Fizyka plan wynikowy do programu „Świat fizyki” ZamKor 2009
Pobierz 366.98 Kb.
NazwaFizyka plan wynikowy do programu „Świat fizyki” ZamKor 2009
strona4/7
Data konwersji10.12.2012
Rozmiar366.98 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7


8. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych

L.p.

Temat lekcji

Treści konieczne

Uczeń:

Treści podstawowe

Uczeń:

Treści rozszerzone

Uczeń:

Treści dopełniające

Uczeń:

Treści wykraczające

Uczeń:

56

55.Zmiana energii wewnętrznej przez wykonanie pracy

 • potrafi wykazać na przykładach, że jeżeli na skutek wykonania pracy nie wzrosła energia mechaniczna ciała, to wzrosła jego energia wewnętrzna

 • wie, że zmiana temperatury ciała świadczy o zmianie jego energii wewnętrznej

 • wie, że energię wewnętrzną wyrażamy w dżulach

 • rozumie pojęcie energii wewnętrznej i wymienia jej składniki

 • umie podać przykłady zmiany energii wewnętrznej ciała na skutek wykonywania pracy

 • wie, że temperatura ciała jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek

 • rozumie dlaczego podczas ruchu z tarciem nie jest spełniona zasada zachowania energii mechanicznej

 • potrafi objaśnić kiedy energia wewnętrzna rośnie a kiedy maleje

 • Wyjaśnia, dlaczego przyrost temperatury ciała świadczy o wzroście jego energii wewnętrznej.

 • potrafi rozwiązywać zadania problemowe związane z przemianą energii mechanicznej

w energię wewnętrzną oraz odwrotnie

 • potrafi rozwiązywać trudniejsze zadania problemowe związane z przemianą energii mechanicznej

w energię wewnętrzną oraz odwrotnie

57

56.Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej

 • wie, że po zetknięciu ciał następuje przepływ ciepła (energii) od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze

 • wie, że proces wymiany ciepła trwa do chwili wyrównania się temperatur

 • potrafi wskazać przykłady przewodników i izolatorów ciepła oraz ich zastosowania, np. w biologii, budownictwie

 • Opisuje rolę izolacji cieplnej w życiu codziennym

 • potrafi wskazać odpowiednie przykłady
 • potrafi, korzystając z modelu budowy materii, objaśnić na czym polega przewodzenie ciepła

 • rozumie pierwszą zasadę termodynamiki jako przykład zasady zachowania energii

 • potrafi wskazać przykłady z życia, świadczące o słuszności pierwszej zasady termodynamiki

 • Formułuje jakościowo pierwszą zasadę termodynamiki

 • rozwiązuje zadania dotyczące pierwszej zasady dynamiki

 • Przygotowuje prezentację na temat opisu właściwości izolacyjnych materiałów budowlanych

58

57.Zjawisko konwekcji

 • Wie i wyjaśnia w jaki sposób ogrzewa się pomieszczenia mieszkalne

 • Podaje przykłady występowania konwekcji w przyrodzie

 • Wyjaśnia zjawisko konwekcji

 • Wyjaśnia różnicę pomiędzy konwekcją a przewodzeniem ciepła

 • potrafi uzasadnić, dlaczego w cieczach i gazach cieplny przepływ energii odbywa się głównie przez konwekcję

 • Opisuje znaczenie konwekcji w prawidłowym oczyszczaniu powietrza w mieszkaniach

 • Samodzielnie wyszukuje, prezentuje i wyjaśnia doświadczenia ilustrujące konwekcję

59

58.Ciepło właściwe

 • wie, że do ogrzania 1 kg różnych substancji o potrzeba dostarczyć różne ilości ciepła

 • odczytuje z tabeli wartości ciepła właściwego

 • rozumie znaczenie dla przyrody dużej wartości ciepła właściwego wody

 • potrafi obliczyć ciepło właściwe mając dany wzór

 • potrafi obliczać każdą wielkość ze wzoru

 • potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że ciepło właściwe wody wynosi

 • Definiuje ciepło właściwe

 • sporządza bilans cieplny dla wody i oblicza szukaną wielkość

 • opisuje zasadę działania wymiennika ciepła i chłodnicy

 • Rozwiązuje zadania stosując bilans cieplny

60


59.Przemiany energii podczas topnienia.

 • wie, że aby ciało mogło ulec stopieniu musi mieć temperaturę topnienia i musi pobierać energię

 • wie, że aby zachodziło zjawisko krzepnięcia, ciało musi mieć temperaturę krzepnięcia i musi oddawać energię

 • odczytuje z tabeli temperaturę topnienia i ciepło topnienia

 • wie, że woda pobiera do stopienia bardzo dużą ilość ciepła (335 kJ do stopienia 1 kg)

 • potrafi wyjaśnić znaczenie tego faktu w przyrodzie

 • potrafi objaśnić dlaczego podczas topnienia i krzepnięcia temperatura pozostaje stała mimo zmiany energii wewnętrznej ciała

 • oblicza każdą wielkość ze wzoru Q=mct

 • Definiuje ciepło topnienia substancji i wyjaśnia jego sens fizyczny

 • wie jak doświadczalnie wyznaczyć ciepło topnienia lodu

 • Rozwiązuje trudniejsze zadania problemowe dotyczące omawianych zagadnień

61

60.Przemiany energii podczas parowania i skraplania

 • wie, że podczas parowania (wrzenia) ciało musi pobierać energię a podczas skraplania oddawać energię

 • opisuje zależność szybkości parowania od temperatury

 • odczytuje z tabeli temperaturę wrzenia i ciepło parowania

 • Opisuje proporcjonalność ilości dostarczonego ciepła do masy cieczy zamienionej w parę

 • podaje przykłady znaczenia w przyrodzie dużej wartości ciepła parowania wody

 • potrafi objaśnić na co wykorzystywana jest energia dostarczana podczas parowania i wrzenia

 • Opisuje zależność temperatury wrzenia od zewnętrznego ciśnienia

 • oblicza każdą wielkość ze wzoru Q=mcp

 • wyjaśnia zjawisko sublimacji i resublimacji i podaje przykłady tych zjawisk

 • Definiuje ciepło parowania i wyjaśnia jego sens fizyczny

 • potrafi zinterpretować wykres zależności temperatury od dostarczonego ciepła, uwzględniający zmiany stanu substancji

 • opisuje zasadę działania chłodziarki

 • Zna zasadę działania silników cieplnych

 • Rozwiązuje trudniejsze zadania problemowe dotyczące omawianych zagadnień

62

63

61-62.Powtórzenie. Sprawdzian

FIZYKA

Plan wynikowy do programu „Świat fizyki” ZamKor 2009

utworzony na podstawie propozycji Wydawnictwa Zamkor

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

Opanowanie treści koniecznych – ocena dopuszczająca,

opanowanie treści koniecznych i podstawowych – ocena dostateczna,

opanowanie treści koniecznych, podstawowych i rozszerzonych – ocena dobra,

opanowanie treści koniecznych, podstawowych, rozszerzonych i dopełniających – ocena bardzo dobra.

opanowanie treści koniecznych, podstawowych, rozszerzonych, dopełniających i wykraczających– ocena celująca

Treści konieczne to elementarne wiadomości, przystępne i bezpośrednio użyteczne.

Treści podstawowe obejmują wiadomości i umiejętności łatwe do opanowania, pewne naukowo, użyteczne w życiu codziennym i niezbędne do kontynuowania nauki przedmiotu.

Treści rozszerzone stanowią pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, są od nich bardziej złożone i trudniejsze do opanowania.

Treści dopełniające uwzględniają wiadomości i umiejętności, które mogą być trudne do opanowania, złożone, odległe od bezpośredniej użyteczności.

Treści wykraczające obejmują znajomość złożonych pojęć, wykonywanie skomplikowanych działań matematycznych, twórcze rozwiązywanie problemów i formułowanie wniosków, samodzielną pracę badawczą, perfekcyjne posługiwanie się językiem fizyki, wyszukiwanie, opracowywanie i prezentację wiadomości na określony temat, konstruowanie pomocy naukowych według własnego pomysłu .


KLASA III

8. Drgania i fale sprężyste

1

Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i zasadami bezpieczeństwa na lekcjach fizyki. Przypomnienie wiadomości z kl.2.
L.p.

Temat lekcji

(nr lekcji)

Treści konieczne

Uczeń:

Treści podstawowe

Uczeń:

Treści rozszerzone

Uczeń:

Treści dopełniające

Uczeń:

Treści wykraczające

Uczeń:

2

2. Ruch drgający.

 • potrafi wskazać w najbliższym otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający

 • zna pojęcia: położenie równowagi, wychylenie,

 • wie kiedy drgania są gasnące,
 • zna pojęcia służące do opisu ruchu drgającego (amplituda, okres, częstotliwość) i rozumie ich znaczenie

 • wie, w jakich jednostkach wyrażamy te wielkości

 • potrafi wyjaśnić co to znaczy, że częstotliwość drgań wynosi np. 15 Hz

 • rozumie, że dla podtrzymania ruchu drgającego należy ciału dostarczać energii

 • opisuje przemiany energii w ruchu drgającym

 • potrafi obliczyć okres drgań gdy znana jest częstotliwość i odwrotnie

 • odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała
 • potrafi opisać zmiany szybkości ciała w ruchu drgającym

 • potrafi uzasadnić dlaczego ciało drgające porusza się na przemian ruchem przyspieszonym lub opóźnionym

 • Opisuje przykłady drgań tłumionych i wymuszonych

3

3. Wahadło. Wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań

 • wie, że okres drgań wahadła matematycznego zależy od jego długości

 • Doświadczalnie wyznacza okres i częstotliwość drgań wahadła i ciężarka na sprężynie(9.12)

 • zna związek między długością wahadła i jego okresem

 • wie, na czym polega izochronizm wahadła

 • rozumie co należy zrobić aby wyregulować zegar wahadłowy, który się opóźnia lub spieszy

 • Wykorzystuje drugą zasadę dynamiki do opisu ruchu wahadła


4

4. Fale sprężyste poprzeczne i podłużne

 • wie, że fale sprężyste nie mogą rozchodzić się w próżni

 • wie, że dobiegająca do przeszkody fala może być odbita lub pochłonięta

 • demonstruje falę poprzeczną i podłużną

 • wie, że szybkość rozchodzenia się fali jest stała w danym ośrodku

 • odróżnia ruch fali od ruchu drgającego cząsteczek biorących udział w ruchu falowym

 • wie, kiedy fala jest poprzeczna a kiedy podłużna

 • wykazuje w doświadczeniu, że fala niesie energię

 • Opisuje mechanizm przekazywania drgań jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fali na napiętej linie i sprężynie

 • potrafi objaśnić na przykładzie, dlaczego fale przenoszą energię a nie przenoszą masy

 • poprawnie posługuje się pojęciami: długość fali, szybkość rozchodzenia się fali, grzbiet i dolina fali

 • potrafi objaśnić i stosować wzory: , oraz

 • poprawnie posługuje się pojęciem: kierunek rozchodzenia się fali
 • wie, że fale podłużne mogą się rozchodzić w ciałach stałych, cieczach i gazach, a fale poprzeczne tylko w ciałach stałych
 • stosuje poznane zależności do rozwiązywania problemów

 • Uzasadnia, dlaczego fale podłużne mogą się rozchodzić w ciałach stałych, cieczach i gazach, a fale poprzeczne tylko w ciałach stałych


5

6

75. Dźwięki i wielkości, które je opisują. 6.Badanie związku częstotliwości drgań z wysokością dźwięku

7.Ultradźwięki i infradźwięki • Wytwarza dźwięki o małej i dużej częstotliwości (9.13)

 • wie, że źródłem dźwięków wydawanych przez człowieka są struny głosowe

 • wie, że fale dźwiękowe nie mogą rozchodzić się w próżni

 • wie, że dźwięk może być zapisany na taśmie magnetycznej lub płycie CD

 • rozumie pojęcie szybkości ponaddźwiękowej

 • wyjaśnia jak zmienia się powietrze, gdy rozchodzi się w nim fala akustyczna

 • wie, jaką rolę pełni błona bębenkowa ucha

 • rozumie, że zbyt głośna muzyka lub hałas mogą spowodować trwałe uszkodzenie słuchu

 • Opisuje mechanizm wytwarzania dźwięków w instrumentach muzycznych

 • wie, że źródłem dźwięków są ciała drgające (struny, drgające słupy powietrza, membrany głośników)

 • wie, że wysokość dźwięku wzrasta wraz z częstotliwością drgań

 • wie, że im większa jest amplituda drgań tym głośniejszy jest dźwięk

 • wie, z jaką szybkością porusza się fala głosowa w powietrzu

 • wie co to są infradźwięki i ultradźwięki

 • Opisuje doświadczalne badanie związku częstotliwości drgań źródła z wysokością dźwięku

 • wie, jakie wielkości charakteryzujące dźwięk można mierzyć a jakie są rozpoznawalne przez ucho ,

 • wie, że człowiek słyszy drgania o częstotliwości

 • 16 Hz – 20000 Hz,

 • wie, że fale dźwiękowe są falami podłużnymi i mogą rozchodzić się tylko w ośrodkach sprężystych

 • potrafi wskazać zastosowania ultra- i infradźwięków

 • potrafi naszkicować wykresy obrazujące drgania cząstek ośrodka, w którym rozchodzą się dźwięki wysokie i niskie, głośne i ciche

 • wie co jest jednostką poziomu natężenia dźwięków

 • wie, jak powstaje echo

 • stosuje poznane wiadomości do rozwiązywania problemów

 • wie, kiedy powstaje pogłos

8

9

8-9.Powtórzenie. Sprawdzian

1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Fizyka plan wynikowy do programu „Świat fizyki” ZamKor 2009 iconWymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu I podręcznika "Świat fizyki" Wyd. ZamKor

Fizyka plan wynikowy do programu „Świat fizyki” ZamKor 2009 iconObowiązujący podręcznik: „Świat fizyki cz. 3 „ b sagnowska wyd. ZamKor

Fizyka plan wynikowy do programu „Świat fizyki” ZamKor 2009 iconFizyka kl. I plan wynikowy z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum opracowany przez Jerzego Sudoła

Fizyka plan wynikowy do programu „Świat fizyki” ZamKor 2009 iconFizyka kl. III plan wynikowy z fizyki dla klasy trzeciej gimnazjum opracowany przez Jerzego Sudoła

Fizyka plan wynikowy do programu „Świat fizyki” ZamKor 2009 iconPlan wynikowy z j. Polskiego dla kl. I gimnazjum opracowany na podstawie programu „Świat w słowach I obrazach”

Fizyka plan wynikowy do programu „Świat fizyki” ZamKor 2009 iconRozkład materiału do realizacji podstawy programowej z fizyki w gimnazjum w ramach programu „Świat fizyki”

Fizyka plan wynikowy do programu „Świat fizyki” ZamKor 2009 iconPlan wynikowy fizyka klasa II

Fizyka plan wynikowy do programu „Świat fizyki” ZamKor 2009 iconPlan wynikowy fizyka klasa I

Fizyka plan wynikowy do programu „Świat fizyki” ZamKor 2009 iconPlan wynikowy Fizyka Kurs podstawowy

Fizyka plan wynikowy do programu „Świat fizyki” ZamKor 2009 iconPlan wynikowy fizyka klasa III

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom