1. Które z poniższych zdań są prawdziwe?
Pobierz 72.3 Kb.
Nazwa1. Które z poniższych zdań są prawdziwe?
Data konwersji16.12.2012
Rozmiar72.3 Kb.
TypDokumentacja
1. Które z poniższych zdań są prawdziwe?

 • zmienne egzogeniczne nie są nigdy wyjaśniane przez model

 • zmienne endogeniczne nie są nigdy wyjaśniane przez model

 • zmienne endogeniczne są zawsze wyjaśniane przez model

 • zmienne egzogeniczne są zawsze wyjaśniane przez model

 • zmienne endogeniczne mogą być zmiennymi objaśniającymi

 • zmienne egzogeniczne mogą być zmiennymi objaśniającymi

 • zmienne endogeniczne nie mogą być zmiennymi objaśniającymi

 • zmienne egzogeniczne mogą być zmiennymi objaśniającymi

 • zmienne endogeniczne mogą być zmiennymi objaśnianymi

 • zmienne egzogeniczne mogą być zmiennymi objaśnianymi

2. Modele ekonometryczne dzielimy na:

 • stochastyczne i dynamiczne,

 • statyczne i dynamiczne,

 • opisowe, symptomatyczne i szeregów czasowych,

 • endogeniczne i egzogeniczne,

 • strukturalne, zredukowane i standardowe,

3. W metodzie najmniejszych kwadratów:

 • liczba obserwacji musi być mniejsza niż liczba szacowanych parametrów,

 • liczba obserwacji musi być równa liczbie szacowanych parametrów,

 • liczba obserwacji musi być większa niż liczba szacowanych parametrów,

 • liczba równań musi być równa liczbie zmiennych egzogenicznych,

 • liczba zmiennych objaśniających musi być mniejsza niż liczba obserwacji

4. Metoda najmniejszych kwadratów polega na

 • wyznaczaniu takich ocen parametrów, aby otrzymać największą sumę kwadratów reszt

 • wyznaczaniu takich ocen parametrów, aby otrzymać najmniejszą sumę kwadratów reszt

 • wyznaczaniu takich ocen parametrów, aby zminimalizować wariancję reszt

 • wyznaczaniu takich ocen parametrów, aby wariancja reszt była stała

5. Funkcja produkcji ma postać , gdzie odpowied­nio Qt - wielkość produkcji w pewnym przedsiębiorstwie w min sztuk, Zt - liczba zatrudnionych osób, Mt - wartość majątku trwałego w min zł, t - zmienna czasowa przyjmująca wartości od l do 25.

 • jest to model dynamiczny,

 • jest to model potęgowo-wykładniczy,

 • jest to model mikroekonomiczny,

 • jest to model statyczny,

 • jest to model wielorównaniowy,

 • jest to model szeregów czasowych,

 • jest to przykład funkcji Cobba-Douglasa,

 • parametry strukturalne w tym modelu są elastycznościami cząstkowymi lub tempem zmian,

 • jest to model deterministyczny,

 • skala produkcji dla tego modelu jest stała,

 • z czasem następuje – ceteris paribus – spadek produkcji,

 • wzrost zatrudnienia o 1% powoduje wzrost produkcji o 50%.

 1. Do szacowania parametrów modeli wielorównaniowych stosuje się:

 • 2MNK,

 • PMNK,

 • KMNK,

 • rekurencyjną MNK.

 1. UMNK stosuje się:

 • głównie dla modeli wielorównaniowych o równaniach łącznie współzależnych,

 • w przypadku wystąpienia istotnej autokorelacji reszt,

 • w przypadku homoskedastyczności modelu,

 • dla modeli nieliniowych.

 1. Postać końcowa modelu wielorównaniowego jest to postać, w której

 • wyodrębnia się macierzową strukturę współczynników przy zmiennych z góry ustalonych oraz endogenicznych nieopóźnionych,

 • po prawych stronach równań nie występują zmienne endogeniczne opóźnione poza ich wartościami początkowymi tych zmiennych,

 • określa się wartości mnożników modelu,

 • w każdym z równań może występować tylko jedna zmienna endogeniczna nieopóźniona.

 1. Zmienne jakościowe w modelu

 • szacuje się przy pomocy UMNK,

 • mogą być reprezentowane przez zmienne zero-jedynkowe,

 • jeżeli występują, to jest to model determnistyczny,

 • określają stopień dopasowania modelu do danych empirycznych,

 • jeżeli są użyte w podstawowej postaci, to parametr przy nich stojący musi być równy zero lub jeden.

 1. Średni błąd prognozy ex ante wyznaczony w oparciu o model ekonometryczny

 • Służy do szacowania wiarygodności prognozy

 • Pozwala wyznaczyć prognozę przedziałową

 • Jest zawsze mniejszy niż średni błąd ex post

 • Mierzy stopień objaśnienia zmiennej endogenicznej przez zmienne objaśniające

 1. Model: yt=3,1+2x1t-0,4 x2t +0,02 x1t x2t + t

 • jest modelem statycznym,

 • jest modelem liniowym,

 • jest modelem stochastycznym,

 • jest modelem trendu.

 1. W metodzie najmniejszych kwadratów:

 • kwadrat sumy reszt wynosi zero,

 • suma kwadratów reszt wynosi zero,

 • zmienne objaśniające mogą być współliniowe,

 • macierz X zmiennych objaśniających ma tyle samo wierszy, co wektor y zmiennej objaśnianej.

 1. Normalność składnika losowego modelu:

 • można weryfikować za pomocą testu Shapiro-Wilka,

 • można weryfikować za pomocą testu Durbina-Watsona,

 • można weryfikować za pomocą testu zgodności 2,

 • jest jednym z założeń Gaussa-Markowa.

 1. Uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów stosuje się

 • w przypadku modeli deterministycznych,

 • w przypadku modeli heteroskedastycznych,

 • w celu uzupełnienia zestawu zmiennych objaśniających w modelu,

 • w przypadku modeli z autokorelacją składnika losowego.

 1. Modele popytu

 • mogą przyjmować kształt funkcji Törnquista, ,

 • mogą przyjmować kształt dynamicznej funkcji Cobba-Douglasa,

 • mogą mierzyć popyt w zależności od dochodów ludności,

 • mogą mierzyć popyt w zależności od cen i popytu na inne dobra.

 1. W metodzie analizy grafów

 • do modelu wchodzi tyle zmiennych, ile jest powiązań między elementami grafu (łuków, ramion grafu),

 • do modelu wchodzi tyle zmiennych, ile jest spójnych elementów (podgrafów) w grafie powiązań,

 • w grafie powiązań uwzględnia się tylko dodatnie wartości współczynników korelacji,

 • z każdego podgrafu do modelu wchodzi zmienna, która ma najmniejszą liczbę powiązań (łuków) z innymi zmiennymi.

 1. W prognozie ekonometrycznej

 • wymaga się znajomości wartości zmiennej objaśnianej na moment prognozy,

 • błąd ex ante służy do oceny niedoszacowania lub przeszacowania prognozy,

 • względny błąd prognozy MAPE służy do oceny dopasowania zmiennych objaśniających na dany moment prognozy,

 • przedział wiarygodności jest tym większy, im mniejsze przyjmuje się prawdopodobieństwo 1-.

 1. Model prosty to model

 • w którym występuje jedna zmienna z góry ustalona w każdym z równań,

 • dla którego postać standardowa jest postacią zredukowaną,

 • w którym nie występują zmienne opóźnione,

 • w którym macierz współczynników przy zmiennych endogenicznych nieopóźnionych jest macierzą diagonalną.

 1. Identyfikowalność modelu

 • pozwala na zastosowanie PMNK lub 2MNK dla modeli o równaniach łącznie współzależnych,

 • jest zagwarantowana dla modeli rekurencyjnych,

 • jest konieczna, aby miała sens estymacja parametrów modelu,

 • nie musi być sprawdzana dla modeli prostych.

 1. Zmienne zero-jedynkowe w modelu

 • mogą reprezentować sezonowość

 • mogą reprezentować cechy jakościowe

 • mogą reprezentować zmienne logiczne

 • nie występują w modelach wielorówaniowych

 1. Heteroskedastyczność jest to

 • sytuacja, kiedy wariancja składnika losowego nie jest stała,

 • niespełnienie założenia o jednorodności odchyleń składnika losowego w modelu,

 • sytuacja, kiedy w równaniach modelu wielorównaniowego występują różne składniki losowe w różnych równaniach,

 • wskazanie do stosowania uogólnionej metody najmniejszych kwadratów.

 1. Ze względu na rodzaj powiązań między zmiennymi model wielorównaniowy może

 • mieć strukturę blokowo-diagonalną,

 • być modelem prostym,

 • być modelem deterministycznym,

 • być modelem rekurencyjnym.

 1. Postać końcowa modelu wielorównaniowego jest to postać, w której

 • wyodrębnia się macierzową strukturę współczynników przy zmiennych z góry ustalonych oraz endogenicznych nieopóźnionych,

 • po prawych stronach równań nie występują zmienne endogeniczne opóźnione poza ich wartościami początkowymi tych zmiennych,

 • określa się wartości mnożników modelu,

 • w każdym z równań może występować tylko jedna zmienna endogeniczna nieopóźniona.

 1. . Jakie zjawiska mogą być przedmiotem analiz ekonometrycznych ?

 • Takie, dla których istnieje związek przyczynowo skutkowy

 • Takie , dla których dostepne sa dane statystycze

 • Takie, dla których posiadamy co najmniej 40 odserwacji

 • Takie, dla których nie obsewujemy zmian w czasie

 1. Jak interpretujemy parametr modelu: ?

 • Jako iloraz względnego przyrostu zmiennej y do względnego przyrostu zmiennej

 • Jako elastyczność zmiennej y względem zmiennej

 • Jako przyrost zmiennej y, gdy zmienna wzrasta o jednostkę

 • Jako tempo wzrostu zmiennej y, gdy zmienna wzrasta o jednostkę

 1. Metoda najmniejszych kwadratów polega na

 • wyznaczaniu takich ocen parametrów, aby otrzymać największą sumę kwadratów reszt

 • wyznaczaniu takich ocen parametrów, aby otrzymać

 • wyznaczaniu takich ocen parametrów, aby zminimalizować wariancję reszt najmniejszą sumę kwadratów reszt

 • wyznaczaniu takich ocen parametrów, aby wariancja reszt była stała

 1. Metodę najmniejszych kwadratów można stosować

 • do estymacji parametrow strukturalnych modelu

 • tylko wtedy gdy w modelu występuje wyraz wolny

 • Gdy istnieje macierz odwrotna do macierzy

 • Gdy macierzma zerowy wyznacznik

 1. W jakich sytuacjach może wystąpić autokorelacja składnika losowego modelu ekonometrycznego?

 • Gdy w modelu nie występuje zmienna objaśniana,

 • Gdy w postaci funkcyjnej opuściliśmy istotną zmienną objaśniającą,

 • Gdy przyjęta postać funkcyjna jest niewłaściwa,

 • Gdy w modelu występują zmienne niemierzalne.

 1. Średnie błędy szacunku ocen parametrów modelu wykorzystujemy

 • Do badania łącznej istotności parametrów modelu

 • Do szacowania wariancji reszt

 • Do badania istotności ocen parametrów strukturalnych

 • Do wyznaczania przedziałów ufności dla parametrów strukturalnych

 1. Jakie zjawiska mogą być przedmiotem analiz ekonometrycznych ?

 • Takie, dla których istnieje związek przyczynowo skutkowy

 • Takie , dla których dostępne są dane statystyczne

 • Takie, dla których posiadamy co najmniej 40 obserwacji

 • Takie, dla których nie obserwujemy zmian w czasie

 1. Zmienne zero-jedynkowe w modelu

 • mogą reprezentować sezonowość

 • mogą reprezentować cechy jakościowe

 • mogą reprezentować zmienne logiczne

 • nie występują w modelach wielorówaniowych

 1. Metodę najmniejszych kwadratów można stosować

 • do estymacji parametrów strukturalnych modelu

 • tylko wtedy gdy w modelu występuje wyraz wolny

 • Gdy istnieje macierz odwrotna do macierzy

 • Gdy macierzma zerowy wyznacznik

 1. Średnie błędy szacunku ocen parametrów modelu wykorzystujemy

 • Do badania łącznej istotności parametrów modelu

 • Do szacowania wariancji reszt

 • Do badania istotności ocen parametrów strukturalnych

 • Do wyznaczania przedziałów ufności dla parametrów strukturalnych

 1. Heteroskedastyczność jest to

 • sytuacja, kiedy wariancja składnika losowego nie jest stała,

 • niespełnienie założenia o jednorodności odchyleń składnika losowego w modelu,

 • sytuacja, kiedy w równaniach modelu wielorównaniowego występują różne składniki losowe w różnych równaniach,

 • wskazanie do stosowania uogólnionej metody najmniejszych kwadratów.

 1. W jakich sytuacjach może wystąpić autokorelacja składnika losowego modelu ekonometrycznego?

 • Gdy w modelu nie występuje zmienna objaśniana,

 • Gdy w postaci funkcyjnej opuściliśmy istotną zmienną objaśniającą,

 • Gdy przyjęta postać funkcyjna jest niewłaściwa,

 • Gdy w modelu występują zmienne niemierzalne.

 1. Jak interpretujemy parametr modelu: ?

 • Jako iloraz względnego przyrostu zmiennej y do względnego przyrostu zmiennej

 • Jako elastyczność zmiennej y względem zmiennej

 • Jako przyrost zmiennej y, gdy zmienna wzrasta o jednostkę

 • Jako tempo wzrostu zmiennej y, gdy zmienna wzrasta o jednostkę

 1. Model ekonometryczny można wykorzystać do prognozowania gdy:

 • Dla okresu prognozy będą zachowane relacje między zmiennymi z próby

 • Spodziewamy się, że model będzie taki sam w przyszłości

 • Spodziewamy się, że wystąpią istotne zmiany w tendencji rozwojowej zmiennej prognozowanej

 • Posiadamy informacje tylko o przyszłych wartościach zmiennych objaśniających

 1. Jeżeli zmienne endogeniczne nieopóźnione w modelu występują zarówno po prawej, jak i po lewej stronie równań, to

 • model może być modelem prostym

 • model jest w postaci zredukowanej

 • model może być modelem rekurencyjnym

 • nie istnieje postać końcowa modelu.

 1. Postać końcowa modelu wielorównaniowego jest to postać, w której

 • wyodrębnia się macierzową strukturę współczynników przy zmiennych z góry ustalonych oraz endogenicznych nieopóźnionych,

 • po prawych stronach równań nie występują zmienne endogeniczne opóźnione poza ich wartościami początkowymi tych zmiennych,

 • określa się wartości mnożników modelu,

 • w każdym z równań może występować tylko jedna zmienna endogeniczna nieopóźniona.

 1. Metoda najmniejszych kwadratów polega na

 • wyznaczaniu takich ocen parametrów, aby otrzymać największą sumę kwadratów reszt

 • wyznaczaniu takich ocen parametrów, aby otrzymać najmniejszą sumę kwadratów reszt

 • wyznaczaniu takich ocen parametrów, aby zminimalizować wariancję reszt

 • wyznaczaniu takich ocen parametrów, aby wariancja reszt była stała

 1. W modelu ekonometrycznym możemy stosować zmienne

 • ilościowe

 • jakościowe

 • opóźnione

 • wyłącznie endogeniczne i egzogeniczne

 1. Za pomocą statystyki Durbina-Watsona możemy

 • Weryfikować hipotezę o nieskorelowaniu składnika losowego

 • Sprawdzać poprawność przyjętej postaci funkcyjnej

 • Mierzyć stopień skorelowania zmiennej objaśnianej i objaśniającej

 • Mierzyć tempo wzrostu zmiennej objaśnianej

 1. Współczynnik determinacji wyznaczony dla modelu ekonometrycznego interpretujemy jako:

 • Stopień objaśnienia zmiennej endogenicznej przez oszacowany model

 • Udział zmienności objaśnionej przez model w zmienności całkowitej zmiennej endogenicznej

 • Istotność wariancji reszt

 • Udział zmienności całkowitej w zmienności objaśnionej przez model zmiennej endogenicznej

 1. Mówimy, że parametr modelu ekonometrycznego jest statystycznie nieistotny, gdy

 • Składnik losowy nie ma rozkładu normalnego

 • Składnik losowy ma rozkład normalny

 • Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o tym, że parametr ma wartość zero

 • Liczba zero należy do przedziału ufności tego parametru

 1. Średni błąd prognozy ex ante wyznaczony w oparciu o model ekonometryczny

 • Służy do szacowania wiarygodności prognozy

 • Pozwala wyznaczyć prognozę przedziałową

 • Jest zawsze mniejszy niż średni błąd ex post

 • Mierzy stopień objaśnienia zmiennej endogenicznej przez zmienne objaśniające

 1. Oszacowano model eksportu (E) jako funkcję wartości produkcji produktu krajowego brutto (Q) : • Wzrost produktu brutto o 1% powoduje przeciętny przyrost eksportu o 1,19%

 • Współczynnik korelacji reszt wynosi 0,12

 • Zmienność nieobjaśniona przez model wynosi 1,3%

 • Model objaśnia w 1,83% kształtowanie się poziomu eksportu

 1. Prognoza może być wyznaczana na podstawie

 • Badania tendencji rozwojowej zjawiska

 • Modeli autoregresyjnych

 • Każdego modelu ekonometrycznego

 • Wyłącznie liniowych modeli ekonometrycznych

 1. Ze względu na rodzaj powiązań między zmiennymi model wielorównaniowy może

 • mieć strukturę blokowo-diagonalną,

 • być modelem prostym,

 • być modelem deterministycznym,

 • być modelem rekurencyjnym.

 1. Model jest

 • Modelem rekurencyjnym

 • Modelem dynamicznym

 • Modelem o równaniach współzależnych

 • Modelem tendencji rozwojowych

 1. Funkcja produkcji ma postać , gdzie odpowied­nio Qt - wielkość produkcji w pewnym przedsiębiorstwie w min sztuk, Zt - liczba zatrudnionych osób, Mt - wartość majątku trwałego w min zł, t - zmienna czasowa przyjmująca wartości od l do 25.

 • parametry strukturalne w tym modelu są elastycznościami cząstkowymi lub tempem zmian,

 • skala produkcji dla tego modelu jest rosnąca,

 • jest to przykład funkcji Cobba-Douglasa,

 • z czasem następuje – ceteris paribus – wzrost produkcji.

 1. Model: yt=3,1+2x1t-0,4 x2t +0,02 x1t x2t + t

 • jest modelem statycznym,

 • jest modelem liniowym,

 • jest modelem stochastycznym,

 • jest modelem trendu.

 1. W metodzie najmniejszych kwadratów:

 • kwadrat sumy reszt wynosi zero,

 • suma kwadratów reszt wynosi zero,

 • zmienne objaśniające mogą być współliniowe,

 • macierz X zmiennych objaśniających ma tyle samo wierszy, co wektor y zmiennej objaśnianej.

 1. Normalność składnika losowego modelu:

 • można weryfikować za pomocą testu Shapiro-Wilka,

 • można weryfikować za pomocą testu Durbina-Watsona,

 • można weryfikować za pomocą testu zgodności 2,

 • jest jednym z założeń Gaussa-Markowa.

 1. Uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów stosuje się

 • w przypadku modeli deterministycznych,

 • w przypadku modeli heteroskedastycznych,

 • w celu uzupełnienia zestawu zmiennych objaśniających w modelu,

 • w przypadku modeli z autokorelacją składnika losowego.

 1. Modele popytu

 • mogą przyjmować kształt funkcji Törnquista, ,

 • mogą przyjmować kształt dynamicznej funkcji Cobba-Douglasa,

 • mogą mierzyć popyt w zależności od dochodów ludności,

 • mogą mierzyć popyt w zależności od cen i popytu na inne dobra.

 1. W metodzie analizy grafów

 • do modelu wchodzi tyle zmiennych, ile jest powiązań między elementami grafu (łuków, ramion grafu),

 • do modelu wchodzi tyle zmiennych, ile jest spójnych elementów (podgrafów) w grafie powiązań,

 • w grafie powiązań uwzględnia się tylko dodatnie wartości współczynników korelacji,

 • z każdego podgrafu do modelu wchodzi zmienna, która ma najmniejszą liczbę powiązań (łuków) z innymi zmiennymi.

 1. W prognozie ekonometrycznej

 • wymaga się znajomości wartości zmiennej objaśnianej na moment prognozy,

 • błąd ex ante służy do oceny niedoszacowania lub przeszacowania prognozy,

 • względny błąd prognozy MAPE służy do oceny dopasowania zmiennych objaśniających na dany moment prognozy,

 • przedział wiarygodności jest tym większy, im mniejsze przyjmuje się prawdopodobieństwo 1-.

 1. Model prosty to model

 • w którym występuje jedna zmienna z góry ustalona w każdym z równań,

 • dla którego postać standardowa jest postacią zredukowaną,

 • w którym nie występują zmienne opóźnione,

 • w którym macierz współczynników przy zmiennych endogenicznych nieopóźnionych jest macierzą diagonalną.

 1. Identyfikowalność modelu

 • pozwala na zastosowanie PMNK lub 2MNK dla modeli o równaniach łącznie współzależnych,

 • jest zagwarantowana dla modeli rekurencyjnych,

 • jest konieczna, aby miała sens estymacja parametrów modelu,

 • nie musi być sprawdzana dla modeli prostych.

 1. Zmienne jakościowe w modelu

 • szacuje się przy pomocy UMNK,

 • mogą być reprezentowane przez zmienne zero-jedynkowe,

 • jeżeli występują, to jest to model determnistyczny,

 • określają stopień dopasowania modelu do danych empirycznych.

 1. Model: yt=3,1+2et+ t

 • jest modelem statycznym,

 • jest modelem liniowym,

 • jest modelem stochastycznym,

 • jest modelem trendu.

 1. W metodzie najmniejszych kwadratów przy estymacji modelu y = X+:

 • suma reszt może być ujemna,

 • suma kwadratów reszt wynosi zero,

 • suma reszt jest minimalizowana,

 • macierz X zmiennych objaśniających musi mieć więcej wierszy niż kolumn

 1. Autokorelacja składnika losowego modelu:

 • możne być weryfikowana za pomocą testu Shapiro-Wilka,

 • możne być weryfikowana za pomocą testu Durbina-Watsona,

 • jest zjawiskiem niepożądanym dla modelu,

 • jest jednym z założeń Gaussa-Markowa.

 1. Uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów stosuje się

 • w przypadku modeli wielorównaniowych,

 • w przypadku modeli heteroskedastycznych,

 • w celu uzupełnienia zestawu zmiennych objaśniających w modelu,

 • w przypadku modeli z autokorelacją składnika losowego.

 1. Modele produkcji

 • mogą przyjmować kształt funkcji Törnquista, ,

 • mogą przyjmować kształt dynamicznej funkcji Cobba-Douglasa,

 • modelują zwykle wielkość produkcji w zależności od zbytu,

 • mogą mierzyć popyt w zależności od zatrudnienia i kapitału.

 • W metodzie Hellwiga

 • do modelu wchodzi ten zbiór zmiennych, dla którego integralna pojemność informacyjna jest największa,

 • poszukuje się najlepszego zestawu spośród wszystkich kombinacji potencjalnych zmiennych objaśniających,

 • uwzględnia się korelacje liniowe pomiędzy zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi,

 • uwzględnia się korelacje liniowe pomiędzy różnymi zmiennymi objaśniającymi.

 1. W prognozie ekonometrycznej

 • wymaga się znajomości wartości zmiennych objaśniających na moment prognozy (lub ich prognoz),

 • błąd ex post służy do oceny niedoszacowania lub przeszacowania prognozy,

 • względny błąd prognozy MAPE służy do oceny średniego niedopasowania wartości prognozowanej do rzeczywistej na cały okres prognozy,

 • przedział wiarygodności jest tym większy, im większe przyjmuje się prawdopodobieństwo 1-.

 1. Model rekurencyjny to model

 • w którym występuje jedna zmienna endogeniczna nieopóźniona w każdym z równań,

 • który na pewno jest identyfikowalnym,

 • w którym nie występują zmienne egzogeniczone opóźnione,

 • w którym macierz współczynników przy zmiennych endogenicznych nieopóźnionych jest macierzą diagonalną.

 1. Jednoznaczna identyfikowalność modelu

 • pozwala na zastosowanie PMNK dla modeli o równaniach łącznie współzależnych,

 • jest zagwarantowana dla modeli rekurencyjnych,

 • oznacza jednoznaczność przejścia od postaci zredukowanej do strukturalnej modelu,

 • nie musi być sprawdzana dla modeli prostych.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Które z poniższych zdań są prawdziwe? iconKtóre z poniższych zdań są tautologiami

1. Które z poniższych zdań są prawdziwe? iconKtóre z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware I software?

1. Które z poniższych zdań są prawdziwe? iconPrzykładowe pytania testu jednokrotnego wyboru Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe

1. Które z poniższych zdań są prawdziwe? iconDla poniższych zdań w tabeli określ literą prawidłową odpowiedź według klucza [20]

1. Które z poniższych zdań są prawdziwe? icon5 2 Zdecyduj, które zdania są prawdziwe (V), a które fałszywe (X)

1. Które z poniższych zdań są prawdziwe? iconAznacz, które zdania są prawdziwe [T], a które fałszywe [F]

1. Które z poniższych zdań są prawdziwe? iconRachunek zdań: zdanie prawdziwe I fałszywe, spójniki zdaniowe, tabele spójników zdaniowych: negacji, koniunkcji, alternatywy, implikacji,równoważności. Formuły

1. Które z poniższych zdań są prawdziwe? iconPowodzenia! Zadanie (0-6pkt.) Wysłuchaj uważnie czytanego tekstu I podkreśl spośród dwóch podanych jedną prawidłową odpowiedź w każdym z poniższych zdań. Was macht Sven samstags?

1. Które z poniższych zdań są prawdziwe? icon1. Które z poniższych zwrotów to personifikacja?

1. Które z poniższych zdań są prawdziwe? iconKtóre z poniższych zdarzeń są operacjami księgowymi?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom