Wymagania z informatyki na poszczególne oceny
Pobierz 53.02 Kb.
NazwaWymagania z informatyki na poszczególne oceny
Data konwersji13.12.2012
Rozmiar53.02 Kb.
TypWymagania

Kontrakt
między nauczycielem, a uczniami obowiązujący na lekcjach informatyki w roku szkolnym 2011/2012

 1. Uczeń zobowiązany jest do posiadania zeszytu przedmiotowego oraz podręcznika.

 2. Podczas lekcji informatyki oceniana jest głównie praca własna ucznia.

 3. Ocenie podlegają także sprawdziany, odpowiedzi ustne i kartkówki.

 4. Skala ocen i punktacja procentowa ze sprawdzianów zgodna z WSO.

 5. Sprawdziany zapowiadane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 6. Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe.

 7. Uczeń, który z uzasadnionych powodów nie był obecny na sprawdzianie zobowiązany jest go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 8. Oceny uzyskane za sprawdzian można poprawić w terminie dwóch tygodni od powiadomienia o ocenie.

 9. Kartkówka może obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji.

 10. Kartkówki i odpowiedzi ustne, obejmujące tematykę dwóch ostatnich jednostek lekcyjnych, nie są zapowiadane.

 11. Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg następującej skali: 100% - 96% celujący

95% - 90% bardzo dobry

89% - 70% dobry

69% - 50% dostateczny

49% - 30% dopuszczający

29%- 0% niedostateczny

Warunki i tryb poprawy ocen

 1. Po zapoznaniu się z propozycja oceny semestralnej (rocznej) uczeń może do dnia następnego do godziny 15.00 zgłosić pisemnie (podpis rodzica) nauczycielowi chęć poprawy oceny. Następnie uczeń zostanie poinformowany o zakresie materiału przewidzianego do poprawy oraz o terminie i formie poprawy.

 2. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej na półrocze, nauczyciel podaje uczniowi zakres materiału i ustala z nim termin oraz formę zaliczenia.


Opracowała Agnieszka Kubiak

Wymagania z informatyki na poszczególne ocenyStopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku.

 • Sprawnie obsługują komputer, zapewniając bezpieczeństwo sobie i sprzętowi, potrafią wskazać podstawowe zastosowania komputera w szkole.

 • Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego, wymienią typy pamięci wewnętrznych i zewnętrznych.

 • Potrafią wyjaśnić pojęcie pliku i katalogu (folderu).

 • Wyświetlić zawartość dowolnego folderu, zapisują wyniki swojej pracy na dysku.

 • Rozróżniają przeznaczenie podstawowych systemów informatycznych.

 • Odnajdują poszukiwany plik.

 • Wyszczególniają sposoby zabezpieczania się przed wirusami, uruchamiają wybrany program antywirusowy.

 • Dokonują kompresji danych za pomocą poznanego programu archiwizującego.

 • Instalują dowolny program.

Edytor grafiki

 • Omawiają znaczenie programów graficznych, uruchamiają poznany program graficzny, wykorzystują gotowe narzędzia do rysowania.

 • Stosują paletę barw dostępnych w wykorzystywanym edytorze.

 • Tworzą własne kolory złożone z podstawowych barw.

 • Zamykają i otwierają istniejące pliki graficzne.

 • Tworzą nowy plik, a następnie zachowują go na wybranym dysku i katalogu pod odpowiednią nazwą.

Edytor tekstu

 • Wyjaśniają przeznaczenie klawiszy, nazywają podstawowe symbole i znaki na klawiaturze.

 • Umieszczają w tekście polskie znaki.

 • Piszą prosty polski tekst z zachowaniem zasad interpunkcyjnych, poruszają się po tekście, wykorzystując klawiaturę, mysz.

 • Dostrzegają zalety poprawnie napisanego tekstu.

 • Umieszczają w dokumencie numerację stron.

Arkusz kalkulacyjny

 • Rozpoznają elementy programu i arkusza (np. menu, linia poleceń, komórka, adres komórki)

 • Wypełniają arkusz danymi, zapisują i odczytują przygotowany arkusz.

 • Tworzą graficzną ilustrację danych.

 • Rozwiązują proste zadanie problemowe za pomocą arkusza.

 • Korzystają z podglądu wydruku.

Baza danych

 • Podają definicję bazy danych.

 • Określają pojęcie pola i rekordu.

 • Posługują się gotową bazą danych do uzyskania prostych informacji.

 • Wyszczególniają pola dla wskazanej bazy danych.

 • Zachowują utworzoną bazę na dysku.

 • Otwierają istniejącą bazę i dokonują edycji danych.

Internet, poczta elektroniczna, multimedia

 • Potrafią uruchomić przeglądarkę (Internet Explorer), definiują pojęcia: adres, strona www, grupa dyskusyjna, poczta elektroniczna.

 • Wywołują stronę znając jej adres.

 • Odbierają i wysyłają pocztę.

 • Wykonują prostą prezentację multimedialna przy pomocy nauczyciela.

Algorytmy


 • Określić co to jest algorytm

 • Powiedzieć co to jest działanie nie algorytmiczne

 • Przedstawić algorytm w postaci przepisu słownego

 • Wyszukać i uruchomić program użytkowy do przeprowadzania symulacji

Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku.

 • Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego niezbędne do jego prawidłowego działania.

 • Rozróżniają pamięci zewnętrzne (rodzaje dyskietek, CD-ROM itp.).

 • Określają zastosowanie plików i katalogów.

 • Rozpoznają podstawowe typy plików (wykonywalna, tekstowe)

 • Uruchamiają program antywirusowy, grę, program edukacyjny.

 • Odszukują wcześniej zapisane dane i je otwierają.

 • Potrafią stworzyć dowolną strukturę katalogów (folderów).

 • Projektują i wykonują strukturę potrzebną do przechowywania danych.

 • Usuwają dane w postaci plików, łącznie z katalogami, w których są umieszczone.

 • Potrafią wyszczególnić najpopularniejsze środowiska pracy używane na komputerach typu PC.

 • Po instalacji programu potrafią zmienić parametry jego pracy.

 • Wykonują dekompresję wcześniej zarchiwizowanych danych.

Edytor grafiki

 • Objaśniają interfejs uruchomionego edytora, omawiają podstawowe możliwości tego edytora.

 • Rozróżniają narzędzia, rysują krzywe, proste i łamane, dobierają grubość i kolor linii oraz dokonują jej korekty. Stosują narzędzia do wypełniania obszaru: wałek, rozpylacz, itp.

 • Wyszczególniają kilka popularnych formatów graficznych.

 • Pozyskują grafikę do realizacji swoich zamierzeń. Multimedialne źródła informacji.

 • Definiują pojęcie multimedia i komputer multimedialny

 • Uruchamiają wybrany program multimedialny i poruszają się po jego interaktywnym środowisku.

Edytor tekstu

 • Piszą krótki, niewyszukany tekst na podstawie wzorca.

 • Poruszają się po tekście wykorzystując funkcje edytora.

 • Poprawiają błędy w dokumencie.

 • Wyszukują fragmenty tekstu, poprawiają je lub wymieniają.

 • Piszą teksty zawierające tabele i ramki.

 • Łączą tekst z grafiką.

Arkusz kalkulacyjny.

 • Swobodnie poruszają się w środowisku wykorzystywanego arkusza.

 • Dokonują edycji danych, potrafią korzystać z wiadomości i umiejętności zdobytych w czasie pracy z edytorem tekstu.

 • Stosują podstawowe formuły.

 • Wybierają najodpowiedniejszy typ wykresu.

 • Łączą wykres z arkuszem.

 • Wskazują obszar do wydruku.

Baza danych

 • Wyszczególniają typy baz danych.

 • Określają cechy charakterystyczne pól.

 • Korzystają z narzędzi wyszukiwania danych.

 • Dopisują nowe dane i usuwają zbędne.

Algorytmy


 • Podać symbole jakie są zastosowane w algorytmie

 • Wskazać działanie nie algorytmiczne

 • Narysować schemat algorytmu rozwiązania prostego problemu

Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz:

Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku.

 • Wyjaśniają znaczenie podstawowych elementów zestawu, potrafią wyszczególnić elementy wewnętrznej budowy komputera, wyjaśniają znaczenie głównych części.

 • Potrafią rozpoznać podstawowe urządzenia zewnętrzne oraz objaśnić ich zastosowanie.

 • Obsługują interfejs użytkownika w wykorzystywanym środowisku pracy.

 • Rozpoznają podstawowe struktury danych na dysku.

 • Odszukują podany katalog (folder), plik.

 • Modyfikują dane w programie i dokonują uaktualnienia tych zmian na dysku.

 • Kopiują plik lub grupę plików do wskazanego miejsca.

 • Porządkują zbiory według określonego porządku.

 • Opisują wady i zalety

Edytor grafiki

 • Wykorzystują paletę kolorów do tworzenia tła i wypełniania kolorem powierzchni zamkniętych, wykonują proste rysunki, wykorzystując dostępne narzędzia.

 • Kopiują, wycinają i wklejają fragmenty rysunku za pomocą narzędzi i jego możliwości edycyjnych.

 • Dokonują korekty popełnionych błędów, wykorzystując lupę.

 • Tworzą i modyfikują grafikę.

Edytor tekstu

 • Odczytują z dysku i zapisują dokument na dysku.

 • Samodzielnie dobierają formę redagowanego tekstu do jego treści.

 • Korzystają z najważniejszych operacji wykorzystywanego edytora i redagują tekst o pożądanym wyglądzie.

 • Korzystają ze słowników, pomocy językowej i innych narzędzi poprawności tekstu.

 • Projektują konkretny dokument, którego treść narzuca użycie tabeli.

 • Dobierają metodę wstawienia rysunku do określonego tekstu.

 • Przygotowują tekst do druku.

Arkusz kalkulacyjny

 • Rozróżniają typy danych, przedstawiają dane w różnych formatach.

 • Kopiują zawartość komórek.

 • Przenoszą dane i formuły.

 • Planują wzory konieczne do rozwiązania zadania.

 • Projektują układ arkusza.

 • Uzupełniają i modyfikują wykres.

 • Wybierają zadania problemowe możliwe do rozwiązania w arkuszu.

 • Wybierają parametry wydruku.

Baza danych

 • Wskazują przykłady baz danych różnego typu.

 • Porządkują dane.

 • Potrafią skorzystać z bazy dostępnej w sieci Internet.

 • Modyfikują strukturę bazy danych.

Algorytmy


 • Czytać algorytmy wyodrębniając czynności elementarne

 • Uzasadnić, że dane działanie nie nadaje się do przedstawienia w postaci algorytmu

 • Zinterpretować przebieg symulacji

Internet, poczta elektroniczna, multimedia

 • Sprawnie obsługują górne menu przeglądarki

 • W podstawowy sposób posługują się wyszukiwarką w języku polskim.

 • Potrafią założyć darmowe prywatne konto e-mailowe.

 • Wykonują prezentacje multimedialną zawierającą obraz i tekst, zna podstawowe funkcje programu do tworzenia prezentacji

Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz:

Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku.

 • Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy.

 • Potrafią połączyć elementy zestawu komputerowego.

 • Opisują budowę (strukturę fizyczna) dyskietki.

 • Wymieniają jednostki informacji stosowane przy opisie danych.

 • Uruchamiają i korzystają z drukarki.

 • Określają prawidłowo nazwy struktur danych.

 • Wyjaśniają pojęcie wirusa komputerowego, określają metody przeciwdziałania wirusom.

 • Dokonują zmian nazw istniejących plików oraz dokonują zmian w lokalizacji danych.

 • Odzyskują przypadkowo usunięte pliki.

Edytor grafiki

 • Nadają figurom płaskim wrażenie przestrzenności, stosując poznane narzędzia.

 • Planują i wykonują pracę w szczególności tak, że stanowi ona estetyczną i przejrzystą całość.

 • Wykorzystują wewnętrzny edytor tekstowy do wstawiania napisów, dokonują doboru czcionki i jej atrybutów.

 • Drukują (z pomocą nauczyciela) własna pracę.

Edytor tekstu

 • Potrafią odtworzyć na podstawie wzoru układ strony dokumentu.

 • Stosują w tekście różne czcionki, dzielą tekst na akapity, nadają akapitowi określony format, zaznaczają fragment tekstu i zmieniają jego wygląd.

 • Tworzą różne wersje tekstu przez jego modyfikację.

 • Przenoszą dokumenty między różnymi edytorami.

 • Dołączają do dowolnego tekstu fragment innego dokumentu.

 • Wykorzystują szablony do redakcji tekstów i kopiowania stylów.

 • Drukują dokument.

Arkusz kalkulacyjny.

 • Zapisują wzory podstawowych działań matematycznych.

 • Dokonują stosownych obliczeń.

 • Potrafią wykorzystać arkusz do rozwiązywania problemów z innych przedmiotów (np. matematyka - obliczenia procentowe, obliczanie pól i obwodów) oraz z życia codziennego (lista zakupów i planowane wydatki).

 • Definiują stopkę i nagłówek.

Baza danych

 • Dodają rekordy do bazy danych.

 • Samodzielnie projektują złożoną bazę danych.

Algorytmy


 • Konstruować proste algorytmy czynności z życia codziennego

 • Określić przedstawioną sytuację jako algorytmiczną lub nie

 • Przedstawić i narysować schemat algorytmu określonego problemu

 • Utworzyć algorytmy z takich przedmiotów, jak matematyka, fizyka itp. w postaci przepisu słownego i w postaci schematu blokowego

 • Utworzyć prostą symulację za pomocą programu

Internet, poczta elektroniczna , multimedia

 • Potrafią skonfigurować skrzynkę pocztową.

 • Bez znajomości adresów stron, potrafią wyszukać potrzebne informacje.

 • Samodzielnie planuja i tworzą bogatą prezentację multimedialną.

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku.

 • Potrafią rozpoznać i omówić znaczenie odpowiedzialnych i etycznych zachowań wszystkich użytkowników systemów informatycznych.

 • Porównują wielkości danych przechowywanych w pamięci.

 • Odczytują parametry urządzenia oraz na ich podstawie jakości urządzenia.

 • Sprawdzają wybrany dysk programem antywirusowym i ewentualnie niszczą wykryte wirusy.

 • Wyjaśniają, na czym polega skojarzenie aplikacji z nadawanym przez nią rozszerzeniem; podają przykładowe rozszerzenia plików z poznanych aplikacji.

 • Kopiują plik i katalog, zmieniając jego nazwę.

Edytor grafiki.

 • Uzyskują za pomocą prostych narzędzi złożone efekty wyrazu (np. cień, złożoność obrazu, efekt odbicia)

 • Wykonują pracę według własnego projektu.

 • Samodzielnie odkrywają możliwości wykorzystywanego edytora grafiki i stosują je w pracy.

 • Kopiują i przenoszą elementy rysunku między różnymi programami.

 • Zapisują grafikę w takim formacie, aby miała najlepszą jakość przy małej pojemności.

Edytor tekstu.

 • Sprawnie projektują i ustawiają dla danego dokumentu układ strony.

 • Wstawiają cliparty, tabele.

 • Projektują układ dokumentu (wygląd, estetyka, czytelność).

 • Potrafią zdefiniować stronę i ustalić parametry wydruku.

 • Definiują i stosują własny styl.

 • Potrafią dokonać podziału dokumentu na sekcje, zdefiniować stopkę i nagłówek.

Arkusz kalkulacyjny.

 • Definiują zakresy i zapisują wzory z wykorzystaniem prostych funkcji standardowych i globalnych.

 • Rozwiązują samodzielnie zadania o zwiększonym stopniu trudności, wykonują działania na datach.

Baza danych

 • Wyszukują informacje przez zapytania

 • Przedstawiają wyniki analizy bazy danych przez raporty.

Internet, poczta elektroniczna, mutimedia

 • - Potrafią do poczty dołączyć rysunek, plik dźwiękowy

 • Planuje i wykonuje poprawnie prezentację multimedialną zawierającą obraz, tekst, animacje, przejścia slajdów, dźwięk, hiperłącza.

Algorytmy


 • Świadomie i samodzielnie wykorzystują rekurencję w tworzonych procedurach.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny iconWymagania na poszczególne oceny z informatyki

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny iconWymagania z informatyki na poszczególne oceny

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny iconWymagania z informatyki na poszczególne oceny

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w kl. I ii

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny iconKryteria wymagań na poszczególne oceny z informatyki w I roku nauki

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny iconWymagania na poszczególne oceny

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny iconWymagania na poszczególne oceny

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny iconWymagania na poszczególne oceny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom