Wewnątrzszkolne zasady oceniania
Pobierz 159.14 Kb.
NazwaWewnątrzszkolne zasady oceniania
strona2/2
Data konwersji12.12.2012
Rozmiar159.14 Kb.
TypDokumentacja
1   2

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE


a) POSTAWA:

- czynny udział w zajęciach lekcyjnych (frekwencja) i pozalekcyjnych

(zaangażowanie, strój, wysiłek wkładany w rozwój sprawności, udział w życiu

sportowym szkoły, higiena osobista),

- reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych,

- prozdrowotny styl życia,

- aktywne uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach fakultatywnych.


b) UMIEJĘTNOŚCI:

- ruchowe

stopień opanowania umiejętności ruchowych (działań ruchowych, techniki,

progresji cech motorycznych) z zakresu wymagań programowych,

- organizacyjne

stopień opanowania umiejętności organizacji fragmentów lekcji, zajęć

pozalekcyjnych, rekreacyjno - sportowych, zawodów sportowych.


c) WIADOMOŚCI:

wiedza i umiejętności jej praktycznego wykorzystania w zakresie:

- organizacji bezpieczeństwa i higieny zajęć ruchowych (samokontrola, asekuracja, pomoc),

- współpracy w (grupie, klasie, zespole) podczas zajęć i w czasie wolnym,

- samosterowania rozwojem (fizycznym i intelektualnym),

- przepisów i terminologii poszczególnych dyscyplin sportu,

- aktualnych wydarzeń sportowych, historii kultury fizycznej,

- psychofizycznej adaptacji organizmu do wysiłku, (interpretacji objawów

wysiłku, reagowanie i korygowanie),

- ochrony zdrowia, pierwszej pomocy (umiejętność niesienia pierwszej pomocy

i zachowania się podczas różnych zagrożeń).


 1. KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Ocena celująca

Celujący ( 6 ) otrzymuje uczeń, który:

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły (Mistrzostwa Szkoły),

- reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, szczebla powiatu, województwa,

- aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach,

- samodzielnie umie organizować bezpieczne miejsce pracy, zabaw i gier zarówno

w szkole jak i poza nią,

- posiadł umiejętności znacznie przekraczające treści określone w programie

nauczania wychowania fizycznego,

- posiadł umiejętności znacznie przekraczające treści określone w programie

nauczania wychowania fizycznego,

- samodzielnie i twórczo rozwija swoją sprawność fizyczną,

- zna i stosuje zasady higieny osobistej po wysiłku fizycznym i mobilizuje do tego

kolegów,

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu zadań ruchowych

wykraczających poza program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum, co

przejawia się uzyskiwaniem ocen celujących ze sprawdzianów umiejętności,

- przestrzega i propaguje zasadę ,,fair play" oraz spełnia wszystkie kryteria na ocenę

celującą.


 1. Ocena bardzo dobra

Bardzo dobry ( 5 ) otrzymuje uczeń, który:

- jego postawa, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą

najmniejszych zastrzeżeń,

- posiada bogate wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je

w praktycznym działaniu,

- potrafi w wybranej dyscyplinie sportu przeprowadzić dla siebie i współćwiczących

ćwiczenia kształtujące,

- wszystkie działania ruchowe wykonuje poprawnie technicznie,

- zna założenia taktyczne, przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie,

- bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych,

- na lekcjach stara się poprawić własne rekordy, odnotuje progresję wynikową

w kształtowaniu cech motorycznych, doskonali technikę wykonywanych działań

ruchowych,

- zna zasady higieny osobistej.


c) Ocena dobra

Dobry ( 4 ) otrzymuje uczeń, który:

- nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem,

- wykazuje dość dobre postępy w tym zakresie,

- w zasadzie opanował materiał programowy,

- posiadane wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać przy pomocy nauczyciela,

jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzą większych zastrzeżeń,

- zna zasady higieny osobistej.

 1. Ocena dostateczna

Dostateczny ( 3 ) otrzymuje uczeń, który:

- opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie za znacznymi lukami, mimo

że jego warunki psychofizyczne wskazują na większe możliwości w tym zakresie,

- nie bierze aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach lekcyjnych,

- przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, a jego umiejętności,

zaangażowanie są poniżej jego sprawności fizycznej, jest nieprzygotowany do zajęć

lekcyjnych,

- wykonuje typowe zadania o średnim stopniu trudności.

 1. Ocena dopuszczająca

Dopuszczający ( 2 )otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma poważne luki

wynikające z jego braku zaangażowania,

- nie jest pilny i wykazuje brak chęci w usprawnianiu, poprawie własnych umiejętności,

- przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek

do ćwiczeń.

 1. Ocena niedostateczna

Niedostateczny ( 1 )otrzymuje uczeń, który:

- jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program (przy uwzględnieniu jego

predyspozycji),

- ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu,

- na lekcjach wychowania fizycznego wykazuje duże, rażące braki w zakresie

wychowania społecznego,

- frekwencja na zajęciach jest bardzo niska (czynny udział w zajęciach).

3) Do oceny śródrocznej i końcowej brana jest pod uwagę także ocena z fakultetów.


13.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
PIERWSZA POMOC1) Ocenie podlegają praktyczne umiejętności ucznia dotyczące bezpieczeństwa i znajomość

zagadnień z nim związanych.

2) Uczeń jest obowiązany prowadzić zeszyt przedmiotowy.

3) Prace klasowe i sprawdziany są zapowiadane tydzień wcześniej, kartkówki nie muszą być

zapowiedziane.


14.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE


1) Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach.

2) Ocenianie ucznia w trakcie zajęć ma charakter wspierający.

3) Uczeń uczestniczący w zajęciach zobowiązany jest do:

a) stosowania się do poleceń nauczyciela,

b) zachowania kultury słowa w wypowiedzi i dyskusji,

c) posiadania zeszytu przedmiotowego i prowadzenia w nim notatek.


15.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE


 1. Ocenie podlegać będą:

 1. zaangażowanie ucznia w zajęciach, praca włożona w opanowanie wiedzy i umiejętności,

 2. umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków i poszukiwania własnych rozwiązań,

 3. indywidualne zainteresowania artystyczne uczniów,

 4. aktywne działania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (udział w zajęciach pozalekcyjnych, występach, konkursach),

 5. umiejętność współpracy w grupie.

 1. Kontrola wiedzy i umiejętności odbywać się będzie w czasie zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi (np. podczas występów).

 2. Brane będą pod uwagę efekty udziału w konkursach szkolnych, pozaszkolnych.

 3. Do sprawdzania osiągnięć uczniów można wykorzystać quizy, krzyżówki, zagadki.16.

ZAJĘCIA TECHNICZNE


 1. Do sprawdzenia stopnia opanowania treści programowych, umiejętności i postaw służą przede wszystkim zadania praktyczne wykonywane przez uczniów.

 2. Nauczyciel zajęć technicznych będzie oceniać przede wszystkim zaangażowanie uczniów w działania na lekcjach, ich aktywność i chęć przyswojenia wiedzy.

 3. Osiągnięcia uczniów (kontrola ustna i pisemna) będą sprawdzane podczas zajęć.

 4. Ocenie podlegać będą:

 1. odpowiedzi ustne,

 2. odpowiedzi pisemne,

 3. test dydaktyczny,

 4. zadania rysunkowe,

 5. zadania praktyczne,

 6. zadania wytwórcze,

 7. aktywność, zainteresowanie, pomoc koleżeńska, pomysłowość, samokontrola, samoocena, dokładność i estetyka wykonania dzieła na stanowisku pracy, odpowiedni dobór materiałów, przyborów i narzędzi.

 1. W trakcie rozwiązywania różnego typu problemów, zadań technicznych oceniane

 2. będą:

 1. odpowiednie przestrzeganie przepisów BHP,

 2. odpowiednie zorganizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie zasad organizacji pracy,

 3. posługiwanie się urządzeniami technicznymi, sprzętem gospodarstwa domowego, przyrządami pomiarowymi,

 4. umiejętność pracy zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń technicznych,

 5. umiejętność odczytywania danych z tabel, wyszukiwania odpowiednich danych,

 6. aktywność i kreatywność podczas wykonywania zadań,

 7. korzystanie z różnych źródeł informacji,

 8. oryginalność i estetyka oraz samodzielność rozwiązania poszczególnych zadań wytwórczych,

 9. umiejętność stosowania wiedzy w praktyce.

 1. Za niedostarczenie pracy w wyznaczonym przez nauczyciela terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. W razie nieobecności uczeń dostarcza pracę do oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

 2. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu, testu, jeśli jest to ocena niedostateczna.

 3. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania odpowiednich materiałów, przyborów, narzędzi koniecznych do prawidłowego, bezpiecznego i higienicznego wykonania pracy.

 4. Każdy uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym umieszcza notatki i rysunki. Zeszyt będzie kontrolowany pod względem estetycznego prowadzenia i ortografii.

 5. Uczeń powinien posiadać teczkę do dokumentacji rysunków i schematów.§ 6.


 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o warunkach, sposobie, kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie :

1) obserwacji własnej,

2) opinii nauczycieli i innych pracowników,

3) opinii uczniów,

4) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej), orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.

2. Punkty dotyczące zachowania uczniów wpisywane są przez nauczyciela do karty ucznia

danej klasy, dodatkowo informacje można przekazywać ustnie- wychowawcy klasy.

3. Ocena zachowania ucznia uwzględnia:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkolne,

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

5) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

6) okazywanie szacunku wszystkim osobom.

4. Ocena zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, jednakże Rada

Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Uczeń lub rodzic (opiekun prawny) ma prawo poprzez wychowawcę złożyć pisemny

wniosek do Dyrektora Szkoły o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia powiadomienia

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania do dnia poprzedzającego

klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. W tej sytuacji wychowawca w

obowiązującym trybie ustala ocenę zachowania jeszcze raz .

6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem, że jeśli

roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi

trybu ustalania tej oceny, może ona zostać zmieniona.

7. Ustala się szczegółowe kryteria oceny zachowania:


Imię i Nazwisko ucznia:

Lp.

Kryterium przyznania punktów ujemnych - każdorazowo

Punkty

Punkty uzyskane przez ucznia (data, ilość punków, podpis)

1

Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję

1
2

Nieusprawiedliwione nieobecności – za każdą godzinę

2

3

Samowolne opuszczenie terenu szkoły

5
4

Nieodpowiednie zachowanie na lekcji:

a.) rozmowy z innymi uczniami,

b.) żucie gumy,

c.) używanie telefonu komórkowego,

d.) przepychanie, szarpanie się z kolegami

e.)jedzenie, picie napojów2

0,5

3


2

2
5

Brak przyborów szkolnych, podręczników, zeszytu na lekcję

2
6

a) Niewłaściwy ubiór szkolny (odkryty brzuch, duży dekolt, widoczne pośladki)

b) Niewłaściwy strój galowy

c) Makijaż, tipsy

d) Farbowanie włosów (punkty raz na semestr)

e) Kaptur na głowie

f) Okolczykowanie ciała (nie dotyczy uszu)

2

2

1

10

2


2

7

Niestosowanie się do doraźnych poleceń nauczyciela oraz innych pracowników szkoły na terenie oraz podczas imprez szkolnych – poza nią oraz w autobusach szkolnych

Opis sytuacji:

1-10
8

Niewłaściwe zachowania:

a.) okłamywanie, oszukiwanie

b.) używanie wulgarnego słownictwa

c.) wyzwiska, chamstwo, poniżanie godności innych

d.) agresywne zachowania, przemoc fizyczna5


5

5-10


5-20
9

Przemoc psychiczna: zastraszanie, wyłudzanie cudzej własności, groźby

5-30
10

Niewłaściwa postawa w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły:

 1. używanie wulgarnych słów

 2. celowe ośmieszanie w obecności grupy

 3. obrażanie za pomocą słów lub gestów

 4. prowadzenie rozmowy w celu ośmieszenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły

10-20

11

Publiczne całowanie się, obmacywanie, zachowania o charakterze erotycznym, przebywanie w toalecie płci przeciwnej, molestowanie

2-20
12

Palenie papierosów przez uczniów

20
13

Posiadanie, spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Rozprowadzanie, nakłanianie innych do spożycia lub kupna alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

50
14

Kradzież cudzej własności

50
15

Celowe niszczenie cudzej własności, mienia szkolnego, naruszanie zasad BHP

5-20Kryterium przyznania punktów dodatnich- każdorazowo

Punkty
16

Godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

a.) zawody szkolne:- uczestnictwo

- III miejsce, II miejsce

- I miejsce

b.) zawody międzyszkolne (etap miejski, powiatowy):

- uczestnictwo

- III miejsce, II miejsce

- I miejsce

c.) zawody wojewódzkie:

- uczestnictwo

- III miejsce, II miejsce

- I miejsce

d.) zawody krajowe2

5

10


5

10

15


10

15

20

30

17

Godne reprezentowanie szkoły w konkursach, turniejach, olimpiadach przedmiotowych

a.) etap szkolny:- uczestnictwo

- III miejsce, II miejsce

- I miejsce

b.) etap międzyszkolny (miejski, powiatowy):

- uczestnictwo

- III miejsce, II miejsce

- I miejsce

c.) etap wojewódzki:

- uczestnictwo

- III miejsce, II miejsce

- I miejsce

d.) etap krajowy2

5

10


5

10

15


10

15

20

30
18

Udział w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez:

a.) klasowych

b.) szkolnych

c.) pozaszkolnych2-5

5-10

10-15
19

Aktywne uczestniczenie w imprezach szkolnych

5
20

Dobrowolna pomoc nauczycielowi lub pozostałym pracownikom szkoły

5
21

Dobrowolna aktywność na rzecz klasy lub szkoły:

a.) porządkowanie terenu szkoły

b.) dekoracje gazetek

c.) prace kronikarskie

d.)współudział w redagowaniu gazetki szkolnej

e.) udział w akcjach charytatywnych

f.) udział w akcjach ochrony środowiska1-5

1-5

1-5

1-5


1-5

1-5
Kryterium przyznania punktów dodatnich raz na semestr

Punkty
22

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie:

a.) klasowym

b.) szkolnym10

20
23

Aktywny udział w:

a.) kółkach zainteresowań

b.) organizacjach szkolnych

c.) wolontariacie

d) działalności pozaszkolnej, np. ZHP itp.5-20

5-20

10-30

5-20
24

Wychowawca może, doceniając postawę ucznia w ciągu semestru, przyznać „punkty wychowawcy” za:

a.) systematyczność pracy ucznia

b.) kulturę osobistą ucznia

c.) frekwencję ucznia

Maksy-malnie


10

10

10
25

Dyrektor może, doceniając postawę ucznia w ciągu semestru, przyznać „punkty dyrektora”

10-30
26

Projekt edukacyjny

5-30
Punkty za realizację projektu edukacyjnego

Wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. +30 pkt.

Był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością. +20 pkt.

Współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania. +10 pkt.

Współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu. +5 pkt.

Uczeń, który nie realizował projektu edukacyjnego, nie może otrzymać „poprawnej” lub wyższej oceny zachowania na koniec roku szkolnego, w którym projekt jest realizowany.

Za realizację kolejnego projektu uczeń otrzymuje maksymalnie do 15 punktów.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczeń otrzymuje 200 punktów w rozbiciu na 2 semestry, czyli po 100 punktów na semestr. Wszystkie zdobyte punkty dodatnie i ujemne sumujemy uzyskując ostateczny wynik.

Ilość zdobytych punktów w I półroczu w przeliczeniu na ocenę zachowania:

ponad 160 pkt. – wzorowe

120-160 pkt .– bardzo dobre

80-119 pkt. – dobre

50-79 pkt. – poprawne

20-49 pkt. – nieodpowiednie

poniżej 20 pkt. – naganne

Ilość zdobytych punktów w całym roku szkolnym w przeliczeniu na ocenę roczną zachowania:

ponad 320 pkt. – wzorowe

240-320 pkt. – bardzo dobre

160-239 pkt. – dobre

100-159 pkt .– poprawne

40-99 pkt. – nieodpowiednie

poniżej 40 pkt. – naganne

Uwagi: Punkt 1,2,6 d – uzupełnia wychowawca.

W punkcie 7,8,9,10,11- nauczyciel opisuje zdarzenie, za które uczeń otrzymał maksymalną ilość punktów ujemnych.

W punkcie 24 „ punkty wychowawcy” przydzielane są w następujący sposób:

- jeżeli uczeń w danym miesiącu nie otrzymał punktów ujemnych w punkcie 4, otrzymuje

2 punkty;

- jeżeli uczeń w danym miesiącu nie otrzymał punktów ujemnych, otrzymuje 2 punkty;

- jeżeli uczeń w danym miesiącu nie opuścił ani jednej godziny, otrzymuje 2 punkty.

Warunki konieczne:

Uczeń otrzymuje ocenę wzorową pod warunkiem, że nie uzyskał 20 lub więcej punktów ujemnych, ocenę bardzo dobrą, jeżeli nie przekroczył 40 i więcej punktów ujemnych, ocenę dobrą, jeżeli nie przekroczył 80 punktów ujemnych.

§ 7.


1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały dla niego ustalone oceny półroczne lub końcoworoczne

wg skali określonej w § 2 z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych

w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie

nauczania.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin

klasyfikacyjny - na prośbę ucznia lub jego rodziców złożoną w terminie dwóch dni po

klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej.

4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub

na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na

egzamin klasyfikacyjny.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych półrocznych

lub końcoworocznych.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego zajęcia edukacyjnego w obecności

drugiego nauczyciela danego zajęcia edukacyjnego lub pokrewnego, wskazany przez Dyrektora

Szkoły.

7. Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel danego zajęcia edukacyjnego, a zatwierdza

Dyrektor Szkoły.

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,

muzyki, informatyki - techniki oraz wychowywania fizycznego, z których to egzamin ma formę

ćwiczeń praktycznych.

9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez

Dyrektora Szkoły.

10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający : termin egzaminu, pytania

egzaminacyjne i wynik egzaminu.

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych

przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

13. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,

muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim

formę zadań praktycznych.

14. Termin egzaminu poprawkowego na ostatni tydzień ferii letnich wyznacza Dyrektor.

15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo

wyższej i powtarza klasę, jednak Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne

ucznia, może raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu

poprawkowego z jednych zajęć, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są realizowane

w klasie programowo wyższej.

16. Ukończenie szkoły, klasy z wyróżnieniem ma miejsce, gdy w wyniku klasyfikacji

końcoworocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń uzyskał średnią ocen co najmniej

4,75 oraz bardzo dobre zachowanie.

1   2

Powiązany:

Wewnątrzszkolne zasady oceniania iconWewnątrzszkolne zasady oceniania

Wewnątrzszkolne zasady oceniania iconWewnątrzszkolne zasady klasyfikowania I oceniania religia

Wewnątrzszkolne zasady oceniania iconWewnątrzszkolne zasady oceniania salezjańskie gimnazjum niepubliczne

Wewnątrzszkolne zasady oceniania iconWewnątrzszkolne zasady oceniania w szkole podstawowej w ogrodniczkach

Wewnątrzszkolne zasady oceniania iconWewnątrzszkolne zasady oceniania szkoły podstawowej w zajączkach drugich

Wewnątrzszkolne zasady oceniania iconWewnątrzszkolne zasady oceniania w zespole szkóŁ w Wólce Gościeradowskiej

Wewnątrzszkolne zasady oceniania iconWewnątrzszkolne Zasady Oceniania Szczegółowe kryteria oceny zachowania

Wewnątrzszkolne zasady oceniania iconRozdział Wewnętrzny System Oceniania I. Ocenianie wewnątrzszkolne

Wewnątrzszkolne zasady oceniania iconPrzedmiotowe zasady oceniania plastyka przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu sztuka są zgodne

Wewnątrzszkolne zasady oceniania iconWewnątrzszkolne zasady rekrutacji kandydatów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom