New Exam Challenges 2 Plan wynikowy
Pobierz 0.61 Mb.
NazwaNew Exam Challenges 2 Plan wynikowy
strona1/4
Data konwersji10.09.2012
Rozmiar0.61 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4

New Exam Challenges 2 Plan wynikowy


Rozdział A - E


Get Ready

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału wstępnego/ powtórzeniowego (lekcje A – E).

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału wstępnego/ powtórzeniowego (lekcje A – E), w szczególności: miejsca rozrywki, sklepy i punkty usługowe, dom, meble, wyposażenie domu, posiadane przedmioty oraz nazwy umiejętności.


Zna zasady użycia czasownika modalnego can. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania z tym czasownikiem lub łączy zdania z ilustracją.

Stosuje czasownik modalny can w konstrukcjach współrzędnie i podrzędnie złożonych z and i but.

Zna formy i zasady użycia konstrukcji have got. Uzupełnia zdania w podręczniku .

Do podanych kontekstów sytuacyjnych układa zdania z konstrukcją have got.

Zna zaimki pytające who, what, where, how, when. Częściowo poprawnie formułuje pytania z użyciem tych zaimków.

Poprawnie zadaje pytania szczegółowe oraz odpowiada na pytania kolegów i koleżanek.

Zna zasady pisowni wielką literą oraz podstawowe zasady interpunkcji.

Zna i stosuje zasady pisowni wielką literą oraz podstawowe zasady interpunkcji, a w szczególności użycie przecinka oraz apostrofu.

Zna konstrukcję z podmiotem there (is/ are), tworzy proste zdania do ankiety w podręczniku.

Stosuje konstrukcję z podmiotem there (is/ are), poprawnie używa zaimków nieokreślonych some, any.

Poprawnie tworzy formy stopnia wyższego i najwyższego od typowych przymiotników. Częściowo poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych.

Poprawnie tworzy formy stopnia wyższego i najwyższego od typowych przymiotników. Zna formy nieregularne. Poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych.

Umiejętności językowe

Przedstawia się, mówi i pyta o umiejętności, wygląd, posiadane przedmioty, preferencje, itp. Popełnia liczne błędy językowe.

Nawiązuje kontakty towarzyskie. Mówi i pyta o wygląd zewnętrzny, posiadane przedmioty, umiejętności oraz preferencje. Przetwarza uzyskane informacje, pisuje siebie

i inne osoby.

Posługując się prostymi zdaniami odpowiada na pytania o miejsca rozrywki, sklepy i punktu usługowe znajdujące się w miejscu zamieszkania. Częściowo poprawnie zadaje pytania z there.

Swobodnie wypowiada się na temat miejsc rozrywki, sklepów oraz punktów usługowych w swojej okolicy, podkreśla ich atrakcyjność odpowiednim przymiotnikiem. Poprawnie stosuje konstrukcję z podmiotem there.

Pisze email do kolegi z opisem sąsiedztwa (ćwiczenie sterowane). Popełnia liczne błędy językowe.

Samodzielnie i poprawnie opisuje sąsiedztwo w emailu do kolegi.

Podejmuje próbę opisu domu, mieszkania lub pokoju. Popełnia liczne błędy językowe.

Opisuje swój dom/ mieszkanie lub pokój. Poprawnie stosuje poznane z podręcznika słownictwo oraz struktury gramatyczne.
Rozdział 1


Our World

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1.

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 1, w szczególności: zainteresowania, technologie informacyjno-komunikacyjne, osobowość, przymiotniki służące wyrażaniu opinii.

Zna zasadę tworzenia form czasowników w czasie Present Simple oraz podstawowe użycia tego czasu. Zna niektóre przysłówki częstotliwości i miejsce przysłówka w zdaniu. Częściowo poprawnie wykonuje zdania z podręcznika.

Poprawnie używa form czasu Present Simple w zadaniach gramatycznych i wypowiedziach pisemnych oraz ustnych. Stosuje wszystkie przysłówki w konstrukcjach w czasie Present Simple, także z czasownikiem to be.

Zna konstrukcje z przyimkami at oraz in. Częściowo poprawnie używa tych konstrukcji w zadaniach z podręcznika.

Poprawnie używa konstrukcji z przyimkami at oraz in, zarówno w wypowiedziach pisemnych jak i ustnych.

Zna czasowniki wyrażające stany, poprawnie używa niektórych z nich w zdaniach gramatycznych.

Poprawnie stosuje wszystkie poznane z podręcznika czasowniki wyrażające stany.

Zna niektóre czasowniki złożone z : get, look, go, wait. Nie zawsze poprawnie stosuje te czasowniki w kontekście.

Poprawnie stosuje wszystkie poznane z podręcznika czasowniki złożone.

Zna niektóre fakty z podręcznika dotyczące Londynu, Szkocji i Irlandii. Na podstawie tekstu i nagrania dokonuje wyboru odpowiedzi lub uzupełnia informacje.

Zna większość faktów dotyczących Londynu, Szkocji i Irlandii zawartych w podręczniku. Wypowiada się na temat tych miejsc, porównuje je ze swoim krajem.

Umiejętności językowe

Zaznacza informacje dotyczące zainteresowań i umiejętności w profilach na podstawie nagrania.

Przygotowuje własny profil, opisuje swoje zainteresowania oraz umiejętności.

Odpowiada na pytania dotyczące wykorzystania technologii komunikacyjnej, zainteresowań i preferencji. Korzystając z tabeli w podręczniku formułuje pytania do ankiety.

Opracowuje własny formularz i ankietuje kolegów w klasie na temat wykorzystania technologii komunikacyjnej, zainteresowań i preferencji. Opracowuje wyniki i przedstawia ustny raport z badania.

Na podstawie tekstu lub ilustracji przypisuje cechy osobowości. Opisuje osobowość używając niektórych przymiotników poznanych z podręcznika.

Swobodnie opisuje różne osoby, używa wszystkich przymiotników określających osobowość poznanych z podręcznika.

Krótko wypowiada się na temat form spędzania wolnego czasu oraz czynności życia codziennego. W prosty sposób wyraża swoje upodobania. Używa wybranych czasowników określających stan .

Obszernie wypowiada się na temat form spędzania wolnego czasu oraz czynności życia codziennego. Wyraża swoje upodobania. Pyta o upodobania innych. Używa wszystkich poznanych czasowników (w tym: dont mind i cant stand)

w konstrukcjach z a lot oraz very much.

Pracując w grupie tworzy plakat na temat: Moja ojczyzna. Używa prostego języka, tekst zawiera liczne błędy językowe

i ortograficzne.

Pracując w grupie tworzy plakat na temat: Moja ojczyzna Wykorzystuje w pełni słownictwo i struktury poznane z podręcznika, a tekst jest bezbłędny.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego na poziomie

podstawowymRozwiązuje część zadań egzaminacyjnych na czytanie.

.

Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na czytanie: określa główną myśl tekstu oraz intencje autora.

Rozwiązuje część zadań egzaminacyjnych na słuchanie

Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na słuchanie: określa główną myśl tekstu, wyszukuje informacje oraz określa kontekst wypowiedzi.

Rozwiązuje część zadań egzaminacyjnych na wykorzystanie środków językowych.

Poprawnie posługuje się zasobem poznanych środków językowych: dobiera wyrazy do luk, wykonuje test luk sterowanych.

Rozwiązuje część zadań egzaminacyjnych na wykorzystanie funkcji językowych.

Poprawnie reaguje na wypowiedzi: używa form grzecznościowych, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia oraz wyraża swoje opinie oraz życzenia, a także prośby lub odmowę jej wykonania.
Rozdział 2


Neighbours

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 2.

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 2, w szczególności: zawody, artykuły spożywcze, potrawy i napoje, kolokacje czasownika have z rzeczownikami.

Zna zasadę tworzenia form czasowników w czasie Present Continuous oraz podstawowe użycia tego czasu. Rozumie różnice w użyciu obu form czasu teraźniejszego (Present Simple i Continuous). Częściowo poprawnie wykonuje zadania z podręcznika.

Poprawnie używa form czasu Present Continuous oraz dokonuje wyboru właściwej formy czasu teraźniejszego

w zadaniach gramatycznych. Samodzielnie zadaje pytania

i odpowiada na nie. Stosuje krótkie odpowiedzi.

Zna konstrukcje podrzędnie złożone okolicznikowe przyczyny i skutku (because, so). Poprawnie wykonuje zadania z podręcznika. Podejmuje próby transformacji.

Do podanych kontekstów sytuacyjnych układa zdania podrzędnie złożone okolicznikowe przyczyny i skutku. Bezbłędnie dokonuje transformacji podanych zdań z because oraz so.

Zna przedimki określone i nieokreślone oraz podstawowe zasady ich użycia w zdaniach gramatycznych. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z podręcznika.

Poprawnie uzupełnia zdania właściwymi przedimkami. Swobodnie stosuje przedimki w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

Umiejętności językowe

Uzupełnia informacje na temat sąsiadów i znajomych (zawody, zajęcia, upodobania, wygląd zewnętrzny, rodzina) na podstawie tekstu lub nagrania.

Opisuje sąsiadów i znajomych(zawody, zajęcia, upodobania, wygląd zewnętrzny, rodzina), przetwarza informacje z ankiety. Wykorzystuje poznane z podręcznika struktury i słownictwo.

Uzyskuje i udziela informacji i wyjaśnień na temat gier komputerowych wykorzystując pytania z podręcznika.

Przeprowadza wywiad na temat gier komputerowych, przetwarza zebrane informacje i prezentuje w formie ustnego raportu.

Opisuje czynności osób w klasie zdaniami pojedynczymi. Wykorzystuje tabelę z podręcznika. Praca odtwórcza.

Tworzy wypowiedź pisemną. Relacjonuje zachowania osób w klasie obserwowane ukrytą kamerą. Używa konstrukcji złożonych.

Odgrywa rozmowę w restauracji – pyta o dostępne dania i napoje, oferuje potrawy, decyduje, co zamówić. Używa części poznanych wyrażeń.

Odgrywa rozmowę w restauracji przyjmując rolę klienta lub kelnera – pyta o dostępne dania i napoje, oferuje potrawy, decyduje, co zamówić. Używa większości poznanych wyrażeń z podręcznika.

Pracując w grupie tworzy wypowiedź pisemną (email), w którym przedstawia siebie i kolegów, zainteresowania prezentowanych osób oraz opisuje sąsiedztwo. Odwzorowuje model z podręcznika. Stosuje proste konstrukcje, popełnia liczne błędy językowe i ortograficzne.

Pracując w grupie tworzy wypowiedź pisemną (email), w którym przedstawia siebie i kolegów, zainteresowania prezentowanych osób oraz opisuje sąsiedztwo. Korzysta z modelu z podręcznika. Stosuje konstrukcje podrzędnie i współrzędnie złożone, a tekst jest spójny i logiczny. Zawiera drobne błędy.

Tworzy wypowiedź pisemną (email), w której przedstawia siebie i swoją szkołę, opisuje zainteresowania oraz umiejętności. Odwzorowuje model z podręcznika.

Samodzielnie tworzy wypowiedź pisemną (email), w której przedstawia siebie i swoją szkołę, opisuje zainteresowania oraz umiejętności. Wykorzystuje wszystkie poznane z podręcznika struktury oraz słownictwo. Praca zawiera drobne błędy.

Tworzy wypowiedź pisemną, w której opisuje swój dom lub mieszkanie. Praca jest odtwórcza, odwzorowuje model z podręcznika.

Samodzielnie tworzy wypowiedź pisemną, w której opisuje swój dom lub mieszkanie. Wykorzystuje schemat wypowiedzi zawarty w podręczniku, stosuje wszystkie poznane z podręcznika struktury oraz słownictwo. Praca zawiera drobne błędy.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego na poziomie

rozszerzonymRozwiązuje część zadań egzaminacyjnych na czytanie.

.

Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na czytanie: określa główne myśli poszczególnych części tekstu.

Rozwiązuje część zadań egzaminacyjnych na słuchanie

Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na słuchanie: określa intencje nadawcy tekstu oraz wyszukuje informacje.

Rozwiązuje część zadań egzaminacyjnych na wykorzystanie środków językowych.

Poprawnie posługuje się zasobem poznanych środków językowych: uzupełnia zdania i tłumaczy fragmenty zdań.

Tworzy wypowiedź pisemną. Odnosi się do polecenia, ale nie rozwija poszczególnych punktów lub rozwija je częściowo. Używa prostych struktur językowych i ograniczonego słownictwa, a praca zawiera liczne błędy gramatyczne oraz ortograficzne częściowo zaburzające komunikację.

Tworzy spójna i logiczna wypowiedź pisemną w pełni wyczerpującą temat zawarty w poleceniu. Używa zróżnicowanych struktur gramatycznych oraz bogatego słownictwa. Popełnia drobne błędy.
  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

New Exam Challenges 2 Plan wynikowy iconPlan wynikowy new Exam Challenges 3 poziom kompetencji językowej wg cef – A2-B1

New Exam Challenges 2 Plan wynikowy iconChallenges 4 plan wynikowy

New Exam Challenges 2 Plan wynikowy iconRozkład materiałU / plan wynikowy e xam Challenges 2

New Exam Challenges 2 Plan wynikowy iconRozkład materiałU / plan wynikowy e xam Challenges 1

New Exam Challenges 2 Plan wynikowy iconExam Challenges 1 kryteria oceniania z języka angielskiego

New Exam Challenges 2 Plan wynikowy iconExam Challenges 3 kryteria oceniania z języka angielskiego

New Exam Challenges 2 Plan wynikowy iconExam Challenges 3 kryteria oceniania z języka angielskiego

New Exam Challenges 2 Plan wynikowy iconPlan wynikowy – klasy pierwsze kurs 0/ 1 Plan wyniko8 Plan wynikowy DiD1 III. 0 dla kursu podstawowego

New Exam Challenges 2 Plan wynikowy iconLesson plan (soph): sophomore final exam review

New Exam Challenges 2 Plan wynikowy iconPlan Wynikowy na rok szkolny 200 /200. (Plan obejmuje 22 godziny dydaktyczne.) Przedmiot

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom