5. Cząstkowe wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji
Pobierz 20.26 Kb.
Nazwa5. Cząstkowe wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji
Data konwersji17.12.2012
Rozmiar20.26 Kb.
TypDokumentacja
5. Cząstkowe wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji

Cząstkowe wskaźniki ekonomiczne można podzielić na wskaźniki kapitałochłonności i wskaźniki operacyjnego kosztu jednostkowego eksploatacji.

Wskaźnik kapitałochłonności wkk określany jest wzorem wkk=I/P

gdzie:I- nakłady inwestycyjne [zł]

P- przewidywana wielkość efektu użytkowego inwestycji w kolejnym roku wyrażona w jednostkach naturalnych

Wskaźnik kosztu jednostkowego k określany jest jako stosunek wartości operacyjnych kosztów eksploatacji K do efektu użytkowego wyrażonego w jednostkach naturalnych P i określany jest wzorem k=K/P

Wskaźniki te wyrażają relację dwóch parametrów technicznych wyrażonych w jednostkach naturalnych. Wskaźniki techniczno – ekonomiczne są podstawowe w tych analizach, w których niemożliwe jest przeprowadzenie kompleksowego rachunku ekonomicznego.

6.Formuły uproszczone w ocenie efektywności ekonomicznej inwestycji

*Wartość rocznej nadwyżki WN

WN=W+I∙s-K-I∙r lub WN=W-Ka-I∙r

gdzie:W- roczna wartość efektu użytkowego inwestycji [zł]

I - nakłady inwestycyjne [zł]

K – roczne koszty eksploatacji uwzględniające amortyzację [zł]

Ka – roczne koszty eksploatacji nie uwzględniające amortyzacji [zł]

s – stopa amortyzacji

r – stopa oprocentowania

W trakcie określania wartości rocznej nadwyżki wymagane jest doprowadzenie wielkości nakładów inwestycyjnych i rocznych kosztów eksploatacyjnych do jednakowej podstawy obliczeniowej, czyli do wartości jednorocznych. Inwestycję ocenianą na podstawie wysokości rocznej nadwyżki uznać można za efektywną wówczas, gdy WN > 0, a w przypadku porównywania różnych wariantów wybiera się ten, dla którego wartość WN jest najwyższa.

*Stopa zwrotu nakładów R

R=(Z+I∙s)/I

gdzie:

Z- roczny zysk netto [zł]

I - nakłady inwestycyjne [zł];

s - stopa amortyzacji.

Rozpatrywaną inwestycję uznajemy za efektywną, gdy stopa zwrotu jest wyższa od rynkowej stopy procentowej. Porównując warianty przedsięwzięcia inwestycyjnego należy wybrać rozwiązanie cechujące się najwyższą stopą zwrotu.

*Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych T

Należy definiować jako odwrotność stopy zwrotu. Wówczas okres zwrotu wyraża się liczbą lat, po których następuje zwrot poniesionych nakładów, rocznymi kwotami zysku i amortyzacji. Najkorzystniejszy wariant posiada najkrótszy okres zwrotu.

*Wskaźnik opłacalności PJ

PJ=(W+I∙S-K)/(I∙r)

Dany wariant można uznać za efektywny przy PJ> l, natomiast w przypadku porównywania kilku wariantów należy dać preferencje temu, którego wskaźnik PJ jest najwyższy.

*Średni roczny koszt całkowity Kr

Kr=I∙(r+s)+Ke

*Wskaźnik rocznego kosztu jednostkowego E

E=(I∙r+Ka)/P lub E=(I∙(r+s)+Ka)/P

P- przewidywana wielkość efektu użytkowego inwestycji w kolejnym roku wyrażona w jednostkach naturalnych

Przy badaniu efektywności niektórych inwestycji mogą wystąpić trudności lub wręcz niemożliwość ustalenia efektu użytkowego wyrażonego w pieniądzu. Dlatego też w ocenie względnej efekt użytkowy (ekologiczny) wyraża się w jednostkach naturalnych np.:

*liczbę mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków

*ilość ścieków odprowadzonych z gospodarstwa w ciągu roku

*liczbę zdrenowanych hektarów.

*liczbę kilometrów sieci kanalizacyjnej itp.

Zaprezentowane uproszczone formuły charakteryzują się prostotą i łatwością stosowania, zwłaszcza w sytuacjach braku informacji o rozkładzie w czasie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji. Oczywistą wadą jest pominięcie zmian w czasie wszystkich uwzględnionych wielkości, dlatego rachunek efektywności inwestycji wykonany we wczesnej fazie rozwiązań powinien być z: weryfikowany metodami rozwiniętymi.

7.Rozwinięte formuły oceny efektywności ekonomicznej inwestycji

Istotą rozwiniętych metod oceny ekonomicznej efektywności inwestycji jest sprowadzenie do poziomu porównywalnego wszelkich objętych rachunkiem efektów poprzez zastosowanie współczynnika dyskontującego. Wielkość współczynnika dyskontującego, wykorzystywanego we wszystkich formułach rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji, można określić według wzoru:

A=1/(1+Ir)t

gdzie: Ir – stopa oprocentowania w wymiarze rocznym

t – liczba lat

Rozwinięte formuły rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji najczęściej określane są następującymi parametrami:

*wartość zaktualizowana netto NPV (Net Present Value)

*wskaźnik efektywności E

*stopa zwrotu wartości zaktualizowanej NPVR

*okres zwrotu T

3.Klasyfikacja zasobów i strumieni w inwestowaniu

ZASOBY- są to wielkości nie odniesione do określonego czasu, ale w konkretnym momencie czasu. A wiec tyle co się teraz posiada.

STRUMIENIE- są to wielkości odniesione do konkretnej jednostki czasu t lub okresu czasu Δt. Mają więc wymiar czasowy.

ZASOBY

Naturalne

-przestrzeń geodezyjna (ziemia)

-zasoby przyrody nieożywionej (minerały, gleba, woda, powietrze)

-zasoby przyrody ożywionej (rośliny, zwierzęta)

-inne walory (pożytki) (ukształtowanie terenu, krajobraz klimat, inne przepływy energetyczne np. energia promieniowania słonecznego)

Sztuczne

-kapitał trwały (urządzenia, infrastruktura itp.)

-kapitał finansowy

-walory, cechy (myśl techniczna, normy itp.)

ZASOBY

Nieodnawialne (zasoby mineralne)Odnawialne (np. zasoby przyrody)

2.Prakseologiczne zasady racjonalnego gospodarowania

Zasada największego efektu (zasada największej wydajności)

N/E gdzie: N – nakład (stały) E – efekt (max.)

Zasada najmniejszego nakładu środków ( zasada oszczędności środków)

N/E gdzie:N (min.) E (stały)

W odniesieniu do oceny systemów technicznych (materia nieożywiona) ma zastosowanie prakseologiczna zasada oszczędności.

W odniesieniu do oceny układów żywych lub mieszanych (ekosystemy sztuczne) ma zastosowanie prakseologiczna zasada wydajności.

W działalności człowieka zasady racjonalnego działania często stosujemy przemiennie. W fizyce za zasadę stojąca przed innymi zasadami można uznać zasadę oszczędności. Systemy nieożywione i ożywione poruszając się zachowują jak gdyby stosowały zasadę najmniejszego wysiłku (np. rzeka naturalnych warunkach toruje sobie drogę nie po linii prostej ale trasą, którą najłatwiej wyżłobić).

W układach złożonych stosowana jest też ocena polegająca na minimalizacji niekorzyści, zwana zasadą najmniejszego zła (np. w medycynie zasada przede wszystkim nie szkodzić). Stosowanie zasad racjonalnego gospodarowania racjonalizacji (działalności zmierzającej do osiągnięcia celu sposób doskonalszy od poprzednio stosowanego) lub optymalizacji (znalezienie najlepszego rozwiązania względem ustalonego kryterium) działania winny być poprzedzone prakseologicznym uporządkowaniem sytuacji decyzyjnych które obejmuje:

A. stopień kwantyfikacji (czyli ilościowym ujęciu czegoś co zostało ujęte opisowo) nakładów i efektów w jednostkach naturalnych bądź pieniężnych,

B. charakter ograniczeń nakładów i efektów,

C. kierunek optymalizacji (maksymalizacja efektów bądź minimalizacja nakładów).

1.Podstawowe pojęcia z ekonomiki:

Inflacja – wzrost ogólnego poziomu cen ( spadek siły nabywczej pieniądza). Stopień nasilenia inflacji określa stopa inflacji., wyrażająca w procentach zrost poziomu cen w okresie badanym do okresu przyjętego przez ustawę.

Stopa procentowa (dyskontowa) – to nieodzowny parametr rachunku procentowego lub dyskontowego. Rachunek procentowy lub dyskontowy są procedurami obliczeniowymi, które umożliwiają porównanie wielkości z różnych okresów lub terminów przez sprowadzenie ich z okresów późniejszych do wcześniejszych ( rachunek dyskontowy )lub odwrotnie ( rachunek procentowy).

Wyraża to wzór:ktl = kt (w + r )t1-t

gdzie: k-wielkość sprowadzona

ktl –wartość w chwili t1

kt – wartość w chwili t

r – stopa procentowa lub dyskontowa

jeżeli : t1>t ma miejsce rachunek dyskontowy

t1
Amortyzacja – stopniowe przenoszenie wartości kapitału inwewstecyjnego zaangażowanego w środkach trwałych w koszt działalności gospodarczej, z jednoczesnym zmniejszeniem ewidencyjnej ( księgowej) aktualnej wartości tych środków.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

5. Cząstkowe wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji iconĆwiczenia 7 analiza efektywności inwestycji I. Proste metody oceny efektywności inwestycji

5. Cząstkowe wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji iconPodstawowe wskaźniki oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa

5. Cząstkowe wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji iconDr Marek Datko 27. 03. 2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności I efektywności wydarzeń promocyjnych

5. Cząstkowe wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji iconRachunek efektywności inwestycji

5. Cząstkowe wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji iconOcena efektywności inwestycji inwestcje

5. Cząstkowe wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji iconZastosowana metodyka badań Wskaźniki rentowności jako miary względne oceny efektywności zarządzania gospodarstwem rolnym

5. Cząstkowe wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji iconZasady doboru przepływów pieniężnych do oceny efektywności inwestycji

5. Cząstkowe wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji iconWniosek w sprawie powołania Pełnomocnika Rządu ds efektywności energetycznej dla zwiększenia efektywności I skuteczności działań Rządu rp w tym obszarze

5. Cząstkowe wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji iconPożądanego kształtu edukacji, a z drugiej jest ważną przyczyną niezadowalającej efektywności systemów oświatowych. Wśród przyczyn niskiej efektywności wymienia się niedostatek środków finansowych przeznaczanych na działalność systemu oświatow

5. Cząstkowe wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji iconPropozycja kół naukowych Akademii Ekonomicznej pod patronatem Biura Karier I Promocji Zawodowej Akademii Ekonomicznej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom