Wyznaczanie oporu elektrycznego (rezystancji)
Pobierz 26.62 Kb.
NazwaWyznaczanie oporu elektrycznego (rezystancji)
Data konwersji11.12.2012
Rozmiar26.62 Kb.
TypDokumentacja
PRAWO OHMA

Wyznaczanie oporu elektrycznego (rezystancji)


Napięcie panujące między końcami przewodnika jest proporcjonalne do natężenia płynącego przezeń prądu (prawo Ohma).

U = R× I

Współczynnik proporcjonalności R jest wielkością charakteryzującą dany przewodnik. Nazywamy go oporem przewodnika.Jednostką oporu jest opór takiego przewodnika, w którym płynie prąd o natężeniu 1 ampera (1A), gdy do jego końców przyłożymy napięcie 1 wolta (1V). Jednostka ta nosi nazwę om(W).

Z praw Kirchhoffa wynika, że opór całkowity przewodników połączonych szeregowo jest równy sumie poszczególnych oporów:

R=R1+R2+R3+ ........ (1)

Również z praw Kirchhoffa można wyprowadzić wzór na odwrotność oporu całkowitego przewodników połączonych równolegle:

(2)

z którego po przekształceniu określa się R.


Wykonanie ćwiczenia

1. Zestawić obwód wg schematu na rys.1 z pierwszym z otrzymanych oporów (R1). Opornicę Ro ustawić na maksimum, zakresy przyrządów - według wskazówek prowadzącego ćwiczenia.

2. Zamknąć wyłącznik i przesuwając suwak opornicy zmienić opór Ro tak, aby wychylenie woltomierza i amperomierza były możliwie największe (przy małym wychyleniu popełnia się duży błąd względny).

3. Odczytać i zanotować wskazania amperomierza i woltomierza.

4. Polecenia z punktów 2 i 3 powtórzyć trzykrotnie przy różnych ustawieniach suwaka opornicy. Wyniki pomiarów wpisać do tabeli 1.

5. Wykonać wszystkie opisane czynności dla drugiego otrzymanego oporu (R2).

  1. Zestawić obwód według schematu na rys.2 z oporami R i R połączonymi szeregowo.

rys.1 rys.2

7. Wykonać trzykrotnie pomiary oporu zastępczego R , postępując tak jak przy pojedynczym oporze. Wyniki wpisać do tabeli 2.

8. Zestawić obwód według schematu na rys.3 z oporami R i R połączonymi równolegle.rys.3

9. Wykonać trzykrotnie pomiary oporu zastępczego R , postępując tak jak przy pojedynczym oporze. Wyniki wpisać do tabeli 2.

  1. Obliczyć wartości oporów R , R , R i R . W tabeli 2 obliczyć też wartości oporów zastępczych odpowiednich połączeń ze wzorów (1) i (2), przyjmując wartości R i R z tabeli 1.


Tabela 1

Opór

I (A)

U (V)

R (W)

R
Tabela 2

Połączenie

I (A)

U (V)

R (W)

R oblicz.

ze wzoru

szeregowe


równoległe


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wyznaczanie oporu elektrycznego (rezystancji) iconĆwiczenie E2: Badania zmian oporu elektrycznego elektrolitu, półprzewodnika I metalu w funkcji temperatury

Wyznaczanie oporu elektrycznego (rezystancji) iconTemat: Wyznaczanie oporu wewnętrznego I siły elektromotorycznej ogniwa

Wyznaczanie oporu elektrycznego (rezystancji) iconObwody prądu stałego – wyznaczanie oporu przewodników I siły elektromotorycznej źródła

Wyznaczanie oporu elektrycznego (rezystancji) iconKonduktometria : polega na pomiarze przewodnictwa elektrycznego lub oporu rostworu znajdujacego się miedzy dwoma elektrodami obojetnymi w warunkach stosowania

Wyznaczanie oporu elektrycznego (rezystancji) iconE1A. obwody pradu stałego: wyznaczanie oporu przewodników I siły elektromotorycznej źRÓDŁa e1B

Wyznaczanie oporu elektrycznego (rezystancji) iconWyznaczanie natężenia pola elektrycznego od obiektów o wysokiej symetrii.(Jednorodna przewodząca kula, jednorodny nieskończony pręt, nieskończona naładowana płaszczyzna)

Wyznaczanie oporu elektrycznego (rezystancji) iconE1B. obwody prądu stałego – mierniki natęŻenia prądu I napięcia; wyznaczanie pracy prądu elektrycznego

Wyznaczanie oporu elektrycznego (rezystancji) iconPrzyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego I elektrycznego

Wyznaczanie oporu elektrycznego (rezystancji) iconTemat pomiary rezystancji

Wyznaczanie oporu elektrycznego (rezystancji) iconPomiary rezystancji wprowadzenie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom