Zamawiający: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
Pobierz 1.73 Mb.
NazwaZamawiający: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
strona1/22
Data konwersji13.12.2012
Rozmiar1.73 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Zamawiający: Warmińsko – Mazurski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Ul. Jagiellońska 91

10-356 Olsztyn

Regon: 519653022

e–mail: sekretariat@w-modr.pl

tel. /fax. (89) 535-76-84


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

DOSTAWA ORAZ INSTALACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA WRAZ Z WDROŻENIEM, W TYM URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO SYSTEMU WIDEOKONFERENCJI NA POTRZEBY BUDOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIE.


Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa z dnia 29.11.2010 r. nr UDA-RPWM.07.02.01-28-003/10-00 do Projektu nt. „Wprowadzenie e-usług publicznych dla mieszkańców obszarów wiejskich Warmii i Mazur oraz Powiśla poprzez budowę systemu informatycznego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do konkursu nr 01/10/7.2.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli.


………………………………………….

(Podpis zatwierdzającego)


1. Nazwa Zamawiającego


Zamawiający: Warmińsko – Mazurski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Ul. Jagiellońska 91

10-356 Olsztyn

Regon: 519653022

e–mail: sekretariat@w-modr.pl

tel. /fax. (89) 535-76-84


Oznaczenie postępowania


Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
DAG-2600-14/10 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.

 1. Tryb udzielenia zamówieniaPostępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Dz. U. Nr161 , poz. 1078) – zwanej dalej ustawą Pzp.


 1. Opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem, w tym urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń do systemu wideokonferencji na potrzeby budowy systemu informatycznego, z podziałem na 5 zadań:

ZADANIE NR 1

Serwery

1. Serwery – 3 sztuki
2. Macierz dyskowa – 1 sztuka
3. Szafa serwerowa – 1 sztuka

ZADANIE NR 2

Urządzenia sieciowe

1. Firewall/VPN #1 – 2 sztuki

2. Firewall/VPN #2 – 19 sztuki

ZADANIE NR 3

Notebooki

1. Komputer przenośny – 42 sztuki

ZADANIE NR 4

Komputery i peryferia

1. Komputer stacjonarny – 21 sztuk
2. Monitory #1 – 19 sztuk
3. Monitory #2 - 2 sztuki
4. Klawiatury – 21 sztuk
5. Myszki – 63 sztuki
6. Drukarki – 42 sztuki
7. Torby do notebooka – 42 sztuki
8. UPS – 2 sztuki
9. Switche – 2 sztuki
10. Pakiet biurowy – 63 sztuki

ZADANIE NR 5

System wideokonferencji
1. Kamera internetowa #1 – 2 sztuki
2. Kamera internetowa #2 – 19 sztuk
3. System audio #1 – 2 sztuki
4. System audio #2 – 19 sztuk
5. Program do wideokonferencji – 21 licencjiKażde z zadań zostało szczegółowo określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ, stanowiącym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

Oferowany sprzęt musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV:


48821000-9 serwery sieciowe

30233141-1 macierz dyskowa

32420000-3 urządzenia sieciowe

30213100-6 komputery przenośne

30213000-5 komputery osobiste

30231300-0 monitory

30237460-1 klawiatury

30237410-6 myszki

30232110-8 drukarki laserowe

30237270-2 torby na notebooki

31682520-1 awaryjne urządzenia wyłączeniowe (UPS)

48310000-4 pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

30237240-3 kamera internetowa

32340000-8 mikrofony i głośniki (system audio)

48515000-1 pakiety oprogramowania do wideokonferencji 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdą część stanowi jedno z 5 zadań opisanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ
Dla każdej części zamówienia dokonane zostaną odrębnie:

 • ocena ofert,

 • wybór najkorzystniejszej oferty,

 • zawarcie umowy.


Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniającychZamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 1. Termin i miejsce wykonania zamówieniaPrzedmiot zamówienia należy wykonać w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony, zainstalowany i skonfigurowany w lokalizacjach i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
   1. posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:


dotyczy zadania nr 1:

  1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty co najmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego o łącznej wartości, nie mniejszej niż: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto. Wykonana dostawa powinna dotyczyć zakupu sprzętu sieciowego w tym: serwerów oraz macierzy dyskowych w dowolnym zakresie;


dotyczy zadania nr 2

  1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty co najmniej 1 dostawę firewalli o łącznej wartości, nie mniejszej niż: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.dotyczy zadania nr 3

  1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty co najmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego o łącznej wartości, nie mniejszej niż: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Wykonana dostawa powinna dotyczyć zakupu: komputerów przenośnych.


dotyczy zadania nr 4

  1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty co najmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego o łącznej wartości, nie mniejszej niż: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto. Wykonana dostawa powinna dotyczyć zakupu: komputerów osobistych.dotyczy zadania nr 5

 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty co najmniej 1 dostawę obejmującą łącznie dostawę oprogramowania i sprzętu do utworzenia systemu wideokonferencji oraz wdrożenie systemu wideokonferencji o łącznej wartości, nie mniejszej niż: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:   1. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:


Wymóg wspólny dla wszystkich zadań


o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości odpowiadającej, co najmniej wartości oferty na dane zadanie .


Dla potrzeb oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki udziału w postępowaniu określone powyżej mogą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  1. Zamawiający oceni spełnianie opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać,
   że Wykonawca spełnia wymagane warunki.
 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
   z wyłączeniem oświadczenia o spełnieniu warunków, które należy załączyć w formie oryginału):

   1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ),

   2. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 5 do SIWZ – „Wykaz wykonanych dostaw”. Wykaz powinien potwierdzać spełnianie warunków.

   3. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych dostaw wymienionych w „Wykazie wykonanych dostaw”, np. referencje.

   4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wymaganą przez Zamawiającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganego w pkt 7.1.4., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie postawionego przez Zamawiającego warunku.

  2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji nie zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie może być złożone w formie oryginału.

  3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów zobowiązany jest przedłożyć dokument wskazany w pkt 8.2. siwz dotyczący tego podmiotu lub podmiotów w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot lub podmioty.
 1. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

   1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ,

   2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

   4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

   5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 (odpowiedzialność podmiotów zbiorowych) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

9.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednie dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).


10. Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:


W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego, należy do oferty załączyć:
Dotyczy ZADANIA NR 1 Serwery:

Serwery i macierz

- Certyfikat ISO 9001:2008 - wymagany stosowny dokument oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- Deklaracja CE - do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta
- do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy oraz pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.


Dotyczy ZADANIA NR 2 Urządzenia sieciowe

Firewall/VPN #1

- Certyfikat ICSA Firewall and VPN - do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta


Firewall/VPN #2

- Certyfikat Common Criteria: EAL4 - do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta;
- Certyfikat FIPS 140-2: Level 2 - do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta;
- Certyfikat ICSA Firewall and VPN) - do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta;


Dotyczy ZADANIA NR 3 Notebooki

- Deklaracja CE - do oferty załączyć oświadczenie producenta;

- Certyfikat EnergyStar Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – do oferty załączyć wydruk ze strony www.;


- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – do oferty załączyć wydruk ze strony www.

Dotyczy ZADANIA NR 4 Komputery i peryferia

Komputer stacjonarny

- Deklaracja CE - do oferty załączyć oświadczenie producenta;

- Certyfikat EnergyStar Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – do oferty załączyć wydruk ze strony www;


- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – do oferty załączyć wydruk ze strony www;


- potwierdzenie kompatybilności dla modelu komputera na stronie Microsoft Windows
Hardware Compatibility List na daną platformę systemową - do oferty załączyć wydruk ze strony www;


- do oferty załączyć oświadczenie producenta, że pomiar głośności w dB jest zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 z pozycji operatora w trybie „Fixed Disk”;

UPS
- Deklaracja CE - do oferty załączyć oświadczenie producenta.


Wymienione powyżej dokumenty muszą potwierdzać, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt komputerowy spełnia odpowiednie wymagania określone przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do SIWZ).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zamawiający: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie iconWarmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Ełku

Zamawiający: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie iconUniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie

Zamawiający: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie iconUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zamawiający: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie iconUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zamawiający: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie iconUniwersytet warmińsko mazurski w olsztynie

Zamawiający: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie iconU niwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zamawiający: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie iconUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zamawiający: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie iconUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podyplomowe studia

Zamawiający: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie iconUniwersytet warmińsko-mazurski w Olsztynie wydział humanistyczny

Zamawiający: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie iconU niwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział humanistyczny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom