Wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami
Pobierz 351.29 Kb.
NazwaWywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami
Data konwersji10.09.2012
Rozmiar351.29 Kb.
TypWywiad
(...) człowiek musi wybierać (...)

W tym tkwi jego moc –

w zdolności podejmowania decyzji"


Paulo Coelho ,,Piąta góra"


PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM nr 1

w WADOWICACH


Być wolnym-

znaczy również żyć bez nałogów"


Program profilaktyki środowiska szkolnego


Identyfikacja problemu

 1. Psychospołeczna diagnoza środowiska szkolnego.
 1. Przeprowadzenie diagnozy przez powołany zespół ds. profilaktyki poprzez:

A/ obserwacje zachowania uczniów,


B/ analiza frekwencji w dziennikach lekcyjnych,


C/ analiza dokumentacji wychowawców klasowych, pedagoga, psychologa szkolnego,

D/ankiety dla wychowawców klas

E/ ankiety wśród uczniów,

F/ wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami,

G/ analiza frekwencji rodziców na zebraniach i dniach otwartych.

 1. Analiza wyników diagnozy potwierdziła wstępnie założone obszary zagrożeń występujących w naszej szkole.

 2. Zespół ds. profilaktyki opracuje program działań interwencyjnych i profilaktycznych.

 3. Zebranie ofert pomocy szkole przez instytucje, organizacje wspierające środowisko szkolne/ MOPS, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele policji, itp./

 1. Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego zauważa się, iż występują następujące problemy:
 • problem przemocy i agresji na terenie szkoły,

 • brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne,

 • problem wagarów,

 • ubóstwo materialne rodziców/ brak podręczników, brak środków finansowych na różnego rodzaju imprezy, przedstawienia i wycieczki klasowe/,

 • kultura języka,

 • palenie papierosów,

 • spożywanie alkoholu,

 • uzależnienie od telewizji,

 • uzależnienie od komputera,

 • niereagowanie na przejawy przemocy i agresji,

 • problem narkomanii.


Powołanie zespołu ds. profilaktyki środowiska szkolnego.

 1. Kierunki działań interwencyjnych i profilaktycznych

 1. Analiza sposobu realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawnych i statutu szkoły oraz programu wychowawczego.

 2. Działania szkoły w kierunkach wskazanych w wyniku diagnozy:


A/ współpraca z MOPS i innymi instytucjami, które oferowały swoją pomoc zarówno materialną jak i merytoryczną,


B/ doskonalenie umiejętności nauczycieli- rozszerzenie wiedzy nauczycieli, wychowawców klas, o takie zagadnienia jak:

 • wiedza na temat uzależnień,

 • agresja,

 • postępowanie w konkretnych przypadkach,

 • regulacje prawne.

/organizowanie szkoleń dla nauczycieli, praca w zespole wychowawców/,


C/ wyposażanie biblioteki szkolnej w publikacje dotyczące profilaktyki,


D/ włączenie samorządu szkolnego, organizacji uczniowskich,


E/ organizowanie systematycznych i profilaktycznych zająć edukacyjnych w ramach lekcji wychowawczych lub spotkań dodatkowych,


F/ współpraca z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat zagrożeń, a także zapoznawanie ich z działaniami szkoły wynikającymi z planu,


G/ organizowanie w szkole imprez tematycznych,


H/ realizowanie programów profilaktycznych przez wychowawców, specjalistów z zewnątrz,


I/ omawianie w ramach rady pedagogicznej efektów realizacji planu profilaktycznego w szkole,


J/ zapewnienie uczniom alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu/ oferta zajęć pozalekcyjnych/,

K/ promocja zdrowego stylu życia,

L/ kształtowanie świadomości ekologicznej

Ł/ kształtowanie systemu wartości- czerpanie z wzorców osobowych.


3. Ewaluacja programów wychowawczych i profilaktycznych, w ramach wewnątrzszkolnego systemu mierzenia jakości pracy.


 1. Przewidywane efekty podjętych działań.

 1. W bibliotece szkolnej zwiększy się ilość kompletów podręczników, które uczniowie mogą wypożyczyć. Dofinansowanie wycieczek, wyjazdów do kin, teatrów.

 2. Księgozbiór biblioteki powiększy się o materiały i publikacje dotyczące profilaktyki/gromadzenie scenariuszy lekcji wychowawczych, programów profilaktycznych/.

 3. Nauczyciele zdobędą wiedzę z zakresu działań profilaktycznych oraz umiejętności postępowania w konkretnych przypadkach i stosowanie różnorodnych form pomocy. Powinna nastąpić poprawa w relacjach uczeń- nauczyciel- rodzic.

 4. Zmniejsza się ilość godzin opuszczanych przez uczniów z powodu wagarów.

 5. Uczniowie są w stanie poradzić sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi - rozwiązują swoje problemy bez udziału agresji, przemocy. Zapobiegają i reagują na akty przemocy i agresji w szkole i poza nią.

 6. Uczniowie chętnie, aktywnie uczestniczą w promowaniu zdrowego stylu życia, nabierają nawyków zdrowego życia, aktywności ruchowej / bez papierosów, alkoholu, narkotyków/.

 7. Szkoła prowadzi wartościowe i interesujące programy, akcje profilaktyczne.

 8. Nastąpiła poprawa wyników w nauce, podejściu uczniów do obowiązków szkolnych.

 9. Poprawia się samorządność uczniów, czują się współgospodarzami szkoły, a co za tym idzie bardziej dbają o mienie szkolne. Uczniowie współpracują w grupie służą pomocą innym.

 10. Uczniowie posiadają wiedzę na temat uzależnień, środków uzależniających. Potrafią wybrać zdrowy model zachowań. Znają sposoby zapobiegania chorobom.

 11. Większość uczniów porozumiewa się między sobą nie używając wulgaryzmów. Kultura języka jest większa.

 12. Uczniowie wybierają aktywne formy spędzania wolnego czasu, w związku z tym uprawiają różne dyscypliny sportowe, biorą udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych.

 13. Rodzice chętniej uczestniczą w spotkaniach na terenie szkoły, współpracują z wychowawcami.PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNTCH

W WYBRANYCH OBSZARACH ZAGROŻEŃ

w roku szkolnym 2009/2010


Plan działań profilaktycznych na bieżący rok szkolny powstał na podstawie analizy i oceny sytuacji wychowawczej w Gimnazjum Nr 1, wniosków Rady Pedagogicznej, priorytetów MEN i MKO.

Opracowane w nim zadania wynikają z realizacji programu
„Zero tolerancji dla przemocy w szkole", Szkolnego Programu Profilaktycznego i Harmonogramu Poprawy Efektywności Wychowania.


Obszar: agresja i przemoc w szkole.1.

1.


Pogadanka dla uczniów klas I na tematJak bronić się przed przemocą rówieśniczą"

Wicedyrektor Psycholog Pedagog

Ps

Pwrzesień

2.2

2.Analiza zachowań uczniów na spotkaniach Zespołu Wychowawczego.


Wychowawcy Nauczyciele Pedagog Psycholog


cyklicznie

3.3

3.


Rozmowy z uczniami, ich rodzicami, opiekunami.

W

Wychowawcy

Ps Psycholog

Pe Pedagog


na bieżąco

4.


4.


Działania informacyjno - profilaktyczne wśród uczniów - realizacja lekcji wychowawczych poświęconych temu zagadnieniu.

W

Wychowawca Pedagog

Dy Dyrekcja szkoły

wg planu pracy wychowawców

5.

5.


Spotkania uczniów z pracownikami policji, sądu.

Pe Pedagog

Ps Psycholog

W Wychowawcy

w razie potrzeb

6.

6.
Zorganizowanie dla uczniów klas III wyjść na rozprawy sądowe dotyczące przestępstw nieletnich.


A. Banaś


terminy uzgodnione

z pracownikami

Sądu

7.

7.


Spotkania Zespołu Wychowawczego mające na celu omówienie konkretnych zachowań, podjęcie decyzji dot. działań wobec ucznia (pomoc materialna, pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne, ewentualne kary, powiadomienie policji itp.)

Z

Ze Zespół

W Wychowawczy

w razie potrzeby

8.


„Wywiadówka profilaktyczna dotycząca problemu agresywnych zachowań młodzieży i eliminowania zjawiska biernego obserwatora przemocy.


Pedagog Psycholog Wychowawcy CPS

w t terminie ustalonym z CPS PUKS „Karol"

9.

9.


Dyżury nauczycielskie w czasie przerw -kontrola zachowań i opieka nad uczniami.

Na

Nauczyciele


cały rok

10.

10.


Kontynuacja programu „Bezpieczna szkoła"
we współpracy z Komendą Policji.

Dyrektor

Wicedyrektor

Psycholog

Pedagog

Koordynator ds.

bezpieczeństwa


cały rok

11.

11.

Mo

Mobilizowanie uczniów do reagowania

i In i informowania o przejawach agresji wśród

kol kolegów.


Wychowawcy


cały rok

12.

12.


Zorganizowanie Sejmiku Uczniowskiego „Chcemy żyć w świecie bez przemocy"

A. Drzerski

Wicedyrektor

Psycholog

Pedagog

Koordynator ds.

bezpieczeństwa

luty/marzec

13.

13.


Prowadzenie zajęć profilaktycznych z wykorzystaniem programów:

- Saper

- Spójrz inaczej

- Sobą by dobrze żyć.


Wychowawcy Pedagog

Psycholog


cały rokObszar: dyscyplina szkolna, absencja szkolna.Lp.Lp.

Działania

Odpowiedzialni

Termin

1.

1.


Praktyczne wykorzystanie statutowej procedury postępowania nauczycieli i wychowawcy w przypadku stwierdzenia wagarów uczniów.


Wychowawcy Nauczyciele poszczególnych zajęć

edukacyjnych

cały rok


2.


Kontrola obecności uczniów na każdej lekcji

i zwolnień z zajęć:

- analiza przyczyn absencji.


Wychowawcy

Nauczyciele

poszczególnych

cały rok

- działania zgodne z procedurą.

zajęć

edukacyjnych wicedyrektor Psycholog Pedagog

3.


Kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów na podstawie wpisów do zeszytu uwag klasy, dziennika lekcyjnego.


Wychowawcy Wicedyrektor Pedagog Psycholog


cały rok

4.

Comiesięczne spotkania uczniów, nauczycieli i dyrekcji na apelu szkolnym.


Samorząd Szkolny


raz w miesiącu

5.

Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z bezkrytycznego posługiwania się środkami audio - wizualnymi.


Nauczyciele informatyki Wychowawcy


cały rok

11.


Prezentowanie uczniom ciekawych czasopism, lektur, programów.Nauczyciel bibliotekarz


cały rok


Obszar: uzależnienia
1.

Świ

Światowy Dzień Walki z AIDS:

-sesja popularno - naukowa,

-konkurs plastyczny,

- plakaty.Wychowawcy

M. Bechta

M. Trzebuniak

I. Ponikiewska


grudzień2.

Dzień Trzeźwości:

- plakaty,

- gazetki,

- spotkania z pracownikiem poradni AA.


I. Filek

A. Banaś

M. Skrzypczak-

Płaszczycakwiecień

3.

Światowy Dzień bez Tytoniu:

- plakaty,

- gazetki,

- udział w akcji organizowanej przez SANEPID.H. Branka

K. Zającmaj

4....

Mi

Miesiąc walki z narkomanią

- plakaty

- gazetki,

- artykuły w „Nowinkach Jedynki" ,

- sesja,

- godziny wychowawcze,B. Waluś B. Litwa Samorząd Szkolny Wychowawcy

Z. Hyleńskaczerwiec

- warsztaty profilaktyczne „Narkotyki poznaj fakty i nie wchodź"


I.Filek


5.


Prowadzenie programów profilaktycznych
i organizowanie spektakli profilaktycznych. Warsztaty profilaktyczne „Życie w sieci"


Pedagog Psycholog Wychowawcy CPScały rok

6.

Propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu:

- Teatr Jedynki,

-Łucznicy Klub Sportowy „Strzelec",

- SKS-y,

- SKKT,

- Zespół muzyczny „Amonit",

- Gazetka „Nowinki Jedynki",

- BRD.


Wychowawcy

J. Nogal

B.Litwa

E. Leń

nauczyciele WF A. Drzerski

M. Bogacka


cały rok


Obszar: motywacja do nauki, potrzeby edukacyjne uczniów.1.


Porady, konsultacje, terapia indywidualna

(wsparcie emocjonalne, pozytywna motywacja)


Wychowawcy Nauczyciele Pedagog Psycholog


cały rok2.


Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców.

Nauczyciele

Pedagog

Psychologna bieżąco3.


Stosowanie aktywnych metod nauczania, wykorzystywanie multimedialnych środków dydaktycznych.


Nauczyciele

poszczególnych

zajęć

edukacyjnychcały rok


4.


Organizowanie lekcji pokazowych dla nauczycieli
z ukierunkowaniem na pracę uczniów i ich zaangażowanie na lekcji.
j. w.j. w.5.


Organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych i mających problemy w nauce z poszczególnych zajęć edukacyjnych.j. w.


j. w.6.


Realizacja lekcji wychowawczych dotyczących

w/w problemu.Wychowawcy


wg planu pracy

7.


Mobilizacja zespołu klasowego.


Wychowawca


cały rok

7.

Pomoc koleżeńska.

Samorządu


Klasowego
8.Pedagogizacja rodziców.


Pedagog


wg

8.
Psycholog

harmonogramuWychowawcy

spotkań


z rodzicamiVI. Działania profilaktyczne ujęte dodatkowo w programie wychowawczym szkoły.


Udzielanie pomocy dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, rodzinnej/ zakup podręczników, przyborów szkolnych, pomoc materialna/.


Pogadanki i dyskusje na lekcjach wychowawczych o problemach przestępczości wśród młodzieży i ich konsekwencjach.


Spotkania uczniów z inspektorem ds. nieletnich komendy powiatowej policji.


Powiadamianie sądu, policji o rażących zaniedbaniach rodziców wobec dzieci.


Pedagogizacja rodziców.


Współpraca pedagoga szkolnego z kuratorem rodzinnym w zakresie opieki nad rodzinami i dziećmi.

Opieka zdrowotna nad dziećmi:

Zaopatrywanie sklepiku szkolnego w zdrową żywność.

Pogadanki na temat bezpieczeństwa, alarmy ewakuacyjne.

Powołanie zespołów wyrównawczych dla uczniów z niepowodzeniami szkolnymi.


Współpraca z MOPS w zakresie dożywiania dzieci i pomocy materialnej oraz rzeczowej dla nich i ich rodzin.


Profilaktyka w dziedzinie uzależnień.


Podnoszenie poziomu kultury osobistej.

 1. Gazetki PCK i pedagoga poświęcone profilaktyce uzależnień.

 2. Pedagogizacja rodziców dotycząca współczesnych zagrożeń; informacje dla rodziców, gdzie mogą szukać fachowej pomocy terapeutycznej.

 3. Spotkania z pielęgniarka szkolną.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami iconWywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami

Wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami iconWywiady z uczniami, nauczycielami I rodzicami

Wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami iconWywiady, rozmowy z uczniami, nauczycielami I rodzicami

Wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami iconWywiadów z uczniami, rodzicami I nauczycielami

Wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami iconWywiady z naszymi rodzicami, którzy w ciągu tych lat byli uczniami naszej szkoły. Oto wspomnienia naszych rodziców. Przeczytajcie je, są bardzo ciekawe

Wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami iconWywiady z nowymi nauczycielami

Wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami iconWywiady z uczniami I absolwentami

Wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami iconWywiady z uczniami I pracownikami szkoły

Wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami iconWywiadów z wychowawcami klas, nauczycielami, pracownikami socjalnymi I policji, kuratorami oraz rodzicami

Wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami iconWywiady z nauczycielami I pracownikami niepedagogicznymi szkoły dotyczące dostrzeganych zachowań dysfunkcjonalnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom