Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik
Pobierz 0.86 Mb.
NazwaKolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik
strona7/20
Data konwersji10.12.2012
Rozmiar0.86 Mb.
TypPrzewodnik
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20C. PROGRAM CIĄGŁEJ PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM: • w szkołach posiadających, co najmniej 3 klasy jednego rocznika - 40 godzin, w tym 10 godzin samodzielnej pracy z uczniami (2 tygodnie przed VI semestrem, minimum 3-4 godziny dziennie).
Treści programowe do realizacji

Zakres wymagań związanych z realizacją programu i oceną praktyki.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły, a w szczególności:

 • strukturą organizacyjną szkoły,

 • podstawowymi funkcjami,

 • wewnątrzszkolnymi regulaminami,

 • koncepcją pracy wychowawczej,

 • sposobami organizowania i realizowania współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

 • organizacją i realizacją WDN.


Zapoznanie się z funkcją i zasadami działania takich organów, jak: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Rada Szkoły.

Charakterystyka placówki oraz opis jej struktury i podstawowych funkcji na podstawie analizy dokumentacji związanej z wymienionymi zasadami funkcjonowania szkoły, a w szczególności statutu, planu rozwoju, regulaminów, przepisów BHP.

Dokonanie analizy i opisu głównych założeń programu wychowawczego szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

W miarę możliwości oraz za zgodą dyrektora:

 • udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły (w zależności od placówki),

 • udział w zebraniach z rodzicami,

 • udział w działaniach podejmowanych w ramach WDN.


Sporządzenie protokołu z ich przebiegu.

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA OBSERWACJI ZAJĘĆ I JEJ DOKUMENTOWANIA

Obserwacja lekcji i zajęć z przedmiotu sztuka lub muzyka i plastyka we wszystkich klasach, w których przedmiot realizowany jest przez opiekuna praktyki.


Hospitowanie lekcji wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela opiekuna praktyki.

Sporządzenie protokołu obserwacji lekcji sztuki lub muzyki i plastyki prowadzonych we wszystkich klasach, w których nauczyciel opiekun realizuje przedmiot.

Sporządzenie protokołu obserwacji lekcji wychowawczych prowadzonych w dwóch różnych klasach.

Sporządzenie protokołu obserwacji zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań.

UMIEJĘTNOŚĆ PLANOWANIA, PROWADZENIA I DOKUMENTOWANIA ZAJĘĆ

Prowadzenie lekcji, zajęć zgodnie z planem nauczania.

Opracowanie scenariusza/konspektu i przygotowanie środków dydaktycznych do prowadzenia zajęć z przedmiotu sztuka lub muzyka i plastyka we wszystkich klasach, w których realizowany jest przedmiotu.

Opracowanie scenariusza/konspektu i przygotowanie środków dydaktycznych do prowadzenia lekcji wychowawczych w wybranej klasie.

Zapoznanie się z planem pracy dydaktyczno - wychowawczej

i rozkładem materiału oraz sposobem korzystania z nich

Wykorzystanie planu pracy i rozkładu materiału do bieżącego przygotowania zajęć/lekcji.

Udział w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć planowych i okazjonalnych (np. wycieczka, bal maskowy, konkurs, akademia

i inne).

Sporządzenie scenariusza/konspektu z uwzględnieniem zakresu własnego udziału.

Samodzielne zorganizowanie imprezy kulturalnej, szkolnej lub klasowej (akademia, konkurs muzyczny, konkurs plastyczny lub inne) lub zorganizowanie wycieczki dzieci do miejsc upowszechniania kultury i sztuki (np. teatr, muzeum, filharmonia, opera, teatr tańca itp.).

Opracowanie scenariuszy przygotowania, przebiegu i podsumowania imprezy kulturalnej lub wycieczki.


UMIEJĘTNOŚĆ ANALIZY PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIÓW

Zapoznanie się z programem nauczania

Charakterystyka programu nauczania realizowanego w klasach I – III pod kątem treści z zakresu edukacji muzycznej i plastycznej.

Zapoznanie się z warunkami i możliwościami realizowania procesu dydaktyczno- wychowawczego w placówce.

Charakterystyka bazy materialnej klasy, w tym dokonanie oceny warunków do realizacji zadań programowych i wychowawczych z przedmiotu sztuka lub przedmiotów – muzyka, plastyka.

Zapoznanie się z dokumentacją pracy nauczyciela.

Analiza i opis prowadzonej przez nauczyciela dokumentacji dotyczącej uczniów (np. plan pracy wychowawczej, dziennik obserwacji uczniów, dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych, i inne)

Obserwacja zachowania i postępów dzieci w czasie objętym praktyką.

Ogólna charakterystyka klasy.

UMIEJĘTNOŚĆ ANALIZOWANIA WŁASNEJ PRACY I JEJ EFEKTÓW ORAZ PRACY UCZNIÓW

Ocena merytorycznego i metodycznego przygotowania i prowadzenia zajęć.


Przedstawienie nauczycielowi opiekunowi praktyki konspektu/scenariusza do zatwierdzenia przynajmniej w dniu poprzedzającym prowadzenie zajęć.

Samodzielne dokonanie ewaluacji prowadzonych przez siebie zajęć.

Szczegółowe omawianie toku metodycznego i przebiegu zajęć z nauczycielem opiekunem praktyki.

Odnotowywanie przez nauczyciela opiekuna, każdorazowo pod scenariuszem, oceny przygotowania i prowadzenia zajęć wraz z uzasadnieniem.

Analiza, ocena i podsumowanie praktyki.

Dokonanie pisemnej ewaluacji praktyki zawierającej:

 • sprawozdanie z jej przebiegu,

 • uwagi na temat pozytywnych i negatywnych aspektów całości realizowanej praktyki, osiągniętych sukcesów, napotkanych trudności,

 • wszelkie inne spostrzeżenia i uwagi związane z praktyką,

 • wnioski końcowe.
 1. PROGRAMY PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DLA SŁUCHACZY PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ I PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ

SYSTEMU DZIENNEGO I ZAOCZNEGO


A. PROGRAM CIĄGŁEJ PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO (np. świetlica środowiskowa, socjoterapeutyczna, środowiskowe ognisko wychowawcze) - 30 godzin, praktyka asystencka (2 tygodnie przed III semestrem minimum, 3 godziny dziennie).


Treści programowe do realizacji

Zakres wymagań związanych z realizacją programu i oceną praktyki

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania placówki,

a w szczególności:

 • strukturą organizacyjną placówki,

 • podstawowymi funkcjami,

 • wewnętrznymi regulaminami,

 • koncepcją pracy wychowawczej i środowiskowej,

 • sposobami organizowania i realizowania współpracy

 • z rodzicami, ośrodkiem pomocy społecznej, szkołą, sądem, środowiskiem lokalnym.Zapoznanie się z funkcją i zasadami działania zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Charakterystyka placówki oraz opis jej struktury i podstawowych funkcji na podstawie analizy dokumentacji związanej z wymienionymi zasadami funkcjonowania placówki,

a w szczególności statutu, regulaminów, przepisów BHP.

Charakterystyka form pracy środowiskowej prowadzonych przez placówkę.

W miarę możliwości oraz za zgodą dyrektora udział w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Sporządzenie sprawozdania z jego przebiegu.

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA OBSERWACJI ZAJĘĆ I JEJ DOKUMENTOWANIA

Obserwacja zajęć i czynności wynikających z organizacji dnia w placówce, a w szczególności indywidualnych i grupowych zajęć:

 • socjoterapeutycznych,

 • korekcyjno- kompensacyjnych,

 • związanych z organizacją czasu wolnego,

 • rozwojem zainteresowań,

 • organizacją zabaw i zajęć sportowych.

Sporządzenie protokołów z obserwacji zajęć i sprawozdań z przebiegu czynności opiekuńczo – wychowawczych.

UMIEJĘTNOŚĆ PLANOWANIA, PROWADZENIA I DOKUMENTOWANIA ZAJĘĆ

Zapoznanie się z programem profilaktycznym i terapeutycznymi realizowanymi w placówce.

Sprawozdania:

 • z przebiegu zabaw i czynności prowadzonych samodzielnie;

 • z udziału w czynnościach opiekuńczo-wychowawczych.

Asystowanie w całodziennej pracy opiekuńczo - wychowawczej w placówce.

Udział w dodatkowych zajęciach.

Samodzielne prowadzenie fragmentów zajęć lub zabaw o charakterze grupowym, kołowym, integracyjnym.

Budowanie własnego warsztatu pracy.

Sporządzenie wykazu literatury metodycznej i merytorycznej przydatnej w planowaniu i organizowaniu zajęć w placówce.

UMIEJĘTNOŚĆ ANALIZY PRACY WYCHOWAWCY I WYCHOWANKÓW

Zapoznanie się z warunkami i możliwościami realizowania procesu opiekuńczo - wychowawczego w placówce.

Charakterystyka bazy materialnej, w tym dokonanie oceny warunków do realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych.

Zapoznanie się z dokumentacją pracy wychowawcy.

Zapoznanie się z prowadzoną przez wychowawcę dokumentacją dotyczącej wychowanków, a także dotyczącą organizacji pracy wychowawcy w placówce.

UMIEJĘTNOŚĆ ANALIZOWANIA WŁASNEJ PRACY I JEJ EFEKTÓW ORAZ PRACY WYCHOWANKÓW

Ocena merytorycznego i metodycznego przygotowania

i prowadzenia zajęć.


Szczegółowe omawianie toku metodycznego i przebiegu zajęć z opiekunem praktyki.

Analiza, ocena i podsumowanie praktyki.

Dokonanie pisemnej ewaluacji praktyki zawierającej:

 • sprawozdanie z jej przebiegu,

 • uwagi na temat pozytywnych i negatywnych aspektów całości realizowanej praktyki, osiągniętych sukcesów, napotkanych trudności,

 • wszelkie inne spostrzeżenia i uwagi związane z praktyką,

 • wnioski końcowe.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Powiązany:

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie kolegium języków obcych w ciechanowie

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie kolegium języków obcych w ciechanowie

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie kolegium języków obcych w ciechanowie

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie kolegium języków obcych w ciechanowie

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie kolegium języków obcych w mielcu

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie Specjalność – Język Niemiecki

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie kolegium języków obcych w iławie praktyczna nauka języka angielskiego

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie kolegium języków obcych w chojnicach praktyczna nauka języka angielskiego

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconPoradnik dla nauczycieli wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych / Krystyna Dębicka, Małgorzata Morkowska. Leszno : Kolegium Nauczycielskie, 1998. 179 s.; 20 cm

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconCentrum Języków Europejskich – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom