Instrukcja wprowadzania I przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu sio wersja 10 (marzec 2011 r.)
Pobierz 243.79 Kb.
NazwaInstrukcja wprowadzania I przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu sio wersja 10 (marzec 2011 r.)
strona3/22
Data konwersji10.12.2012
Rozmiar243.79 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
2. WPROWADZANIE DANYCHJeżeli w tabeli, którą wypełnia dana szkoła lub placówka oświatowa, występują pola, które z natury rzeczy nie dotyczą tej szkoły lub placówki (np. boiska sportowe w przypadku biblioteki pedagogicznej), w pola te należy wpisać wartości zerowe.


Informacje należy wprowadzać według stanu w dniu 31 marca, o ile w instrukcji nie wskazuje się innego terminu (innej zasady) wprowadzenia danych. Np. nie jest możliwe określenie liczby młodzieży w wieku 16-18 lat realizującej obowiązek nauki według stanu w dniu 31 marca, dlatego w objaśnieniach do tabeli dotyczącej tej kwestii podana jest zasada, według której dane powinny zostać wprowadzone.


Nazwy niektórych zakładek i tabel niekiedy nie dość precyzyjnie określają ich zawartość. Jest to efekt trudności wynikającej z tego, że nazwa musi być krótka, a opisuje złożoną treść. Z tego powodu zawsze przed wprowadzaniem danych należy zapoznać się z opisem tabeli w instrukcji.

3. IDENTYFIKACJANależy wybrać typ podmiotu zobowiązanego do prowadzenia bazy danych oświatowych lub grupę podmiotów, do której należy podmiot prowadzący bazę danych oświatowych, a następnie wypełnić pozostałe pola tego ekranu. Jeżeli jest to podmiot składający się
z dwóch lub więcej podmiotów zobowiązanych do prowadzenia bazy danych oświatowych (np. zespół szkół), należy wybrać i określić typy wszystkich podmiotów wchodzących
w skład danej jednostki złożonej. Prawidłowy wybór typu szkoły lub placówki jest bardzo ważny, decyduje bowiem o wygenerowaniu przez program właściwych tabel.

Uwaga! Program nie przewiduje możliwości prowadzenia jednej bazy danych dla zespołów placówek oświatowych „wielokrotnie złożonych”. Np. nie można w jednym pliku przekazać danych o zespole, składającym się ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i szkół, które nie wchodzą w skład tego ośrodka. Podobnie
w przypadku zespołu złożonego z Centrum Kształcenia Ustawicznego i ze szkół, które nie wchodzą w skład tego CKU. W przypadku funkcjonowania takich tworów
w rzeczywistości, należy przekazać dane w odrębnych plikach, zachowując zasadę,
że ewentualne elementy wspólne takiego zespołu powinny być wykazane tylko raz.Bardzo ważne jest również wpisanie odpowiednich części składowych szkoły lub placówki, np. oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej czy internatów. Uwaga! W tej edycji SIO nie wykazuje się uczniów wg stanu na koniec poprzedniego roku szkolnego i absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, nie ma więc potrzeby wykazywania zawodów lub profili kształcenia, w których dana szkoła prowadziła kształcenie w poprzednim roku szkolnym.


W przypadku wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe lub ogólnozawodowe oraz zakładów kształcenia nauczycieli, po zaznaczeniu typu szkoły w tablicy „Identyfikacja szkoły/placówki”, w drugiej tablicy o tej nazwie pojawi się przycisk o nazwie „dodaj zawód”. Po naciśnięciu tego przycisku, w zależności od typu szkoły (zakładu kształcenia nauczycieli), pojawią się odpowiednie listy wyboru:

  • profili kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych, zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego (Dz. U. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.),

  • zawodów, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.),

  • zawodów, specjalności i specjalizacji kształcenia w szkołach artystycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz. U. Nr 138, poz. 1164, ze zm.),

  • specjalności kształcenia w nauczycielskich kolegiach języków obcych, zgodnie z § 6 ust. 1 lit. i rozporządzenia oraz specjalności kształcenia w kolegiach nauczycielskich, zgodnie z § 6 ust. 1 lit. j rozporządzenia. Uwaga – lista specjalności została zaktualizowana w oparciu o dane, którymi dysponuje Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN.


W każdej szkole (zakładzie kształcenia nauczycieli) należy wskazać wszystkie zawody (profile kształcenia, specjalności bądź specjalizacje), w których dana szkoła prowadzi kształcenie.


Uwaga! Wadliwe zidentyfikowanie typu i struktury jednostki (np. w części: grupa jednostek, typ jednostki, kategoria uczniów, części składowe, zawody/specjalności) - powoduje niepoprawne i/lub niekompletne wygenerowanie tabel.


W przypadku importu danych z poprzedniej edycji istnieje możliwość usunięcia lub dodania jednostek prostych (szkół) czy zawodów lub specjalności (opis w instrukcji technicznej).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Powiązany:

Instrukcja wprowadzania I przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu sio wersja 10 (marzec 2011 r.) iconInstrukcja wprowadzania I przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu sio wersja 1 (wrzesień 2006 r.)

Instrukcja wprowadzania I przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu sio wersja 10 (marzec 2011 r.) iconW systemie informacji oświatowej przy użyciu programu sio wersja 3 (dane wg stanu w dniu 10 września 2007 r.)

Instrukcja wprowadzania I przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu sio wersja 10 (marzec 2011 r.) iconOpis działania programu Systemu Informacji Oświatowej sio wersja 0

Instrukcja wprowadzania I przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu sio wersja 10 (marzec 2011 r.) iconI. Gromadzenie danych oświatowych w obecnym systemie informacji oświatowej

Instrukcja wprowadzania I przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu sio wersja 10 (marzec 2011 r.) icon5. 02. 01 System informacji oświatowej (sio) Charakterystyka

Instrukcja wprowadzania I przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu sio wersja 10 (marzec 2011 r.) iconUstawa o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814)

Instrukcja wprowadzania I przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu sio wersja 10 (marzec 2011 r.) iconInstrukcja wprowadzania danych do wysyłki zaproszeń imiennych cytologia

Instrukcja wprowadzania I przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu sio wersja 10 (marzec 2011 r.) iconInformacja o ustawie o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Instrukcja wprowadzania I przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu sio wersja 10 (marzec 2011 r.) iconInstrukcje dla prowadzących badania przy użyciu skali: ppc uk-polska (wersja uk)

Instrukcja wprowadzania I przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu sio wersja 10 (marzec 2011 r.) iconSłuży do wprowadzania danych oraz wprowadzania wyników

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom