Rozkład materiału z matematyki, zgodny z podstawą programową ogłoszoną przez ministra edukacji narodowej dn. 23 VIII 2007 R
Pobierz 194.31 Kb.
NazwaRozkład materiału z matematyki, zgodny z podstawą programową ogłoszoną przez ministra edukacji narodowej dn. 23 VIII 2007 R
strona2/4
Data konwersji15.12.2012
Rozmiar194.31 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

KLASA II – ZAKRES PODSTAWOWY

4 godziny tygodniowo × 35 tygodni = 140 godzin


Dział

Jednostka tematyczna

Liczba

godzin

Cele szczegółowe, uczeń potrafi:

Wyrażenia

wymierne

(25)

Wyrażenia wymierne


2

- określić, kiedy wyrażenie ma sens liczbowy

- obliczyć wartość liczbową wyrażenia

Skracanie i rozszerzanie

wyrażeń wymiernych

2

- skracać i rozszerzać wyrażenia wymierne

Mnożenie i dzielenie

wyrażeń wymiernych

2

- mnożyć i dzielić wyrażenia wymierne

Dodawanie i odejmowanie

wyrażeń wymiernych

3

- sprowadzić wyrażenia do wspólnego mianownika

- dodawać i odejmować wyrażenia wymierne

Działania łączne

na wyrażeniach wymiernych

4

- wykonać działania na wyrażeniach wymiernych

Równania wymierne

4

- rozwiązywać proste równania wymierne prowadzące do równań liniowych lub kwadratowych, np. = 2, = 2x

- rozwiązać zadania tekstowe prowadzące do rozwiązywania prostych równań wymiernych

Funkcja y =

4

- sporządzić i omówić własności funkcji y =

- naszkicować wykresy funkcji:

y = f(x) + a, y = f(x +a), y = -f(x),

y = f(-x), gdzie f(x) =


- rozwiązać zadanie tekstowe związane

z proporcjonalnością odwrotną

Powtórzenie materiału

2
Sprawdzian wiadomości

i umiejętności

oraz jego omówienie

2
Ciągi liczbowe

(27)

Pojęcie ciągu liczbowego


3

- zdefiniować ciąg liczbowy

- obliczyć kolejne wyrazy ciągu

Monotoniczność ciągu

2

- zbadać monotoniczność ciągu

Ciąg arytmetyczny

3

- zbadać, czy ciąg jest arytmetyczny

Suma wyrazów ciągu arytmetycznego

4

- obliczyć sumę n wyrazów ciągu arytmetycznego

- rozwiązać zadanie tekstowe związane z ciągiem arytmetycznym

Ciąg geometryczny

3

- zbadać, czy ciąg jest geometryczny

- stosować wzór na n-ty wyraz ciągu

geometrycznego

Suma wyrazów ciągu geometrycznego

4

- obliczyć sumę n wyrazów ciągu

geometrycznego

- rozwiązać zadanie tekstowe związane z ciągiem geometrycznym

Ciąg arytmetyczny

i geometryczny w zadaniach

4

- zastosować własności ciągów w zadaniach tekstowych

Powtórzenie materiału

2
Sprawdzian wiadomości

i umiejętności

oraz jego omówienie

2
Potęgi

i logarytmy (20)

Potęgi o wykładnikach wymiernych i rzeczywistych

4

- wykonać działania na potęgach o wykładnikach wymiernych

- stosować prawa działań na potęgach

o wykładnikach rzeczywistych

Pierwiastki

3

- wykonać działania na pierwiastkach

- zapisać pierwiastek jako potęgę

- wyznaczać pierwiastki nieparzystego stopnia

z liczb ujemnych

Funkcja wykładnicza

4

- zdefiniować funkcję wykładniczą

- sporządzić wykres funkcji wykładniczej

i omówić jej własności

- naszkicować wykresy funkcji:

y = f(x) + a, y = f(x +a), y = -f(x),

y = f(-x), gdzie f(x) = a

Pojęcie logarytmu

2

- wykazać się znajomością pojęcia logarytmu

- obliczyć wartość logarytmu

Własności logarytmów

3

- stosować w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi

o wykładniku naturalnym

- wyznaczyć niewiadomą z równań typu:

logx = 5, = 2

Powtórzenie materiału

2
Sprawdzian wiadomości

i umiejętności

oraz jego omówienie

2
Trygonometria (21)

Funkcje trygonometryczne

kąta ostrego

3

- zdefiniować funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym

Wartości funkcji

trygonometrycznych kątów 30º, 45º, 60º

3

- wykazać się znajomością wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30º, 45º, 60º

- zastosować powyższe wartości w zadaniach

Proste równania

trygonometryczne

4

- rozwiązać równania typu:

sin x = a, cos x = a, tg x = a,

x(0º; 90º)

Związki między funkcjami trygonometrycznymi

tego samego kąta

3

- wymienić związki między funkcjami trygonometrycznymi i zastosować je w zadaniach

- wyznaczyć wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, znając jedną z nich

Zastosowanie funkcji trygonometrycznych

do rozwiązywania różnych zadań

4

- zastosować poznane wzory i własności funkcji trygonometrycznych w zadaniach z różnych dziedzin

Powtórzenie materiału

2
Sprawdzian wiadomości

i umiejętności

oraz jego omówienie

2
Planimetria

i stereometria (39)

Figury podobne

4

- rozpoznawać figury podobne

- wymienić własności figur podobnych

Cechy podobieństwa trójkątów

4

- sformułować cechy podobieństwa trójkątów

i zastosować je w zadaniach

- wyznaczyć skalę podobieństwa trójkątów

Graniastosłupy

4

- rozróżniać rodzaje graniastosłupów: prosty, prawidłowy, prostopadłościan, sześcian

- zaprojektować siatkę

- obliczyć pole tej siatki

Ostrosłupy

4

- wyróżnić, np. ostrosłup prawidłowy

- zaprojektować siatkę

- obliczyć pole tej siatki

Równoległość

i prostopadłość

w przestrzeni

4

- sformułować warunek równoległości

i prostopadłości w przestrzeni

- wskazać ściany i krawędzie równoległe

i prostopadłe w bryłach

Kąt między prostą

a płaszczyzną

4

- wskazać i obliczać kąty między ścianami

i odcinkami oraz między odcinkami takimi jak: krawędzie, przekątne, wysokości w bryłach

Kąt dwuścienny

3

- wskazać i obliczać kąty między ścianami brył

Bryły obrotowe

4

- zdefiniować walec, stożek, kulę

- zaprojektować siatkę walca i stożka

- obliczyć pole siatki

Zastosowanie trygonometrii

w stereometrii

5

- obliczać długości krawędzi, przekątnych, wysokości brył oraz kąty, np. między krawędzią boczną a podstawą ostrosłupa, między krawędzią

a wysokością

Powtórzenie materiału

2
Sprawdzian wiadomości

i umiejętności

oraz jego omówienie

2
Do dyspozycji nauczyciela

81   2   3   4

Powiązany:

Rozkład materiału z matematyki, zgodny z podstawą programową ogłoszoną przez ministra edukacji narodowej dn. 23 VIII 2007 R iconPodstawa programowa matematyki dla gimnazjum podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej 23 sierpnia 2007 roku

Rozkład materiału z matematyki, zgodny z podstawą programową ogłoszoną przez ministra edukacji narodowej dn. 23 VIII 2007 R iconPodstawa programowa matematyki dla liceum I technikum (zakres podstawowy) podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej 23 sierpnia 2007 roku

Rozkład materiału z matematyki, zgodny z podstawą programową ogłoszoną przez ministra edukacji narodowej dn. 23 VIII 2007 R iconRozkład materiału z języka polskiego (IV etap edukacyjny) zgodny z podstawą programową z 23 grudnia 2008 roku

Rozkład materiału z matematyki, zgodny z podstawą programową ogłoszoną przez ministra edukacji narodowej dn. 23 VIII 2007 R iconRozkład materiału opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Rozkład materiału z matematyki, zgodny z podstawą programową ogłoszoną przez ministra edukacji narodowej dn. 23 VIII 2007 R iconRozkład materiału opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Rozkład materiału z matematyki, zgodny z podstawą programową ogłoszoną przez ministra edukacji narodowej dn. 23 VIII 2007 R iconJolanta Dybała Rozkład materiału opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Rozkład materiału z matematyki, zgodny z podstawą programową ogłoszoną przez ministra edukacji narodowej dn. 23 VIII 2007 R iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Rozkład materiału z matematyki, zgodny z podstawą programową ogłoszoną przez ministra edukacji narodowej dn. 23 VIII 2007 R iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Rozkład materiału z matematyki, zgodny z podstawą programową ogłoszoną przez ministra edukacji narodowej dn. 23 VIII 2007 R iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Rozkład materiału z matematyki, zgodny z podstawą programową ogłoszoną przez ministra edukacji narodowej dn. 23 VIII 2007 R iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom