§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1
Pobierz 0.6 Mb.
Nazwa§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1
strona7/13
Data konwersji16.12.2012
Rozmiar0.6 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Konto 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń


Konto 231 – służy do rozrachunków z tytułu wynagrodzeń z pracownikami oraz wypłat
zasiłków pokrywanych przez ZUS, które naliczono na listach wynagrodzeń.

 Na stronie Wn konta księguje się w szczególności:

 • Wypłatę wynagrodzeń – Ma konto 101, 130

 • Wypłatę zasiłków chorobowych oraz zasiłków rodzinnych i innych pokrywanych ze środków ZUS ujętych na listach płac – Ma konto 101, 130

 • Naliczenie potrąceń dokonanych na liście płac z tytułu:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych – Ma konto 225

 • składki na fundusz ubezpieczeń społecznych płacony przez pracowników z własnych
  środków – Ma konto 229

 • składek na dobrowolne ubezpieczenia grupowe pracowników – Ma konto 240

 • potrącenia zaliczek i innych należności od pracowników – Ma konto 234

 • Obciążenie z tytułu nadpłaty wynagrodzeń – Ma konto 400

 • Potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika na mocy ustawowych upoważnień lub zgody pisemnej pracownika – Ma konto 240

Na stronie Ma konta księguje się w szczególności:

 • Naliczone w listach płac wynagrodzenia brutto pracowników – Wn konto 400

 • Naliczone zasiłki rodzinne i inne pokrywane przez ZUS wypłacone na podstawie listy wynagrodzeń – Wn konto 229

 • Odpisanie należności przedawnionych i umorzonych – Wn konto 760

Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest na imiennych kart wynagrodzeń pracowników.

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności od pracowników, saldo Ma stan zobowiązań z tytułu naliczonych, a niewypłaconych wynagrodzeń.

Konto 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami


Konto 234 – służy do ewidencji należności i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia to jest należności z tytułu pobranych do rozliczenia zaliczek.

Na stronie Wn konta księguje się w szczególności:

 • Wypłaty zaliczek do rozliczenia – Ma konto 101

 • Wyrównanie rozliczonej zaliczki – Ma konto 101

Na stronie Ma konta księguje się w szczególności:
 • Rozliczone zaliczki – Wn konto 080, 400, 851

 • Wpłaty sum niewykorzystanych zaliczek

 • do kasy – Wn konto 101
 • na rachunek bankowy – Wn konto 130, 135

Do konta prowadzi się ewidencję analityczną imienną dla poszczególnych pracowników.

Konto 240 – Pozostałe rozrachunki 


Konto 240 – służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nie objętych ewidencją na kontach 201 – 234

Na stronie Wn konta księguje się w szczególności:

 • Zwrot niewykorzystanych wadiów, sum zabezpieczenia oraz przelewy sum depozytowych
  – Ma konto 139

 • Należności od pracowników z tytułu poniesionych przez jednostkę kosztów – Ma konto 400

 • Należności z tytułu odpłatnych świadczeń funduszu socjalnego – Ma konto 851

 • Wypłaty pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Ma konto 101, 135

 • Należności z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS – Ma konto 851

 • Obciążenia właścicieli wadiów i kwot zabezpieczenia właściwego wykonywania robót kosztami operacji bankowych związanych z dokonanymi rozliczeniami tych kwot – Ma konto 139, 400

 • Ujawnione niedobory i szkody:

 • gotówki w kasie – Ma konto 101

 • środków trwałych – Ma konto 011

 • pozostałych środków trwałych w używaniu – Ma konto 013

 • Wyksięgowanie nadwyżek pozornych – Ma konto 011,013

 • Roszczenia sporne – Ma konto 201, 234

 • Rozliczenia nadwyżek pozostałych środków trwałych – Ma konto 760

 • Rozliczenie nadwyżki środków trwałych umarzanych stopniowo i inwestycji – Ma konto 800

 • Mylne obciążenia bankowe – Ma konto 130, 131, 135, 139

 • Przelewy potrąceń naliczonych na listach płac Ma konto 130

Na stronie Ma konta księguje się w szczególności:

 • Otrzymane sumy depozytowe – Wn konto 139

 • Ujawnione nadwyżki:

 • w kasie – Wn konto 101

 • środków trwałych – Wn konto 011

 • pozostałych środków trwałych – Wn konto 013

 • dotychczasowe umorzenie niedoborów:

 • środków trwałych – Wn konto 071

 • pozostałych środków trwałych – Wn konto 072

 • Rozliczenie niedoborów i szkód w wyniku uznania za obciążające straty – Wn konto 080, 860

 • Rozliczenie niedoborów i szkód w wyniku uznania za zwiększające koszty działalności – Ma konto 080, 400

 • Rozliczenie niedoborów i szkód w wyniku uznania za zmniejszające fundusz jednostki (niedobory podstawowych środków trwałych – wartość netto – Ma konto 800)

 • Niesłuszne uznania oraz mylne obciążenia bankowe – Wn konto 130, 131, 135, 139

 • Należności od pracowników potrącone na liście wynagrodzeń – Wn konto 231

 • Odpisanie należności umorzonych, przedawnionych lub o nieistotnej wartości – Wn konto 760, 851

 • Wpływy z tytułu spłaty pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Wn konto 101 lub 135

 • Naliczenie potrąceń na listach płac – Wn konto 231

Ewidencja szczegółowa do konta 240 prowadzona jest według jednostek i osób
z uwzględnieniem tytułów poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń oraz zakresów działalności, z którymi są związane.

Na koncie 240 mogą występować dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń,
a saldo Ma stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.

Konto 257 – Należności z tytułu prefinansowania


Konto 257 – służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa w ramach prefinansowania zadań, które są finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 Na stronie Wn konta księguje się w szczególności:

 • Przelewy środków finansowych na prefinansowanie (umowa pożyczki) – Ma konto 130

 • Naliczone oprocentowanie pożyczek – Ma konto 750

Na stronie Ma konta księguje się w szczególności:

 • Wpłata z tytułu zwrotu pożyczki na prefinansowanie – Wn konto 130

 • Wpłata należnego budżetowi oprocentowania pożyczek – Wn konto 130

Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach prefinansowania, a saldo Ma – stan nadpłat w należnościach z tytułu pożyczek dotyczących prefinansowania.

Konto 268 – Zobowiązania z tytułu prefinansowania


Konto 268 – służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek otrzymanych ze środków budżetu państwa w ramach prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 Na stronie Wn konta księguje się w szczególności:

 • Przelew z tytułu zwrotu pożyczki na prefinansowanie – Ma konto 137

Na stronie Ma konta księguje się w szczególności:

 • Wpływ środków do instytucji zarządzającej lub pośredniczącej w przekazywaniu środków na prefinansowanie wykonawców zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – Wn konto 137

Konto 268 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach prefinansowania, a saldo Ma – stan nadpłat w należnościach z tytułu pożyczek dotyczących prefinansowania.

Konto 290 – Odpisy aktualizujące należności


Konto 290 – służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych oraz należności z tytułu odsetek przypisanych a niezapłaconych do dnia bilansowego.

 Na stronie Wn konta księguje się w szczególności:

 • Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności dotyczących działalności eksploatacyjnej, operacji finansowych, funduszy celowych i innych funduszy specjalnego przeznaczenia – Ma konto 750, 760, 851, 853

 • Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą odsetek zwłoki działalności eksploatacyjnej – Ma konto 750

 • Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą odsetek zwłoki funduszy celowych i innych funduszy specjalnego przeznaczenia – Ma konto 851, 853

 • Zmniejszenie odpisu aktualizującego kwotę roszczenia spornego w przypadku przegrania sprawy w sądzie – Ma konto 240

 • Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem oraz odpisaniem należności przedawnionych lub nieściągalnych – Ma konto 201, 234, 240

 • Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z ustaniem przyczyn dokonania tego odpisu – Ma konto 760

Na stronie Ma konta księguje się w szczególności:

 • Odpis aktualizujący wątpliwe należności dochodów własnych związanych z działalnością eksploatacyjną, operacjami finansowymi, funduszy celowych i innych funduszy specjalnego przeznaczenia – Wn konto 750, 760, 851, 853

 • Wartość przypisanych, ale niezapłaconych do dnia bilansowego odsetek od należności działalności eksploatacyjnej, funduszy celowych – Wn konto 750, 851, 853

 • Przewyżka roszczenia z tytułu niedoboru składników majątkowych ponad wartość bilansową brakujących składników – Wn konto 240

Konto 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących oraz wartość należnych, a jeszcze niezapłaconych przez kontrahentów jednostki.

ZESPÓŁ 3 – „ MATERIAŁY I TOWARY”

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Powiązany:

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 icon§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconTablica Zakładowy plan kont – wykaz kont syntetycznych

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconZakładowy plan kont

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconProcedury kontroli finansowej zakładowy plan kont

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconZakładowy plan kont – przykład zespół 0 Majątek Trwały

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconHalina Tyliba Opracowano na podstawie koncepcji dr Magdaleny Kębłowskiej Plan wynikowy

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconProgram rozwoju szkoły na lata 2010-2015 Plan rozwoju szkoły opracowano na podstawie

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconU opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconRozpoczynam własną działalnośĆ gospodarczą Opracowano na podstawie

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconMateriały do egzaminu z etyki Opracowano na podstawie T. Ślipko

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom