Temat: Rekurencja I jej zastosowania




Pobierz 148.58 Kb.
NazwaTemat: Rekurencja I jej zastosowania
Data konwersji13.12.2012
Rozmiar148.58 Kb.
TypWymagania

Przedmiotowy system oceniania – Informatyka, Blok: Algorytmika i programowanie – cz. III

Przedmiotowy system oceniania – informatyka





Blok: Algorytmika i programowanie – cz. III

Lekcja 35,36

Temat: Rekurencja i jej zastosowania




WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI


Konieczne

K

ocena dopuszczająca


 • zapisuje w postaci listy kroków rekurencyjny algorytm obliczania silni;

 • wskazuje w kodzie procedury wywołanie rekurencyjne;

 • podaje definicję rekurencji;

 • wymienia przykłady algorytmów rekurencyjnych (liczba Fibonacciego, silnia);

 • podaje proste przykłady działań rekurencyjnych;


Podstawowe

K + P

ocena dostateczna


 • zapisuje w postaci listy kroków algorytm obliczania liczby Fibonacciego;

 • prawidłowo definiuje warunki zakończenia rekurencji;

 • implementuje w VB.NET program Algorytm Obliczania Sini za Pomocą Rekurencji;

 • podaje definicję liczby Fibonacciego;

 • wymienia niebezpieczeństwa algorytmów rekurencyjnych;

 • podaje definicje grafiki fraktalnej;

 • wymienia cechy algorytmu rekurencyjnego;

 • wymienia problemy, jakie mogą wystąpić podczas realizacji algorytmu rekurencyjnego;


Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • zapisuje w postaci schematu blokowego algorytm obliczania liczby Fibonacciego;



 • wymienia przykłady grafiki fraktalnej opartej na rekurencji;

 • podaje matematyczny zapis liczby Fibonacciego;

 • podaje definicję dywanu Sierpińskiego;


Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • podaje przykłady działań i algorytmów, w których wykorzystywana jest rekurencja;

 • Zapisuje w postaci listy kroków rekurencyjny algorytm wież Hanoi;

 • przedstawia problem wież Hanoi;

 • opisuje rekurencyjne grafiki: trójkąt Sierpińskiego, krzywą Gilberta, dywan Ulama;


Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


 • implementuje w VB.NET algorytm obliczania wartości dwumianu Newtona w sposób rekurencyjny;

 • implementuje w VB.NET algorytm obliczania liczby Fibonacciego z wykorzystaniem iteracji;



 • podaje przykłady wykorzystania w naturze liczb Fibonacciego;



Lekcja 37, 38

Temat: Iteracja czy rekurencja?




WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI


Konieczne

K

ocena dopuszczająca


 • rozróżnia rekurencyjne i iteracyjne implementacje algorytmów;



 • podaje definicje iteracji i rekurencji;

 • wskazuje różnice pomiędzy iteracją a rekurencją;



Podstawowe

K + P

ocena dostateczna


 • określa liczbę wywołań procedur i funkcji w algorytmach iteracyjnych i rekurencyjnych;

 • określa „pamięciożerność” programów iteracyjnych
  i rekurencyjnych na dowolnie wybranym przykładzie;



 • opisuje wykorzystanie pamięci przez procedury rekurencyjne i iteracyjne;

 • wskazuje wady rekurencji (wykonywanie dużej liczby wywołań funkcji, duża złożoność przy większej liczbie obliczeń, długi czas trwania przy większych wartościach do obliczenia, nadmierne wykorzystanie pamięci stosu);

 • wskazuje zalety rekurencji (prostota zapisu, łatwość zdefiniowania problemu);

 • wskazuje zalety i wady iteracji;

 • opisuje strukturę stosu, na którym są przechowywane zmienne, parametry funkcji oraz adresy ich wywołania;



Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • szacuje ilość wywołań funkcji w wybranej implementacji algorytmu rekurencyjnego (np. liczby Fibonacciego);

 • wykorzystuje polecenie Data.Now.Tics do określenia czasu działania aplikacji lub fragmentu wybranego kodu;

 • określa czas trwania fragmentu kodu aplikacji;

 • zapisuje w postaci listy kroków iteracyjny algorytm obliczania liczby Fibonacciego

 • podaje przykłady grafiki rysowanej za pomocą rekurencji;

 • opisuje sposób pomiaru czasu działania algorytmu
  z wykorzystaniem polecenie Data.Now.Tics;

 • podaje definicję dekursywacji;


Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • szacuje ilość zbędnych obliczeń w algorytmach rekurencyjnych;

 • tworzy prostą grafikę rekurencyjną (trójkąt Sierpińskiego);

 • implementuje w VB.NET iteracyjny algorytm obliczania liczby Fibonacciego;

 • opisuje sposób tworzenia trójkąta Sierpińskiego;



Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


 • implementuje w VB.NETinne grafiki rekurencyjne

  nieomawiane na lekcji, np. dywan Ulama, krzywe
  Sierpińskiego;

 • implementuje w VB.NET fraktale;

 • opisuje sposób tworzenie nieomawianych na lekcji grafik rekurencyjnych;

 • opisuje sposób tworzenia fraktali;



Lekcja 39, 40

Temat: Metoda „dziel i zwyciężaj”




WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI


Konieczne

K

ocena dopuszczająca


 • wymienia w punktach zasady działania strategii ”dziel
  i zwyciężaj”;

 • wyjaśnia działanie algorytmu sortowania szybkiego;



 • podaje definicję strategii „dziel i zwyciężaj”;

 • wskazuje zalety strategii „dziel i zwyciężaj”;

 • wskazuje przykłady zastosowań strategii „dziel i zwyciężaj”;


Podstawowe

K + P

ocena dostateczna


 • wskazuje, jakie cechy strategii „dziel i zwyciężaj” są wykorzystane w sortowaniu szybkim;

 • zapisuje algorytm sortowania szybkiego w postaci listy kroków;

 • opisuje algorytm sortowania szybkiego;

 • wymienia poznane algorytmy sortowania;



Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • porównuje poznane algorytmy sortowania oraz wymienia elementy wpływające na szybkość ich działania;



 • wymienia poznane wcześniej algorytmy wykorzystujące strategię „dziel i zwyciężaj”;

 • wymienia inne algorytmy oparte na strategii „dziel i zwyciężaj”;


Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • implementuje w VB.Net algorytm sortowania szybkiego;

 • porządkuje poznane algorytmy ze względu na ich efektywność oraz wrażliwość na rozkład porządkowanych danych;


Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


 • implementuje w VB.Net inne algorytmy nieomawiane na lekcji, wykorzystujące strategie „dziel i zwyciężaj”, np.: np. szukanie miejsc zerowych funkcji metodą przepoławiania przedziałów;

 • opisuje nieomawiane na lekcji algorytmy wykorzystujące strategię „dziel i zwyciężaj”;


Lekcja 41, 42

Temat: Tworzenie zaawansowanego interfejsu użytkownika


WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI


Konieczne

K

ocena dopuszczająca


 • stosuje poprawną terminologię dotyczącą interfejsu użytkownika;

 • tworzy menu za pomocą kontrolki MainMenu;

 • przypisuje procedury zdarzeń do poszczególnych poleceń menu;

 • podaje definicje interfejsu aplikacji;

 • wymienia elementy aplikacji Windows tworzące interfejs użytkownika;

 • wymienia zasady stosowane podczas nazywania poleceń menu;


Podstawowe

K + P

ocena dostateczna


 • modyfikuje właściwości menu – dodaje klawisze skrótów do poleceń, wstawia separatory;

 • tworzy pasek stanu za pomocą kontrolki StatusBar;

 • dodaje panele do paska stanu oraz modyfikuje ich właściwości;

 • tworzy procedury poprawiające funkcjonalność paska stanu;

 • wymienia zastosowania poznanych elementów interfejsu;



Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • modyfikuje właściwości paneli paska stanu (tekst)

  z poziomu kodu;

 • tworzy pasek narzędzi za pomocą kontrolki ToolBar;

 • dodaje nowe elementy (ikony) paska narzędzi oraz modyfikuje ich właściwości;

 • wymienia kontrolki VB .NET pozwalające tworzyć poznane elementy interfejsu użytkownika;



Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • tworzy kod obsługujący ikony paska narzędzi

 • opisuje sposób obsługi paska narzędzi z poziomu kodu;


Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


 • samodzielnie tworzy ikony do paska narzędzi;

 • tworzy inne elementy interfejsu użytkownika, np. menu kontekstowe;

  - wymienia i opisuje inne kontrolki pozwalające tworzyć interfejs

  użytkownika;


Lekcja 43, 44, 45, 46, 47, 48

Temat: Zaprojektowanie i realizacja projektu zespołowego


WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI


Konieczne

K

ocena dopuszczająca


 • tworzy proste aplikacje w VB.NET

 • opisuje etapy projektowania i testowania oprogramowania;

 • wymienia zasady tworzenia przejrzystego interfejsu użytkownika;



Podstawowe

K + P

ocena dostateczna


 • tworzy interfejs użytkownika dla aplikacji;

 • tworzy projekt programu instalacyjnego;

 • opisuje zadania i możliwości programu instalacyjnego;


Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • tworzy program instalacyjny do aplikacji;



 • opisuje sposoby dystrybucji oprogramowania możliwe do realizacji w VB .NET;



Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • ustawia właściwości programu instalacyjnego (katalog docelowy, ikona aplikacji, utworzenie skrótów

  w Start/Programy i na pulpicie);

 • charakteryzuje sposoby dystrybucji oprogramowania możliwe w Visual Studio.NET;


Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


 • tworzy inne sposoby dystrybucji aplikacji;





Lekcja 49, 50

Temat: Poławiacze liczb pierwszych


WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI


Konieczne

K

ocena dopuszczająca


 • zapisuje algorytm rozkładu liczby na czynniki pierwsze za pomocą listy kroków ;



 • podaje definicję liczby pierwszej i naturalnej;

 • podaje definicję faktoryzacji liczby;



Podstawowe

K + P

ocena dostateczna


 • zapisuje algorytm rozkładu liczby na czynniki pierwsze za pomocą schematu blokowego;

 • implementuje w VB.NET algorytm faktoryzacji liczby naturalnej;

 • opisuje działanie algorytmu opartego na sicie Eratostenesa;

 • opisuje sposób szukania liczb pierwszych za pomocą sita Eratostenesa;


Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • tworzy program sprawdzający, czy liczba jest pierwsza;

 • zapisuje algorytm wyszukiwania liczb pierwszych za pomocą sita Erastotenesa w postaci listy kroków;



 • opisuje sposób redukcji ilości sprawdzanych liczb podczas szukania liczb pierwszych za pomocą sita Erastotenesa;


Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • zapisuje algorytm wyszukiwania liczb pierwszych za pomocą sita Erastotenesa, w postaci schematu blokowego;

 • implementuje VB .NET algorytm wyszukiwania liczb pierwszych za pomocą sita Erastotenesa;





Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


 • implementuje VB.NET algorytm wyszukiwania liczb pierwszych za pomocą sita Erastotenesa, wykorzystując inne struktury danych niż tablica (np. stosy, kolejki);





Lekcja 51, 52

Temat: Algorytmy zachłanne


WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI


Konieczne

K

ocena dopuszczająca


 • zapisuje w postaci listy kroków rozwiązanie ogólnego problemu plecakowego;

 • zapisuje w postaci listy kroków rozwiązanie decyzyjnego problemu plecakowego;

 • podaje definicję metody zachłannej stosowaną w algorytmie;

 • podaje definicję algorytmu zachłannego;

 • definiuje ogólny i decyzyjny problem plecakowy;

 • opisuje matematyczny sposób rozwiązania problemu plecakowego;


Podstawowe

K + P

ocena dostateczna


 • zapisuje w postaci schematu blokowego rozwiązanie ogólnego problemu plecakowego;

 • zapisuje w postaci schematu blokowego rozwiązanie decyzyjnego problemu plecakowego;



 • wymienia cechy algorytmów zachłannych;

 • wymienia różnice pomiędzy decyzyjnym a ogólnym problemem plecakowym;



Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • rozwiązuje za pomocą metody zachłannej ogólny

  i decyzyjny algorytm plecakowy w VB .NET;

 • zapisuje w postaci listy kroków algorytm rozwiązania problemu wydania reszty (problemu kasjera);



 • opisuje problem kasjera;


Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • podaje przykłady innych problemów wykorzystujących metody zachłanne do rozwiązania problemu;

 • prezentuje rozwiązanie problemu plecakowego metodą programowania dynamicznego;



 • charakteryzuje metodę programowania dynamicznego;


Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


 • rozwiązuje inne problemy za pomocą metody zachłannej (np. problem 8 hetmanów, konika szachowego);

 • charakteryzuje inne problemy algorytmiczne, które można rozwiązać za pomocą metody zachłannej;



Lekcja 53, 54, 55, 56

Temat: Metody numeryczne – ciemna strona programowania


WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI


Konieczne

K

ocena dopuszczająca


 • zapisuje algorytm Newtona-Raphsona w postaci listy kroków;

 • podaje definicję metod numerycznych;

 • wymienia zastosowania metod numerycznych;


Podstawowe

K + P

ocena dostateczna


 • zapisuje algorytm Newtona-Raphsona w postaci schematu blokowego;

 • implementuje w VB.NET algorytm Newtona-Raphsona obliczający wartość pierwiastka kwadratowego

  z podanej liczby;

 • zapisuje algorytm Newtona do obliczania pierwiastka n. stopnia w postaci schematu blokowego;



 • charakteryzuje sposób przechowywania liczb przez procesor oraz możliwe błędy z tego wynikające;

 • wymienia poznane na lekcji proste algorytmy oparte na metodach numerycznych;



Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • implementuje w VB.NET algorytm Newtona obliczający wartość pierwiastka n. stopnia z podanej liczby;



 • podaje matematyczną interpretację obliczania pierwiastka n. stopnia metodą Newtona;

 • podaje przykłady obliczeń wykorzystujących przybliżenia;


Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • implementuje w VB.NET algorytm Newtona szukający miejsca zerowego funkcji;



 • podaje matematyczną interpretację szukania miejsca zerowego funkcji metodą Newtona;


Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


 • rozwiązuje inne problemy za pomocą VB.NET i metod numerycznych;

 • podaje przykłady obliczeń wykonywanych za pomocą metod numerycznych, nieomawianych na lekcji;



Lekcja 57, 58

Temat: Kryptografia i kryptoanaliza, czyli ENIGMAtyczna matematyka


WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI


Konieczne

K

ocena dopuszczająca


 • dokonuje podziału kryptografii;

 • podaje definicje podstawowych pojęć związanych z szyfrowaniem danych;

 • wymienia różnice pomiędzy kryptologią, kryptografią

  i kryptoanalizą;

 • podaje definicję szyfru przestawieniowego i podstawieniowego;

 • opisuje szyfr Cezara;


Podstawowe

K + P

ocena dostateczna


 • szyfruje i deszyfruje informacje za pomocą szyfru płotkowego;

 • szyfruje i deszyfruje za pomocą szyfru Cezara;



 • wymienia podstawowe zasady bezpieczeństwa w kryptologii;

 • opisuje jednokierunkową funkcję skrótu oraz jej wykorzystanie;

 • opisuje schemat szyfrowania i deszyfrowania informacji

  w kryptografii symetrycznej i asymetrycznej;

 • opisuje szyfr płotkowy;

 • podaje definicję szyfru płotkowego;

 • podaje definicję szyfru homofonicznego;



Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • implementuje szyfr Cezara w aplikacji wykonanej w VBV.NET;

 • wymienia podstawowe metody przełamywania szyfrów;

 • podaje definicje szyfru bezwarunkowo bezpiecznego i szyfru bezpiecznego obliczeniowo;

 • wymienia różnice pomiędzy kryptografią symetryczną a asymetryczną;

 • podaje definicję analizy częstotliwościowej;



Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • stosuje analizę częstotliwościową do przełamywania szyfru podstawieniowego;



 • opisuje algorytm generowania kluczy kryptograficznych;

 • podaje zastosowanie analizy częstotliwościowej;

 • opisuje metody zmniejszania skuteczności analizy częstotliwościowej;

 • opisuje schemat podpisu elektronicznego;


Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


 • implementuje w VB.NET inne algorytmy szyfrujące;

 • charakteryzuje metody szyfrowania nieomawiane na lekcji, stosowane w systemach komputerowych;



Lekcja 59, 60, 61, 62

Temat: Dynamiczne struktury danych i tablice o zmiennym rozmiarze


WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI


Konieczne

K

ocena dopuszczająca


 • dokonuje podziału poznanych typów danych na referencyjne i bezpośrednie;

 • zmienia rozmiar tablicy w trakcie działania aplikacji bez utraty danych;

 • deklaruje tablice o zerowym rozmiarze;

 • rozróżnia podstawowe dynamiczne struktury danych;

 • podaje definicję typu referencyjnego i bezpośredniego;

 • wymienia polecenia pozwalające na zmianę rozmiaru tablicy;

 • wymienia podstawowe dynamiczne struktury danych (stos, kolejka, lista, graf, drzewo);



Podstawowe

K + P

ocena dostateczna


 • stosuje tablice o zmiennych rozmiarach w programach opartych na wcześniej poznanych algorytmach (schemat Hornera, konwersja liczb binarnych na dziesiętne);

 • deklaruje i inicjuje zmienne klasy Stack i Queue;

 • wskazuje różnice pomiędzy typami referencyjnymi a bezpośrednimi;

 • opisuje sposób dostępu do danych w stosie, kolejce i liście;

 • wymienia różnice w sposobie dostępu do danych w stosie i kolejce;



Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • wprowadza dane do stosu za pomocą metody Push;

 • pobiera dane ze stosu za pomocą metod Pop i Peek;

 • wprowadza dane do kolejki za pomocą metody Enqueue;

 • pobiera dane z kolejki za pomocą metod Dequeue i Peek;

 • czyści zawartość stosu i kolejki za pomocą metody Clear;

 • odczytuje liczbę elementów w stosie i kolejce za pomocą właściwości Count;

 • kopiuje zawartość kolejki lub stosu;



 • wymienia podstawowe metody klasy Stack i Queue, służące do dodawania i odczytywania danych z kolejki i stosu;

 • podaje przykłady zastosowania poznanych dynamicznych struktur danych;



Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • stosuje podstawowe metody (Push, Pop, Clear, Peek) klasy Stack do wprowadzania, odczytywania

  i usuwania danych ze stosu w prostych aplikacjach,

  np. Kalulator;

 • stosuje podstawowe metody klasy Queue (Enqueue, Dequeue, Clear, Peek) do wprowadzania, odczytywania i usuwania danych z kolejki w prostych aplikacjach, np. Kalkulator;

 • stosuje stos i kolejkę do rozwiązywania poznanych problemów z algorytmiki, wykorzystując je zamiast tablic;

 • wymienia inne, niż wykorzystane na lekcji, dynamiczne struktury danych;


Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


 • stosuje inne dynamiczne struktury ArrayList, grafy w aplikacjach;

 • charakteryzuje inne dynamiczne struktury ArrayList, grafy oraz podaje algorytmy je wykorzystujące;



Lekcja 63, 64

Temat: Klasy i obiekty


WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI


Konieczne

K

ocena dopuszczająca


 • tworzy nową klasę;

 • rozróżnia klasy i obiekty;



 • podaje definicję pojęć: klasa, obiekt, pole, metoda i właściwości;

 • wymienia i charakteryzuje modyfikatory dostępu klas;


Podstawowe

K + P

ocena dostateczna


 • deklaruje pola i właściwości klasy;

 • tworzy nowe metody w klasie;

 • deklaruje i inicjować nowe obiekty w programie na bazie wcześniej utworzonej klasy;



 • opisuje sposoby deklaracji klasy, pól, metod i właściwości;

 • opisuje sposoby deklaracji i inicjowania obiektu;



Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • stosuje właściwości i metody obiektu w programie;



 • opisuje sposób wykorzystania właściwości i metod obiektu;


Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • samodzielnie projektuje klasy podczas tworzenia nowej aplikacji (np. kalkulator ułamkowy);

 • tworzy obiekty oparte na samodzielnie zaprojektowanych klasach;

 • wykorzystuje pola i metody zaprojektowanej klasy;

 • stosuje wbudowane klasy VB.NET;

 • podaje przykłady klas i obiektów VB.NET wykorzystywanych w aplikacjach;


Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


 • tworzy klasy potomne, współdzielone;

 • charakteryzuje techniki programowania obiektowego

  nieomawiane na lekcji, np.: dziedziczenie, polimorfizm;



Lekcja 65, 66, 67, 68

Temat: Dziedziczenie i jego rodzaje


WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI


Konieczne

K

ocena dopuszczająca


 • tworzy nową klasę bazową;

 • deklaruje pola, metody i właściwości klasy;



 • podaje definicję dziedziczenia;

 • opisuje mechanizm dziedziczenia w programowaniu obiektowym;

 • podaje sposób deklaracji klasy potomnej;

 • podaje definicję klasy bazowej i klasy potomnej;


Podstawowe

K + P

ocena dostateczna


 • tworzy klasę potomną na bazie wcześniej utworzonej klasy;



 • wymienia i wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z dziedziczeniem: polimorfizm, klasa bazowa, klasy potomne, przesłanianie metod, konstruktor klasy;



Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • deklaruje metody przesłonięte i przesłaniające;

 • wykorzystuje metody przesłonięte w aplikacji;



 • podaje sposób deklarowania metody przesłanianej

  i przesłaniającej;


Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • deklaruje konstruktory klasy w klasie bazowej i klasach potomnych;

 • stosuje konstruktory w aplikacji w trakcie inicjowania obiektu

 • charakteryzuje zastosowanie i sposób deklaracji konstruktora;


Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


 • stosuje zaawansowane techniki programowania obiektowego, np. klasy współdzielone, metody przeciążone;

 • charakteryzuje zaawansowane techniki programowania obiektowego;







Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Rekurencja I jej zastosowania iconLista 4 rachunek całkowy. Całka oznaczona I jej zastosowania

Temat: Rekurencja I jej zastosowania iconWykład temat: Klasy charakterystyczne I ich zastosowania w Geometrii, Topologii I Teorii Liczb

Temat: Rekurencja I jej zastosowania iconTemat: Kompozyty metalowe wzmacniane elementami ceramicznymi metody wytwarzania, właściwości I przykłady zastosowania w przemyśle samochodowym

Temat: Rekurencja I jej zastosowania iconMateriałów o charakterze praktycznym, biorąc pod uwagę możliwości ich zastosowania I użytkowania. Natomiast inżynieria materiałowa jest dziedziną inżynierii, która obejmuje zastosowania nauki o materiałach dla celów związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, doskonaleniem I użytkowaniem różnych prod

Temat: Rekurencja I jej zastosowania iconMuzyki rockandrollowej, na temat jej historii I jej ewolucji, albo czy 50-letni mężczyzna może w ogóle zrozumieć ten fenomen młodzieży, który stał się ruchem tak popularnym I tak uniwersalnym: Moja odpowiedź zawiera się w 5 punktach

Temat: Rekurencja I jej zastosowania iconSamobójstwa, analizująca ten problem od strony etyki. Dziś takich książek jest już sporo. Wciąż jednak brakuje całościowego spojrzenia na zagadnienie pod kątem etyki chrześcijańskiej. Powracające co jakiś czas dyskusje na temat psychologii samobójstwa, jej motywów I przyczyn, a nade wszystko jej pok

Temat: Rekurencja I jej zastosowania iconTemat: "Polis" I jej mieszkańcy

Temat: Rekurencja I jej zastosowania iconTemat: Służba cywilna jej zadania I cele

Temat: Rekurencja I jej zastosowania iconTemat lekcji: Funkcja liniowa y=ax+b I jej własności

Temat: Rekurencja I jej zastosowania iconTemat: Konstytucja I jej szczególna moc prawna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom