Sylabusy na rok akademicki 2009/2010
Pobierz 0.72 Mb.
NazwaSylabusy na rok akademicki 2009/2010
strona49/49
Data konwersji16.12.2012
Rozmiar0.72 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49

TEORIA I ANALIZA RYNKU (market theory and analysis)


Kierunek / specjalność: Ekonomia /Kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia , Statystyka opisowa

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

V

III

2

ćwiczenia

8

V

III

Prowadzący: dr Małgorzata Januszewska, dr Piotr Zawadzki

tel. 0757538318, 0757538305; budynek i nr pok.: C112, C5

Treści programowe:

Istota rynku, jego zakres podmiotowy i przedmiotowy, elementy rynku i mechanizm rynkowy. System rynkowy i jego podsystemy.

Analiza rynku jej cele, przekroje i obszary badań. Przekrój decyzyjny i segmentacyjny rynku. Proces i etapy badań rynkowych. Rodzaje informacji rynkowej.

Badania tendencji rozwojowej. Analiza wahań sezonowych. Badanie cykli koniunkturalnych.

Analiza struktury przestrzennej rynku. Badania zasięgu rynków. Porządkowanie przestrzeni z wykorzystaniem metod taksonomicznych (taksonomia wrocławska, diagramu Czekanowskiego).

Badania współzależności zjawisk rynkowych, analiza proporcjonalności rozmieszczenia zjawisk rynkowych, analiza zmienności rozmieszczenia, analiza efektywności zmian terytorialnych.

Analiza pojemności i chłonności rynku.

Metody dydaktyczne: wykłady interaktywne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, studia przypadków, analiza wyników przykładowych badań.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań metod analizy rynku

umiejętności: budowa oraz podejmowanie decyzji na podstawie wyników badań

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: Ćwiczenia i wykłady ocenia się oddzielnie, a do indeksu wpisywana jest jedna ocena łączna. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny na podstawie pisemnych prac kontrolnych z ćwiczeń i pozytywnej oceny z pracy kontrolnej z wykładów. Ocena końcowa jest określona wg wagi 40% ćwiczenia i 60% wykłady.

Literatura podstawowa:

[1] Mruk H., (red.) (2003), Analiza rynku, PWE, Warszawa.

[2] Mynarski S. (red.) (1993), Analiza rynku. Systemy i mechanizmy, Wydawnictwo AE, Kraków.

[3] Mynarski S. (1995), Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków.

[4] Kramer S. (red.) (1994), Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa.

[5] Styś A. (red.) (1991), Analiza rynku ze wspomaganiem komputerowym, Wydawnictwo AE, Wrocław.

Literatura uzupełniająca:

[1] Kowalewski G. (2005), Zarys metod mierzenia koniunktury, Wydawnictwo AE, Wrocław. .

[2] Lubiński M. (2004), Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

[3] Kowalczyk S. (2007), Zastosowania badań marketingowych, PWE, Warszawa.


—  —

ZAGRANICZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (foreign sources of finance)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Rozliczenia finansowe w gospodarce

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

6

IV

II

3

ćwiczenia

6

IV

II

Prowadzący: dr Małgorzata Solarz

tel. 0757538261; budynek i nr pok.: A99

Treści programowe:

Pojęcie i klasyfikacja podstawowych zagranicznych źródeł finansowania. Wzrost ich znaczenia jako przejaw liberalizacji, deregulacji, koncentracji, globalizacji, internalizacji – procesów zachodzących we współczesnej gospodarce światowej.

Zagraniczne źródła finansowania rozwoju państw, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne, inwestycje portfelowe, kredyty zagraniczne uzyskiwane z międzynarodowych instytucji finansowych. Skutki ekonomiczne napływu kapitału zagranicznego.

Charakterystyka podstawowych instrumentów finansowania potrzeb przedsiębiorstwa powstających z związku z jego uczestnictwem w obrocie gospodarczym z zagranicą. Zasady obrotu dewizowego w Polsce, pojęcie waluty i kursu walutowego oraz ocena jego wpływu na opłacalność importu/eksportu. Istota rynku walutowego, rodzaje transakcji na międzynarodowym rynku walutowym. Sposoby finansowania transakcji w handlu zagranicznym, instrumenty finansowania krótkoterminowego jak kredyt eksportowy, kredyt wekslowy, akredytywa dokumentowa oraz formy specjalne finansowania transakcji zagranicznych, obejmujące factoring, forfaiting, leasing eksportowy.

Finansowanie projektów zasilanych ze środków funduszy unijnych. Informacje podstawowe o programach operacyjnych UE na lata 2007-2013: PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej, Regionalne Programy Operacyjne i Programy Współpracy Terytorialnej. Organizacja systemu wykorzystania środków unijnych.

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstawowych zagranicznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw oraz rozwoju państw we współczesnej gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych dostępnych w latach 2007-2013;

umiejętności: efektywne rozwiązywanie problemów finansowych wynikających z udziału przedsiębiorstwa w obrocie zagranicznym, dokonanie właściwego wyboru zagranicznych źródeł finansowania firmy na każdym etapie jej rozwoju, rozpoznanie ryzyka występującego w transakcjach zagranicznych oraz możliwości zarządzania nim.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:

 1. Bielawska A. (2006), Finanse zagraniczne MSP, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

 2. Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007 – 2013, pod red. M. Burnat - Mikosz, M. Gwizdy, M. Kosewskiej – Kwaśny (2007), Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

 3. Uryga J., Magielski W., Bienias I. (2007), Środki unijne - klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, ODDK, Gdańsk.

Literatura uzupełniająca:

[1] Bernaś B. (2006), Finanse międzynarodowe, Wyd. PWN, Warszawa.

[2] Najlepszy E. (2006), Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa.


—  —

ZARZĄDZANIE ( management)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30

III

II

4

ćwiczenia
III

II

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Morawski, dr Maja Prudzienica

tel. 0757538226, 0757538232, 0757538303; budynek i nr pok. H15 i H7

Treści programowe:

Zarządzanie – pojęcia podstawowe

Organizacja jako obiekt zarządzania. Elementy składowe: ludzie, technologie, procesy

Podstawowe koncepcje i metody zarządzania

Cele, funkcje i procesy zarządzania

Kryteria oceny sprawności działania

Proces decyzyjny w organizacji

Technologie informacyjne wspierające decyzje w zarządzaniu

Zarządzanie strategiczne: wizja, misja, strategie

Planowanie strategiczne i operacyjne

Cechy, rodzaje i przesłanki wyboru struktur organizacyjnych

Polityka kadrowa

Istota pracy kierowniczej: źródła władzy, style, role umiejętności kierownicze

Kulturowe uwarunkowania organizacji i zarządzania

Zarządzanie w kontekście zmian. Organizacja a otoczenie

Koncepcje i zasady kontrolowania

Organizacja pracy własnej

Metody dydaktyczne: wykład

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: znajomość terminologii stosowanej w naukach zarządzania, rozumienie podstawowych koncepcji, metod, zasad i prawidłowości organizacji i zarządzania, rozumienie powiązań i zależności między obszarami i funkcjami zarządzania w przedsiębiorstwach i organizacjach

umiejętności: stosowania terminologii nauk zarządzania, identyfikowanie, opis i analiza problemów z zakresu zarządzania oraz samodzielne i zespołowe tworzenie scenariuszy ich rozwiązywania, merytoryczne uzasadnienie wyboru odpowiednich koncepcji i metod zarządzania w konkretnych sytuacjach

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia egzaminu: zestaw pięciu pytań egzaminacyjnych, należy odpowiedzieć na co najmniej 50% pytań

Literatura podstawowa:

 1. Zarządzanie. Teoria i praktyka (2000), Pod red. A.K Koźmińskiego, W. Piotrowskiego Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 2. Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskie (2003),, Pod red. M. Przybyły Wydawnictwo AE, Wrocław.

 3. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.

 4. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.

 5. Zarządzanie w turbulentnym otoczeniu (2005), Pod red. R. Krupskiego, PWE.

Literatura uzupełniająca:

 1. Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.

 2. Morawski M.(2006), Zarządzanie wiedzą. Organizacja – system – pracownik, Wydawnictwo AE, Wrocław.

 3. Morawski M. (2009), Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa


1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49

Powiązany:

Sylabusy na rok akademicki 2009/2010 iconSylabusy na rok akademicki 2009/2010

Sylabusy na rok akademicki 2009/2010 iconSylabusy na rok akademicki 2009/2010

Sylabusy na rok akademicki 2009/2010 iconSylabusy na rok akademicki 2009/2010

Sylabusy na rok akademicki 2009/2010 iconSylabusy na rok akademicki 2009/2010

Sylabusy na rok akademicki 2009/2010 iconSylabusy na rok akademicki 2009/2010

Sylabusy na rok akademicki 2009/2010 iconSylabusy na rok akademicki 2009/2010

Sylabusy na rok akademicki 2009/2010 iconRok akademicki 2009/2010 (ostatnia aktualizacja planu 27. 05. 2010 r.)

Sylabusy na rok akademicki 2009/2010 iconI rok licencjat – pedagogika rok akademicki 2009/2010 semestr 1 zimowy

Sylabusy na rok akademicki 2009/2010 iconStudia stacjonarne rok I semestr: II rok akademicki 2009/2010 kier

Sylabusy na rok akademicki 2009/2010 iconI rok licencjat – pedagogika rok akademicki 2009/2010 semestr 2 letni

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom