Wymagania edukacyjne kl III
Pobierz 26.08 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne kl III
Data konwersji15.12.2012
Rozmiar26.08 Kb.
TypWymagania


Wymagania edukacyjne kl III1. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli:

 • stosuje zasadę mnożenia − w typowych sytuacjach

 • przedstawia drzewo ilustrujące wyniki danego doświadczenia − w prostych sytuacjach

 • stosuje definicję silni

 • oblicza liczbę permutacji elementów danego zbioru

 • oblicza liczbę wariacji bez powtórzeń − w prostych sytuacjach

 • oblicza liczbę wariacji z powtórzeniami − w prostych sytuacjach

 • oblicza wartość symbolu Newtona

 • oblicza liczbę kombinacji − w prostych sytuacjach

 • określa zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych danego doświadczenia

 • określa zbiór zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu losowemu

 • określa zdarzenia przeciwne, zdarzenia niemożliwe i zdarzenia pewne

 • stosuje klasyczną definicję prawdopodobieństwa do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych

− w prostych, typowych sytuacjach

 • podaje rozkład prawdopodobieństwa dla rzutów kostką lub monetą

 • oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego

 • stosuje twierdzenie o prawdopodobieństwie sumy zdarzeń − w prostych sytuacjach

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) i (P) oraz dodatkowo:

 • stosuje wzór dwumianowy Newtona do rozwijania wyrażeń postaci
  i wyznaczania współczynników wielomianów

 • rozwiązuje równania i nierówności z zastosowaniem symbolu Newtona

 • stosuje kombinatorykę do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych

 • zapisuje zdarzenia w postaci sumy, iloczynu oraz różnicy zdarzeń

 • oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń losowych, stosując klasyczną definicję prawdopodobieństwa

 • stosuje twierdzenie o prawdopodobieństwie sumy zdarzeń

 • stosuje własności prawdopodobieństwa do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń

 • ilustruje doświadczenia wieloetapowe za pomocą drzewa i na tej podstawie oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz:

 • rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące prawdopodobieństwa

 • przeprowadza dowody twierdzeń dotyczących prawdopodobieństwa zdarzeń

 • rozwiązuje zadania dotyczące prawdopodobieństwa warunkowego, całkowitego oraz niezależności zdarzeń2. STATYSTYKA


Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli:

 • oblicza średnią arytmetyczną, wyznacza medianę i dominantę

 • oblicza średnią arytmetyczną, wyznacza medianę i dominantę danych przedstawionych na diagramie
  − w prostych przypadkach

 • oblicza wariancję i odchylenie standardowe

 • oblicza średnią ważoną liczb z podanymi wagami


Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) i (P) oraz dodatkowo:

 • oblicza średnią arytmetyczną, wyznacza medianę i dominantę danych przedstawionych na diagramie

 • wykorzystuje średnią arytmetyczną, medianę, dominantę i średnią ważoną do rozwiązywania zadań

 • oblicza wariancję i odchylenie standardowe zestawu danych przedstawionych w tabeli

 • interpretuje średnią arytmetyczną, medianę, dominantę i średnią ważoną

 • porównuje odchylenie przeciętne z odchyleniem standardowym


Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz:

 • stosuje rozkład normalny do rozwiązywania zadań

 • rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące statystyki3. STEREOMETRIA


Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli:

 • wskazuje w wielościanach proste prostopadłe, równoległe i skośne

 • wskazuje w wielościanach rzut prostokątny danego odcinka

 • określa liczbę ścian, wierzchołków i krawędzi graniastosłupów i ostrosłupów

 • sporządza rysunek wielościanu wraz z oznaczeniami

 • oblicza pola powierzchni bocznej i całkowitej graniastosłupów i ostrosłupów prostych

 • rysuje siatkę wielościanu, mając dany jej fragment

 • oblicza długości przekątnych graniastosłupów prostych

 • stosuje definicje i własności funkcji trygonometrycznych do obliczania pól powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów − w prostych sytuacjach

 • stosuje twierdzenie o trzech prostych prostopadłych do rozwiązywania prostych zadań

 • oblicza objętości graniastosłupów i ostrosłupów prawidłowych

 • wskazuje kąt między przekątną graniastosłupa a płaszczyzną podstawy tego graniastosłupa

 • wskazuje kąt między danym odcinkiem w ostrosłupie a płaszczyzną podstawy tego ostrosłupa

 • wskazuje kąt między sąsiednimi ścianami wielościanów

 • rozwiązuje typowe zadania dotyczące kąta między prostą a płaszczyzną

 • wskazuje przekroje wielościanów i brył obrotowych

 • oblicza pola powierzchni i objętości brył obrotowych − w prostych sytuacjach

 • wyznacza skalę podobieństwa brył podobnych


Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) i (P) oraz dodatkowo:

 • przeprowadza wnioskowania dotyczące położenia prostych w przestrzeni

 • stosuje twierdzenie o trzech prostych prostopadłych do rozwiązywania zadań

 • stosuje i przekształca wzory na pola powierzchni i objętości wielościanów

 • oblicza pola powierzchni i objętości wielościanów z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych
  i twierdzeń planimetrii

 • oblicza pola przekrojów wielościanów

 • oblicza miarę kąta dwuściennego między ścianami wielościanu oraz między ścianą wielościanu a jego przekrojem

 • oblicza pola powierzchni i objętości brył obrotowych z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych
  i twierdzeń planimetrii

 • oblicza pola powierzchni i objętości brył wpisanych w kulę i opisanych na kuli

 • oblicza pola powierzchni i objętości brył wpisanych w walec i opisanych na walcu

 • oblicza pola powierzchni i objętości brył wpisanych w stożek i opisanych na stożku

 • wykorzystuje podobieństwo brył do rozwiązywania zadań


Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz:

 • rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące stereometrii

 • przeprowadza dowody twierdzeń dotyczących związków miarowych w wielościanach i bryłach obrotowych

4. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI


Wymagania dotyczące powtarzanych wiadomości zostały opisane w materiałach dydaktycznych do klasy pierwszej i drugiej.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymagania edukacyjne kl III iconWymagania edukacyjne klasa III

Wymagania edukacyjne kl III iconWymagania edukacyjne w klasie III

Wymagania edukacyjne kl III iconWymagania edukacyjne geografia kl. III

Wymagania edukacyjne kl III iconWymagania edukacyjne dla klasy III

Wymagania edukacyjne kl III iconWymagania edukacyjne- "Wiking" klasa III

Wymagania edukacyjne kl III iconWymagania edukacyjne klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne kl III iconWymagania edukacyjne uczniów klas I iii

Wymagania edukacyjne kl III iconWymagania edukacyjne dla klas I, II i III

Wymagania edukacyjne kl III iconWymagania edukacyjne kl. III e poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne kl III iconWymagania edukacyjne z geografii w klasie III

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom