Regulamin rady pedagogicznej
Pobierz 11.49 Kb.
NazwaRegulamin rady pedagogicznej
Data konwersji14.12.2012
Rozmiar11.49 Kb.
TypDokumentacja
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ


 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele szkoły.

 1. W zebraniu rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.

 6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 7. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

a. uchwalanie i nowelizowanie statutu,

b. zatwierdzanie planów pracy szkoły i programu wychowawczego,

c. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

d. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

e. organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

a. organizację pracy szkoły, w tym, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b. projekt planu finansowego szkoły,

c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e. rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole,

f. w przypadku określonym w punkcie 10.e organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków.

 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 4. Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół w terminie 7 dni od daty posiedzenia.

 5. Protokół sporządza się w formie elektronicznej w edytorze tekstu (czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5, marginesy 2 cm, numeracja stron ciągła na dole pośrodku, drukowanie dwustronne).

 6. Po każdym zebraniu rady pedagogicznej protokół jest drukowany, podpisany przez przewodniczącego rady pedagogicznej oraz protokolanta/ów.

 7. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Rada pedagogiczna na następnym zebraniu rozpatruje zgłoszone poprawki.

 8. Każdy protokół jest podpisywany przez przewodniczącego rady pedagogicznej, protokolanta/ów oraz członków rady pedagogicznej.

 9. Po ostatnim zebraniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym wszystkie wydrukowane i podpisane protokoły oprawiane są jako Protokoły Rady Pedagogicznej. Oprawione, opieczętowane i podpisane przez dyrektora Protokoły Rady Pedagogicznej zaopatruje się klauzulą - „Protokoły Rady Pedagogicznej zawierają …........ stron i obejmują okres pracy rady pedagogicznej od dnia …......... do dnia ….....”

 10. Protokoły w formie elektronicznej zapisywane są na trzech nośnikach:

a. na płycie CD - protokoły w formie tylko do odczytu z każdego roku szkolnego,

b. na pendrivie – kolejne protokoły w formie tylko do odczytu,

c. na pendrivie zabezpieczonym hasłem – protokoły w formie roboczej.

Nośniki elektroniczne przechowywane są w gabinecie dyrektora szkoły.

 1. Protokolantem są kolejno członkowie rady pedagogicznej według harmonogramu podanego na początku roku szkolnego.

 2. Wydrukowane Protokoły Rady Pedagogicznej można udostępniać na terenie szkoły tylko zatrudnionym w niej nauczycielom oraz upoważnionym osobom organu prowadzącego i nadzorującego szkołę.

 3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz kuratora oświaty. Kurator oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym szkoły uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie kuratora oświaty jest ostateczne.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Regulamin rady pedagogicznej iconRegulamin rady pedagogicznej

Regulamin rady pedagogicznej iconRegulamin rady pedagogicznej

Regulamin rady pedagogicznej iconRegulamin rady pedagogicznej

Regulamin rady pedagogicznej iconRegulamin rady pedagogicznej

Regulamin rady pedagogicznej iconRegulamin rady pedagogicznej przedszkola nr 8

Regulamin rady pedagogicznej iconRegulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 9

Regulamin rady pedagogicznej iconRegulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 13 ul. Schillera 6a

Regulamin rady pedagogicznej iconRegulamin rady pedagogicznej I postanowienia ogólne

Regulamin rady pedagogicznej iconRegulamin rady pedagogicznej szkoły podstawowej

Regulamin rady pedagogicznej iconRegulamin rady pedagogicznej szkoły podstawowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom