Część II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów
Pobierz 363.41 Kb.
NazwaCzęść II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów
strona5/7
Data konwersji16.12.2012
Rozmiar363.41 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 9.141.159,15 zł, (99,9% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 6.141.157,73 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 539.528,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 2.460.473,42 zł


Powyższe środki wydatkowano na:

1/ utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 3.749.787,83 zł

/w tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 519.140 zł/

Funkcjonujące placówki:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 przy

ul. Toporowskiego 12 28 miejsc

- Ognisko Wychowawcze przy ul. Toporowskiego 12 60 miejsc

- Dom dla Dzieci , Os. Na Stoku 42a 25 miejsc

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

„Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126 28 miejsc

- Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Sandomierskiej 126 60 miejsc

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Nowowiejskiej 14 8 miejsc

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Struga 1/1 7 miejsc

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 przy ul. Pomorskiej 119 8 miejsc

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 przy ul. G. Staszicowskich 93 7 miejsc

- Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 14 miejsc

- Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Kołłątaja 4 60 miejsc


2/ dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych

oraz dla placówek wsparcia dziennego 1.398.200,00 zł

Placówki posiadają następującą liczbę miejsc:

- Ognisko Wychowawcze w Kielcach przy ul. Kościuszki 36 80 miejsc

- Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Rafael” przy ul. Cedro Mazur 19 130 miejsc

- Kluby Młodzieżowe prowadzone przez Stowarzyszenie

„Nadzieja Rodzinie” 430 miejsc

- Klub Młodzieżowy prowadzony przez Stowarzyszenie

Rozwoju Osiedla Niewachlów 30 miejsc

- Świetlica „Beczka” ul. Barwinek 30 miejsc

- Oratorium Świętokrzyskie 80 miejsc

- Uczniowski Klub Sportowy „Zalew Kielce” 30 miejsc

- 2 Świetlice Caritas Diecezji Kieleckiej 100 miejsc

- Świetlica Środowiskowa „Brachu” 30 miejsc


Dane dotyczące wysokości dotacji dla w/w podmiotów zawiera Tabela Nr 12.


3/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki

opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich,

zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze

oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 201.805,70 zł

Środki przeznaczono na:

- zasiłki na kontynuację nauki dla 43 osób 156.139.58 zł

- usamodzielnienie w formie rzeczowej dla 7 osób 19.764,00 zł

- jednorazowy zasiłek pieniężny dla 4 osób usamodzielnianych,

z placówki opiekuńczo – wychowawczej 25.902,12 zł


4/ koszty pobytu 16 dzieci pochodzących z Miasta Kielce,

a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

na terenie innych powiatów 317.814,06 zł


5/ bieżące funkcjonowanie czterech świetlic środowiskowych

przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1-go Maja 196, ul. Jagiellońskiej 26

i Os. Bocianek 959.891,24 zł

W/w świetlice organizują zajęcia dla około 250 dzieci;


6/ realizację programu pn. ”PZP – POZA PRAWEM”

w ramach projektu „Młodzież w działaniu” przez Świetlicę

Środowiskową przy ul. Jagiellońskiej 26 15.531,94 zł


7/ pomoc finansową na usamodzielnianie oraz kontynuację nauki

dla 2 uczestników projektu pn. „Działanie szansą na przyszłość”,

realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 17.266,96 zł


8/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta,

związane z pobytem dzieci skierowanych przez inne Powiaty

do tych placówek 2.460.473,42 zł

W 2008r. średnio w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na

terenie Miasta Kielce przebywało 87 dzieci pochodzących z innych powiatów;

/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.


9/ sfinansowanie pobytu dzieci z rodzin cudzoziemskich w placówce

opiekuńczo-wychowawczej 20.388,00 zł

/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.


- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 26.772.219,86 zł (99,33 % planu), na które przeznaczono:

- dochody własne Miasta 14.289.962,86 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 12.482.257,00 zł

Środki wydatkowano na:

1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc w wysokości 21.321.960,35 zł

Przebywają w nich osoby starsze, przewlekle somatycznie chore i osoby psychicznie chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej opieki (w tym również medycznej).

Łącznie w Domach Pomocy Społecznej jest 651 miejsc, z tego w:

- DPS przy ul. Tarnowskiej 10 103 miejsca

- DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 280 miejsc

- DPS im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76 82 miejsca

- DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 105 miejsc

- DPS przy ul. Sobieskiego 30 81 miejsc


2/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/ w kwocie 792.885,00 zł (100,0 % planu).

Dom posiada 46 miejsc;

3/ opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez Miasto wydatkowano kwotę 4.657.374,51 zł (100,0% planu).

Pomocą w tym zakresie objęto 320 osób.


- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydatki wyniosły 6.353.561,02 zł (99,7% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 4.279.693,02 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 2.073.869,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

1/ działalność Klubów Seniora przy ul. Św. S. Kostki 4, przy

ul. J. N. Jeziorańskiego 75 przy ul. Hożej, Klubu Integracji Społecznej

przy ul. 1-go Maja 165 oraz uruchomienie Klubu Seniora i Ośrodka Wsparcia

dla Osób Chorych na Alzheimera przy Al. Legionów (100,0% planu) 1.926.713,00 zł


W Klubach Seniora prowadzona jest terapia zajęciowa i działalność kulturalno – oświatowa adresowana do osób, które zakończyły okres aktywności zawodowej. W zajęciach uczestniczyło dziennie około 1.200 osób;


2/ działalność Ośrodka Wsparcia Dziennego dla

Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23 (90,9 % planu) 958.732,74 zł


3/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 533.500,00 zł

Dotacje przekazano:

- Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji

Na Rzecz Zdrowia Psychicznego 100.000,00 zł

- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” 383.500,00 zł

- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym „Koło” 50.000,00 zł


4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7 710.983,00 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 35 osób

cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne;

/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.


5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Okrzei 8 499.486,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych

Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką

dzienną dla 25 osób;

/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.


6/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób

z Autyzmem przy ul. Mieszka I. 226.000,00 zł

Z usług Domu korzysta 20 osób dorosłych, ponadto na terapię,

konsultacje i diagnozę uczęszcza od 10 do 15 dzieci dziennie.

/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.


7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kołłątaja 4 254.000,00 zł

Dom ten jest placówką dzienną utworzoną w IV kwartale

2008r. dla 25 osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.


8/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet

w Ciąży przy ul. Słonecznej 9 379.746,28 zł

Dom posiada 15 miejsc;


9/ dofinansowanie działalności bieżącej Specjalistycznego Ośrodka

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. 1 Maja 165 864.400,00 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa -383.400,00 zł/.


- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 3.142.539,29 zł, (99,12% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 2.946.209,83 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa 32.472,44 zł,

- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 163.857,02 zł.

Wydatkowana kwota obejmuje:

1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci

w rodzinach zastępczych /331 dzieci/ 2.019.623,60 zł

2/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 82 wychowanków 217.310,03 zł

3/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 10 osób usamodzielnianych

z rodzin zastępczych 42.330,59 zł

4/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 osób

usamodzielnianych 53.996,50 zł

5/ wynagrodzenie dla rodzin zastępczych pełniących zadania

pogotowia rodzinnego i wynagrodzenie dla rodzin specjalistycznych

oraz koszty szkolenia tych rodzin - (8 rodzin) 240.020,00 zł

6/ koszty utrzymania 31 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających

w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów 287.616,11 zł

7/ sfinansowanie udziału własnego Miasta w projekcie „Promocja

Integracji Społecznej”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki (pomoc finansowa na usamodzielnienie oraz

kontynuację nauki – dla 5uczestników projektu) 85.313,00 zł

8/ koszty pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 32.472,44 zł

/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

9/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów /21 dzieci/ 163.857,02 zł

/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.


- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości 37.500.619,05 zł (96,77% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 817.722,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa 36.523.648,63 zł,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej

w latach ubiegłych 159.248,42 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę zasiłków 35.349.173,43 zł

w tym:

a/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 12.103 osób 15.621.146,02 zł

b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.100 osób 11.234.620,99 zł

c/ świadczenia pielęgnacyjne dla 343 osób 1.638.041,00 zł

d/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 1.912 osób 1.911.766,23 zł

e/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 278 osób 338.240,55 zł

f/ zaliczki alimentacyjne dla 1.025 osób 3.365.667,85 zł

g/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.255 osób 1.239.690,79 zł

2/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych 1.060.475,20 zł

3/ wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 114.000,00 zł

/wydatki w pkt 1-3 w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

4/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związanej z realizacją

zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 817.722,00 zł

5/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie

pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 159.248,42 zł


- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej


W rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości 457.916,24 zł (94,97 % planu), na które przeznaczono:

- dotacje celowe z budżetu państwa 457.374,69 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

w latach ubiegłych 541,55 zł

Wydatki obejmują:


1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne /1.309 osób/ 457.374,69 zł

/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.


2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych

świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 541,55 zł.


- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 11.365.827,89 zł, (100,0% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 1.941.054,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 9.379.125,00 zł

- dotację celową z Miasta Krakowa 10.000,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

w latach ubiegłych 35.648,89 zł


Środki wydatkowano na:

a/ koszty schronienia dla 146 osób bezdomnych 267.747,01 zł

b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 2.699osób 712.302,65 zł

c/ wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla 2.843osób 3.963.212,06 zł

/wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.963.200,00 zł/.

d/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 569 osób 169.439,63 zł

e/ koszty pogrzebów dla 20 zmarłych 58.821,20 zł

f/ zakup opału dla 1.444 osób 500.204,00 zł

g/ inne wydatki 7.436,45 zł

h/ sfinansowanie udziału własnego Gminy w projekcie „Działanie

szansą na przyszłość”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki 27.384,00 zł

i/ wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej 197.707,00 zł

j/ wypłatę zasiłków stałych, obejmując pomocą 1422 osóby 5.415.925,00 zł

/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

k/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie

pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 35.648,89 zł

l/ pomoc finansową z Miasta Krakowa dla kieleckich pięcioraczków

urodzonych w Krakowie 10.000,00 zł


- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 4.000.000 zł (100,0 % planu), na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

W 2008r. wydano 4.755 decyzji i wypłacono 33.056 świadczeń.

1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Część II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów iconCzęść II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów

Część II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów iconCzęść II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów

Część II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów iconCzęść II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów

Część II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów iconCzęść II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów

Część II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów iconWydatki bieżĄce zwiększenie o kwotę 024. 709 zł

Część II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów iconWydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

Część II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów iconZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr xvi/115/04 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia30 stycznia 2004 r. Budżet gminy wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej na 2004 rok

Część II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów icon"Lalka" to powieść składająca się z 37 rozdziałów. Każdy z nich stanowi zamkniętą całość fabularną (9 rozdziałów to "Pamiętnik starego subiekta")

Część II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów iconII. wydatki budżetowe zł struktura (%) Wydatki budżetu Miasta na 2010r zaplanowano w wysokości 120. 237. 935 100,0

Część II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów iconIii wydatki 1 Wydatki – ogółem

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom