Spis treści Cześć I obsługa radaru srn207
Pobierz 371.56 Kb.
NazwaSpis treści Cześć I obsługa radaru srn207
strona6/7
Data konwersji11.12.2012
Rozmiar371.56 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7
CZĘŚĆ II OPIS TECHNICZNY

1.ZASADA DZIAŁANIA RADARU

W skład radaru wchodzą dwa zasadnicze bloki:

 • nadajnik z anteną,

 • wskaźnik.

Dla dostosowania radaru do zasilania z sieci prądu przemiennego, przewidziany jest prostownik, wykonany w formie oddzielnego zespołu, zamieniający napięcie przemienne sieci statku na napięcie stałe 24V. Schemat połączenia bloków przedstawia załącznik 3 .

Zasada działania radaru SRN207 jest typową dla morskich radarów nawigacyjnych. Wszystkie układy toru nadawczego, a więc: magnetron - spełniający rolę generatora b.w.cz., modulator -dostarczający impulsowo energię do magnetronu oraz układ zapłonowy - określający częstotliwość powtarzania impulsów sondujących, umieszczone są w konsoli nadawczo-antenowej.

W tej samej konsoli umieszczono większość układów toru odbiorczego; heterodynę, mieszacz i wzmacniacz częstotliwości pośredniej z którego wydzielono część - jako oddzielną konstrukcję - przedwzmacniacz. Sygnały echa, po detekcji, w formie impulsów wizyjnych, przekazywane są do wskaźnika i wzmacniane we wzmacniaczu wizji.

Obroty anteny zapewnia silnik prądu stałego, sprzęgnięty mechanicznie z anteną. Stałość obrotów jest kontrolowana stabilizatorem napięcia silnika.

Synchroniczny z anteną obrót cewek odchylających wskaźnika zapewniono poprzez mechaniczne sprzęgnięcie z anteną prądnicy, która dostarcza napięcia dla synchronicznego silnika, obracającego cewkę odchylającą.

Elektryczne i elektroniczne układy podłączone są do zasilaczy /BL1U58 i BL2U42/, do których podawane jest ze wskaźnika napięcie stabilizowane +18V.

Konsola wskaźnikowa zawiera układy związane z generacją przebiegu podstawy czasu, kręgów odległości i kreski kursu statku, układy zasilające, wzmacniacz wizji oraz układy napędu i synchronizacji obrotów cewki odchylającej, współpracujące z prądnicą w konsoli nadawczo-antenowej.

Układy impulsowe wskaźnika uruchomiane są impulsem spustowym z modulatora.

Na płycie czołowej wskaźnika umieszczone są pokrętła i regulacje umożliwiające sterowanie i wybór optymalnej pracy układów radaru: zarówno umieszczonych we wskaźniku jak i konsoli nadawczo-antenowej.

Energia elektryczna do układów wskaźnika dostarczana jest z zasilacza wskaźnika.


Zał. 3


2. KONSTRUKCJA MECHANICZNA WSKAŹNIKA 2S

Wskaźnik 2S pod względem konstrukcji mechanicznej stanowi całość i przystosowany jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Jego rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia kilka sposobów mocowania:

 • na stole

 • przy ścianie

 • na suficie

Wskaźnik 2S składa się z dwóch zasadniczych części: bloku wskaźnikowego i bloku zasilacza.

W bloku wskaźnika zamocowane są wszystkie organa sterujące, elementy mocowania i napędu krzyża, lampa radaroskopowa, układy elektroniczne i zasilacz wysokiego napięcia.

W bloku zasilacza, stanowiącym zarazem podstawę wskaźnika, zamocowany jest zasilacz sieciowy oraz przełącznik włączający i wyłączający radar.

Wskaźnik 23 połączony jest z obudową zasilacza za pomocą zawiasów, które umożliwiają podniesienie bloku wskaźnika w celu zapewnienia dostępu do układów zasilacza.

Położenie uniesionego bloku wskaźnika jest ograniczone i jednocześnie zabezpieczane specjalnym zatrzaskiem. Dostęp do wnętrza bloku wskaźnika umożliwia zdejmowana osłona, mocowana wkrętami do szkieletu. Z prawej strony szkieletu umieszczona jest płytka z potencjometrami zgrubnych regulacji. Lampa radaroskopowa osłonięta jest ekranem magnetycznym.

Oznaczenia na załącznikach: 4 i 5:

1- tubus

2 - soczewka

3 - płytka układów impulsowych

4 - cewka odchylająca

5 - bieżnia cewki

6 - silnik układu napędu cewki

7 - szkielet wskaźnika

8 - płyta tylna

9 - płytka z potencjometrami zgrubnych regulacji

10 - zawias

11 - przełącznik włączenia radaru

12 - blok zasilacza niskiego napięcia

13 - płyta czołowa


Na załączniku 5 oznaczono dodatkowo:

14 - bezpiecznik główny

15 - bezpiecznik silnika anteny

16 - łączówki wejściowe

17 - wspornik z zatrzaskiem

18 - wtyk zasilania wskaźnika

19 - wtyk zasilania nadajnika

20 - bezpiecznik zasilacza

21 - śruba łącząca blok zasilacza z blokiem wskaźnika.

Zał. 4


Zał. 5


3. BL1 ZASADA DZIAŁANIA WSKAŹNIKA 2S


Konstrukcja mechaniczna wskaźnika narzuciła umieszczenie podzespołów elektrycznych w zespołach, oznaczonych literą U z odpowiednim indeksem:

U51 - UKŁADY IMPULSOWE - zawierające zasadnicze obwody generacji PC /podstawy czasu/, kręgów odległości, kreski kursu, bramki rozjaśniającej, a także wzmacniacz wizji. Układy impulsowe, wykonane w formie płyty, umieszczone są z prawej strony wskaźnika, równolegle do lampy radaroskopowej.

U52 - STOPIEŃ MOCY PC - zlokalizowany na dnie konsoli /dla konsoli mocowanej w wersji I /zasadniczej/, zawiera 2 tranzystory mocy i związane z nimi elementy bierne, umożliwiające wzmocnienie sygnału PC do poziomu odpowiedniego do wysterowania cewek odchylających.

U53 - PŁYTKA Z REGULACJAMI - zawierająca obwody regulacji wzmocnienia odbiornika oraz ostrości i jasności zgrubnej zobrazowaniat usytuowana obok płyty U51.

U54 - PŁYTA CZOŁOWA wskaźnika - z przełącznikami i pokrętłami umożliwiającymi wybór odpowiedniego zakresu obserwacji oraz dostrojenie parametrów zobrazowania do optymalnej wartości.

U55, U74 - CEWKA ODCHYLAJĄCA Z NAPĘDEM - zawierająca cewkę odchylającą lampy radaroskopowej, silnik napędzający cewkę i część elementów układu zapewniającego synchronizację obrotów cewki odchylającej i anteny. Pozostała część elementów układu synchronizacji umieszczona jest na U74 -płytce usytuowanej pomiędzy lampą radaroskopową a zasilaczem n.n.

U72, U63 - ZASILACZ NAPIĘĆ WYSOKICH - składający się z powielacza napięcia U72 - zamocowanego równolegle do lampy radaroskopowej, po przeciwnej stronie niż U51 i układu przetwornika U63 - umieszczonego na ścianie konsoli sąsiadującej z cokołem lampy radaroskopowej.

Zasilacz dostarcza napięć potrzebnych do przyspieszania i ogniskowania strumienia elektronowego w lampie radaroskopowej oraz daje przedpięcie na siatkę czynną lampy.

U77, U57, U58, U56 - ZASILACZ NISKIEGO NAPIĘCIA –umieszczony pod wskaźnikiem /dla wskaźnika mocowanego w wersji I – zasadniczej/ dostarcza napięć zasilających układy wskaźnika i stabilizowanego napięcia 18V podawanego na komutator układów zasilających nadajnika.

Rozmieszczenie poszczególnych zespołów wewnątrz wskaźnika przedstawiają załączniki: 4 i 5.

Zasada działania wskaźnika jest wypadkową działania wszystkich, jego zespołów opisanych w dalszych rozdziałach.


4. UKŁADY IMPULSOWE

STAŁE KRĘGI ODLEGŁOŚCI

Układ stałych kręgów odległości spełnia wielorakie zadania. Do najważniejszych zadań stałych kręgów odległości należy wytwarzanie:

 • ujemnej bramki do kluczowania układu podstawy czasu, o czasie trwania zależnym od położenia przełącznika

 • szpilkowych impulsów kręgów odległości,

 • ciągu impulsów zegarowych, w czasie trwania zapisu podstawy czasu.

 • W układzie można wyróżnić:

 • przerzutnik S-E zbudowany na 2 bramkach NIE-I

 • /mikromoduł M1/. Przerzutnik uruchamiany jest ujemnym impulsem spustowym, doprowadzonym z kolektora T4 i sprowadzany do stanu wyjściowego ujemnym impulsem, wytworzonym przez przelicznik i doprowadzanym do kontaktu 5 elementu M1, po odwróceniu w fazie na 3 bramkach NIE-I

 • zegar /połówka M2/

 • dzielnik częstotliwości, złożony z 2 dekad /M3,M4/ i 4 przerzutników /M5,M6/, w którym częstotliwość zegarowa ulega kolejnym podziałom,

 • układ przełączający /M7,1/2M2,M8,1/4M9/, pozwalający na

 • uzyskanie z dzielnika częstotliwości impulsów, kręgów stałych, właściwych dla wybranego zakresu obserwacji,

 • przelicznik /M10,1/2M11,2/3 M13,1/4M14/, zliczający impulsy kręgów odległości i wypracowujący impuls kończący dla przerzutnika S-R, po czasie określonym pozycją przełącznika zakresów obserwacji,

 • układ zerujący /1/2M1,1/4M15/, wytwarzający impuls sprowadzający do zera stan wszystkich przerzutników i dekad układu,

 • układ kształtujący impulsy kręgów odległości /1/2 M9/.

Przychodzący z nadajnika impuls wyzwalający powoduje wprowadzenie przerzutnika S-R /1/2M1/ w stan, w którym na jego wyjściu (kontakt 3 na M1) pojawia się bramka dodatnia, odpowiadająca stanowi logicznemu 1. Ten stan, podany jest na wejście układu zegarowego, powodując powstanie na wyjściu zegara /kontakt 6/ ciągu impulsów, o okresie odpowiadającym odległości radarowej 0,01 Mm.

Impulsy zegarowe doprowadzane są bezpośrednio do dzielnika częstotliwości i poprzez separator na 1/4 M15 do złącza W1/24,25.

Do kształtowania znaczników odległości wykorzystuje się przebiegi o okresie odpowiadającym odległości radarowej 0,25 - 0,5 -1-2-4 i 8 Mm. Każdy z tych ciągów podany jest na jedno z dwu wejść każdej z sześciu bramek NIE-I /M7, 1/2 M2/ układu przełączającego.

W pierwszej dekadzie dzielnika /M3/ uzyskuje się - wykorzystując wyjście D - podział częstotliwości w stosunku 15, w drugiej - podział w stosunku 1:5 i 1:2 tak, że na wyjściu D mikromodułu M4 otrzymuje się ciąg impulsów o okresie odpowiadającym odległości radarowej 0,25 Mm, a na wyjściu A - 0,5 Mm. Kolejny podział w stosunku 1:2 uzyskuje się na każdym z dwu przerzutników M5 i M6, otrzymując impulsy o okresach odpowiadających odległości l – 2 - 4 i 8 Mm. Każdy z omówionych wyżej ciągów impulsów, poczynając od tego o okresie 0,25 Mm, podany jest na wejście jednej z sześciu bramek NIE-I /M7, 1/2 M2/ układu przełączającego. Podanie na drugie wejście tej bramki dodatniego, odpowiadającego stanowi logicznemu 1 napięcia, powoduje pojawienie się na wyjściu M8 ciągu impulsów o częstotliwości identycznej jak na wejściu tej bramki. Impulsy z wyjścia M8 zostają odwrócone w fazie, zamienione na impulsy szpilkowe /1/2 M9/ i doprowadzone do wzmacniacza wizji.

Ciąg impulsów, z którego kształtowane są aktualne znaczniki odległości doprowadzony jest do dzielników częstotliwości /M10, 1/2 M11/ przelicznika.

Wynikiem przemnożenia logicznego przez siebie odpowiednich przebiegów z przelicznika jest spadek napięcia - do poziomu logicznego zera - na wyjściu przelicznika, po czasie odpowiadającym 2,5 i 4,5 znacznikom odległości, w zależności od podania napięcia logicznej jedynki na odpowiedni układ mnożący. Podanie tego logicznego zera z wyjścia przelicznika na układ przerzutnika S-R /1/2 M1/, powoduje sprowadzenie przerzutnika do stanu wyjściowego i zerwanie drgań zegara.

Tylne zbocze bramki przerzutnika S-R /M1/ służy - po zróżniczkowaniu na R24,C17 - do zerowania przerzutników i dekad /wyjścia A, D i Q osiągają stan logicznego zera/.


PODSTAWA CZASU

Trapezowy przebieg podstawy czasu uzyskuje się poprzez ładowanie kondensatora /C26 lub C27/ prądem kolektorowym tranzystora T7. Zmiany szybkości narastania napięcia piłokształtnego powodowane są zmianami prądu ładującego, wywołanego przełączaniem oporników emiterowych /R47,R48,R98  R100/ tranzystora T7. Korekcji wartości prądu ładowania - wspólną dla wszystkich zakresów obserwacji - dokonuje się potencjometrem R5.

Wielkość schodka przebiegu trapezowego ustala się dla każdego zakresu oddzielnie jednym z sześciu potencjometrów /R38 R43/ umieszczonych na płycie układów impulsowych. Układ generacji podstawy czasu kluczowany jest ujemną bramką z przerzutnika S-R /1/2 M1/, funkcje klucza spełnia tranzystor T5.

Napięciowy przebieg podstawy czasu - po przejściu przez wzmacniacz operacyjny na M16 i wtórnik emiterowy T8 podany jest na wzmacniacz mocy podstawy czasu /U52/, zlokalizowany na dnie wskaźnika, pod lampą radaroskopową. Na odwracające wejście wzmacniacza M16 podany jest przebieg z emitera stopnia końcowego wzmacniacza mocy PC. Uzyskane tą drogą ujemne sprzężenie zwrotne zmniejsza zniekształcenia toru wzmacniacza.

UKŁAD ZABEZPIECZENIA

Zadaniem tego układu jest ochrona przed przeciążeniem wzmacniacza mocy podstawy czasu ł zapobieganie wypaleniu luminoforu lampy radaroskopowej.

Impuls na M14/2, służący do kluczowania generatora podstawy czasu i - po wzmocnieniu - do rozjaśnienia lampy radaroskopowej, podlega logicznemu przemnożeniu przez stan logiczny na M15/6. Wystąpienie logicznego zera na M15/6 powoduje, że niemożliwa jest generacja podstawy czasu i przebiegu rozjaśniającego. Wystąpienie logicznego zera na M15/6 może być spowodowane:

- zanikiem napięcia kolektorowego wzmacniacza podstawy czasu. Brak dodatniego napięcia na U52T2/K powoduje zatkanie tranzystora T1, wprowadzenie w stan nasycenia T2, i w konsekwencji powstanie logicznego zera na M15/6. Powtórne pojawienie się napięcia kolektorowego na U52T2/K spowoduje pojawienie się logicznej jedynki na M15/6 z opóźnieniem określanym przez stałą czasową R7,C1.

- przełączeniem zakresów obserwacji. Chwilowe rozwarcie K1C powoduje chwilowe - na czas rozwarcia K1C - wprowadzenie T2 w stan nasycenia, rozładowanie C1 poprzez T2 i wystąpienie logicznego zera na M15/6. Powtórne pojawienie się podstawy czasu następuje po czasie przekraczającym pół sekundy, t.j. po naładowaniu się C1 poprzez R7.

KRESKA KURSU

Zadaniem generatora kreski kursu jest wytworzenie impulsu rozjaśniającego linię podstawy czasu w momencie zwarcia zwieraka antenowego.

W czasie pomiędzy zwarciami zwieraka antenowego przerzutnik S-R, zbudowany na 2 bramkach obwodu M12, znajduje się w takim stanie, że na jego wyjściu połączonym z kontaktem zerującym 6 przerzutnika J-K /1/2 M11/ istnieje stan odpowiadający logicznemu zeru, powodujący zablokowanie prze-rzutnika.

Zwarcie zwieraka powoduje rozładowanie kondensatora C24 i zmianę stanu przerzutnika S-R, co umożliwia pracę przerzutnika J-K /1/2 M11/.

Pod wpływem kolejnych impulsów wyzwalających podawanych na wejście 2 M11 na wyjściu 2Q l 2 powstanie dodatnia i ujemna bramka o czasie trwania równym odległości między dwoma kolejnymi impulsami wyzwalającymi. Tylne zbocze ujemnej bramki wykorzystuje się do przywrócenia stanu wyjściowego generatora kreski kursu, dodatnia bramka -po logicznym przemnożeniu przez bramkę odpowiadającą bramce rozjaśniającej - podawana jest na bazę tranzystora sumującego T6 i po zsumowaniu z innymi znacznikami doprowadzona do wzmacniacza wizji.


WZMACNIACZ WIZJI

Trójstopniowy wzmacniacz wizji znajduje się na płycie układów impulsowych U51. Pierwszy stopień wzmacniacza T11 pracuje jako wtórnik emiterowy, z którego sygnał jest podawany na układ zawężający impulsy wizyjne.

Zawężanie dokonywane jest przełącznikiem głównym radaru BL1K1 przez ustawienie go w pozycji . Dla tej pozycji napięcie +5V podane jest na U51G2-29 i poprzez rezystory R76 i R77 przytyka diodę D11, włączając układ zawężający impulsy o stałej czasu C42/R74+R77/.

Odłączając napięcie +5V przełącznikiem głównym powoduje się przewodzenie diody 3)11 i sygnał jest podawany bezpośrednio na bazę T12.

Poziom ograniczania amplitudy impulsów jest regulowany potencjometrem U51R91, który zmienia prąd źródła zasilającego drugi stopień wzmacniacza. Ze względu na pracę ujemnymi impulsami zatykającymi tranzystor T12, regulacja prądu kolektora umożliwia ograniczenie amplitudy impulsów przez obcinanie ich na stopie charakterystyki tranzystora, regulując jego punkt pracy.

Działaniem ograniczającym objęte są również impulsy kręgów odległości i kreski kursowej. Impulsy te podawane są na emiter tranzystora T12. Poziom ograniczania impulsów wyjściowych jest prócz tego zmieniany zależnie od położenia przełącznika zakresów odległości, co zapewnia stałą jaskrawość świecenia ekranu lampy radaroskopowej na wszystkich zakresach obserwacji.

Trzeci stopień /wyjściowy/ wzmacniacza pracuje z silnym sprzężeniem kolektorowym /przez R86/ zapewniając krótkie czasy narastania i opadania impulsów wizyjnych. Impulsy te, o polaryzacji ujemnej, podawane są bezpośrednio na katodę lampy radaroskopowej.


5. U52 WZMACNIACZ MOCY ODCHYLANIA


Wzmacniacz mocy służy do zamiany przebiegu napięciowego z wyjścia generatora PC /U51/ na przebieg prądowy, sterujący odchylaniem wiązki elektronów w lampie radaroskopowej. Sygnał napięciowy podawany jest na bazę tranzystora T1, z jego emitera sterowany jest tranzystor mocy T2.

Pomiędzy kolektor tranzystora mocy i źródło niestabilizowanego napięcia zasilającego , włączona jest cewka odchylająca, a równolegle do niej opornik tłumiący i układ ograniczający dodatni impuls napięcia, powstający w momencie zatkania tranzystora mocy.

W czasie generacji podstawy czasu układ ograniczający nie działa, gdyż na kolektorze tranzystora generowany jest ujemny przebieg napięciowy i dioda D1 jest zatkana. Po zakończeniu generacji podstawy czasu, indukujący się dodatni impuls zostaje ograniczony przez diody D1 i D2, ładując kondensator C4.

Tranzystory T1 i T2 wzmacniacza mocy odchylania PC zamocowane są na wspólnym radiatorze, /którym Jest płyta wsporcza cewki odchylającej/ chłodzonym naturalnym obiegiem powietrza. Proporcjonalny do prądu kolektora tranzystora mocy sygnał napięciowy z opornika R5 podawany jest do układu generatora PC /U51/ jako sygnał sprzężenia zwrotnego.


BRAMKA ROZJAŚNIAJĄCA

Bramkę rozjaśniającą uzyskuje się poprzez wzmocnienie do około 60V bramki przerzutnika S-R /1/2M1/, kluczującego układ zegarowy /1/2M2/.

Wzmocnienia dokonuje się na T9. Tranzystor T10 w układzie wtórnika emiterowego, zmniejsza wpływy pojemności rozproszonych i pozwala na przesłanie bramki do siatki lampy radaroskopowej, bez zmiany kształtu.

Odpowiednie przedpięcie dla lampy radaroskopowej ustala się potencjometrami oznaczonymi znakiem i umieszczonymi na płycie czołowej wskaźnika /U54/ /regulacja precyzyjna/ i na płytce z regulacjami /U53/, umieszczonej z prawej strony wskaźnika, widocznej po zdjęciu obudowy.


6. U55,U74 UKŁAD NAPĘDU CEWKI ODCHYLAJĄCEJ

Cewka odchylająca napędzana jest trójfazowym silnikiem synchronicznym M1 przez przekładnię ślimakową 80:1. Trójfazowy silnik synchroniczny zasilany jest z generatora trójfazowego umieszczonego w konsoli antenowej. Silnik pomocniczy M2 wykorzystany jest do uzyskania zgodności kątowej osi anteny i cewki odchylającej z anteną należy nacisnąć umieszczony na płycie czołowej konsoli wskaźnikowej przycisk oznaczony .

Po naciśnięciu przycisku zostanie zasilany układ synchronizacji U74 i układ położenia cewki PZ4.

Układ synchronizacji U74 korzystając z sygnału kreski kursu /położenie anteny/ i sygnału położenia cewki odchylającej steruje silnikiem pomocniczym tak, aby doprowadzić do pokrycia się obu sygnałów w czasie, czyli do zgodności kątowej anteny i cewki odchylającej. Do silnika pomocniczego przykładane jest napięcie na czas zależny od niezgodności kątowej wału cewki odchylającej i wału anteny.

Sygnał kreski kursu powoduje załączenie przerzutnika S-R /M1/. Natomiast sygnał położenia cewki powoduje wyłączenie tego przerzutnika. Przerzutnik monostabilny zbudowany na dwóch bramkach NIE-I /M2/ wytwarza impuls o czasie trwania zapewniającym reakcję silnika pomocniczego. Na czas pracy silnika pomocniczego przerywany jest obwód dwóch faz silnika synchronicznego. Do tego celu użyto mostków diodowych D3D10 i tranzystorów T6 i T11.

Czas pracy przerzutnika monostabilnego regulowany potencjometrem R4 ustala się tak, aby ostatnia faza synchronizowania przebiegała małymi skokami /krótkotrwała praca silnika pomocniczego/.


7. U63, U72 ZASILACZ WN

Zasilacz wysokiego napięcia przeznaczony jest do zasilania lampy obrazowej radaru.

Wytwarza on trzy napięcia: +14kV , +500V i -400V.

Zasilacz składa się z dwóch zasadniczych układów współpracujących ze sobą:

 • przetwornicy dwutaktowej /U63/

 • powielacza /U72/


Przetwornica jest jedną z odmian generatora samodławnego z układem prostowniczym na wyjściu. Każdy cykl pracy przetwornicy dzieli się na dwa takty: takt wejściowy /magazynowanie energii w polu magnetycznym/ w ciągu którego energia z obwodu zasilającego jest pobierana oraz takt wyjściowy /oddawanie energii/ w ciągu którego energia zmagazynowana jest przekazywana do obciążenia.

Dioda D1 służy do stabilizacji napięcia wyjściowego. Dioda D3 likwiduje powstawanie ujemnego napięcia na kolektorze tranzystora T1. Filtr składający się z C6,L1,C1,C2,C22,C23 zapobiega przedostawaniu się zakłóceń z przetwornicy do sieci zasilającej.

Przy zasilaniu przetwornicy napięciem 15V otrzymujemy na wyjściu napięcie przemienne~900V, które podane na powielacz kondensatorowo-diodowy / U72/ powielane jest szesnastokrotnie. W wyniku powielania otrzymuje się napięcie stałe +14kV.

Przetwornica oprócz napięcia służącego do zasilania powielacza wytwarza dwa napięcia przemienne, które po wyprostowaniu w prostownikach umieszczonych na płytce przetwornicy dają napięcia stałe +500V i –400V.

Elementy T2,R2,R3 i R4 zastosowano w celu kompensacji wpływu zmian temperatury na pracę układu.


8. U77, U57, U58, U56, U90 UKŁADY ZASILAJĄCE WSKAŹNIKA

Zasilacz niskiego napięcia konsoli wskaźnikowej składa się z dwóch części: stabilizatora wstępnego i komutatora z prostownikami.

Zadaniem stabilizatora wstępnego jest stabilizacja napięcia sieci statku na poziomie 18V. Ponieważ radar przystosowany jest do zasilania z typowych sieci statku: 12V, 24V i 32V stosuje się jeden z dwóch wariantów stabilizatorów wstępnych: jeden dla sieci 12V lub drugi, dla sieci 24V i 32V. W drugim wykonaniu stabilizator pracuje w bardzo szerokim przedziale napięcia sieci statku od 19V do 42V.

STABILIZATOR WSTĘPNY WS-1 /U77/ zasilany z sieci 12V, ma za zadanie podwyższyć napięcie wejściowe do 18V i na tym poziomie stabilizować. Podwyższenie napięcia następuje na zasadzie magazynowania energii w dławiku DŁ1 w czasie przewodzenia tranzystora kluczującego T5 i oddawania tej energii w czasie gdy tranzystor T5 jest odcięty. Do wygładzenia tętnień służą kondensatory: C9, C10 i C11. W oparciu o układ scalony M1 został zbudowany generator częstotliwości zegarowej. Układ M2 poprzez tranzystor T1 steruje czasem przewodzenia tranzystora kluczującego T5.

Poziom napięcia wyjściowego 18V ustawia się rezystorem nastawnym R21. Tranzystor T8 i dioda Zenera D6 tworzą próbnik napięcia wyjściowego. Jeśli napięcie wyjściowe wzrośnie powyżej progu, ustalonego rezystorem nastawnym R18, zaczną przewodzić tranzystory T8 i T7. Tranzystor T7 powoduje przez diodę D4 zbocznikowanie obwodów baza-emiter tranzystorów T4 i T5 uniemożliwiając ich wysterowanie, a tym samym powoduje obniżenie napięcia wyjściowego. Tranzystor T6 z tranzystorem T7 tworzy zatrzask - podtrzymanie stanu przewodzenia tranzystora T7.

Na wejściu stabilizatora wstępnego zastosowano filtr, uniemożliwiający przedostanie się zakłóceń powstających w stabilizatorze wstępnym i komutatorze zasilacza do sieci statku.


STABILIZATOR WSTĘPNY WS-2 (U57) jest stabilizatorem impulsowym, którego zadaniem Jest obniżenie i stabilizacja napięcia sieci statku do poziomu 18V. Zasada pracy polega na okresowym załączaniu przez tranzystor T5 napięcia staku na zaciski diody D4.

Na zaciskach diody D4 powstaje napięcie impulsowe o amplitudzie napięcia sieci statku i czasie trwania zależnym od czasu przewodzenia tranzystora T5. Elementy D4, DŁ1 i C10 powodują całkowanie napięcia wstępnego na zaciskach diody D4 tak, że w efekcie na zaciskach wyjściowych stabilizatora Z3 i Z4 otrzymuje się odpowiednią wartość napięcia stałego. Czas przewodzenia tranzystora T5 sterowany jest przez układ scalony M2, częstotliwość kluczowania natomiast narzucona jest przez generator zegarowy zbudowany na układzie scalonym M1. Poziom napięcia wyjściowego 18V ustala się rezystorem nastawnym R19. Tranzystor T4 z diodą D2 tworzą próbnik napięcia wyjściowego.

Jeśli napięcie wyjściowe przekroczy próg ustawiony rezystorem nastawnym R8 zostają wysterowane tranzystory T2 i T3 powodując zadziałanie tyrystora TY1, a tym samym spalenie bezpiecznika BZ-1 i odcięcie stabilizatora od sieci zasilającej. Taki sam efekt nastąpi przy zmianie biegunów sieci zasilającej.

Poza zespołem stabilizatora wstępnego zastosowano również zabezpieczenie przed odwróceniem biegunów sieci zasilającej. Zabezpieczenie składa się z diody U56D1 i bezpiecznika U56BZ2. Odwrócenie biegunów sieci zasilającej powoduje przepływ prądu przez diodę U56D1 i spalenie bezpiecznika U56BZ2, a tym samym odłączenie od sieci. Ze stabilizatora wstępnego z zacisku Z5 pobierane jest napięcie synchronizujące częstotliwość pracy komutatora zasilacza wskaźnika.

Napięcie 18V pobierane z wyjścia stabilizatora wstępnego WS-1 lub WS-2 służy do zasilania zasilaczy konsoli wskaźnikowej i nadawczej.


ZASILACZ WSKAŹNIKA /U58/

Zasilacz konsoli wskaźnikowej ma za zadanie przekształcenie napięcia stałego 18V pobieranego z zasilacza wstępnego WS-1 lub WS-2 na napięcia stałe potrzebne do zasilania układów elektronicznych konsoli wskaźnikowej.

W tym celu napięcie stałe 18V przekształcane jest przez układ komutatora na napięcie przemienne o częstotliwości około 16kHz i o kształcie fali prostokątnej.

Komutator zasilacza wskaźnika składa się z dwóch tranzystorów T5 i T6 pracujących w układzie kluczy elektronowych. Bazy tranzystorów komutatora sterowane są impulsami zsynchronizowanymi z częstotliwością pracy zasilacza wstępnego. Tranzystory kluczujące T5 i T6 zabezpieczone są przed skutkami zwarć napięć wyjściowych przez układ zabezpieczenia przeciążeniowego (rezystory R4 i R42, układ scalony M1, tranzystory T1,T2). Układ scalony M1 spełnia funkcję komparatora napięcia odniesienia i spadku napięcia na R4 i R42, który jest funkcją prądu komutatora.

W przypadku gdy prąd komutatora przewyższy wartość progową, ustawioną rezystorem nastawnym R3, zostaje wysterowany tranzystor T1, co powoduje odcięcie tranzystora T2, a tym samym odcięcie napięć zasilających tranzystory T3 i T4. Brak napięć zasilania tranzystorów T3 i T4 powoduje wyłączenie sterowania tranzystorów kluczujących. Układ działa na zasadzie próbkowania, przy czym czas próbkowania określony jest stałą czasową R8, C8.

Napięcie z komutatora, o kształcie fali prostokątnej, zasila transformator TR1, z którego pobierane są odpowiednie wartości napięcia, które po wyprostowaniu zasilają układy elektroniczne konsoli wskaźnikowej. Jedynie do zasilania układów scalonych zastosowano prosty układ stabilizacji elektronowej.

FILTR (U56) - złożony z elementów C, nie dopuszcza do przedostania się do sieci zasilającej zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych pracą stabilizatora wstępnego i komutatora.

FILTR (U90) - umieszczony przy zaciskach głównego zasilacza radaru, składa się z elementów LC. Ma on za zadanie zapobiec przedostaniu się zakłóceń radioelektrycznych, powstających w urządzeniu do sieci statku.


9. KONSTRUKCJA MECHANICZNA NADAJNIKA Z ANTENĄ

Rozwiązanie konstrukcyjne nadajnika z uwagi na narażenia mechaniczno-klimatyczne odpowiada Pozaklasyfikacyjnym Przepisom Wyposażenia Statków Morskich 1974r. Jest więc blokiem wraz z anteną strugoszczelnym, przeznaczonym do instalowania na zewnątrz pomieszczeń, odpornym na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Nadajnik jest mocowany do podłogi specjalnego masztu radarowego czterema śrubami M8. Otwory pod śruby mocujące znajdują się w podstawie korpusu środkowego. Konstrukcyjnie korpus nadajnika podzielony jest na trzy zasadnicze części:

 • korpus środkowy, w którym mocuje się wszystkie zespoły i podzespoły odbiornika i nadajnika oraz reduktor napędu anteny,

 • Dwie różne pokrywy mocowane do korpusu środkowego czterema śrubami. Między korpusem środkowym, a pokrywami /osłonami/ znajduje się uszczelka wykonana ze sznura gumowego.

 • Wał a uchwytami do mocowania anteny, znajdujący się nad górną częścią korpusu środkowego,

 • Antena szczelinowa o rozpiętości 1000 mm.


Wymiary nadajnika bez anteny:

wysokość - 470 mm /z anteną 600 mm/

szerokość - 530 mm

głębokość - 380 mm

Masa nadajnika z anteną - 44 kg.


Nadajnik z anteną zawiera następujące zespoły:

 • Antenę

 • Złącze obrotowe

 • Reduktor napędu anteny

 • silnik napędu anteny

 • nadajnik 907R /DT-5MR/ /generator/

 • zwierak magnetyczny kreski kursowej

 • układy nadajnika, na które składają się się:

 • modulator

 • układ zapłonowy

 • zasilacz nadajnika

 • układy odbiornika, na które składają się:

 • mieszacz i oscylator lokalny

 • wzmacniacz p.cz.

 • przedwzmacniacz p.cz.

 • przełącznik NO ze zwierakiem gazowanym

 • linia falowodowa, którą stanowią trzy odcinki falowodowe łączące przełącznik NO ze złączem obrotowym

 • układ stabilizacji obrotów silnika, na który składają się:

 • płytka stabilizacji napięcia silnika

 • radiator kompletny.

Antena połączona jest z wałem głównym reduktora przy pomocy czterech śrub. Natomiast falowód anteny połączony jest ze złączem obrotowym kołnierzem. Złącze obrotowe umieszczone jest w wale głównym reduktora i mocowane do niego wkrętami. Pionowy odcinek falowodu odchodzący od złącza obrotowego przechodzi przez wał główny, gdzie łączy się z odcinkiem falowodu w kształcie kolanka, a następnie łączy się z odcinkiem falowodowym przełącznika NO.

Reduktor napędu anteny i nadajnika 907R /generatora/ składa się z kół zębatych o zębach skośnych wykonanych z tworzyw sztucznych oraz kół zębatych napędzanych paskiem zębatym. Pozwala to na uzyskanie cichobieżnej przekładni napędowej.

Silnik napędowy podobnie jak i nadajnik 907R /generator/ zamontowane są na płycie nośnej wewnątrz korpusu środkowego. Dostęp do silnika, nadajnika 907R /generatora/ możliwy jest po zdjęciu przedniej osłony /niższa/ nadajnika odkręcając cztery śruby mocujące osłonę.

Do pozostałych zespołów mechanicznych i elektrycznych niżej wymienionych

dostęp jest możliwy po zdjęciu tylnej osłony /wyższa/ odkręcając cztery śruby mocujące:

 • Zwierak magnetyczny kreski kursowej znajduje się w górnej części środkowej korpusu. Położenie zwieraka kreski kursowej daje się regulować w granicach od 0 do 15 względem osi obrotu anteny.

 • Wspornik z wyłącznikiem zasilania anteny, znajdujący się w górnym prawym rogu korpusu środkowego.

W górnej środkowej części korpusu są zamocowane:

 • Przedwzmacniacz z mieszaczem i oscylatorem lokalnym zamocowanym na mieszaczu. Mieszacz połączony jest kołnierzem z falowodem dochodzącym do lampy NO.

W dolnej i środkowej części korpusu znajduje się, blok szuflady kompletnej z następującymi zespołami:

 • Modulator

 • Zasilacz nadajnika

 • Wzmacniacz p.cz. w obudowie

 • Układ zapłonowy

 • Wspornik z wyłącznikiem mocy nadajnika.


Blok szuflady kompletnej, od dołu umieszczony jest w prowadnicy i wysuwa się go po odkręceniu 2-ch śrub /niewypadających/. Blok połączony jest elektrycznie z resztą zespołów w korpusie za pomocą kilku luźnych przewodów oraz przewodów zakończonych gniazdami typu 12Ag.

W dolnej części korpusu środkowego pod szufladą kompletną znajduje się płytka z łączówkami wejściowymi oraz kondensatorami przeciwzakłóceniowymi, do których dostęp jest po zdjęciu przedniej osłony /niżej/ od strony silnika.

W dolnej części korpusu znajdują się trzy dławice, przez które wprowadza się i uszczelnia kable przychodzące z zewnątrz od konsoli wskaźnikowej.


Dodatkowo na zał. 8 pokazano schemat napędu anteny.


Na załącznikach 6 i 7 przedstawiono główne zespoły nadajnika:

 1. Magnetron

 2. Lampa NO

 3. Oscylator

 4. Dioda mieszacza z oprawką

 5. Nakrętki diod mieszacza

 6. Przedwzmacniacz

 7. Prowadnica szuflady

 8. Wkręt ograniczający wysunięcie szuflady

 9. Szuflada kompletna z zespołami:

 1. Zasilacz nadajnika

 2. Modulator

 3. Wzmacniacz p.cz.

 1. Wtyki zasilające

 2. Przewód żarzenia magnetronu

 3. Kontaktron znacznika kursu

 4. Magnes

 5. Śruby zaciskowe regulacji znacznika kursu


Na zał. 7 przedstawiono:

 1. Silnik napędu anteny

 2. Nadajnik łącza tachometrycznego typ 907R

 3. Pasek zębaty 180xL037

 4. Falowód złącza obrotowego

 5. Antena

 6. Łączówki wejściowe

 7. Stabilizator napięcia silnika


1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Spis treści Cześć I obsługa radaru srn207 iconSpis treści część pierwsza

Spis treści Cześć I obsługa radaru srn207 iconSpis treści częŚĆ opisowa

Spis treści Cześć I obsługa radaru srn207 iconSpis Treści Część Opisowa

Spis treści Cześć I obsługa radaru srn207 iconSpis treści część I. ArtykułY

Spis treści Cześć I obsługa radaru srn207 iconSpis treści I załĄczników I. CzęŚĆ opisowa

Spis treści Cześć I obsługa radaru srn207 iconSpis treści Od autora Wstęp Część pierwsza

Spis treści Cześć I obsługa radaru srn207 iconOjciec tadeusz rydzyk spis treści czesć I

Spis treści Cześć I obsługa radaru srn207 iconSpis treści część pierwsza. Uczenie się jako czynnośĆ

Spis treści Cześć I obsługa radaru srn207 iconSpis treści Wstęp Warunki geograficzne częŚĆ I: prahistoria (8500 P. N. E.–1150 N. E.)

Spis treści Cześć I obsługa radaru srn207 iconProjekt wewnętrznej instalacji elektrycznej strona spis treści opracowania częŚĆ opisowa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom