Przykładowe tematy prac magisterskich
Pobierz 36.64 Kb.
NazwaPrzykładowe tematy prac magisterskich
Data konwersji15.12.2012
Rozmiar36.64 Kb.
TypDokumentacja


PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC MAGISTERSKICHProf. zw. dr hab. Jerzy Rokita

 1. Analiza  finansów przedsiębiorstwa

 2. Analiza zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału w spółce giełdowe

 3. Analiza interesariuszy spółki giełdowej

 4. Outsourcing jako metoda obniżania kosztów przedsiębiorstwa

 5. Benchmarking jako metoda transferu wiedzy przedsiębiorstwa do jego otoczenia

 6. Badanie pozycji konkurencyjnej operatora telefonii komórkowej

 7. Ocena pozycji konkurencyjnej e-banku

 8. Strategia polskiego oddziału globalnej korporacji finansowej
Prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska

 1. Przepływy pieniężne w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

 2. Zintegrowane metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa

 3. System raportowania w przedsiębiorstwie międzynarodowym

 4. System organizacji controllingu w przedsiębiorstwie międzynarodowym

 5. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

 6. .Wycena wartości przedsiębiorstwa w procesie fuzji i przejęć

 7. Ocena konkurencyjności kosztowej przedsiębiorstwa.
Prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka

 1. Systemy zarządzania jakością wyrobów i usług według standardów ISO. Projektowanie./Analiza

 2. Samoocena organizacji według modelu EFQM, PNJ, CAF

 3. Metody analizy i oceny poziomu dojrzałości systemów zarządzania jakością.

 4. Ocena poziomu dojrzałości SZJ firmy X według standardu ISO 10014

 5. New Public Management w sektorze X na przykładzie organizacji XX

 6. Modele kompetencyjne w urzędach administracji publicznej. Ocena luki kompetencyjnej.

 7. Strategie jakości organizacji publicznych w wybranych branżach i/lub sektorach ( administracji publicznej, sportu, kultury, ochrony zdrowia).

 8. Rachunek kosztów jakości –projektowanie, analiza

 9. Rachunek kosztów działań w placówkach ochrony zdrowia(ABC)

 10. Metody badania zadowolenia klienta (np. metodą CIT, Servqual)

 11. Ocena opłacalności inwestycji niematerialnych (na przykładzie SZJ)

 12. Mapowanie procesów. Pomiar procesów.

 13. Standaryzacja usług. Kierunki doskonalenia jakości wyrobów i usług.
Prof. zw. dr hab. Barbara Woźniak - Sobczak

 1. Style zarządzania w centrum odpowiedzialności za koszty

 2. Strategiczny controlling wartości

 3. Controlling w obszarze płynności finansowej

 4. Analiza obszarów kreowania Cash flow

 5. Instrumenty finansowe zarządzania wartością.

 6. Niszczenie wartości przedsiębiorstwa.

 7. Zarządzanie dywidendą

 8. Kapitał ludzki w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.

 9. Rola stopy procentowej w kształtowaniu efektywności inwestycji.
Prof. AE dr hab. Jan Pyka

 1. Źródła i formy pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie.

 2. Koncepcja rozwoju małej firmy.

 3. Procesy konsolidacji w sektorze.

 4. Restrukturyzacja przedsiębiorstw (w przemyśle i usługach).

  1. Analiza modelu biznesowego przedsiębiorstwa.

 5. Innowacyjność:

  1. msp,

  2. korporacji,

  3. regionów.

 6. Rozwój polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego w świetle „Pakietu Klimatycznego”

 7. Ekonomiczne skutki wdrożenia Pakietu Klimatycznego dla przedsiębiorstw sektora paliwowo – energetycznego.

 8. Techniczne i organizacyjne przygotowanie procesu wytwarzania w przedsiębiorstwie.

 9. Analiza nowoczesności organizacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

 10. Doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie.
Prof. AE dr hab. Wojciech Czakon

1. Zarządzanie produkcją na przykładzie przedsiębiorstwa.

2. Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie budownictwa drogowego.

3. Rola zespołu projektowego oraz biura wsparcia projektów w zarządzaniu projektami na przykładzie projektu Internal Financial Control realizowanego w ramach Grupy Vattenfall.

4. Zarządzanie projektami na przykładzie projektu budowy osiedla "Pastelowe" przez spółkę Metropolis.

5. Inter-organizational communications challenges in an international Context.

6. Wykorzystanie celów finansowych i niefinansowych w systemach motywacyjnych.

7. Cenotwórcza rola rachunku kosztów w warunkach oligopolu na rynku odzieżowym na przykładzie sklepu X.

8. Wdrożenie systemu zarzadzania jakością na przykładzie firmy "x

9. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a doskonalenie systemów zarządzania.Dr hab. Adam Samborski

 1. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 2. Stan i perspektywy rozwoju rynku papierów wartościowych w Polsce

 3. Globalizacja giełd papierów wartościowych

 4. Restrukturyzacja górnictwa

 5. Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce gospodarczej banku komercyjnego

 6. Zarządzanie podatkami w praktyce gospodarczej przedsiębiorstwa produkcyjnego

 7. Budżetowanie kapitałowe w przedsiębiorstwie usługowym

 8. Polityka dywidend w polskich spółkach giełdowych

 9. Finansowanie inwestycji rzeczowych – doświadczenia polskich przedsiębiorstw

 10. Kształtowanie struktury kapitału w spółkach giełdowych – analiza porównawcza (USA, Japonia, Niemcy)

 11. Finansowanie sektora MSP w warunkach integracji gospodarczej
Dr Alojzy Czech

 1. Zarządzanie korporacją międzynarodową w dobie rewolucji IT,

 2. Zarządzanie dokumentacją organizacyjną w przedsiębiorstwie (na przykładzie Huty X Sp. z o.o.),

 3. Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową,

 4. Holding jako teoria i praktyka zarządzania na przykładzie Grupy Firm X,

 5. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Skarbu Państwa,

 6. Organizacja i zarządzanie małą firmą – hurtownią materiałów budowlanych,

 7. Motywowanie pracowników w małych przedsiębiorstwie na przykładzie firmy księgowej X,

 8. Poszukiwanie idealnego modelu pracownika w oparciu o rekrutację prasową,

 9. Zmiany w organizacji i zarządzaniu bibliotekami publicznymi,

 10. Kontrola i audyt w przedsiębiorstwie użyteczności publicznej,

 11. Zarządzanie siecią sprzedaży na przykładzie towarzystwa ubezpieczeniowego,

 12. Analiza rynku pracy w powiecie cieszyńskim,
Dr Paweł Kosiń

 1. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego

 2. Leasing a optymalizacja podatków

 3. System controllingu finansowego w przedsiębiorstwie

 4. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

 5. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie spółdzielczym

 6. Źródła finansowania w przedsiębiorstwie

 7. Problemy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

 8. Ryzyko kredytowe

 9. Zarządzanie kapitałem obrotowym
Dr Andrzej Kubasik

 1. Dynamika procesów motywowania organizacji do rozwoju

 2. Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw

 3. Źródła przewagi konkurencyjnej firmy w wybranym sektorze

 4. Współczesne strategie kooperacji i konkurencji

 5. Problemy zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

 6. Analiza i ocena potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

 7. Analiza i ocena interakcji państwa ze sferą przedsiębiorczości

 8. Wiedza i kompetencje jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Dr Anna Kwiecień

 1. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

 2. Wizerunek i reputacja jako determinanty wartości przedsiębiorstwa

 3. Kreowanie wartości w różnych stadiach cyklu życia

 4. Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

 5. Struktura i efektywność kapitału w przedsiębiorstwie

 6. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
Dr Janusz Marek

 1. Analiza struktury organizacyjnej firmy X

 2. Koncepcja strategii rozwoju firmy X

 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie X

 4. Analiza procesu restrukturyzacji firmy X

 5. Koncepcja biznes planu wybranej firmy

 6. Analiza strategii marketingowej firmy X

 7. Analiza i ocena funkcjonowania małej firmy
Dr Tomasz Papaj

 1. Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 na przykładzie wybranej organizacji.

 2. TQM jako strategia na przykładzie wybranej organizacji

 3. Audit według normy ISO 19011 jako narzędzie oceny wybranej organizacji.

 4. Ocena poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością wybranej organizacji według normy ISO 10014

 5. Zastosowanie New Public Management na przykładzie wybranej organizacji publicznej

 6. CAF jako metoda samooceny w wybranej organizacji publicznej
Dr Włodzimierz Rudny

 1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa X

 2. Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Y

 3. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie X

 4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X

 5. Rola giełd w gospodarce

 6. Analiza techniczna w inwestycjach na rynku kapitałowym

 7. Światowy kryzys finansowy i jego konsekwencje dla rozwoju gospodarki polskiej

 8. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa
Dr Krystyna Serafin

I. Gospodarka - problemy ogólne

 1. Zjawisko bezrobocia w okresie przemian gospodarczych

 2. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w dobie przekształceń własnościowych

 3. Restrukturyzacja górnictwa ( hutnictwa ) na przykładzie

II.Strategia działania organizacji

 1. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

 2. Strategiczna diagnoza organizacji

 3. Analiza sił i słabości firmy

III.Zarządzanie organizacją

 1. Identyfikacja miękkich elementów w sferze zarządzania organizacją

 2. Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem

 3. Zarządzanie nowoczesną organizacją

 4. Nowoczesna struktura organizacyjna i jej wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizacji

 5. Specyfika zarządzania małą firmą

IV.Zarządzanie zasobami ludzkimi

 1. Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie

 2. Zarządzanie potencjałem społecznym w wybranym przedsiębiorstwie

 3. Polityka personalna we współczesnych organizacjach

 4. Specyfika polityki personalnej w małej firmie

 5. Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników

 6. Metody nowoczesnego zatrudniania personelu

 7. Istota motywacji do pracy

 8. Materialne i niematerialne aspekty motywacji pracowniczej

 9. Motywacyjność systemu wynagradzania

 10. Szkolenie formą inwestowania w pracownika

 11. Proces oceniania pracownika

 12. Negocjowanie jako sposób komunikowania się

 13. Menedżer przyszłości. Nowe wymagania wobec kadry kierowniczej

 14. Nowe umiejętności i role menedżerskie
Dr Katarzyna Żak

 1. Ekspansja przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne w poszukiwaniu źródeł
  wzrostu wartości rynkowej

 2. Proces tworzenia informacji dla potrzeb controllingu

 3. Proces tworzenia informacji dla potrzeb realizacji funkcji
  planowania/kontroli w controllingu

 4. Rachunek kosztów jako źródło informacji dla controllingu

 5. Zastosowanie metody budżetowania na przykładzie Przedsiębiorstwa…

 6. Metoda controllingu w zarządzaniu kryzysowym

 7. Rachunkowość jako system informacyjny controllingu

 8. Controlling w strukturze organizacyjnej banku

 9. Wykorzystanie rachunkowości finansowej i zarządczej na potrzeby
  controllinguDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przykładowe tematy prac magisterskich iconPrzykładowe tematy prac magisterskich prowadzonych przez pracowników Katedry Turystyki

Przykładowe tematy prac magisterskich iconTematy prac dyplomowych magisterskich Informatyka

Przykładowe tematy prac magisterskich iconTematy prac magisterskich – Katedra Ekonomii

Przykładowe tematy prac magisterskich iconTematy prac magisterskich – studia stacjonarne, 5 letnie

Przykładowe tematy prac magisterskich iconTematy prac magisterskich – studia niestacjonarne, 5 letnie

Przykładowe tematy prac magisterskich iconTematy prac magisterskich – studia stacjonarne, 5 letnie

Przykładowe tematy prac magisterskich iconTematy prac magisterskich – studia niestacjonarne, 5 letnie

Przykładowe tematy prac magisterskich iconPrzykładowe tematy prac z przedmiotu „Zachowania organizacyjne”

Przykładowe tematy prac magisterskich iconTematy prac magisterskich w Katedrze I Zakładzie Chemii Organicznej

Przykładowe tematy prac magisterskich iconTematy prac magisterskich – studia uzupełniające magisterskie, niestacjonarne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom