Lokalny Program Rewitalizacji Dobrego Miasta na lata 2007 2015
Pobierz 2.59 Mb.
NazwaLokalny Program Rewitalizacji Dobrego Miasta na lata 2007 2015
strona31/37
Data konwersji15.12.2012
Rozmiar2.59 Mb.
TypCharakterystyka
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   37

Lokalny Program Rewitalizacji- opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru, zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowym, stworzony w oparciu o wytyczne57 Instytucji Zarządzającej szczególnie w zakresie wyznaczania obszarów rewitalizowanych.

Mikroobszar- z punktu widzenia LPR oznacza wyznaczoną część obszaru rewitalizowanego, składający się z kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu obszarów projektowych. W/w podział, zrealizowany na podstawie diagnoz: przestrzennych, ekonomicznych i społecznych ma na celu skomasowanie pewnych zjawisk zarówno negatywnych, jaki pozytywnych, w celu lepszego i trafniejszego dostosowania działań rewitalizacyjnych.


Obszar objęty programem rewitalizacji - oznacza obszar zdegradowany, dla którego opracowano i wdraża się program rewitalizacji, w tym cały, lub część obszaru w sytuacji kryzysowej. Obszar powyższy musi spełniać co najmniej trzy kryteria określone w art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(Dz.Urz. UE L 371 z 27.12.2006 str.1) a także obszar poprzemysłowy, powojskowy, objęty programem rewitalizacji. 58

Obszar projektu rewitalizacyjnego - oznacza wyznaczoną część obszaru rewitalizowanego, obejmującą grupę nieruchomości, na której zostanie zrealizowany projekt rewitalizacyjny.

Operator Programu – oznacza osobę fizyczną, prawną, albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której Inicjator Rewitalizacji powierzył odpowiedzialność za opracowanie i/lub realizację programu rewitalizacji.

Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP) – oparta na umowie współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, w celu realizacji zadania publicznego. Unormowana w ustawie z dnia 28 lipca 2005o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420) .

Pomoc publiczna59transfer zasobów przypisywany władzy publicznej, spełniającej łącznie następujące warunki:

  • transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,

  • transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr,

  • w efekcie tego transferu może wystąpić lub występuje zakłócenie konkurencji,

  • transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

Występowanie pomocy publicznej ocenia się pod kątem realizowanych transakcji, a nie ze względu na podmiot realizujący transakcję60.

Projekt rewitalizacyjny - oznacza działanie, będące częścią programu rewitalizacji, podjęte na wyznaczonym obszarze, realizowane wg ustalonego harmonogramu czasowo-finansowego, w celu uzyskania określonych wyników.

Rekultywacja – Rekultywacja ściśle odnosi się do terenu, gleby lub ziemi.

Zgodnie z art. 103 ustawy Prawo ochrony środowiska, rekultywacja terenu polega na jego przywróceniu do stanu poprzedniego, w związku z niekorzystnym przekształceniem naturalnym. Z kolei rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polega na przywróceniu ich jakości do stanu wymaganego standardami jakościowymi 61.

Rewaloryzacja (znaczenie etymologiczne) - (re+ fr. valorisation ) oznacza nadanie pierwotnej wartości, odnowienie, przywrócenie świetności zespołom i obszarom zabytkowym, jak również podniesienie ich walorów użytkowych i przystosowanie ich do współczesnych funkcji. [„Słownik wyrazów obcych”, 1995].

Rewitalizacja - oznacza kompleksowy proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych, podjętych w interesie publicznym, realizowanych na wyznaczonym obszarze, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji bądź znalezienie nowych funkcji oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych.

Sytuacja kryzysowa - oznacza szereg szkodliwych i niszczycielskich procesów dotykających przestrzeń, urządzenia techniczne, społeczeństwo oraz gospodarkę, które doprowadziły do degradacji danego obszaru. Według wytycznych do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji, sytuacja kryzysowa ma miejsce w przypadku występowania następujących kryteriów:

a) wysoki poziom ubóstwa;

b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;

c) niestabilne (niekorzystne) trendy demograficzne;

d) niski poziom edukacji, znaczące braki w umiejętnościach i wysoki odsetek osób porzucających szkołę;

e) wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa;

f) szczególnie zniszczone otoczenie;

g) niski poziom aktywności gospodarczej;

h) wysoki udział imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych oraz uchodźców;

i) porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego;

j) niski poziom wydajności energetycznej budynków62.
Zagospodarowanie gruntów - rolnicze, leśne lub inne użytkowanie gruntów zrekultywowanych63.Aktualnie obowiązujące przepisy prawne rozdzielają etap rekultywacji od zagospodarowania. inny podmiot odpowiedzialny jest za rekultywacje – ten, który spowodował utratę wartości terenu (przedsiębiorca, górniczy), inny zaś za jego zagospodarowanie np. prywatny inwestor bądź gmina64.


Bibliografia:


Bujnowski M., Polityka spójności UE i jej realizacja w Polsce, w: Polityka Gospodarcza UE, pod red. E.. Kaweckiej – Wyrzykowskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009, s. 83.


Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007 – 2013, red. Z. Bajko, B. Jóźwik, M. Szewczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 42.


Gaczek W. M., Zarządzanie w Gospodarce Przestrzennej BRANTA2003, s. 43.

Gminny Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobre Miasto na lata 2006 – 2015.


M. Greta, Unijna polityka spójności w strategii lizbońskiej i jej wpływ na podnoszenie konkurencyjności „starego kontynentu”, w: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, red, M.K. Sawicka, M. Noga, Wydawnictwo Cedetu, Warszawa 2008, s. 100.


Michna J. , Gołubowicz J .Zarządzanie ryzykiem (w:) III Forum Rewitalizacji Terenów Miejskich i Poprzemysłowych, Gliwice 2007.


Migracje ludności w województwie warmińsko – mazurskim w 2007 r., Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2008,


Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007- 2013 (NSR0),


Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015


Pawlak M. Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.


Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobre Miasto na lata 2004 - 2006,


Polko A. Finansowanie i realizacja projektów inwestycyjnych z zakresu rewitalizacji terenów miejskich i poprzemysłowych [w:] III Forum rewitalizacji terenów miejskich i poprzemysłowych, Gliwice 2007


Pomykalski A., Nowoczesne Strategie Marketingowe, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2001, s. 46.


Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, pod red, J. Barcza, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006, s. I-25.


Program Ochrony Środowiska Gminy dobre Miasto na lata 2006-2011,


Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013,


Rudnicki M., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, s. 17.


Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobre Miasto na lata 2009 – 2018.


Strategia Rozwoju Gminy Dobre Miasto, Olsztyn, Warszawa 1998 r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Dobrego Miasta,


Wiktorska – Święcka A., Europa Obywateli, Podstawy europeistyki, red. W. Bokajła i A.Paczesniak, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2009, s. 673 – 684.


Wytyczne Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, Olsztyn, 2008 r.


Zombrit J. , Mechanizmy Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej, wydawnictwo Difin, Warszawa 2008 r. s.319.


Wykaz tabel i wykresów:


Rysunki:


Rys. 1. Cel strategiczny oraz cele operacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji Dobrego Miasta na lata 2007 – 2015, s. 8.

Rys. 2. Schemat osi priorytetowej „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, s. 14.

Rys. 3. Położenie Gminy Dobre Miasto, s.14.

Rys. 4. Herb i patronka Dobrego Miasta, s.17.

Rys. 5. Strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowych układów przestrzennych w Dobrym Mieście, s. 19.

Rys. 6. Wycinek z mapy hydrogeologicznej Polskiego Instytutu Geologicznego Arkusz Nr 19 – Olsztyn, s. 30.

Rys. 7. Wykaz podstref W-MSSE, s. 58.

Rys. 8. Kompleks Fabryczna i Kompleks Spichrzowa, s.58,

Rys. 9. Kompleks Olsztyńska, s. 59.

Rys.10.Cel strategiczny oraz cele operacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji Dobrego Miasta na lata 2007 – 2015, s.167.

Rys. 11. Mapa obszaru rewitalizacji, z zaznaczonymi podobszarami dla Działania 4.2, s. 171.

Rys. 12. Mapa obszaru rewitalizacji, z zaznaczonymi podobszarami dla Działania 4.1, s. 172.


Zdjęcia:


Zdj. 1. Kościół Pod Wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych, s.20.

Zdj. 2. Kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja, s. 21.

Zdj. 3. Budynek dawnego kościoła ewangelickiego (obecna biblioteka miejska), s.21.

Zdj. 4. Baszta, s. 22.

Zdj. 5. Kompleks Fabryczna i Kompleks Spichrzowa, s. 59.

Zdj. 6. Kompleks Olsztyńska, s. 60.

Zdj. 7. Jezioro Limajno, s. 112.


Tabele:


Tab.5. Wykaz istniejących zabytków na terenie Dobrego Miasta wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie (stan na dzień 15.05.2009r), s. 23.

Tab. 6. Ocena jakości wód rzeki Łyny wykonana w 2007 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 32.

Tab. 7. Ocena jakości wód rzeki Kirsna wykonana w 2003 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 34,

Tab. 8. Wykaz istniejących pomników przyrody na terenie Dobrego Miasta, s. 37,

Tab. 5. Powierzchnia gruntów wg ich kategorii, s. 42.

Tab. 6. Powierzchnia gruntów wg ich kategorii, s. 43.

Tab. 7. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2008, s. 45.

Tab. 8. Roczny pobór wody w Dobrym Mieście, s. 47.

Tab. 9. Ścieki w Dobrym Mieście, s. 48.

Tab. 10. Bilans wytwarzanych odpadów komunalnych - wg stanu na 2005 rok (w podziale na 18 strumieni odpadów komunalnych - Mg), s. 49.

Tab. 11. Bilans odpadów komunalnych w 2005r. w podziale na odpady, wchodzące w strumień odpadów komunalnych, s. 50.

Tab. 12. Ilość i rodzaj pojemników na odpady zmieszane w poszczególnych typach zabudowy na terenie Gminy, s.51.

Tab. 13. Wykaz dróg powiatowych i gminnych (w mieście i poza miastem) na ternie gminy Dobre Miasto, s. 54.

Tab. 14. Wykaz opłat eksploatacyjnych na terenie Dobrego Miasta ( w PLN), s. 61.

Tab. 15. Stan wpisów i wykreśleń z ewidencji działalności gospodarczej, s. 61.

Tab. 16. Liczba prowadzonej działalności gospodarczej, s. 63.

Tab. 17. Główni pracodawcy i zatrudnienie, s. 64.

Tab. 18. Stan Ludności na dzień 31.02.2006r. oraz 31.02.2008 r., s. 67.

Tab. 19. Ludność Gminy Dobre Miasto według wieku i płci wg stanu na 30.06.2007 r., s. 67.

Tab. 20. Stan, ruch naturalny, migracje ludności - 2006 i 2008 rok, s. 69.

Tab. 21. Migracja ludności na pobyt stały w 2007 r., s.71

Tab. 22.Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu w poszczególnych latach, s. 73.

Tab. 23. Zasoby kadrowe RAMED, s. 75.

Tab. 24. Zasoby kadrowe, s. 76.

Tab. 25. Liczba dzieci wg roczników z podziałem na zamieszkałe w mieście i na wsi, s. 84.

Tab. 26. Zorganizowanie przedszkoli w mieście - stan na dzień 30 września 2008 r., s. 84.

Tab. 27. Liczba dzieci sześcioletnich w oddziałach przedszkolnych na dzień 30.09.2008 r. s. 85.

Tab.28. Zorganizowanie szkół w roku szkolnym 2008/09 r. s. 86.

Tab. 29. Gimnazja wg stanu na 30 września 2008 s. 86.

Tab. 30. Odsetek nauczycieli wg wykształcenia i stopnia awansu zawodowego, s. 87.

Tab.31. Wynik sprawdzianów publicznych egzaminów i szkół publicznych w Gminie Dobre Miasto w ostatnich dwóch latach, s. 89.

Tab.32. Edukacja na terenie Gminy Dobre Miasto, s. 86,

Tab. 33. Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na poszczególne zadania publiczne, s. 104.

Tab.34.Organizacje pozarządowe, którym powierzono realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji, s. 104.

Tab.35. Organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie realizacji zadań publicznych, s. 106.

Tab. 36. Typy rodzin objętych pomocą społeczną, s. 126.

Tab. 37. Powody przyznania pomocy, s. 129.

Tab. 38. Analiza SWOT, s. 140.

Tab. 39. Zasięg terytorialny obszaru rewitalizacji, w podziale na podobszary, s. 170.

Tab. 40. Wykaz ulic wraz z adresami na obszarze podlegającym rewitalizacji, s. 173.

Tab. 41. Liczba mieszkańców (zameldowanych) na obszarze rewitalizacji w 2006 i 2008 roku, s. 175.

Tab. 42. Obszar A1, s. 193.

Tab. 43. Obszar A2, s. 194.

Tab. 44. Podobszar B, s. 195.

Tab. 45. Podobszar C, s. 196.

Tab. 46. Podobszar D.1., s. 197

Tab. 47. Podobszar D.2., s. 198

Tab. 48. Podobszar E, s. 198

Tab. 49. Podobszar F, s. 199

Tab. 50. Podobszar G, s. 199

Tab. 51. Projekty priorytetowe, s. 201

Tab.52. Projekty zgłoszone przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, s.202

Tab.53. Zbiorczy koszt inwestycji, s. 203

Tab.54. Inwestycje przewidziane do realizacji bez udziału Gminy Dobre Miasto, s. 204

Tab.55. Wskaźniki monitoringu realizacji, s. 206

Tab.56 . Budżet za 2008 rok, s. 215

Tab.57. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gmina Dobre Miasto, s. 216

Tab.58. Lista planowanych ewaluacji (formularz: EW.1), s. 217

Tab.59. Informacja roczna w zakresie ewaluacji (formularz: EW.2), s. 218.

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   37

Powiązany:

Lokalny Program Rewitalizacji Dobrego Miasta na lata 2007 2015 iconZintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2007 – 2015

Lokalny Program Rewitalizacji Dobrego Miasta na lata 2007 2015 iconZintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta I Gminy Zelów na lata 2007-2015”

Lokalny Program Rewitalizacji Dobrego Miasta na lata 2007 2015 iconLokalny program rewitalizacji miasta wałcz na lata 2007- 2013

Lokalny Program Rewitalizacji Dobrego Miasta na lata 2007 2015 iconLokalny Program Rewitalizacji miasta Głogowa na lata 2007 2013

Lokalny Program Rewitalizacji Dobrego Miasta na lata 2007 2015 iconLokalny Plan Rozwoju Miasta I Gminy Zelów na lata 2007-2015”

Lokalny Program Rewitalizacji Dobrego Miasta na lata 2007 2015 iconAnkieta lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mosina na lata 2010 2020

Lokalny Program Rewitalizacji Dobrego Miasta na lata 2007 2015 iconZintegrowany Lokalny Plan Rozwoju Miasta I Gminy Zelów na lata 2007-2015”

Lokalny Program Rewitalizacji Dobrego Miasta na lata 2007 2015 iconLokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Wągrowca na lata 2005-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Dobrego Miasta na lata 2007 2015 iconLokalny program rewitalizacji obszarów miejskich wągrowca na lata 2005-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Dobrego Miasta na lata 2007 2015 iconProgram Rewitalizacji Obszarów Miejskich Krzeszowic na lata 2008 – 2015

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom