Umowa o dziełO, zlecenie
Pobierz 13.23 Kb.
NazwaUmowa o dziełO, zlecenie
Data konwersji11.12.2012
Rozmiar13.23 Kb.
TypDokumentacja
UMOWA O DZIEŁO, ZLECENIE

(umowa o prace naukowe przeznaczone, nieprzeznaczone do druku)


zawarta w dniu ....................................r. w Warszawie pomiędzy IChF PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52, zwanym w treści umowy “Zamawiającym”,  w imieniu którego działają:


1. Prof. dr hab. Robert Hołyst – Dyrektor Instytutu

2. Izabela Ozóg – Główna Księgowa


a ob.  ....................................., zam. w .............................................................................

przy ul. .............................................................................................................................

zwanym w treści umowy “Wykonawcą”, o następującej treści:

§1

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace :

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... w ramach projektu pt.: Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe nr POIG.01.01.02-00-008/08


§2

1. Jeżeli wykonana praca będzie wymagała uzupełnień i poprawek Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezbędne prace dodatkowe w wyznaczonym terminie w ramach wynagrodzenia określonego w §4 niniejszej umowy.

2. Przekroczenie omówionego rozmiaru pracy o więcej niż 10% nie będzie honorowane.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo pierwszego wydania pracy w ciągu dwóch lat od dostarczenia pracy bez osobnego za to wynagrodzenia. Zamawiający może korzystać w dowolny sposób z pracy jako materiału naukowego bez obowiązku uzyskania zezwolenia Wykonawcy i bez osobnego za to wynagrodzenia.

§3

Zakończenie wykonania pracy  nastąpi do dnia  ................................... 

Odbiór pracy nastąpi w ciągu 14 dni od zawiadomienia o ich wykonaniu.

§4

Tytułem wynagrodzenia za wykonane prace Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy .................... złotych (słownie ........................................................................ .................................)
według kalkulacji stanowiącej załącznik do umowy. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 15 dni od dnia odbioru prac i złożenia rachunku przez Wykonawcę w kasie Zamawiającego.

§5

W razie zwłoki Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od umowy bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu.

§6

Wykonawca nie może powierzać wykonania powierzonych prac innym osobom bez zgody Zamawiającego.

§7

W sprawach nie unormowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§8

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszech­ne w Warszawie.

§9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.


................................... ...................................

Wykonawca Zamawiający


..............................................

podpis Głównego Księgowego


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Umowa o dziełO, zlecenie iconPodobieństwa I różnice pomiędzy umową o pracę, umową o dzieło, umową zleceniem

Umowa o dziełO, zlecenie iconUmowa-zlecenie

Umowa o dziełO, zlecenie iconUmowa zlecenie

Umowa o dziełO, zlecenie iconUmowa – zlecenie

Umowa o dziełO, zlecenie iconUmowa zlecenie

Umowa o dziełO, zlecenie iconZałącznik nr 1 umowa zlecenie nr  

Umowa o dziełO, zlecenie iconUmowa – zlecenie spedycyjne

Umowa o dziełO, zlecenie iconUmowa o dzieło nr

Umowa o dziełO, zlecenie iconUmowa o dziełO

Umowa o dziełO, zlecenie iconUmowa zlecenie nr cezamat/PU/20/2012

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom