Wpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym I liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce rozdział I
Pobierz 164.76 Kb.
NazwaWpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym I liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce rozdział I
strona2/5
Data konwersji16.12.2012
Rozmiar164.76 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   51
. Szacowanie parametrów strukturalnych klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK).

Model ekonometryczny z wieloma zmiennymi objaśniającymi:

M

etoda estymacji klasycznych modeli liniowych jest klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK)- polega na doborze takich parametrów modelu przy których suma kwadratów odchyleń wartości zaobserwowanych od wartości wyznaczonych w oparciu o model jest minimalny.a0, a1, ak- oceny nieznanych parametrów

g

dzie różnice pomiędzy Yt i Yt określamy resztami modelu:

A
by wyznaczyć i określamy funkcję  ( i) :

W zapisie macierzowym funkcję tę zapisujemy w następującej postaci:

s

tąd

- estymator wektora parametru strukturalnego jednorównaniowego modelu liniowego z wieloma zmiennymi objaśniającymi.

Jest to estymator wektora parametrów strukturalnych, a X jest macierzą obserwacji dokonanych na zmiennych objaśniających, Y jest wektorem obserwacji dokonanych na zmiennej objaśnianej.1

X11

X21

...

Xk1


y1


1X=
1

X12

X22

...

Xk2
Y=
y2
=
2

1

...

...

...

...


...


...

1

X1n

X2n

...

Xkn
n(k+1)
yn


n
n*1Twierdzenia KMNK (Gaussa-Markowa):


Twierdzenie1.

Jeśli X jest nielosowe i U czyste to  uzyskany według KMNK jest zgodny, nieobciążony i najefektywniejszy w klasie estymatorów liniowych.


Twierdzenie 2.

Jeżeli macierz X jest losowe ale niezależne od wektora U to  jest zgodny i nieobciążony.


Twierdzenie 3.

Jeżeli X nielosowe i U czyste, to nieobciążonym estymatorem wariancji składnika losowego 2 jest wyrażenie:

Twierdzenie 4.

Jeżeli macierz X jest nielosowe lub niezależne od U to najlepszym estymatorem wektora wariancji parametrów V() jest wyrażenie:

D2 () = S2 (XTX)-1

Mówimy, że składnik losowy jest czystym składnikiem losowym gdy:

E(Ut)=0

E(UtUT)=2 Xt2=E(Ut2)

E(UtUt`)0 t`t

Kowariancja między składnikami losowymi różnymi od zera, czyli istnieje zależność między składnikami losowymi


2. Weryfikacja modelu ekonometrycznego.


Weryfikacja modelu ekonometrycznego przebiega w następujący sposób:

1. Badanie zmienności losowej modelu za pomocą współczynnika zmienności losowej:

Gdzie s to odchylenie standardowego składnika losowego, s nie powinno przekraczać 10% średniej arytmetycznej (y). Jeśli przekracza 10% to model uznaje się za niedostatecznie dopasowany do danych empirycznych.

Współczynnik ten informuje, jaki procent średniej arytmetycznej zmiennej objaśnianej modelu stanowi odchylenie standardowe reszt.


2. Badanie współczynnika zbieżności 2.

Współczynnik zbieżności 2 i współczynnik korelacji wielorakiej R2 dopełniają się do jedności.

2 + R2 = 1.

W
spółczynnik zmienności wyraża się wzorem:

Współczynnik zmienności przyjmuje wartości z przedziału  0;1

I
nformuje on, jaka część całkowitej zmienności zmiennej objaśnianej nie jest wyjaśniana przez model.

Współczynnik determinacji ma postać:

Współczynnik determinacji przyjmuje wartości z przedziału 0;1

Mówi on, jaką część całkowitej zmienności zmiennej objaśnianej stanowi zmienność wartości teoretycznych tej zmiennej. Wymaga się, aby R był większy od 0,9 a  powinien być mniejszy od 0,10.


3
. Trzecim etapem weryfikacji modelu ekonometrycznego jest zastosowanie testu t Studenta do badania istotności parametrów strukturalnych w modelu ekonometrycznym


Mówimy, że parametr i jest istotny gdy istotnie różni się od zera.

Stawiamy hipotezę H0: i = 0. Weryfikujemy ją obliczając statystykę

W praktyce, gdy

to mówimy, że parametr jest istotny.


4. Test Durbina – Watsona służy do badania czy występuje autokorelacja składnika losowego.

S
tawiamy hipotezę H0: E(UtUt’) = 0 czyli, że nie występuje autokorelacja. Następnie obliczamy statystykę dla oszacowanych reszt modelu:


Obliczone d porównujemy z dL i dU tablic dla odpowiedniej liczby obserwacji i poziomu ufności.

Nierówność dL > d wskazuje na to, że autokorelacja nie występuje.

Nierówność dU< d wskazuje na to, że autokorelacja występuje.

W przypadku gdy d L  d  dU , to w oparciu o stosowany test nie jesteśmy w stanie jednoznacznie wyrokować o autokorelacji. W takiej sytuacji możemy posłużyć się współczynnikiem autokorelacji , który z d powiązany jest następująco:


Jednoznacznie dla danej liczby obserwacji n i poziomu ufności  można odczytać z tablic wartość istotnego współczynnika autokorelacji.

ROZDZIAŁ III

Budowa modelu ekonometrycznego

1   2   3   4   5

Powiązany:

Wpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym I liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce rozdział I iconZorganizowanie I przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych, na które składają się kursy zawodowe dla 22 osób I program wsparcia dla 30 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych rolników, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Wpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym I liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce rozdział I iconWywiad z dyrektorem; ankiety dla uczniów (kl. I "b" 17 osób; kl. II "b" 20 osób; kl. III "b" 20 osób razem 57 osób)

Wpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym I liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce rozdział I iconTabela Udział osób z wyższym wykształceniem w ogóle osób aktywnych zawodowo w krajach Regionu Morza Bałtyckiego oraz wybranych krajach świata, w latach 1995-2008 w %

Wpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym I liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce rozdział I iconProgram działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia I aktywizacji zawodowej osób w wieku niemobilnym

Wpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym I liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce rozdział I iconSytuacji społecznej osób niewidomych w Polsce, który może się przysłużyć do zabiegania o poprawę rozwiązań systemowych na rzecz osób niewidomych I tracących wzrok

Wpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym I liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce rozdział I iconDziałalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także promocja I organizacja wolontariatu

Wpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym I liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce rozdział I iconWolnych miejsc pracy, osób szukających pracy, oferowanych płacach oraz z kosztów poszukiwań. Na rynek pracy stale wchodzą zarówno nowe roczniki absolwentów jak I osoby opuszczające zasób biernych zawodowo, a ponadto część pracujących zmienia miejsce zatrudnienia, czy też swoje preferencje zawodowe

Wpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym I liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce rozdział I iconPoezja, zestaw 20,- zł dla osób mieszkających w Polsce oraz 4,- funty dla osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii. (Osoby zamieszkujące poza Wielką Brytanią I polską mogą dokonywać wpłaty stosując przelicznik według kursu bankowego.)

Wpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym I liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce rozdział I iconOsób lgbtq, a na szkolnych korytarzach szaleje homofobia. Uczestnicy I uczestniczki panelu dyskusyjnego”„Szkoła Podstawowa (nie)tolerancji, czyli sytuacja osób nieheteroseksualnych w placówkach oświatowych w Polsce”” przedstawią sytuację nieheteroseksualnej młodzieży w polskich placówkach oświatowyc

Wpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym I liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce rozdział I iconObowiązek podatkowy – dla osób pracujących za granicą.

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom