1. Informacje o szkole s
Pobierz 0.53 Mb.
Nazwa1. Informacje o szkole s
strona5/8
Data konwersji10.12.2012
Rozmiar0.53 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8

Zakres obowiązków nauczyciela - wychowawcy świetlicy


§ 42


Do obowiązków nauczyciela – wychowawcy świetlicy należy:

1. Zapewnienie opieki w czasie wolnym przed lub po zajęciach lekcyjnych oraz w czasie trwania zajęć zastępczych, kiedy to uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych, znajdujących się w świetlicy, np. gier planszowych.


2. Kształtowanie prawidłowych postaw oraz cech charakteru młodzieży

w poszanowaniu ich poglądów i przekonań poprzez:

 1. organizowanie różnego typu uroczystości związanych ze świętami narodowymi, imprez szkolnych,

 2. organizację wystaw plastycznych,

 3. udział młodzieży w pracach na rzecz szkoły i środowiska oraz dbałość

o pomieszczenie i wyposażenie świetlicy szkolnej.


3. Rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej, wyrabianie umiejętności spostrzegania, przeżywania, rozumienia i oceniania piękna w przyrodzie i sztuce poprzez :

 1. możliwość wypowiadania się młodzieży w różnych formach (np. teatralnych, muzycznych) oraz przedstawianie osiągnięć kulturalnych i artystycznych

w różnych dziedzinach,

 1. przygotowanie młodzieży do występów artystycznych,

 2. obcowanie ze sztuką poprzez uczestnictwo w różnego typu imprezach kulturalnych i artystycznych,

 3. dyskusje na temat kultury i aktualności życia kulturalnego naszego miasta i kraju.


4. Współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły


5. Organizacja pracy wychowawcy świetlicy:

 1. wychowawca świetlicy opracowuje roczny plan pracy uwzględniając konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze szkoły,

 2. prowadzi dokumentację pracy nauczyciela świetlicy,

 3. współdziała z placówkami kulturalnymi na terenie miasta, innymi szkołami, samorządem uczniowskim.


6. Wychowawca świetlicy jest członkiem rady pedagogicznej.


7. Czas pracy wychowawcy świetlicy jest dostosowany do aktualnych potrzeb placówki i wynosi 26 godzin tygodniowo.


8. Zastrzega się możliwość zmiany w zakresie powyższych czynności zgodnie

z wytycznymi w sprawie pracy nauczyciela wychowawcy.


Regulamin świetlicy szkolnej

§ 43


1. Świetlica szkolna jest pracownią, która oprócz pełnienia funkcji opiekuńczej służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz wychodzi naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów.


2. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać:

 1. uczniowie ZSZ,

 2. klasy z nauczycielem,

 3. wszyscy chętni za zgodą dyrektora szkoły (wynajmujący pomieszczenie).


3. W świetlicy szkolne uczniowie mogą spędzić czas wolny pod opieką nauczyciela grając w szachy, warcaby, czytając prasę, odrabiając prace domowe, słuchając muzyki, oglądając filmy, dyskutując z rówieśnikami lub nauczycielem.


4. Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu audiowizualnego, muzycznego wyłącznie pod opieką nauczyciela lub za jego wiedzą.

W stosunku do urządzeń zasilanych prądem elektrycznym powinna być zachowana szczególna ostrożność. Po skończeniu pracy danego urządzenia, sprzęt należy odpowiednio zabezpieczyć (wyjęcie wtyczki z gniazdka, zamknięcie szafki).


5. Każdy wypożyczający ze świetlicy sprzęt odpowiada materialnie za jego zagubienie lub zniszczenie.


6. O wszelkich zauważonych usterkach w świetlicy szkolnej należy niezwłocznie powiadomić opiekuna świetlicy lub inne osoby, np. woźną, konserwatora.


7. Każdy korzystający ze świetlicy szkolnej zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku oraz do poszanowania sprzętu i wyposażenia znajdującego się w tej sali.


Zakres obowiązków pedagoga szkolnego

§ 44

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

1. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

 1. Współudział w opracowaniu programy wychowawczego i profilaktyki szkoły.

 2. Dokonywanie okresowej oceny (nie rzadziej niż raz w miesiącu) występujących trudności wychowawczych w szkole i składanie pisemnej informacji na ten temat do wicedyrektora ds. wychowawczo-opiekuńczych.

 3. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych.


2. W zakresie profilaktyki wychowawczej:

 1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki oraz sposób spędzania czasu wolnego uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego.

 2. Opracowanie zaleceń wychowawczych dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.

 3. Stwarzanie uczniom mającym problemy wychowawcze możliwości udziału

w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych.

 1. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

 2. Poszerzenie wiedzy nauczycieli i rodziców lub prawnych opiekunów na temat specyfiki, okresu dojrzewania, zaburzeń zachowania, metod wychowawczych, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, alkoholizmu i narkomanii wśród młodzieży.

 3. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w celu wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

 4. Wydawanie opinii na prośbę sądu.

 5. Promowanie zdrowego stylu życia:

 • podejmowanie działań w ramach promocji zdrowia;

 • współpraca w realizacji programów profilaktycznych z nauczycielami i pielęgniarką szkolną,

 • realizacja programów profilaktycznych wśród uczniów oraz zajęć na temat szkodliwości używek.3. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:

  1. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych i konfliktów rodzinnych oraz problemów w kontaktach z rówieśnikami.

  2. Udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu wszelkich trudności szkolnych i osobistych.

  3. Pozyskiwanie sponsorów w celu pomocy uczniom i w celu organizacji imprez środowiskowych.

  4. Pomoc w organizacji wypoczynku letniego i zimowego.4. W zakresie pomocy materialnej:

 1. Udział w organizowaniu opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym

i osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne oraz uczniom kalekim i przewlekle chorym.

 1. Dbanie o zapewnienie miejsca w internacie uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej oraz o zapewnienie odżywiania uczniom będącym w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

 2. Wnioskowanie o kierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej oraz o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.5. Organizacja pracy pedagoga szkolnego.

Pedagog powinien:

 1. Posiadać roczny plan pracy wynikający z wytycznych, uwzględniając konkretne potrzeby opiekuńczo – wychowawcze swojej szkoły i środowiska.

 2. Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów, jak i rodziców.

 3. Współpracować na bieżąco wicedyrektorem ds. wychowawczo-opiekuńczych, radą pedagogiczną, wychowawcami klas, radą rodziców, pielęgniarką szkolną, psychologiem z PP-P w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – wychowawczych.

 4. Współdziałać z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi organizacjami oraz instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki

i wychowania.

 1. Składać okresowe sprawozdanie radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących w szkole wśród uczniów danej klasy lub całej szkoły.

 2. Prowadzić następującą dokumentację:

 • Roczny plan pracy, będący częścią rocznego planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,

 • Dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności.

6. Nauczyciel – pedagog szkolny jest członkiem rady pedagogicznej.

7. Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga szkolnego sprawuje wicedyrektor ds. wychowawczo-opiekuńczych.

8. Obowiązkowy tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 20 godzin.

9. Zastrzega się możliwość zmiany w zakresie powyższych czynności zgodnie z wytycznymi w sprawie pracy pedagoga szkolnego.


Regulamin stołówki szkolnej

§ 45


 1. Stołówka ma charakter wewnątrzszkolny.

 2. Z posiłków w stołówce korzystają:

 1. wychowankowie internatu;

 2. uczniowie;

 3. pracownicy;

 4. emeryci ZSZ im. Sandora Petöfi w Ostródzie.

 1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

 2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, proponuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej, o których mowa w pkt. 4, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówce i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki szkolnej.

 4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w pkt. 4:

 1. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 1. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielenia zwolnień, o których mowa w pkt. 5, dyrektora szkoły.

 2. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez pracownika szkoły oraz emeryta z posiłków w stołówce szkolnej, o których mowa w pkt. 4, wlicza się wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w stołówce i składek naliczonych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

 3. Stołówka umożliwia spożywanie posiłków w godz. 6.00-21.00

  1. śniadanie;

  2. obiad;

  3. kolacja.

 1. Posiłki wydawane są za okazaniem bonu.

 2. Zaopatrzenie stołówki i rozliczanie materiałowo-finansowe prowadzi kierownik stołówki i intendent.


Szczegółowy zakres obowiązków kierownika stołówki i intendenta znajduje się w aktach osobowych.


Regulamin przyznawania stypendiów

§ 46


Przy przyznawaniu stypendium komisja stypendialna uwzględnia;

1. Dokumenty ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego;

 1. podanie,

 2. zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów (z zakładów pracy, Urzędu Gminy),

 3. zaświadczenie o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych lub o braku prawa

do zasiłku (z Urzędu Pracy) rodziców lub prawnych opiekunów,

 1. zaświadczenie z MOPS – u lub GOPS – u o tym, czy rodzina korzysta z pomocy społecznej,

 2. opinia wychowawcy klasy.


2.Wywiad środowiskowy: informacje od wychowawcy, pedagoga szkolnego, rodziców lub prawnych opiekunów o sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny.


3. Rozmowę z wychowawcą klasy na temat ocen z przedmiotów i zachowania ucznia ubiegającego się o stypendium socjalne.


Rozdział XIV


Postanowienia końcowe

§ 47


PODSTAWY PRAWNE:

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 1673).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 roku - Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808).


Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304).


Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2008r., Nr 145, poz. 917)


1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 61, poz. 378).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562).


4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007r. Nr 35, poz. 222).


5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2006r. Nr 235, poz. 1703).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1875).


8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988 z późń. zm.)


9. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69).


10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624).


10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r.,

Nr 15, poz. 142).


Załącznik nr 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W LICEUM I TECHNIKUM ORAZ ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Ocenę z religii ustala się w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:
1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.
2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom na ich zapotrzebowanie lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).
3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki.
4. Mobilizacja do dalszej pracy.

Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:
1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie kształcenia).
2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).
3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).
4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie

od zakończenia procesu uczenia się).

Metody kontroli i ocen:
1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).
2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych).

Sposoby oceniania:
Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:
1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
2. Zainteresowanie przedmiotem.
3. Stosunek do przedmiotu.
4. Pilność i systematyczność.
5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.
6. Postawa.
Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.

Ocenie podlegają:
1. Pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki; zakres ich materiału winien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Uczniowie (oraz zainteresowani rodzice) mają prawo do wglądu

w pisemne prace kontrolne. Nauczyciel ma prawo do niepodawania terminu prac kontrolnych, jeżeli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć przez absencję, ucieczki z lekcji itp.
2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórek itp.
4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.
5. Pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.
6. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz

w semestrze kompleksowa ocena zeszytu.
7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności: osiągnięcia ucznia zapisywane

w kartach obserwacyjnych prowadzonych przez nauczyciela religii.
8. Przygotowanie do poszczególnych katechez.
9. Korzystanie z Pisma św., podręcznika i innych materiałów katechetycznych.
10. Rozwój postawy religijnej, tj. modlitwa, osobiste zaangażowanie w rozwój darów sakramentalnych, udział w niedzielnej Mszy św., nabożeństwach, takich jak Droga Krzyżowa, nabożeństwa majowe, czerwcowe, roraty, rekolekcje itd.
11. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych

o charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział

w konkursach religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną.
12. Inne umiejętności, cechy lub osiągnięcia wskazujące na możliwość oceniania.

Ilość ocen:
W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny cząstkowe.

Poprawianie:
Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone

z możliwością poprawiania. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed wystawianiem oceny semestralnej lub końcoworocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych, w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii

z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej.

Klasyfikacja:
Uczeń może być nie klasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji.
Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady:
Ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile ich prezentacja przyjmie formę wypowiedzi ustnej bądź innej o charakterze samodzielnym.
Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcoworocznej

o jeden stopień.


Oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne według skali:

- celujący (6),
- bardzo dobry (5),
- dobry (4),
- dostateczny (3),
- dopuszczający (2),
- niedostateczny (1).


Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniówOcena NIEDOSTATECZNA


Katechizowany:
• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.
• Nie potrafi logicznie powiązać podawanych wiadomości.
• Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.
• Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania zdobytej wiedzy.
• Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.
• Prezentuje rażąco niepoprawny styl wypowiedzi.
• Nie wykazuje się znajomością pacierza.
• Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję.
• Lekceważy przedmiot.
• Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji.
• Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.
• Opuszcza lekcję religii.
• Nie prezentuje religijnego wymiaru własnego życia.

O ocenie niedostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania ucznia, które wskazują na tę ocenę.


Wymagania konieczne


Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ


Katechizowany:
• Opanował konieczne pojęcia religijne.
• Luźno wiąże ze sobą wiadomości programowe.
• Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.
• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.
• Wykazuje brak podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.
• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.
• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, ma trudności z wysławianiem się.
• Prowadzi zeszyt.
• Posiada problemy ze znajomością pacierza.
• Wykazuje poprawny stosunek do religii.
• Jego uczestnictwo w celebracjach roku liturgicznego budzi zastrzeżenia.

Na ocenę dopuszczającą mogą wskazywać również inne indywidualne cechy, postawy i braki obserwowane u ucznia.


Wymagania podstawowe


Uwarunkowania osiągania oceny DOSTATECZNEJ


Katechizowany:
• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.
• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.
• Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, które łączy w logiczne związki.
• Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela.
• Potrafi – przy pomocy nauczyciela – wykorzystać zdobyte wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych.
• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.
• Prezentuje małą kondensację wypowiedzi.
• Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.
• W jego zeszycie występują sporadyczne braki notatek i prac domowych.
• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.
• Stara się uczestniczyć w życiu parafii.

Na ocenę dostateczną mogą wskazywać również inne indywidualne cechy, postawy

i braki obserwowane u ucznia.
 


Wymagania rozszerzające


Uwarunkowania osiągania oceny DOBREJ


Katechizowany:
• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.
• Opanował materiał programowy z religii.
• Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.
• Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska wskazane przez nauczyciela.
• Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez nauczyciela.
• Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych.
• Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.
• W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.
• Podczas lekcji wykorzystuje określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne).
• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.
• Jest zainteresowany przedmiotem.
• Włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego.
• Wykazuje się dobrą umiejętnością stosowania zdobytych wiadomości.
• Jego postawa nie budzi wątpliwości.
• Stara się być aktywny podczas lekcji.

O ocenie dobrej mogą decydować także inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące do tej oceny.


Wymagania dopełniające


Uwarunkowania osiągania oceny BARDZO DOBREJ


Katechizowany:
• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.
• Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.
• Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.
• Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela.
• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.
• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.
• Wykazuje dobrą znajomość pacierza.
• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
• Aktywnie uczestniczy w religii.
• Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń.
• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.
• Chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii.
• Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.
• Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.

O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące do tej oceny.


Wymagania ponadprogramowe


Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ


Katechizowany:
• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.
• Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.
• Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.
• Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.
• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.
• Włącza się w prace pozalekcyjne, np. w przygotowanie gazetek religijnych, montaży scenicznych, pomocy katechetycznych itp.
• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.
• Twórczo uczestniczy w życiu parafii np.: należy do organizacji i ruchów katolickich, uczestniczy w pielgrzymkach itp.
• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.
• Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.
Na ocenę celującą mogą wskazywać również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące do tej oceny.


Załącznik nr 2


WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA


 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

  1. test kompetencji dotyczący przedmiotu kontynuowanego z gimnazjum (głównie z języka polskiego i matematyki dla uczniów klas pierwszych);

  2. prace sumatywne z przedmiotów;

  3. praca samodzielna;

  4. badanie osiągnięć edukacyjnych z przedmiotów zawodowych w terminie ustalonym przez Komisję Przedmiotów Zawodowych;

  5. odpowiedzi ustne;

  6. dyskusje punktowane;

  7. praca w grupach;

  8. praca pozalekcyjna (olimpiady, konkursy, koła zainteresowań )

  9. prace pisemne (zadania domowe, wypracowania, referaty, sprawdziany, testy, prace klasowe itp.);

  10. testowanie umiejętności;

  11. testowanie sprawności fizycznej;

  12. ćwiczenia praktyczne;

  13. ćwiczenia laboratoryjne;

  14. pokaz;

  15. projekt;

  16. prezentacje grupowe lub indywidualne;

  17. opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych;

  18. wytwory własnej pracy ucznia (prace literackie, rękodzieła, itp.).
 1. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia.

Sprawdzanie cechują : indywidualizacja, jawność, konsekwencja, obiektywizm,

systematyczność :

  1. odpytywanie zespołu klasowego poprzez zadawanie pytań wymagających krótkiej odpowiedzi z „ ławki”;

  2. odpytywanie poszczególnych uczniów przy „ tablicy”;

  3. sprawdzanie pracy zespołowej podczas zajęć;

  4. sprawdzanie pracy domowej;

  5. prace klasowe (trwają nie krócej niż godzinę lekcyjną, a z języka polskiego mogą być przeprowadzone na 2 godzinach lekcyjnych) zapowiada się co najmniej 7 dni wcześniej; nauczyciel musi dokonać odpowiedniego zapisu w dzienniku lekcyjnym z zaznaczeniem dnia i godziny lekcyjnej. Każda praca klasowa musi być poprzedzona lekcją powtórzeniową z podaniem treści i umiejętności objętych diagnozą;

  6. kartkówka – sprawdzian z ostatniej jednostki tematycznej (czas trwania 10 min.) może odbyć się bez zapowiedzi;

  7. sprawdzian z trzech ostatnich jednostek tematycznych, (trwa ok. 20 min) jest zapowiadany przynajmniej z jednodniowy wyprzedzeniem;

  8. prace pisemne muszą być sprawdzone i ocenione w terminie 14 dni;

  9. w celu zmniejszenia stresu związanego ze zmianą środowiska, dla uczniów klas pierwszych pierwsze dwa tygodnie wrzepienia są okresem bez sprawdzianów, kartkówek i ocen niedostatecznych;

  10. uczeń ma prawo zgłosić przed zajęciami brak przygotowania do zajęć bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że na tej lekcji nie odbywa się zapowiedziana praca pisemna :

   • jeden raz w semestrze (przy jednej godzinie zajęć w tygodniu)

   • dwa razy w semestrze (przy większej liczbie godzin w tygodniu)3 a) Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oceniając sprawdziany i prace klasowe stosują następujące przeliczniki (obowiązuje tylko w pracach punktowanych

procentowe (obowiązuje tylko w pracach punktowanych):

 • stopień - niedostateczny poniżej 41 %

 • stopień - dopuszczający 41 % - 59 %

 • stopień - dostateczny 60% - 74 %

 • stopień - dobry 75% - 89 %

 • stopień - bardzo dobry 90 %- 100%

 • stopień - celujący 100% plus warunki określone przez nauczyciela w Przedmiotowych Zasadach Oceniania


3 b) Nauczyciele przedmiotów zawodowych oceniając sprawdziany i prace klasowe stosują następujące przeliczniki procentowe (obowiązuje tylko w pracach punktowanych):

 • stopień - niedostateczny poniżej 51 %

 • stopień - dopuszczający 51 % - 62 %

 • stopień - dostateczny 63 % - 74 %

 • stopień - dobry 75 % - 89 %

 • stopień - bardzo dobry 90 %- 100%

 • stopień - celujący 100%4. Częstotliwość sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia

 1. prace sumatywne, w zależności od przedmiotu i ilości godzin przeznaczonych tygodniowo na jego realizację – jedna po przerobieniu obszernego działu lub jedna (dwie) w semestrze,

 2. jednego dnia może się odbyć tylko jedna praca klasowa,

 3. tygodniowo mogą się odbyć maksymalnie 3 prace klasowe,

 4. jednego dnia może się odbyć z danego przedmiotu tylko jedna kartkówka,

 5. w ciągu jednego dnia mogą się odbyć kartkówki ze wszystkich przedmiotów,

 6. na każdej lekcji nauczyciel sprawdza przygotowanie uczniów do zajęć,

 7. jeżeli na realizację przedmiotu przeznaczone są;

 • jedna godzina tygodniowo, to ocenę śródroczną lub roczną wystawia się z przynajmniej 3 ocen cząstkowych, w tym przynajmniej 1 z pracy klasowej;

 • jeżeli na realizację przedmiotu przeznaczone są dwie godziny tygodniowo, to ocenę śródroczną lub roczną wystawia się z przynajmniej 4 ocen cząstkowych, w tym najmniej 2 z prac klasowych (nie dotyczy ostatniego semestru klas maturalnych);

 • jeżeli na realizację przedmiotu przeznaczona jest większa liczba godzin
  tygodniowo, to ocenę śródroczną lub roczną wystawia się z przynajmniej 5 ocen cząstkowych, w tym najmniej 2 z prac klasowych (nie dotyczy ostatniego semestru klas maturalnych).

  1. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) ucznia.

 1. po każdej pracy klasowej (sprawdzianie) dokonuje się analizy błędów i ich poprawy

 2. uczeń nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych na pracy klasowej (sprawdzianie), pisze ją w innym wyznaczonym przez nauczyciela terminie (nie dłuższym jednak niż jeden miesiąc),

 3. jeżeli w ciągu 2 tygodni od chwili odbycia się pracy klasowej, uczeń nie przychodzi na lekcję bez usprawiedliwienia, to nauczyciel ma prawo ocenić jego wiedzę z tej części materiału na ocenę niedostateczną,

 4. uczeń może poprawić każdy niekorzystny dla siebie wynik pracy klasowej (sprawdzianu) w ciągu 7 dni,

 5. uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe prace domowe,

 6. uczniowie mający problemy z przyswajaniem pewnej partii materiału korzystają z indywidualnych lub zespołowych konsultacji,

 7. godziny konsultacji zespołowych wyznacza Dyrektor szkoły, w ramach możliwości finansowych, w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 1. Zasady przedkładania do wglądu uczniom sprawdzonych i poprawionych prac pisemnych.

 1. nauczyciel rozdaje uczniom prace podczas zajęć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni,

 2. nauczyciel ma obowiązek wyjaśnić wątpliwości ucznia związane z wystawioną oceną, a w razie stwierdzenia własnej pomyłki – odpowiednio poprawić stopień,

 3. przejrzane przez uczniów prace są na tej samej lekcji zwracane nauczycielowi,

 4. nauczyciel przechowuje prace pisemne swoich uczniów do zakończenia danego roku szkolnego

 1. Zasady przedkładania prac pisemnych rodzicom do wglądu.

 1. nauczyciel jest zobowiązany do udostępniania na życzenie, rodzicom (prawnym opiekunom) prac pisemnych podczas spotkań śródokresowych lub wywiadówek,

 2. nauczyciel może udostępnić te prace także podczas indywidualnego kontaktu z rodzicem / prawnym opiekunem,

 3. rodzic ma prawo do indywidualnego kontaktu z nauczycielem poza wyznaczonymi przez szkołę terminami spotkań pod warunkiem, że wizyta rodzica w szkole nie zakłóca organizacji pracy nauczyciela i nie przeszkadza w zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa,

 1. Stopnie szkolne są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

 1. wystawiając ocenę nauczyciel ma obowiązek omówić wypowiedź ucznia i poinformować, jaki stopień mu wystawia,

 2. w dzienniku lekcyjnym nauczyciel ma prawo zaznaczyć aktywność ucznia na zajęciach przy pomocy stopni i plusów (minusów),

 3. nauczyciel może w dzienniku lekcyjnym stosować komentarz lub oznaczenia literowe pomocne w ocenianiu systematyczności i aktywności ucznia, a także zakresu diagnozowanego materiału (z datą lub bez), np. A – aktywność (udział w zajęciach), T – test, Pk – praca klasowa, S – sprawdzian, K – kartkówka, O – odpowiedź, PD – praca domowa, Np. – nie przygotowany do zajęć, itp.

 4. nauczyciel może stosować także inne znaki z zastrzeżeniem, że na tej samej stronie podaje do nich czytelny komentarz.

 1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali:

Celujący 6

Bardzo dobry 5

Dobry 4

Dostateczny 3

Dopuszczający 2

Niedostateczny 1

Dopuszcza się stosowanie plusów przy ocenach cząstkowych od 2 do 4 oraz minusów przy ocenach od 2 do 5.


10. W dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniku lekcyjnym i arkuszach ocen) nie dopuszcza się stosowanie skrótów stopni oraz ocen zachowania.


11. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

a) cząstkowe, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania

b) semestralne i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania za dany semestr (rok szkolny); stopnie te nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.


12. Dokumentowanie osiągnięć ucznia prowadzi się głównie w dzienniku lekcyjnym i arkuszach ocen, a na prośbę ucznia lub jego rodzica także w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku ucznia:

a) w dzienniku lekcyjnym:

 • przy pomocy stopni szkolnych – osiągnięcia i postępy w nauce oraz aktywność na zajęciach,

 • w tabeli oceniania zachowania – inne osiągnięcia (udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, zaangażowanie w sprawie klasy i szkoły, kulturę osobistą, itp.) i zaniedbania ucznia, mające wpływ na wystawienie mu, na podstawie kryterium punktowego, oceny zachowania za dany okres,

b) w arkuszach ocen – wyniki klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej oraz ważniejsze osiągnięcia ucznia.


Załącznik nr 3


SKALA PUNKTOWA DO WYSTAWIENIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. S. PETÖFI W OSTRÓDZIE

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012


Ilość otrzymanych punktów nie jest jedynym kryterium przy wystawianiu oceny zachowania. Wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii klasy ustala ostateczną ocenę zachowania.

1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

1. Informacje o szkole s icon1. Informacje o szkole s

1. Informacje o szkole s icon§ 1 ogólne informacje o szkole

1. Informacje o szkole s iconPodstawowe informacje o szkole

1. Informacje o szkole s iconP odstawowe informacje o szkole

1. Informacje o szkole s iconNazwa I inne informacje o szkole 1

1. Informacje o szkole s iconNazwa I inne informacje o szkole

1. Informacje o szkole s iconNazwa szkoły I informacje o szkole

1. Informacje o szkole s iconNazwa szkoły I informacje o szkole

1. Informacje o szkole s iconNazwa szkoły I informacje o szkole

1. Informacje o szkole s iconRozdział I. Podstawowe informacje o Szkole

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom