Wynikowy plan pracy – Historia dla liceum I technikum, klasa 3, zakres podstawowy
Pobierz 242.45 Kb.
NazwaWynikowy plan pracy – Historia dla liceum I technikum, klasa 3, zakres podstawowy
strona4/6
Data konwersji10.09.2012
Rozmiar242.45 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6

Sprawa polska w latach 1943 – 1945


Zagadnienie 1: Sytuacja polityczna na ziemiach polskich w latach 1943 – 1944


Zagadnienie 2: Polityka rządu polskiego na wychodźstwie i jej uwarunkowania


Zagadnienie 3: Powstanie warszawskie i jego znaczenie


Zagadnienie 4: Upadek Polskiego Państwa Podziemnego

 • definiuje pojęcia - „Ludowe Wojsko Polskie", „Armia Ludowa", „Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego", „Krajowa Rada Narodowa", „akcja »Burza«", „powstanie warszawskie", „proces szesnastu", organizacja »NIE«", „Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość", „Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej"[A]
 • podaje daty - utworzenia ZPP, KRN, PKWN, TRJN, procesu szesnastu, początku
  akcji „Burza", powstania warszawskiego[A]
 • rozróżnia i stosuje pojęcia -„Ludowe Wojsko Polskie", „Armia Ludowa", „Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego", „Krajowa Rada Narodowa", „akcja »Burza«", „powstanie warszawskie", „proces szesnastu", organizacja »NIE«", „Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość", „Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej"[A,B]
 • identyfikuje postacie - B. Bieruta, W. Wasilewskiej, Z. Berlinga, K. Świerczewskiego, A. Chruściela (pseud.Monter), T. Arciszewskiego, S. Mączka, L. Okulickiego[A]
 • przedstawia strukturę, instytucje i formy działania podziemia komunistycznego na
  ziemiach polskich[A]
 • charakteryzuje plany polityczne J. Stalina dotyczące przyszłości Polski[B]
 • wyjaśnia polityczne i militarne założenia akcji „Burza"[B]
 • wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki powstania warszawskiego[B]
 • charakteryzuje postawę aliantów i ZSRR wobec powstania warszawskiego[B]
 • ocenia historyczne znaczenie powstania warszawskiego[C]
 • omawia udział Polaków w wysiłku zbrojnym aliantów w latach 1943-1945, sytuuje w czasie i przestrzeni najważniejsze bitwy

 • i kampanie[A] identyfikuje postacie - S. Sosabowskiego, E. Osóbkę-Morawskiego[A]
 • charakteryzuje przebieg akcji „Burza"[B]
 • omawia główne etapy powstania warszawskiego[A]


wyjaśnia przyczyny upadku Polskiego Państwa Podziemnego, uwzględniając uwa­runkowania międzynarodowe[B] Podręcznik,str.185 zad .1-2/P/ II wojna światowa/lekcja powtórzeniowo-sprawdzająca W ramach powtórzenia nauczyciel może wykorzystać zadania z zestawu ,,Przygotuj się do matury” /podręcznik ,str.186-190

lub zadania z zestawu II /poradnik,str.145-149/ Kształtowanie się ładu jałtańsko – poczdamskiego po 1945 r. Początki zimnej wojny


Zagadnienie 1: Stanowiska aliantów w sprawie zakończenia wojny i zapewnienia pokoju na przyszłość


Zagadnienie 2: Stanowiska aliantów wobec pokonanych Niemiec


 • Zagadnienie 3: Polityka aliantów wobec Europy i reszty świata definiuje pojęcia - „ład jałtański", „denazyfikacja", „demokratyzacja", „demonopolizacja", „decyzje jałtańsko-poczdamskie", „proces norym­berski", „zbrodnie przeciwko ludzkości", „demokracja ludowa", „wysiedlenia", „Organizacja Narodów Zjednoczonych", powszechna deklaracja praw człowieka", „żelazna kurtyna", „zimna wojna", „doktryna Trumana", „plan Marshalla", „blokada Berlina", Republika Federalna Niemiec", „Niemiecka Republika Demokratyczna", „Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej", „Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego", „Układ Warszawski"[A]
 • podaje daty - konferencji poczdamskiej, powstania ChRL, powstania ONZ, prze­mówienia W. Churchilla w Fulton, zdobycia władzy przez komunistów w państwach
  Europy Środkowej i Wschodniej, ogłoszenia planu Marshalla, pierwszego kryzy­
  su berlińskiego (blokady Berlina), powstania RFN, powstania RWPG, powstania
  NATO, powstania Układu warszawskiego[A]
 • rozróżnia i stosuje pojęcia -„ład jałtański", „denazyfikacja", „demokratyzacja", „demonopolizacja", „decyzje jałtańsko-poczdamskie", „proces norym­berski", „zbrodnie przeciwko ludzkości", „demokracja ludowa", „wysiedlenia", „Organizacja Narodów Zjednoczonych", powszechna deklaracja praw człowieka", „żelazna kurtyna", „zimna wojna", „doktryna Trumana", „plan Marshalla", „blokada Berlina", Republika Federalna Niemiec", „Niemiecka Republika Demokratyczna", „Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej", „Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego", „Układ Warszawski"[A,B]
 • wymienia - decyzje konferencji poczdamskiej, państwa bloku wschodniego, za­
  sady działania ONZ, główne prawa człowieka, zasady doktryny Trumana, zasady planu Marshalla, zasady podziału Niemiec po II wojnie światowej[A]
 • charakteryzuje - podstawy ładu jałtańsko-poczdamskiego, politykę aliantów po zakończeniu wojny, specyfikę ustroju tzw. demokracji ludowej, podstawy funkcjonowania ONZ[B]
 • wyjaśnia - okoliczności ukształtowania się ładu jałtańskiego, charakter zimnej
  wojny, założenia

i sposób realizacji planu Marshalla[B]


 • lokuje w czasie

i w przestrzeni - podział Niemiec na strefy okupacyjne, powstanie dwóch państw niemieckich, powstanie ONZ, wysiedlenia ludności na ob­szarze Europy Środkowo-Wschodniej, powstanie bloku wschodniego, ukształ­towanie się „żelaznej kurtyny", powstanie RWPG, NATO, Układu Warszaw­skiego

[B]

 • rozróżnia pośrednie

i bezpośrednie przyczyny i skutki wymienionych wyżej wydarzeń[B,C]


 • odczytuje ze źródeł - sytuację Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, ideologię
  tzw. demokracji ludowych, strukturę ONZ, sposób realizacji planu Marshalla[A]
 • odkrywa i ocenia przyczyny oraz charakter podziału obozu aliantów po II wojnie
  Światowej[B,C] definiuje, rozróżnia i stosuje pojęcia - „Sojusznicza Rada Kontro­li Niemiec", ,Karta Narodów Zjednoczonych", „most powietrzny", „Kominform"[A,B]
 • identyfikuje postacie –

 • E. Beneśa,

 • J. Masaryka[A]

 • wymienia - zbrodniarzy nazistowskich ukaranych

 • w Norymberdze, organizacje polityczno-militarne świata w okresie zimnej wojny[A]


podaje daty - zawarcia traktatów pokojowych
w Paryżu, procesu norymberskiego, sformułowania doktryny Trumana, powstania
Kominformu[A] Podręcznik,str.200, zad.1-2/P/,zad.3b,c/PP/

Podręcznik,str.207-208,zad.1-3/P/ Stany Zjednoczone i kontynent amerykański w drugiej połowie XX w.


Zagadnienie 1: Polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych


Zagadnienie 2: Polityka międzynarodowa Stanów Zjednoczonych


Zagadnienie 3: Ameryka Łacińska

 • definiuje pojęcia - „państwo dobrobytu", „rewolucja informa­tyczna", „Centralna Agencja Wywiadowcza", „maccartyzm", „rewolucja kubań­ska", „kryzys kubański", „wojna wietnamska", „segregacja rasowa", „rewolucja konserwatywna", „partyzantka miejska", „populizm", „terroryzm", „dyktatura populistyczna"[A]
 • podaje daty - rewolucji kubańskiej, zwycięstwa J.F. Kennedy'ego w wyborach prezydenckich, kryzysu kubańskiego, lądowania Amerykanów na Księżycu, przystąpienia USA do wojny wietnamskiej[A]
 • rozróżnia i stosuje pojęcia - „państwo dobrobytu", „rewolucja informa­tyczna", „Centralna Agencja Wywiadowcza", „maccartyzm", „rewolucja kubań­ska", „kryzys kubański", „wojna wietnamska", „segregacja rasowa", „rewolucja konserwatywna", „partyzantka miejska", „populizm", „terroryzm", „dyktatura populistyczna"[A,B]
 • wymienia - prezydentów USA po II wojnie światowej, czynniki przewagi cywili­zacyjnej USA nad innymi krajami, problemy wewnętrzne USA po II wojnie świa­towej[A]
 • identyfikuje postacie - H. Trumana, D. Eisenhowera, J.F. Kennedy'ego, R. Nixona, R. Reagana, F. Castro, M.L. Kinga[A]
 • wyjaśnia - wpływ zimnej wojny na politykę wewnętrzną USA, wpływ kryzysów kubańskiego i wietnamskiego na politykę zagraniczną i wewnętrzną USA[B]
 • rozróżnia pośrednie i bezpośrednie przyczyny i skutki wymienionych wyżej wydarzeń[B]
 • lokuje w czasie i przestrzeni - prezydenturę J.F. Kennedy'ego, rewolucję kubańską, kryzys kubański, wojnę wietnamską, tzw. konserwatywną rewolucję R. Reagana[B]
 • odczytuje ze źródeł - ideologię głoszoną przez J.F. Kennedy'ego, wpływy komunizmu w Ameryce Łacińskiej[A]
 • odkrywa i ocenia przyczyny oraz charakter zmian polityki zewnętrznej i wewnętrznej USA[B,C] definiuje, rozróżnia i stosuje pojęcia - „Sprawiedliwy Ład", „Wielkie Społeczeństwo", „Korpus Po­koju", „Sojusz dla Postępu", „inwazja w Zatoce Świn", „afera Watergate", „peronizm", „imperium zła", „wojny gwiezdne"[A,B]
 • podaje daty - powstania CIA, początku maccartyzmu, zbudowania pierwszej elektrowni atomowej, wynalezienia komputera osobistego, zniesienia segregacji rasowej w USA[A]


identyfikuje postacie - J. Peróna, S. Allende, A. Pinocheta [A] • lokuje w czasie i przestrzeni - segregację rasową w USA, aferę Watergate[B]

Podręcznik,str.218,zad. 1-2/P/ Związek Sowiecki i blok wschodni w drugiej połowie XX w.


Zagadnienie 1: Polityka wewnętrzna ZSRR


 • Zagadnienie 2: Polityka zagraniczna ZSRR definiuje pojęcia - „Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego", „destalinizacja", „tajny referat Chruszczowa", „kult jednostki", „doktry­na Breżniewa"[A]
 • podaje daty - śmierci Stalina. XX Zjazdu KPZR. początku epoki Breżniewa, rozłamu w światowym bloku komunistycznym, powstania węgierskiego. Praskiej Wiosny, pierestrojki[A]
 • rozróżnia i stosuje pojęcia „Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego", „destalinizacja", „tajny referat Chruszczowa", „kult jednostki", „doktry­na Breżniewa"[A,B]
 • wymienia - tezy tajnego referatu Chruszczowa, państwa należące do bloku komunistycznego w Europie i poza nią, zasady doktryny Breżniewa, zasady pierestrojki[A]
 • identyfikuje postacie - L. Berii, N. Chruszczowa, W. Mołotowa, A. Sołżenicyna, A. Sacharowa, I. Nagya, J. Kádára, A. Dubčeka, M. Gorbaczowa[A]
 • charakteryzuje - politykę wewnętrzną i zagraniczną N. Chruszczowa, L. Breżnie­wa i M. Gorbaczowa[B]
 • wyjaśnia - przyczyny rozłamu w światowym bloku komunistycznym, okoliczności stłumienia powstania węgierskiego, okoliczności interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, okoliczności wprowadzenia pierestrojki[B]
 • rozróżnia pośrednie i bezpośrednie przyczyny i skutki wymienionych wyżej wydarzeń[B]
 • lokuje w czasie i w przestrzeni - odwilż po śmierci Stalina, rozłam w obozie komunistycznym, powstanie węgierskie, Praską Wiosnę, pierestrojkę[B]
 • odczytuje ze źródeł - problemy wewnętrzne ZSRR epoki postalinowskiej, obszar
  i członków bloku wschodniego, charakter stosunków amerykańsko-sowieckich
  w epoce Chruszczowa[A]
 • odkrywa i ocenia przyczyny i charakter zmian polityki zewnętrznej i wewnętrznej
  ZSRR po II wojnie światowej[B,C] definiuje, rozróżnia i stosuje pojęcia - „destalinizacja", „gulaszowy socjalizm"[A,B]
 • podaje daty - odsunięcia Chruszczowa od władzy[A]


identyfikuje postacie – Malenkowa, E. Hodży, N. Cauşescu, G. Husáka, E. Szewardnadze[A] Podręcznik,str.227-228,zad. 1-3/P/ Kraje Europy zachodniej po II wojnie światowej. Integracja europejska


Zagadnienie 1: Zmiany polityczne i gospodarcze w Europie Zachodniej po 1945 r.


 • Zagadnienie 2: Integracja europejska definiuje pojęcia - „europejski cud gospodarczy", „system kanclerski” „społeczna gospodarka rynkowa", „drugi kryzys berliński", „Wspólnota Narodów", „Irlandzka Armia Republikańska", „wojna algierska", „system parlamentarno-prezydencki", „rewolucja goździków", „finlandyzacja", „Beneluks", „Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju", „plan Schumana", „Wspólnoty Europejskie", „Unia Europejska", „Rada Europy", „Rada Europejska"[A]
 • wymienia - zmiany ustrojowe zachodzące w Europie po II wojnie światowej, refor­my socjalne w państwach Europy Zachodniej, państwa założycielskie UE, problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej państw zachodnioeuropejskich, „ojców zjedno­czonej Europy"[A]
 • podaje daty - powstania RFN, drugiego kryzysu berlińskiego, zmiany ustroju Włoch, powstania Wspólnoty Narodów, wojny algierskiej i kryzysu ustrojowego we Francji, zmiany ustroju w Hiszpanii, zmiany ustroju w Portugalii, planu Schumana, podpisania traktatów rzymskich oraz traktatu w Maastricht[A]
 • identyfikuje postacie - K. Adenauera, W. Brandta, H. Kohla, C. Attlee, M. Thatcher, Ch. de Gaulle'a, F. Franco, A. Salazara, J. Monneta, R. Schumana[A]
 • charakteryzuje - zmiany gospodarcze i ustrojowe zachodzące w państwach Europy Zachodniej po II wojnie światowej, proces integracji europejskiej, sytuację RFN w epoce zimnej wojny[B]
 • wyjaśnia - podstawy „europejskiego cudu gospodarczego", okoliczności wznie­sienia muru berlińskiego, różnice i podobieństwa w polityce kolonialnej Francji i Wielkiej Brytanii, specyfikę procesu integracji europejskiej[B]
 • rozróżnia pośrednie i bezpośrednie przyczyny i skutki wyżej wymienionych wydarzeń[B]
 • lokuje w czasie

i przestrzeni - drugi kryzys berliński, Wspólnotę Narodów, działalność Irlandzkiej Armii Republikańskiej, wojnę algierską, „rewolucję goździków", Beneluks, Organizację Współpracy Gospodarczej

i Rozwoju, plan Schuma­na, Wspólnoty Europejskie, Unię Europejską[B]


 • odczytuje ze źródeł - przyczyny integracji europejskiej, przyczyny zaangażowania K. Adenauera w proces pojednania i integracji europejskiej[A]
 • ocenia - przyczyny i charakter zmian polityki zewnętrznej i wewnętrz­nej krajów Europy Zachodniej po II wojnie światowej, przyczyny zaangażowania państw zachodnioeuropejskich w proces integracji gospodarczej i politycznej[C] definiuje, rozróżnia i stosuje pojęcia - „Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie", „nowa polityka wschodnia , „Czer­wone Brygady", „lojaliści" („unioniści"), „IV Republika", „V Republika", „gauliści"[A,B]
 • wymienia - przywódców państw zachodnich w latach powojennych[A]
 • podaje daty - zwołania i zamknięcia KBWE, okresu rządów K. Adenauera w RFN, początku nowej polityki wschodniej w RFN, uchwalenia ustawy o obywatelstwie w Wielkiej Brytanii, rządów M. Thatcher w Wielkiej Brytanii, wyjścia Francji ze struktur wojskowych NATO[A]
 • identyfikuje postacie - L. Erharda, A. Moro, Juana Carlosa I Burzona[A]
 • wyjaśnia - problemy wewnętrzne Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej[B]
 • lokuje w czasie

 • i przestrzeni - Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, nową politykę wschodnią RFN[B]

charakteryzuje - zmiany polityki RFN wobec USA i ZSRR[B] Podręcznik,str.241 ,zad. 1-3/P/ Azja i Afryka po II wojnie światowej – dekolonizacja i główne konflikty.

1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Wynikowy plan pracy – Historia dla liceum I technikum, klasa 3, zakres podstawowy iconElżbieta Świda Marcin Kurczab plan wynikowy do serii matematyka w liceum I technikum zakres podstawowy I rozszerzony wstęp

Wynikowy plan pracy – Historia dla liceum I technikum, klasa 3, zakres podstawowy iconPlan wynikowy (zakres podstawowy) klasa 2

Wynikowy plan pracy – Historia dla liceum I technikum, klasa 3, zakres podstawowy iconPlan wynikowy (zakres podstawowy) klasa 1

Wynikowy plan pracy – Historia dla liceum I technikum, klasa 3, zakres podstawowy iconPlan wynikowy z matematyki dla klasy I (zakres podstawowy oraz podstawowy z rozszerzeniem)

Wynikowy plan pracy – Historia dla liceum I technikum, klasa 3, zakres podstawowy iconPlan wynikowy z matematyki dla klasy II (zakres podstawowy oraz podstawowy z rozszerzeniem)

Wynikowy plan pracy – Historia dla liceum I technikum, klasa 3, zakres podstawowy iconPlan wynikowy z matematyki dla klasy III (zakres podstawowy oraz podstawowy z rozszerzeniem)

Wynikowy plan pracy – Historia dla liceum I technikum, klasa 3, zakres podstawowy iconPlan wynikowy – geografia klasa II zakres podstawowy 1 godzina tygodniowo

Wynikowy plan pracy – Historia dla liceum I technikum, klasa 3, zakres podstawowy iconRozkład materiału z matematyki dla II klasy liceum I technikum – zakres podstawowy

Wynikowy plan pracy – Historia dla liceum I technikum, klasa 3, zakres podstawowy iconPlan wynikowy Klasa I liceum I technikum – w blasku bożej prawdy I. U źródeł wiary

Wynikowy plan pracy – Historia dla liceum I technikum, klasa 3, zakres podstawowy iconPlan wynikowy dla klasy II z biologii zakres podstawowy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom