Oferta – wzór
Pobierz 31.86 Kb.
NazwaOferta – wzór
Data konwersji10.12.2012
Rozmiar31.86 Kb.
TypDokumentacja
Załącznik nr 3

pieczęć wykonawcy


REGON : .................................NIP : .........................................

Nr telefonu : ................................ Nr faksu : ................................ e- mail................................................
OFERTA – wzór

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ270-4786/JP/10 składam ofertę na świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych samolotami rejsowymi, biletów w klasie ekonomicznej, a w sporadycznych przypadkach w klasie business wraz
z dostarczaniem ich o siedziby Zamawiającego.


Oferujemy wykonywanie zamówienia, w okresie 2 lat od podpisania umowy, za całkowite wynagrodzenie ……… zł ................ słownie........................, w tym VAT.................% według wyliczenia :


UWAGA! w wykropkowane miejsca należy wpisać oferowane upusty i oferowaną cenę wystawienia

Oferowane upusty i oferowana cena wystawienia będą obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia.


Cena ………………..zł = 4104500 x (100% - ..…upustlot) + 895500 x (100% -.. …upustinne) + 1820 x


cenawystawienie ……………zł


Gdzie:

Cena = całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia


upustlot = % oferowany upust na ceny biletów lotniczych przewoźnika Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (w taryfach publikowanych),


upustinne = % oferowany upust na ceny biletów lotniczych u wszystkich pozostałych przewoźników (w taryfach publikowanych),


cenawystawienie = oferowana wartość opłaty transakcyjnej pobieranej za wystawienie jednego biletu lotniczego (podana w ofercie cena wystawienia będzie dotyczyła każdego wystawionego biletu i będzie obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia)


Oświadczamy, że:


  • posiadamy możliwość wystawiania biletów (elektronicznych oraz papierowych) w pasażerskim transporcie lotniczym (samolotami rejsowymi) we wszystkich kierunkach za granicę, zgodnie
   z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego,

  • po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego z określeniem warunków podróży w tym m.in. czasu rozpoczęcia i zakończenia podróży, bezkolizyjnej realizacji połączeń wieloetapowych i najkrótszych połączeń na danej trasie, w nieprzekraczalnym terminie do 2 godzin przedstawimy Zamawiającemu propozycję minimum 2 wariantów przelotu oferując najtańszy bilet (najniższa cena biletu) na danej trasie i w danym dniu, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych promocji i taryf specjalnych.

  • z chwilą dokonania rezerwacji przekażemy Zamawiającemu jej potwierdzenie zawierające ostateczną datę wykupu biletu na warunkach określonych w rezerwacji (przede wszystkim zachowanie określonej w rezerwacji ceny biletu lotniczego).

 • wszystkie dane zawarte w biletach elektronicznych dostarczanych Zamawiającemu będą identyczne
  z odpowiednimi danymi przechowywanymi w postaci elektronicznej w systemie rezerwacyjnym przewoźnika za pośrednictwem Globalnego Systemu Dystrybucji (GDS) użytkowanego przez Wykonawcę, zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian do biletu elektronicznego wygenerowanego za pośrednictwem stosownego GDS,

  • dostarczymy bilety elektroniczne na określone przez Zamawiającego adresy poczty elektronicznej niezwłocznie tj.: nie później niż 1 godzinę od momentu przekazania do nas prośby o wystawienie biletu, bilety elektroniczne będą przekazywane na adresy poczty elektronicznej określone przez Zamawiającego bezpośrednio z terminalu Globalnego Systemu Dystrybucji (GDS) używanego przez nas (niedopuszczalne jest przekazywanie tych biletów z adresów /skrzynek/ naszej poczty elektronicznej). Wraz z biletem dostarczymy informacje dotyczące warunków ewentualnej zmiany, zamiany i zwrotu biletu.

  • dostarczymy do siedziby Zamawiającego bilety papierowe (wyłącznie na trasy, na których nie ma możliwości wystawienia biletów elektronicznych), w terminie ustalonym przez strony, ale nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem podróży,

  • zobowiązujemy się do przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań
   i reklamacji do przewoźnika, a zwłaszcza do reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonywanych u nas, w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze względów losowych,

  • zobowiązujemy się do dostarczania biletów przewoźników stowarzyszonych w IATA,

  • wyznaczymy pracownika i zapewnimy obsługę Zamawiającemu przez 24 godziny na dobę,

  • wskazujemy adres naszego biura ……………………………………………………………….Oświadczamy, że:

- wnieśliśmy wadium w wysokości ...................... zł (słownie)............................................................

w formie……………………………….., kopia dowodu wpłaty w załączeniu do oferty, oryginał dostarczamy w oddzielnej kopercie z napisem „WADIUM.”

Podajemy nr konta na, na które należy wadium zwrócić (wypełnić w przypadku pieniężnej formy

wadium) ...................................................................................

- jesteśmy związani ofertą przez 60 dni od upływu terminu na składanie ofert,

- w przypadku, gdyby nasza oferta została uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i

miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- do oferty załączamy następujące dokumenty:

...............................................

……………………., dnia .................... ....................................................................................

( podpis i pieczątka imienna uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy )


załącznik do oferty
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG­­­­­­­­­­­­­­L.p.

Przedmiot zamówienia

Termin realizacji

od dzień-m-c-rok

do dzień-m-c-rok

Odbiorca

Wartość zamówienia
Usługi maja potwierdzać spełnianie warunku, którym mowa w pkt. 1.6 ppkt 2. siwz

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Oferta – wzór iconOferta – wzór

Oferta – wzór iconOferta – wzór

Oferta – wzór iconOferta świadczenia usług (wzór)

Oferta – wzór iconZałącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta

Oferta – wzór iconZałącznik nr 2 do siwz zp 04/2012 (oznaczenie postępowania) oferta (wzór formularza ofertowego)

Oferta – wzór iconOferta edukacyjna multicentrum „zodiak” oferta ważna od 01. 09. 2011r

Oferta – wzór iconWzór wniosku o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej (wzór nieobligatoryjny)

Oferta – wzór iconWzór Brooka Taylora to wzór sporo wcześniej odkryty przez

Oferta – wzór iconZałączniki: Wzór pisma dotyczącego wymiany biletów Cennik usług przewozowych mpk s. A. WzóR

Oferta – wzór iconZałącznik nr Wzór biznesplanu b iznesplan (WZÓR)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom