§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1
Pobierz 0.6 Mb.
Nazwa§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1
strona9/13
Data konwersji16.12.2012
Rozmiar0.6 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Konto 640 – Rozliczenie międzyokresowe kosztów


Konto 640 – służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne).

Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczące przyszłych okresów oraz wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, na które utworzono w okresach poprzednich rezerwę.

Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzone rezerwy na wydatki przyszłych okresów oraz zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach poprzednich.

Ewidencja szczegółowa umożliwia ustalenie wysokości kosztów, które podlegają rozliczeniu w czasie oraz wysokości innych rozliczeń z dalszym podziałem według tytułów.

Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma rezerwy na wydatki przyszłych okresów.

ZESPÓŁ 7 – „PRZYCHODY I KOSZTY ICH UZYSKANIA”

Konto 750 – Przychody finansowe


Konto 750 – służy do ewidencji przychodów z tytułu podatkowych i nie podatkowych dochodów budżetowych jednostki, kosztów operacji finansowych, na które składają się zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, zapłacone dyskonto od weksli, wartość sprzedanych papierów wartościowych, ujemna różnica kursowa walut obcych. Do konta 750 prowadzona jest szczegółowa ewidencja według klasyfikacji budżetowej.

Na stronie Wn konta księguje się w szczególności:

 • Odpisy podatków i opłat lokalnych – Ma konto 221

 • Odpisy dochodów nie podatkowych – Ma konto 221

 • Należne podatnikowi oprocentowanie za nieterminowy zwrot nadpłaty – Ma konto 221

 • Odpisane, przedawnione, umorzone należności budżetowe – Ma konto 221

 • Zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów – Ma konto 130

 • Naliczone odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – Ma konto 201, 225, 229

 • Wartość w cenie nabycia sprzedanych papierów wartościowych i udziałów w obcych podmiotach – Ma konto 030, 140

 • Ujemne różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych – Ma konto 130

 • Przeniesienie na koniec roku osiągniętych przychodów finansowych – Ma konto 860

Na stronie Ma konta księguje się w szczególności:

 • Zwroty wydatków z lat ubiegłych – Wn konto 130
 • Przychody z tytułu przypisanych dochodów budżetowych - Wn konto 221


 • Przychody ze sprzedaży udziałów, akcji – Wn konto 130

 • Przychody z tytułu nieprzypisanych dochodów budżetowych – Wn konto 130

 • Przypisane odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności – Wn konto 221

Na koniec roku obrotowego konto 750 nie wykazuje salda.

 Konto 760 – Pozostałe przychody i koszty.

Konto 760 – służy do ewidencji innych przychodów i kosztów nie ujętych na koncie 750, 751.

Do pozostałych przychodów zalicza się w szczególności:

 • Przychody ze sprzedaży materiałów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji, otrzymane kary, grzywny, darowizny i odszkodowania oraz odpisane przedawnione zobowiązania.

Do pozostałych kosztów zalicza się w szczególności:

 • Wartość sprzedanych materiałów, naliczone kary, grzywny i odszkodowania, przedawnione, umorzone lub nieściągalne należności z innych tytułów niż finansowe dochody budżetowe koszty postępowania spornego i egzekucyjnego.

Na stronie Wn konta księguje się w szczególności:

 • Niezawinione niedobory środków obrotowych – Ma konto 240

 • Zapłacone lub naliczone kary grzywny – Ma konto 130, 131, 201, 225

 • Odpisane przedawnione, umorzone należności z innych tytułów niż finansowe dochody budżetowe – Ma konto 231, 234, 240

 • Przeniesienie na koniec roku wartości pozostałych przychodów – Ma konto 860

Na stronie Ma konta księguje się w szczególności:

 • Przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji – Wn konto 130, 201, 240

 • Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny – Wn konto 130, 201, 240

 • Rozliczone nadwyżki składników majątku obrotowego – Wn konto 240

 • Przeniesienie na koniec roku pozostałych kosztów operacyjnych – Wn konto 860

Ewidencję szczegółową prowadzi się według klasyfikacji budżetowej tylko w zakresie przychodów.

Jeżeli na stronie Wn konta księgowane są korekty zmniejszające przychody, a na stronie Ma zmniejszenia pozostałych kosztów, to dla zachowania czystości obrotów do takich operacji konieczny jest dodatkowy zapis techniczny ( ujemny po obu stronach konta 760 ).

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

Konto 761 – Pokrycie amortyzacji

Konto 761 – służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401.

Na stronie Wn konta 761 ujmuje się przeniesienie salda konta na wynik finansowy, a na stronie Ma równowartość amortyzacji ujętej na koncie 401 w korespondencji z kontem 800.

W końcu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na konto 860.

 

ZESPÓŁ KONTA 8 – „FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY”

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Powiązany:

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 icon§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconTablica Zakładowy plan kont – wykaz kont syntetycznych

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconZakładowy plan kont

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconProcedury kontroli finansowej zakładowy plan kont

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconZakładowy plan kont – przykład zespół 0 Majątek Trwały

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconHalina Tyliba Opracowano na podstawie koncepcji dr Magdaleny Kębłowskiej Plan wynikowy

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconProgram rozwoju szkoły na lata 2010-2015 Plan rozwoju szkoły opracowano na podstawie

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconU opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconRozpoczynam własną działalnośĆ gospodarczą Opracowano na podstawie

§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1 iconMateriały do egzaminu z etyki Opracowano na podstawie T. Ślipko

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom