Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy
Pobierz 341.7 Kb.
NazwaZarząd województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy
strona1/8
Data konwersji11.09.2012
Rozmiar341.7 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

w K i e l c a c h


ANALIZA I OCENA


SYTUACJI NA RYNKU PRACY W  WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

W I PÓŁROCZU 2001 ROKU


Kielce - wrzesień - 2001r.


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH


Al. IX Wieków Kielc 3

25 - 516 Kielce

tel. 344-49-76, fax 368-08-25


Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie

danych statystycznych w druku dozwolone

wyłącznie z podaniem źródła.


SPIS TREŚCI str.


Uwagi metodyczne 7


1. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE 9

1.1. Podstawowe uwarunkowania 9

1.1.1. Ludność 9

1.1.2. Edukacja 9

1.1.3. Podmioty gospodarcze 10

1.1.4. Sytuacja gospodarcza 10

1.2. Rynek pracy 10

1.2.1. Zatrudnienie 11

1.2.2. Bezrobocie 12

1.2.3. Bezrobocie w woj. świętokrzyskim w porównaniu z innymi województwami 13

1.3. Zasoby siły roboczej 14

1.4. Pracodawcy na rynku pracy 16


2. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA 17


2.1. Poziom i stopa bezrobocia 17

2.1.1. Zmiany poziomu bezrobocia 17

2.1.2. Stopa bezrobocia 17

2.1.3. Podstawowe składniki bilansu bezrobotnych 18

2.1.4. Przyczyny wzrostu bezrobocia w I kwartale i spadku w II kwartale 2001r. 20

2.1.5. Bezrobocie regionalne: poziom i stopa bezrobocia w powiatach 21

2.2. Zmiany w strukturze bezrobocia 22

2.2.1. Bezrobotni z prawem do zasiłku 22

2.2.2. Bezrobotni wg płci 23

2.2.3. Bezrobotni wg wieku i poziomu wykształcenia 23          2.2.4. Bezrobotni wg stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy 25

2.2.5. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy 27

       2.2.6. Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 28          2.2.7. Bezrobotni wg zawodów i specjalności 29

2.3. Podsumowanie 34


3. PODSTAWOWE KATEGORIE BEZROBOTNYCH 36


3.1. Bezrobocie młodzieży 36

3.2. Bezrobocie absolwentów 36

3.3. Bezrobocie wśród mieszkańców wsi 38

3.3.1. Poziom bezrobocia 38

3.3.2. Udział kobiet 38

3.3.3. Bezrobotni z prawem do zasiłku 39

3.3.4. Napływ i odpływ z bezrobocia 39

3.3.5. Bezrobocie młodzieży 40

3.4. Bezrobotne kobiety 41

3.5. Niepełnosprawni 41


4. DZIAŁANIA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W ZAKRESIE

ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA 42


4.1. Oferty pracy 42

4.2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 44

4.2.1. Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 45

4.2.2. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 46

4.2.3. Tworzenie nowych miejsc pracy w ramach udzielonych pożyczek 47

4.2.4. Aktywizacja zawodowa absolwentów 47

4.2.5. Szkolenia i przekwalifikowania 50

4.2.6. Poradnictwo zawodowe 51

4.2.7. Kluby Pracy 52

4.3. Wydatki z Funduszu Pracy 53

4.4. Zatrudnienie cudzoziemców 54

4.5. Kontrola legalności zatrudnienia 55


5. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE POLITYKI RYNKU PRACY 57


5.1. Regionalny Program Przeciwdziałania i Łagodzenia Skutków Bezrobocia 57

5.2. Zatrudnienie obywateli polskich za granicą 60

5.3. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 61


Aneks statystyczny

Tablice 63 - 96

Kartogramy 97

Wykresy 98 - 101


S P I S T A B L I C str. 1. Jednostki osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i pozostałe jednostki gospodarki narodowej 63

 2. Jednostki osób prawnych i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej 63

 3. Bezrobotni w latach 1990-1998 w woj. kieleckim oraz w 1999 - 2000 roku i w I półroczu 2001r. w woj. świętokrzyskim 64

 4. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w woj. kieleckim wg stanu na koniec miesiąca w latach 1990-1998 oraz w woj. świętokrzyskim w latach 1999 - 2001 65

 5. Bezrobotni zarejestrowani oraz stopa bezrobocia 66

 6. Bezrobotni zarejestrowani „napływ” i wyrejestrowani „odpływ” 67

 7. Bezrobotni, którzy podjęli pracę 68

 8. Napływ i odpływ bezrobotnych oraz osoby, które podjęły pracę 69

 9. Stan i struktura bezrobocia 70

 10. Podstawowe dane o bezrobociu w miastach i gminach woj. świętokrzyskiego 71-74

 11. Rejestrowane bezrobocie na wsi 75

 12. Rejestrowane bezrobocie na wsi w I półroczu 2001r. - napływ, odpływ oraz podjęcia pracy 76

 13. Bezrobotni zamieszkali na wsi „napływ” i wyrejestrowani „odpływ” 77

 14. Nowo zarejestrowani bezrobotni zamieszkali na wsi 78

 15. Bezrobotni zarejestrowani w wieku 18-24 lata „napływ” i wyrejestrowani „odpływ”
  w I półroczu 2001 roku 79

 16. Absolwenci 80

 17. Zarejestrowani bezrobotni absolwenci „napływ” i wyrejestrowani „odpływ”
  w I półroczu 2001r. 81

 18. Bezrobotni z prawem do zasiłku 82

 19. Bezrobotni zarejestrowani wg wieku 83

 20. Bezrobotni zarejestrowani wg poziomu wykształcenia 83

 21. Bezrobotni zarejestrowani wg stażu pracy 83

 22. Zarejestrowani bezrobotni wg wieku, wykształcenia i stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy 84

 23. Struktura „wiekowa” bezrobotnych 85

 24. Poziom wykształcenia bezrobotnych 86

 25. Czas oczekiwania bezrobotnych na pracę 87

 26. Niepełnosprawni zarejestrowani na koniec 2000 roku i I półrocza 2001 roku 88

 27. Bezrobotni oraz oferty pracy według 3-cyfrowych grup zawodów w I półroczu 2001r. 89-91

 28. Oferty pracy zgłoszone do Powiatowych Urzędów Pracy 92

 29. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 93

 30. Liczba uczestników Regionalnego Programu Przeciwdziałania i Łagodzenia Skutków Bezrobocia według powiatów 94

 31. Stopa bezrobocia w 2000r. i w I półroczu 2001r. według województw 95

 32. Liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2001 roku według województw 96


K A R T O G R A M Y


Stopa bezrobocia w Polsce wg województw 97

Stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim wg powiatów 97


W Y K R E S Y


Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD w woj. świętokrzyskim 98

Stan bezrobocia w woj. świętokrzyskim w latach 2000 - 2001 99

Struktura wydatków z Funduszu Pracy w I półroczu 2001 roku 97

Struktura wydatków z Funduszu Pracy w 1999 roku 100

Struktura wydatków z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania

bezrobociu w I półroczu 2001 roku 101


UWAGI METODYCZNE


 1. Od 2000r. sprawozdawczość rynku pracy jest opracowywana w ramach statystyki publicznej, w związku z tym głównym aktem prawnym jest ustawa
  o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r. (Dz. U. z 1995r. Nr 88,
  poz. 439) oraz następujące rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000
   (Dz. U. 1999 Nr 77, poz. 863),

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2000r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 (Dz. U. Nr 76, poz. 868).
 1. Podstawową jednostką z zakresu sprawozdawczości o rynku pracy są powiatowe urzędy pracy. W przypadku Powiatowego Urzędu Pracy
  w Kielcach, od stycznia 2000r. sporządzana jest statystyka dla: powiatu grodzkiego Kielce i powiatu kieleckiego. W niniejszym opracowaniu dane statystyczne dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach obejmują informacje łącznie z obydwu powiatów: grodzkiego i ziemskiego.

 1. Dane o liczbie bezrobotnych obejmują osoby, które są zarejestrowane
  w urzędach pracy jako bezrobotne, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Tekst jednolity: Dz. U. z 1997r. Nr 25, poz. 128 wraz z późniejszymi zmianami).
 1. Przez „Ludność aktywną zawodowo” (cywilna siła robocza) należy rozumieć zbiorowość składającą się z osób uznanych według klasyfikacji GUS
  za pracujące oraz osoby bezrobotne, o których mowa w pkt. 3.
 1. Przez „Stopę bezrobocia” należy rozumieć procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (według stanu na koniec okresu sprawozdawczego).
 1. Przez „napływ” bezrobotnych należy rozumieć liczbę nowo zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w danym okresie sprawozdawczym.
 1. Przez „odpływ” bezrobotnych należy rozumieć liczbę bezrobotnych wyrejestrowanych z urzędów pracy w danym okresie sprawozdawczym. 1. Przez „Wskaźnik płynności rynku pracy” należy rozumieć wyrażony
  w procentach stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie sprawozdawczym, do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych
  w tym okresie.
 1. Analiza ofert pracy dokonana została na podstawie:

 • sprawozdania miesięcznego MPiPS-01 o rynku pracy,

 • Załącznika Nr 2 „Bezrobotni oraz oferty pracy według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy” i Załącznika Nr 3 „Bezrobotni oraz oferty pracy według grup zawodów i specjalności”.

1. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE


1.1. PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA


Województwo świętokrzyskie zajmuje powierzchnię 11.672 km2, co stanowi 3,7% obszaru kraju. Zasięgiem terytorialnym obejmuje 13 powiatów i 1 miasto
na prawach powiatu. W skład województwa wchodzą 102 jednostki administracyjne, w tym: 5 gmin miejskich, 24 gminy miejsko - wiejskie i 73 gminy wiejskie.


1.1.1. Ludność


Województwo zamieszkuje 1.322,9 tys. osób, tj. 3,4% ludności Polski. Kobiety stanowią 50,9% ogółu mieszkańców. Na wsi zamieszkuje 54,2% ludności
(w kraju udział ten wynosi - 38,2%), co oznacza drugie miejsce w kraju
( po woj. podkarpackim - 59%). Większość mieszkańców województwa - 59,6%
to osoby w wieku produkcyjnym, natomiast w wieku przedprodukcyjnym znajduje się 24,1% ludności, a w wieku poprodukcyjnym 16,3%.


W latach 1999-2000 wzrosła o 14,2 tys. liczba ludności w wieku produkcyjnym. Świadczy to o wyżu demograficznym osób w wieku aktywności zawodowej, pomimo zmniejszania się liczby mieszkańców ogółem, szczególnie
w wieku przedprodukcyjnym ( o 20,9 tys. osób). Wzrosła również liczba ludności
w wieku poprodukcyjnym (o 3,4 tys. osób), co oznacza postępujący proces starzenia się ludności.

Powyższe tendencje potwierdzają prognozy GUS, które przewidują
na najbliższe 10 lat spadek populacji ludzi młodych w wieku przedprodukcyjnym
i wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym.


Systematyczny spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym wpływa na zmniejszenie się liczby uczniów w szkołach podstawowych i powoduje likwidację niektórych szkół. Przyczynia się to także do zmniejszania liczby zatrudnionych nauczycieli (z 22.858 w roku szkolnym 1999/2000 do 21.235
w roku 2000/2001).


1.1.2. Edukacja


W roku szkolnym 2000/2001 uczyło się w:

 • 10 szkołach wyższych - 47,9 tys. studentów,

 • 108 liceach ogólnokształcących - 37 tys. uczniów,

 • 216 gimnazjach - 40,8 tys. uczniów,

 • 503 szkołach technicznych i zawodowych łącznie z policealnymi - 71,1 tys.        uczniów,

 • 764 szkołach podstawowych - 111,1 tys. uczniów.W roku akademickim 2000/2001 funkcjonowało 10 szkół wyższych,
w których studiowało 47,9 tys. studentów. Od kilku lat systematycznie wzrasta zarówno liczba szkół wyższych, jak i kształcącej się w nich młodzieży ( w roku 1998/1999 - 36 tys. studentów, 1999/2000 - 41,3 tys. studentów). Zwiększa się również liczba absolwentów szkół wyższych. W roku akademickim 1999/2000 szkoły wyższe ukończyło - 7.716 absolwentów a w roku 2000/2001 - 8.351 osób.


1.1.3. Podmioty gospodarcze


W województwie w rejestrze REGON zarejestrowanych było prawie
92 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Udział sektora prywatnego w ogólnej liczbie podmiotów wynosił 96,3%. W sektorze prywatnym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 84,4%. Z analizy udziału podmiotów gospodarczych wynika, że najliczniej reprezentowana była sekcja: handel i naprawy - 38,8% ogółu zarejestrowanych podmiotów, następnie budownictwo - 11,4%, obsługa nieruchomości i firm - 10,7% oraz przetwórstwo przemysłowe - 9,9%.


1.1.4. Sytuacja gospodarcza


W I półroczu 2001 roku działalność przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych obydwu sektorów własności charakteryzowała się wyraźnym spowolnieniem i znacznym obniżeniem dynamiki.


Łączne przychody uzyskane ze sprzedaży towarów i usług w sektorze przedsiębiorstw nie przekroczyły poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyraźne obniżenie sprzedaży w tym czasie wystąpiło w firmach prywatnych. Ponadto sytuacja finansowa wielu zakładów uległa pogorszeniu. W budownictwie mieszkaniowym pogłębił się regres w liczbie przekazanych do użytku mieszkań spółdzielczych, natomiast zwiększyła się ich ilość w ramach budownictwa na sprzedaż i wynajem oraz indywidualnego.


Większość przedsiębiorstw świadczących usługi rynkowe osiągnęła sprzedaż za I półrocze br. na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego,
jednak dynamika wzrostu była zdecydowanie niższa niż przed rokiem.
W działalnościach takich jak: handel hurtowy i usługi hotelarsko-gastronomiczne wartość sprzedaży była niższa.


1.2.  RYNEK PRACY


Na przestrzeni I półrocza 2001 roku sytuacja na rynku pracy ulegała dalszemu pogorszeniu.


1.2.1. Zatrudnienie


W I półroczu utrzymywała się spadkowa tendencja zatrudnienia
w
przedsiębiorstwach obu sektorów, a zatrudnienie było niższe niż przed rokiem.


Redukcje zatrudnienia dotyczyły w większości firm publicznych niż prywatnych i wystąpiły w działalności: przemysłowej, budownictwie, handlu
i usługach hotelarsko- gastronomicznych. Wzrost zatrudnienia nastąpił natomiast w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, transport, składowanie i łączność oraz obsługa nieruchomości i firm.


Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. wynosiło 121.440 osób i było o 6,2% niższe w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W wybranych działalnościach zatrudnienie wynosiło w: przetwórstwie przemysłowym - 59.303 osoby, budownictwie - 16.105 osób,
w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę - 7.823 osoby,
w górnictwie i kopalnictwie - 2.964 osoby.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy iconZarząd województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy

Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy iconZarząd województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy w kielcach

Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy iconAdresy urzęDÓw pracy województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy

Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy iconZarząd województwa śWIĘtokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy iconZarząd województwa śWIĘtokrzyskiego analiza wniosków do zmiany „planu zagospodarowania przestrzennego województwa śWIĘtokrzyskiego”

Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy iconUrząd marszałkowski województwa śWIĘtokrzyskiego II kongres stowarzyszeń województwa śWIĘtokrzyskiego

Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy iconWojewództwa śWIĘtokrzyskiego „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego”

Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy iconZarząd województwa podkarpackiego wojewódzki program operacyjny

Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy iconWojewódzki Urząd Pracy w Łodzi poszukuje 4 doradców zawodowych do pracy w projekcie systemowym pn. "Elastyczne rozwiązania na rynku pracy"

Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy iconWojewódzki Urząd Pracy w Opolu posiada następujące oferty pracy za granicą w sieci eures

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom