Program nauczania *
Pobierz 1.99 Mb.
NazwaProgram nauczania *
strona1/20
Data konwersji10.12.2012
Rozmiar1.99 Mb.
TypProgram nauczania
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
PROGRAM NAUCZANIA*DLA ZAWODU

MECHAnik pojazdów samochodowych
723103TYP SZKOŁY: Zasadnicza szkoła zawodowa
* Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. w dniu 26 czerwca 2012 r.

SPIS TREŚCI


I. TYP PROGRAMU NAUCZANIA …………………………………………………………….................................................................................................... 3

II. RODZAJ PROGRAMU NAUCZANIA ……………………………………………………………............................................................................................. 3

III. AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA ..…………………............................................................................................. 3

IV. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ………………...…………………............................................................................................. 3

V. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ……….………………...…………………............................................................................................. 3

VI. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO ……………………….……….………………...…………………............................................................................................. 4

VII. INFORMACJA O ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ...…………............................................................................................. 4

VIII. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ............................................................ 5

IX. POWIĄZANIA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z INNYMI ZAWODAMI ……………............................................................. 5

X. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ..................................................................... 5

XI. PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWEGO DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH …............................................................. 6

XII. PROGRAMY NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ……....………………………… ………………........................................................... 8

1. Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym .……………....…………............................................................................................ 9

2. Podstawy konstrukcji maszyn …………………………………………………………..................................................................................................... 15

3. Silniki pojazdów samochodowych ..…………………………………………………………............................................................................................ 24

4. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych …………………………………………………………...................................................................... 40

5. Podstawy elektrotechniki i elektroniki …………………….…………………………………………………………............................................................. 60

6. Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami …………………………………………………………….................................................. 83

7. Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej ………………………………………………………….................................................. 90

8. Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym …………………………………………………………....................................................................... 95

9. Diagnozowanie pojazdów samochodowych …………………………………………………………............................................................................... 99

10. Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych …………………………………………………………......................................................................... 114

Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU
W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH ................................................................................ 124

Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA ……………………………………………………................................................................ 128

Załącznik 3. Efekty kształcenia rekomendowane do realizacji podczas praktyk zawodowych .......................................... 135 1. TYP PROGRAMU NAUCZANIA PRZEDMIOTOWY 1. RODZAJ PROGRAMU NAUCZANIA – LINIOWY 1. AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA

Autorzy: mgr inż. Marian Doległo, mgr inż. Urszula Jastrzębska, mgr Waldemar Marciniak, mgr inż. Piotr Zając

Recenzent: mgr inż. Andrzej Brejnak

Konsultanci: doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski, mgr inż. Krzysztof Wiśniewski 1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU z dnia
  3 stycznia 2012 r., poz. 7),

 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU z dnia 17 lutego 2012 r., poz. 184),

 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU z dnia
  22 lutego 2012 r., poz. 204),

 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DzU z 2009 r. nr 89, poz. 730),

 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU z 2010 r. nr 228, poz. 1487),

 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm). 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Opracowany program nauczania umożliwi osiągnięcie co najmniej podanych niżej ogólnych celów kształcenia zawodowego.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.


 1. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:

1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadzącą do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

8) umiejętność pracy zespołowej.

W programie nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to m.in. takich przedmiotów, jak matematyka, a także edukacja dla bezpieczeństwa.


 1. INFORMACJA O ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mechanik pojazdów samochodowych jest kierunkiem związanym z obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu obsługi, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, w których wykorzystuje się nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z zakresu obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– użytkowania pojazdów samochodowych,

– diagnozowania pojazdów samochodowych,

– naprawiania pojazdów samochodowych,

– kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

– stacjach obsługi pojazdów samochodowych,

– zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,

– instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,

– przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

– firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

 1. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Dynamiczny rozwój motoryzacji sprzyja ciągłemu zapotrzebowaniu na mechaników pojazdów samochodowych o odpowiednich kwalifikacjach, stanowiących podstawową kadrę pracowników przedsiębiorstw samochodowych o zróżnicowanym profilu. Techniczny rozwój motoryzacji wymusza konieczność stałego aktualizowania wiedzy, zwłaszcza dotyczącej nowych rozwiązań w zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Wzrost liczby eksploatowanych pojazdów dyktuje konieczność zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na rynku usług motoryzacyjnych. 1. POWIĄZANIA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z INNYMI ZAWODAMI

Podział zawodów na kwalifikacje sprawia, że system kształcenia jest elastyczny. Umożliwia on uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy oraz potrzeb i ambicji uczącego się. Zawody uczone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum mają wspólne kwalifikacje. Dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych wyodrębniono kwalifikację M.18, która stanowi również podbudowę kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Zawody technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych mają grupę wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego, oznaczonych kodami PKZ(M.a), PKZ(M.g) i PKZ(E.a). Elementy wspólne przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

Elementy wspólne

M.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

PKZ(E.a);
PKZ(M.a);

PKZ(M.g)

311513

Technik pojazdów samochodowych
 1. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

3) naprawiania pojazdów samochodowych.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, którymi są:

− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS);

− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(E.a);

− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
PKZ (M.a), PKZ(M.g);

− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program nauczania * iconProgram nauczania dla gimnazjum program nauczania do nowej podstawy programowej Rozporządzenie Ministra Edukacji

Program nauczania * iconProgram nauczania dla gimnazjum program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23. 12. 2008 r.) skonsultowany I pozytywnie zaopiniowany przez

Program nauczania * iconProgram nauczania dla gimnazjum program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23. 12. 2008 r.) skonsultowany I pozytywnie zaopiniowany przez

Program nauczania * iconProgram nauczania dla gimnazjum program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23. 12. 2008 r.) skonsultowany I pozytywnie zaopiniowany przez

Program nauczania * iconProgram nauczania "Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum"

Program nauczania * iconProgram nauczania dla pielęgniarek 12 Moduł I. Wybrane treści nauczania realizowane w oddziale chorób wewnętrznych 12

Program nauczania * iconProgram nauczania informatyki dla gimnazjum został opracowany na podstawie modyfikacji programu nauczania dkw-4014-56/99

Program nauczania * iconKlasa druga liceum Rozkład materiału nauczania opracowany w oparciu o program nauczania w zakresie podstawowym (dkos-4015-126/02)

Program nauczania * iconProgram nauczania dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit a, uczelnia ustala, uwzględniając standardy nauczania określone w załączniku do rozporządzenia

Program nauczania * iconProgram nauczania z geografii : Program dopuszczony przez men dkw 4014 -167 / 99

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom