Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pobierz 208.9 Kb.
NazwaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
strona3/7
Data konwersji13.12.2012
Rozmiar208.9 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

ROZDZIAŁ V. Jawność postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ


  1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

5.2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

  2. Wykonawca nie może zastrzec informacji koniecznych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami – bez ujawnienia źródła zapytania- przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono Specyfikację.

  5. Pytania należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin, tel.:
0914807203, fax.: 0914893976


5.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

5.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania tych warunków.

  2. W sytuacji opisanej w pkt 5.10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

  3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 1. w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – p. Adam Sadowski lub Rafał Chodarcewicz tel. 0914807215 lub 0914807263., od pn. do pt. w godz. 7.30-15.30

 2. w sprawach formalno-prawnych – p. Wojciech Nowakowski, tel. 0914310393 od pn. do pt., w godz. 7.30- 15.30

  1. Pytania dotyczące treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, jak również oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane w trakcie postępowania, zamawiający i Wykonawcy będą przekazywali pisemnie lub za pośrednictwem faksu pod nr 0914893976ROZDZIAŁ VI. Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.ROZDZIAŁ VII. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty dołączane do oferty

  1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w

Rozdziale VI Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

   1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy na

formularzu nr 2 do niniejszej specyfikacji.

   1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.1.1 - 7.1.3. winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

  2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożą w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

  3. Pozostałe dokumenty:

   1. Formularz nr 1 – Oferta cenowa

   2. Formularz nr 3 – Wykaz zaoferowanych urządzeń wraz parametrami technicznymi oraz wykaz oprogramowania wraz z typem licencji.

   3. Formularz nr 4 – Specyfikacja ilościowa i cenowa

   4. Certyfikat normy jakościowej ISO 9001, oraz ISO 14001 dla procesu produkcyjnego komputerów PC

   5. Dowód wniesienia wadium.

   6. Wydruk z programu testującego Benchmark PC-Mark 05


1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) I. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom