodzicami we wrześniu każdego roku.


11. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe, bilety wstępu.


12. Przedszkole wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze i higieniczne, składkę na przybory ustala każdego roku dyrektor , płatna jest ona w dwóch ratach – na początku – we wrześniu i w połowie roku szkolnego – w lutym.


13. Rodzice mają obowiązek przestrzegać postanowień statutu.


§ 3

Przedszkole a zdrowie dziecka


1. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach.


2. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych. Nie

przyprowadzamy dzieci, które:

Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz,

37-710 Żurawica; Buszkowice 144


- mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),

- są przeziębione lub chore,

- są w trakcie leczenia antybiotykowego,

- mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.


3. Nie praktykujemy podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu; podajemy wyłącznie, za pisemnym upoważnieniem rodziców i alergologa oraz za zgodą dyrekcji

przedszkola, leki na alergie.


4. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne

zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii;


5. Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko,


6. Obowiązkiem rodzica, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest

dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów;


7. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców).


8. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, obowiązkiem rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych;


9. Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.


10. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:

- wieje silny wiatr,

- pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca

- temperatura jest niższa od -10o C,

- na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,

- zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.

Dziecko przyprowadzone do przedszkola, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.

§ 6

Dziecko ma prawo do


1. Akceptacji takim jakie jest.

2. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.

3. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.

4. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.

5. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.

6. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.


Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz,

37-710 Żurawica; Buszkowice 144


7. Posiadania osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się zwrócić.

8. Badania i eksperymentowania.

9. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa.

10. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.

11. Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „na rozkaz”.

12. Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również ma prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb.

13. Zdrowego jedzenia.

§ 7

Dzieci mają obowiązek


1. Przestrzegać zawartych umów.

2. Dbać i szanować swoją i cudzą własność.

3. Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.

4. Nie krzywdzić siebie i innych.

5. Nie urządzać niebezpiecznych zabaw.

6. Nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie.

7. Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia).

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

2. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz iconKonspekt 2: Kraina Sennych Marzeń czyli kilka dobrych sposobów na potwory

Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz iconJakie warunki trzeba spełnić, aby założyć prywatne przedszkole?

Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz iconTemat: Syberia kraina katorgi I ucisku, kraina wiecznych śniegów I wielkiej

Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz iconRzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2003; K. Kolańczyk, Prawo rzymskie prywatne

Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz iconImię to wywodzi się od męskiego imienia Aleksy, stąd po włosku Alessia, a po polsku Alicja. Święta Alicja była dominikanką. Należała do zakonu pokutniczego

Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz iconAlicja Pacewicz Alicja Pacewicz, Jak pomóc dziecku nie pić, Warszawa 1993, s. 9-15 Dlaczego dzieci sięgają czasem po alkohol?

Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz iconPodzespoły prywatne

Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz iconAkademik I prywatne mieszkanie

Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz iconPrawo prywatne międzynarodowe

Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń” – Alicja Harłacz iconPrywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom