Scenariusze lekcji wychowawczych dla klas I – III gimnazjum
Pobierz 43.55 Kb.
NazwaScenariusze lekcji wychowawczych dla klas I – III gimnazjum
Data konwersji10.12.2012
Rozmiar43.55 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZE LEKCJI WYCHOWAWCZYCH

DLA KLAS I – III GIMNAZJUM


Świat bez przemocy”


Opracowały:


mgr Beata Grzybowska – Nowak

mgr Paulina Zielińska


PIŁA 2007


ŚWIAT BEZ PRZEMOCY”


TEMAT I : Co to jest przemoc?


Cel poznawczy:

- zapoznanie z pojęciem „przemocy” jej formami i rodzajami.

Cel kształcący:

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk przemocy w swoim środowisku, kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, wyrażania własnych opinii i poglądów.

Cel wychowawczy:

- kształtowanie odpowiedniej postawy wobec szerzącego się zjawiska przemocy.

Cel opiekuńczy:

- zaspokajanie potrzeby bycia w grupie i współdziałania z nią.


METODA: dyskusja, burza mózgów, zadaniowa.

FORMA: grupowa

MATERIAŁY: krzyżówka, arkusze papieru, flamastry.


PRZEBIEG:

1. Zapoznanie z tematem za pomocą krzyżówki.

( Każdy uczeń rozwiązuje krzyżówkę – zał. nr 1)

2. „Burza mózgów”

Nauczyciel prosi o wyjaśnienie znaczenia pojęcia „przemoc”, zadaje pytania:

Czy przemoc to zjawisko złe?

Po czym można rozpoznać zjawisko przemocy?

Na kogo lub na co przemoc jest skierowana?

Czy przemoc i agresja to to samo?

Po co ludzie używają przemocy?

Co wywołuje przemoc?

Jakie znacie rodzaje przemocy?

3. Próba zdefiniowania przemocy.

Prowadzący nawiązuje do pytania nt. rodzajów przemocy. Przypomina, że istnieją dwa rodzaje przemocy - fizyczna i psychiczna.

Podział klasy na dwie grupy, których zadaniem jest sporządzenie definicji przemocy fizycznej i psychicznej. Zespoły prezentacją definicje, zapisują je na tablicy, następnie wspólnie ustalamy ogólne pojęcie przemocy.

4. Podsumowanie zajęć.

Skojarzenia do słowa przemoc zaczynające się na litery „P”, „R”, „Z”, „E”, „M”, „O”, „C”

Zapisujemy na tablicy pionowa słowo przemoc, następnie uczniowie podają i zapisują skojarzenia.

Np.

P – poniżanie,

R –

Z –

E –

M –

O –

C –


TEMAT II : Przemoc fizyczna i psychiczna.


Cel poznawczy:

- zapoznanie z problemem przemocy.

- poznanie opinii klasy na ten temat.

Cel kształcący:

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z przemocą.

Cel wychowawczy:

- wykształcenie adekwatnej postawy wobec przemocy.

Cel opiekuńczy:

- zaspokojenie potrzeby przebywania w grupie.


METODA: dyskusja, ruchowa ekspresja twórcza, zadaniowa.

FORMA: grupowa.

ŚRODKI: Słownik Języka Polskiego.


PRZEBIEG:


1. Przypomnienie definicji przemocy, rodzajów. (Słownik Języka Polskiego).


2. Pantomima.

Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy. Każda grupa ma za zadanie przedstawić pewną sytuację, w której występuje przemoc fizyczna i psychiczna np. w domu, w szkole, na ulicy, wobec zwierząt (dwie scenki). Po przygotowaniu uczniowie przedstawiają na forum klasy.

Następnie omówienie scenek w kontekście przemocy fizycznej i psychicznej.

Pytania:

np. Który rodzaj przemocy jest gorszy? ,

Który bardziej widoczny?


3.Do kogo mogę zwrócić się o pomoc!


Uczniowie wymieniają instytucje następnie nauczyciel wymienia


Instytucje państwowe:

- Ośrodek Pomocy Społecznej

- Policja

- Sądy rodzinne

- Państwowe Pogotowia Opiekuńcze

- telefon zaufania dla młodzieży 987


Organizacje społeczne:

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel. (0)80112002

- Komitet Ochrony Praw Dziecka

- Fundacja na Rzecz Ochrony Dzieci przed Okrucieństwem


4. Podsumowanie zajęć.

Nauczyciel odczytuje niedokończone zdania dotyczące przeżywanych przez ludzi uczuć. Zadaniem uczniów jest dokończenie tych zdań.

- Gdy ktoś mnie popycha czuję….

- Gdy ktoś wyrywa mi zeszyt lub inną rzecz czuję….

- Gdy nauczyciel krzyczy na mnie czuję…

- Gdy ktoś wyśmiewa się ze mnie czuję…

- Gdy rodzice bez przerwy krytykują mnie czuję….

- Gdy widzę jak ktoś bije innych czuję….


TEMAT III: Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją ?


Cel poznawczy:

- poznanie przyczyn agresji i sposobów radzenia sobie z nią.

Cel kształcący:

- kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi negatywnymi emocjami, zachowaniami;

- kształtowanie umiejętności wyrażania siebie bez agresji.

Cel wychowawczy:

- współpraca grupowa, integracja grupy.

Cel opiekuńczy:

- stworzenie miłej atmosfery podczas zajęć, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

METODY: zadaniowa, „burza mózgów”, pantomima.

FORMA: zespołowa, indywidualna, poznawcza, twórcza.

MATERIAŁY: arkusze papieru, markery, kartki z przysłowiami, taśma klejąca, kredki, farby.


PRZEBIEG:


  1. Wychowawca nawiązuje do tematu zajęć, poprzez przypomnienie terminu agresja oraz rodzajów agresji.

  2. Klasa zostaje podzielona na cztery grupy. Wszystkie grupy otrzymują napisane na kartce przysłowie, którego treść musi zaprezentować pozostałym grupom w formie pantomimy. Obserwatorzy muszą odgadnąć treść improwizacji.

Przykłady przysłów:

- kto innym szkodzi, temu źle się powodzi

- kto mieczem wojuje, od miecza ginie

- kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada

- nie czyń drugiemu co tobie nie miłe


3. Wychowawca prosi uczniów o zastanowienie się nad tym, w jaki sposób pozytywny

lub neutralny możemy wyładować swoją narastającą złość i agresję. Wychowawca

propozycje uczniów zapisuje na tablicy a następnie uczniowie dokonują oceny

zaproponowanych sposobów w skali 1-5. Najlepsze sposoby po dokonaniu oceny

zostają zapisane na dużym arkuszu papieru i powieszone w widocznym miejscu w

klasie.

Przykłady sposobów: zmęczyć się fizycznie, wygadać się do bliskiej osoby, wypłakać się ze złości, policzyć do dziesięciu, narysować swoje negatywne uczucie.


4. Prowadzący prosi uczniów o podzielenie się na 3,4- osobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje arkusz papieru, farby i kredki. Na tablicy wychowawca zapisuje hasła: AGRESJA RODZI AGRESJĘ i WROGOŚĆ ZNIKA JEŚLI WYRZEKNIE SIĘ JEJ JEDNA ZE STRON. Zadaniem uczniów jest wykonanie plakatów pod tymi hasłami. Po wykonaniu zadania uczniowie prezentują swoje prace a następnie najlepsze z nich zostają powieszone w widocznym miejscu w klasie.


6. Podsumowanie zajęć – głośne odczytanie przez klasę zapisanych na arkuszu papieru sposobów na pozytywne lub neutralne wyładowanie swojej narastającej złości i agresji. Podziękowanie uczniom.


TEMAT IV : Świat bez przemocy. (wersja I)


Cel poznawczy:

- zapoznanie z możliwością istnienia świata bez przemocy.

Cel kształcący:

- kształtowanie postawy i szacunku do innych.

Cel wychowawczy:

- wskazywanie na zachowania antyagresywne i wdrażanie do stosowania tych zachowań.

Cel opiekuńczy:

- stworzenie sytuacji umożliwiającej wyrażanie własnych myśli.


METODA: dyskusja, poglądowa, zadaniowa.

FORMA: grupowa.

ŚRODKI: Film „Oni”


PRZEBIEG:


1. Przypomnienie wiadomości nt. przemocy.


2. Prezentacja filmu „Oni” ( film dostępny w gabinecie pedagoga).


3. Dyskusja nad problematyką filmu, postawą głównych bohaterów, konsekwencji określonych zachowań. Następnie prowadzący zadaje pytanie „Czy może istnieć świat bez przemocy?”


4.Podsumowanie zajęć.

Uczniowie odpowiadają na pytanie:

„Jakie plusy płyną z umiejętności życia bez przemocy?”


5. Zadanie dla uczniów do wykonania w domu.

Plakat „Świat bez przemocy” lub katalog „Antyprzemoc”

( katalog ma mówić o tym, jak należy się zachowywać, co należy robić i jak, aby przemoc i agresja nie istniały.)


PRACE ZOSTANĄ ZAPREZENTOWANE PODCZAS APELU SZKOLNEGO !!!!!


TEMAT IV : Świat bez przemocy. (wersja II)


Cel poznawczy:

- zapoznanie z możliwością istnienia świata bez przemocy.

- zapoznanie ze stylami i sztuką negocjacji.

Cel kształcący:

- kształtowanie postawy i szacunku do innych.

Cel wychowawczy:

- wskazywanie na zachowania antyagresywne i wdrażanie do stosowania tych zachowań.

Cel opiekuńczy:

- stworzenie sytuacji umożliwiającej wyrażanie własnych myśli.


METODA: dyskusja, zadaniowa.

FORMA: grupowa


PRZEBIEG:


1. Przypomnienie wiadomości nt. przemocy.


2. Co bym zrobił/ła, gdybym był/ła ministrem sprawiedliwości, aby istniał świat bez przemocy?

Uczniowie wyobrażają sobie siebie jako ministra sprawiedliwości i zastanawiają się, co mogliby zrobić na jego miejscu. Swoje fantazje przedstawiają w formie ustnej lub pisemnej.

3. Style negocjacji.


Zapoznanie z charakterystykami stylów negocjacji (zał. 1a).Chętni uczniowie przedstawiają sytuację ilustrującą „twardy” styl negocjacji (zał.2). Następnie inne osoby przedstawiają to za pomocą „miekkiego” stylu negocjacji.

Omówienie:

Jak czuli się podczas prowadzenia negocjacji różnymi stylami?,

Jakie widzą zalety i wady każdego stylu.

Następnie nauczyciel przedstawia zasady negocjacji nastawionych na współpracę (zał.3). (Można przedstawić sytuację przy pomocy tych zasad oraz omówić.)

Na zakończenie prowadzący zadaje pytanie: „Czy może istnieć świat bez przemocy?”


4. Dwa państwa.

Nauczyciel dzieli uczniów na 2 grupy, twz. państwa. Mówi, że odkryto nową wyspę koło państw: „Laguna” i „Wanilia”, czyli klasowych dwóch państw. Każde z państw musi wybrać prezydenta, który będzie je reprezentował. Któreś z tych państw otrzyma wyspę. Muszą o tym zdecydować, prezydenci obu państw. Wyspy nie można dzielić, nie można też dopuścić do wojny. Argumenty podane przez prezydentów piszą uczniowie na tablicy. Spór trwa aż do rozwiązania.


5.Podsumowanie zajęć.

Uczniowie odpowiadają na pytanie:

„Jakie plusy płyną z umiejętności życia bez przemocy?”


6. Zadanie dla uczniów do wykonania w domu.

Plakat „Świat bez przemocy” lub katalog „Antyprzemoc”

( katalog ma mówić o tym, jak należy się zachowywać, co należy robić i jak, aby przemoc i agresja nie istniały.)


PRACE ZOSTANĄ ZAPREZENTOWANE PODCZAS APELU SZKOLNEGO !!!!!


Załącznik nr 1a


STYLE NEGOCJACJI


MIĘKKI STYL NEGOCJACJI TWARDY STYL NEGOCJACJI


Traktujesz partnera jak przyjaciela Traktujesz partnera jak wroga

Dążysz do porozumienia Dążysz do zwycięstwa

Ustępujesz, unikasz walki Żądasz ustępstw, walczysz

Ufasz, nie oszukujesz Nie ufasz, oszukujesz

Elastycznie zmieniasz stanowisko Twardo bronisz swojego stanowiska

Idziesz na kompromis Nie godzisz się na kompromis

Składasz oferty Stosujesz groźby

Poddajesz się presji Wywierasz presję


Załącznik nr 2


Przykład sytuacji: Siostra mówi do brata : „Nie zamierzam ustąpić. Jeśli mamy oglądać film w telewizji, to tylko „Titanic”, albo nie oglądamy nic.”


Załącznik nr 3


ZASADY NEGOCJACJI NASTAWIONYCH NA WSPÓŁPRACĘ


- Traktuj problem jako wspólne zadanie do rozwiązania.

- Nie walcz z ludźmi, ale z problemami.

- Działaj miękko wobec ludzi, twardo wobec tematu.

- Koncentruj się na interesach (potrzebach), a nie na stanowiskach (zdaniach, poglądach).

- Uważnie słuchaj partnera.

- Poszukuj różnych rozwiązań korzystnych dla obu stron.

- Nazywaj i podkreślaj osiągnięcia w negocjacjach.


Załącznik nr 1


Rozwiąż krzyżówkę i poznaj temat lekcji.


1. Pierwszy dzień tygodnia

2. W godle naszego państwa

3. Dawane na gwiazdkę

4. W szkole – trwa 45 minut

5. Może być piłki nożnej

6. Leci z kranu

7. Jesz ją wieczorem

2.
Hasło:…………………………………..

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusze lekcji wychowawczych dla klas I – III gimnazjum iconSeria lekcji religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej oraz klas I – III gimnazjum

Scenariusze lekcji wychowawczych dla klas I – III gimnazjum iconKonspekt lekcji religii dla klas I-III gimnazjum

Scenariusze lekcji wychowawczych dla klas I – III gimnazjum iconCykl scenariuszy godzin wychowawczych dla klas I-III

Scenariusze lekcji wychowawczych dla klas I – III gimnazjum iconCykl scenariuszy godzin wychowawczych dla klas I-III

Scenariusze lekcji wychowawczych dla klas I – III gimnazjum iconProgram działAŃ wychowawczych dla uczniów klas I-III

Scenariusze lekcji wychowawczych dla klas I – III gimnazjum iconScenariusze lekcji wychowawczych zrealizowanych w ramach projektu „young bridges for the future”

Scenariusze lekcji wychowawczych dla klas I – III gimnazjum iconProgram nauczania języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum Poziom III. 0 dla początkujących Wstęp 75

Scenariusze lekcji wychowawczych dla klas I – III gimnazjum iconScenariusze lekcji. Scenariusz lekcji w klasie II gimnazjum. Temat: Wzory skróconego mnożenia

Scenariusze lekcji wychowawczych dla klas I – III gimnazjum iconJoanna Wójtowicz Scenariusz zajęć edukacyjno-wychowawczych dla kl. III gimnazjum lub I liceum

Scenariusze lekcji wychowawczych dla klas I – III gimnazjum iconKa godzin wychowawczych klas I, II, III

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom