Pozytywne I negatywne aspekty
Pobierz 21.01 Kb.
NazwaPozytywne I negatywne aspekty
Data konwersji10.09.2012
Rozmiar21.01 Kb.
TypDokumentacja
POZYTYWNE I NEGATYWNE ASPEKTY

GIER KOMPUTEROWYCH

OPRACOWAŁA EWA SOCHA


Cechą charakterystyczną współczesnych mediów jest ich silne oddziaływanie na psychikę i podświadomość ludzi dorosłych, a w szczególności dzieci i młodzieży. W procesie wychowania młodego człowieka ogromną rolę odgrywa przede wszystkim rodzina, lecz coraz częściej tę funkcję przejmują media. Możemy wyróżnić kilka najważniejszych czynników, które kształtują osobowość młodego pokolenia. Do nich należą: rodzina/dom; szkoła; grupa rówieśnicza; telewizja; świat filmów wideo; prasa młodzieżowa. Trzy z wymienionych czynników są przedstawicielami grupy mediów. Jeśli dodać do tego rosnące oddziaływanie sieci internetowej oraz gier komputerowych, to pojęcie problematyki mediów i ich wpływu na wychowanie jest w pełni uzasadnione. Olbrzymi wpływ mediów na psychikę człowieka, szczególnie młodego podkreślają wszystkie badania przeprowadzone w różnych środowiskach i kulturach. Można również zaobserwować, że dzieci i młodzież za mało czasu poświęcają na uprawianie  sportu oraz czytanie literatury i prasy, a za to często przesiadują przed telewizorem, czy komputerem. Jedną z przyczyn  tego zjawiska jest to, że znaczna część współczesnych rodziców  ma zbyt mało czasu dla swoich pociech. Nie interesuje się również tym, co ich dziecko ogląda, jakie gry wypożycza od swoich kolegów, itd. a bardzo często są to filmy i gry przesycone agresją lub zbyt konsumpcyjnym stylem życia.

W dzisiejszej dobie, przy obecnym rozwoju postępu technicznego nie uda nam się uciec od problemów związanych z wykorzystywaniem komputerów w codziennym życiu, a tym bardziej od gier komputerowych stanowiących niezwykłą rozrywkę dla młodego pokolenia. Warto więc przyjrzeć się pozytywnemu i negatywnemu oddziaływaniu gier na dzieci.

Koncentrując się na pozytywnych stronach gier komputerowych warto wspomnieć o grach o charakterze terapeutycznym, które służą usprawnianiu koordynacji wzrokowo – ruchowej, często jako narzędzie wspomagające fizykoterapię stosuje się je w rehabilitacji rozwojowej niezdolności dotykowej u dzieci.

Podejmowane są również próby utworzenia terapeutycznych gier wzmacniających samokontrole, szczególnie u nadmiernie impulsywnej młodzieży dorastającej. Prowadzone są również badania nad wykorzystaniem gier w terapii dzieci ze szczególnymi trudnościami w nauce arytmetyki, w terapii zaburzeń związanych z deficytem uwagi – ADD, także wśród dzieci z zachowaniami niszczycielskimi i nadpobudliwością psychoruchową - ADHD. Ponadto gry komputerowe znajdują zastosowanie w rozwijaniu słabych zdolności przestrzennych u dzieci, przy uczeniu różnicowania dźwięków oraz w treningu pamięci.

Wskazując na inne pozytywne aspekty zauważyć można, że obecnie na rynku komputerowym pojawia się coraz więcej gier o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym, które w atrakcyjny i skuteczny sposób realizują hasło „bawiąc uczyć”. Są to najczęściej programy do nauki czytania i liczenia, do nauki języków obcych oraz innych przedmiotów szkolnych.

Mówi się, że gry komputerowe sprzyjają (w niektórych przypadkach) nauce. Przede wszystkim sprzyjają nauce obsługi komputera, a w dzisiejszych czasach umiejętność pracy z komputerem bardzo się przydaje. Dzięki niej możemy znaleźć lepszą pracę, zdobywać przydatne informacje przeszukując Internet. Specyfika gier komputerowych wymaga od osoby grającej znacznej sprawności w zakresie spostrzegania, koordynacji i refleksu.


Media zajmują i stanowią w naszym życiu ogromną rolę. Są coraz wspanialsze, coraz atrakcyjniejsze, dają coraz więcej możliwości. Jednocześnie są niebezpieczne. Choć ludzie poddani negatywnym wpływom korzystania z mediów nie zdają sobie z tego sprawy, to zagrożenie jest realne. Trzeba więc podejmować starania o ochronę przed tym niebezpieczeństwem i zarazem o pożyteczne wykorzystywanie mediów. Odpowiedzialne za to są obie strony masowej komunikacji: nadawcy i odbiorcy. Ponieważ szczególnie bezbronne są w tej kwestii dzieci to im właśnie należy się specjalna ochrona i specjalna pomoc.

Aby zmniejszyć negatywny wpływ mediów na dzieci, najlepiej oglądać z nimi program i tłumaczyć, że sceny przemocy są nierealne i niewarte naśladowania. To może pomóc, choć skutków nie zlikwiduje. Ważne też, by mieć świadomość, że przemoc w mediach może mieć wpływ na każde dziecko, niezależnie od statusu materialnego rodziny, inteligencji itp. Jak widać przykładów negatywnego wpływu jest dużo i można by jeszcze wymieniać, ale każdy ma styczność z mediami i na przykładzie swoim lub znajomych poznał, a jeśli nie to z pewnością pozna ich wpływ. Jesteśmy w końcu ludźmi XXI wieku i ze wszystkich stron zalewają nas informacje. To właśnie do nas należy zadanie, by odbierać je w sposób krytyczny.

Rodzice powinni dyskretnie towarzyszyć dziecku w jego kontaktach z mediami, a odbiór uzupełniać swoim słowem. Im więcej będzie werbalnego dialogu między domownikami, tym mniejsze okażą się obawy o negatywny wpływ mediów na młodego człowieka. Samotne konsumowanie tego co media oferują, pozbawione relacji werbalnych z kimś drugim nie rozwija umysłowo młodego człowieka. Tylko komunikacja międzyludzka gwarantuje ten rozwój.

Rodzice muszą być stanowczy w swoim postępowaniu. Muszą znaleźć czas na życzliwy, codzienny kontakt z dzieckiem, cierpliwość na rozmowy z nim, wysłuchiwanie trosk, rzetelne odpowiedzi na wszystkie pytania.
Należy rozmawiać z dzieckiem, aby nie czuło się samotne i nie musiało uciekać w sztuczny świat gier.

Przeciwdziałając negatywnemu wpływowi różnych mediów, należy pamiętać, że im ciekawsze jest życie w rodzinie, tym mniejszy ich wpływ, bo więcej czasu dziecko poświęci najbliższym. Rezygnując z odbioru przekazu medialnego znajdzie się w rodzinie czas na rozmowę, wymianę myśli, uczuć i przekazywanie wartości. Dziecku powinno się podsuwać inne atrakcyjne możliwości. Nauka gry na instrumencie, jakieś hobby czy sport nie tylko ogranicza wpływ mediów, lecz przede wszystkim sprzyja rozwojowi dziecka.

Nauczenie dzieci i młodzieży rozsądnego korzystania z mediów elektronicznych oraz zapobieganie uzależnieniom w tej dziedzinie staje się jednym z najważniejszych obecnie zadań wychowawczych w rodzinie i szkole.

 1. Rodzice powinni wiedzieć, w jakie gry grają ich dzieci. Powinni sprawdzać, jakie gry znajdują się w domowym komputerze i w jakie gry dzieci grają u kolegi czy koleżanki. Przed podjęciem decyzji o kupnie gry komputerowej ważne jest, aby rodzice uzyskali rzetelną informację na jej temat. Nieświadomy rodzic może obecnie bez wahania kupić jedną z najbardziej brutalnych gier komputerowych Carmaggeddon 2000 TDR, kiedy dziecko na przykład powie, że są to po prostu wyścigi samochodowe. Należy uważnie oglądać pudełka - czasem można znaleźć jakieś napisy drukowane drobną czcionką w mało widocznym miejscu.

 2. Rodzice powinni ustalić zasady, z jakich gier dzieci mogą korzystać, a które z gier są dla nich niedozwolone i dlaczego. Sam zakaz nie wystarczy - ważne jest, aby rozmawiać z dziećmi o oddziaływaniu gier zawierających przemoc na ich psychikę. Należy również proponować dzieciom gry edukacyjne, logiczne, encyklopedie i programy do interaktywnej nauki języków obcych itd.

 3. Dziecko powinno korzystać z gier komputerowych tylko wówczas, gdy rodzice są w domu. Należy stosować zasadę, aby dziecko zawsze pytało rodziców o pozwolenie korzystania z gier komputerowych. Jeżeli nie mają możliwości bezpośredniej kontroli pracy dziecka z komputerem, powinni stosować różnego rodzaju zabezpieczenia i programy nadzorujące, które będą utrudniać dostęp do treści przez nas niepożądanych oraz pozwolą nam na późniejszą weryfikacje rzeczywistego wykorzystania komputera.

 4. Rodzice powinni bezwzględnie ograniczyć czas spędzany przy komputerze do 1-2 godzin. Szkoccy badacze określili normy bezpiecznego posługiwania się komputerem przez dzieci: do 12 r. ż. nie należy używać go dłużej niż jedną godzinę, między 12 a 16 r. ż. można korzystać z komputera najwyżej 2 godziny. Powinni także robić dziecku częste przerwy, odrywać dziecko od komputera, przynajmniej co pół godziny.

 1. Konsekwentnie stosować zasadę: najpierw obowiązki, potem komputer.

 2. Częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka. Pokazywać inne formy spędzania wolnego czasu. Więcej czasu spędzać z dzieckiem.

Rodzice i wychowawcy powinni przede wszystkim mieć świadomość, że dzieci nie potrzebują elektronicznych zabawek, aby być szczęśliwymi. Najbardziej potrzebują miłości, zrozumienia, życzliwej troski i zainteresowania ze strony dorosłych. I jest to chyba jedyny sposób na uchronienie dziecka przed niekorzystnym wpływem gier komputerowych oraz innych mediów.

Trzeba uczyć się życia w świecie mediów, który jest współcześnie naszym światem.

Środki masowego przekazu są coraz bardziej powszechne, wręcz wpisane we współczesne życie każdego człowieka. Ich ekspansji nie da się w żaden sposób powstrzymać ani zahamować. Jest to fakt, z którym trzeba się nauczyć współistnieć. Korzystanie z mediów nie ma tylko charakteru o zabarwieniu ujemnym. Jednak nieodzownym warunkiem jest krytyczne i selektywne dobieranie treści zwłaszcza przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Odpowiedzialność ta spoczywa na rodzicach, opiekunach, pedagogach. Mają oni największy wpływ na kształtowanie zainteresowań poznawczych i estetycznych dzieci i młodzieży. To oni powinni nauczyć młodego człowieka wybiórczej i krytycznej postawy wobec proponowanych gier.

Podsumowując można powiedzieć, że długotrwałe korzystanie z różnego rodzaju elektronicznych mediów powoduje:

 • Stopniowy zanik więzi rodzinnych i możliwości oddziaływań wychowawczych ze strony rodziców;

 • Wielogodzinne wystawianie się na promieniowanie w zamkniętym pomieszczeniu;

 • Ograniczenie a nawet rezygnację z ruchu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu;

 • Narażenie dzieci i młodzieży na szkodliwe bodźce psychiczne (przemoc fizyczną i słowna, erotykę) zawarte w wielu programach telewizyjnych i grach komputerowych;

 • Zaniedbywania obowiązków szkolnych i domowych;

 • wreszcie prowadzi do popadnięcia w uzależnienie, a w konsekwencji powoduje szkody zdrowotne, utrudnia rozwój intelektualny, osłabia siłę woli i osobowość, a także wrażliwość moralną i więzi rodzinne.

Zgodnie z powyższym trudno jest całościowo jednoznacznie ocenić wpływ gier komputerowych na osoby, które z nich korzystają. Jak się wydaje, gry komputerowe dają wiele możliwości w zakresie powiększania sprawności psychomotorycznych, także myślenia strategicznego i rozwiązywania problemów. Jednocześnie jednak wobec niejednoznacznych wyników badań nad wpływem gier komputerowych na rozwój społeczny, a szczególnie nad wpływem agresji zawartej w grach, istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Pomimo tego, że niektórzy badacze sugerują pozytywne skutki tego zjawiska, jednak wyniki większości badań wskazują na wzrost realnej agresywności dzieci korzystających z „agresywnych” gier komputerowych. Budzi to uzasadniony niepokój, ponieważ taki kierunek zmian młodego pokolenia może w przyszłości przynieść dramatyczne konsekwencje.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pozytywne I negatywne aspekty iconPozytywne I negatywne aspekty funkcjonowania polskich firm budowlanych w rfn

Pozytywne I negatywne aspekty iconPropozycje ćwiczeń Ćwiczenie Emocje pozytywne I negatywne

Pozytywne I negatywne aspekty iconPozytywne – występują na płaszczyźnie finansowej osiągają je producenci I sprzedawcy Negatywne

Pozytywne I negatywne aspekty icon„Polska prezydencja w Unii Europejskiej” oraz debata: „Pozytywne I negatywne skutki wejścia Polski do strefy euro”

Pozytywne I negatywne aspekty iconPytanie 1: Państwo w/g Arystotelesa. !!! a trzy aspekty wg Arystotelesa Arystoteles wyróżnia 3 aspekty życia państwa

Pozytywne I negatywne aspekty iconPozytywne myślenie

Pozytywne I negatywne aspekty iconNegatywne skutki

Pozytywne I negatywne aspekty iconWskaż pozytywne cechy Zosi

Pozytywne I negatywne aspekty iconLista rankingowa (negatywne)

Pozytywne I negatywne aspekty iconEgzamin z Finansów publicznych z dnia 5,03, oceny pozytywne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom