Program wychowawczy VII liceum ogólnokształCĄcego
Pobierz 309.8 Kb.
NazwaProgram wychowawczy VII liceum ogólnokształCĄcego
strona4/4
Data konwersji17.12.2012
Rozmiar309.8 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

CELE WYCHOWAWCZEWszyscy, tj. uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji stanowią wspólnotę VII LO w Radomiu. Realizują wyznaczone zadania i współpracują w atmosferze zrozumienia, poszanowania godności

i szacunku. Nadrzędnym cele szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój osobowy ucznia sferze intelektualnej, fizycznej, społecznej, kulturalnej, psychicznej, moralnej i duchowej oraz wychowanie samodzielnego, odpowiedzialnego członka społeczności, który będzie godnie reprezentował naszą tradycję, będzie otwarty na innych i przygotowany do dalszego kształcenia. Działania wychowawcze podjęte w naszej szkole umożliwiają maksymalny rozwój każdego ucznia bez względu na jego pochodzenie i status społeczny. Mamy wypracowana własną koncepcję opartą o wartości humanistyczne takie jak: poszanowanie godności człowieka, wzajemny szacunek, dbałość o zdrowie swoje i innych. Nasza kadra wyróżnia się wrażliwością na potrzeby uczniów, dociekliwością w rozwiązywaniu problemów, mądrością i dojrzałością całego zespołu, tolerancją narodowościową i światopoglądową. Dzięki temu nasi absolwenci będą dobrze przygotowani do uczestnictwa w życiu społeczeństwa.

OBSZAR I _- INTELEKTUALNY ROZWÓJ UCZNIÓW:

· Doskonalenie sfery uczuciowej uczniów z uwzględnieniem wrażliwości na problemy
najbliższego otoczenia, społeczności lokalnej.

· Wspomaganie rozwoju zainteresowań i umiejętności efektywnego uczenia się oraz
wykorzystywanie wiadomości.

· Rozwijanie umiejętności oceny siebie i innych, zdolności, wartościowania i myślenia
refleksyjnego.

· Dbałość o kulturę osobistą szczególnie w kontaktach z innymi ludźmi w zakresie współpracy
z rówieśnikami oraz pełnienia ról społecznych.

· Kształtowanie postaw patriotycznych, w tym patriotyzmu lokalnego.
OBSZAR II – FIZYCZNY ROZWÓJ UCZNIÓW:

· Doskonalenie sprawności fizycznej uczniów.
OBSZAR III – RELACJE NAUCZYCIEL – UCZEŃ:

· Budowanie pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń.
OBSZAR IV – RELACJE NAUCZYCIEL – RODZIC, ŚRODOWISKO:

· Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem.
OBSZAR V– DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE:

· Uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

· Promowanie zdrowego trybu życia .

· Przeciwdziałanie agresji.

· Program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

OBSZAR VI– POMOC MATERIALNA

*Stypendia:

- szkolne,

- ministerialne

- unijne,

- za wyniki w nauce,

- za osiągnięcia sportowe


OBSZARY DZIAŁANIA

OBSZAR I INTELEKTUALNY ROZWÓJ UCZNIÓW

CEL: Doskonalenie sfery uczuciowej uczniów z uwzględnieniem wrażliwości na problemy najbliższego

otoczenia, społeczności lokalnej.LP


CELE

ZADANIA

FORMY

REALIZATOR

TERMINN

1.Ukierunkowanie uczuć i emocji ucznia.

·stwarzanie sytuacji, w których uczeń poznaje własną sferę uczuciową i kształtuje swoją wrażliwość uczuciową

·kształcenie w wychowankach empatii i zrozumienia

·kształcenie umiejętności opanowywania emocji

·kształcenie umiejętności kulturalnego wyrażania własnych uczuć i emocji

·kształcenie umiejętności radzenia sobie z agresją, przemocą i stresem


·lekcje wychowawcze, kontakty interpersonalne ucznia z nauczycielem i pedagogiem szkolnym, psychologiem

-szkolne koła PCK

wychowawcy klas,

pedagog, psycholog,

nauczyciele, rodzice

Cały rok

Kształtowanie prawego charakteru uczniów

·uwrażliwienie na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność

·kształcenie otwartości na innych ludzi

·inspirowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów

·inspirowanie do podejmowania wspólnych akcji charytatywnych na rzecz osób i instytucji potrzebujących pomocy

·inspirowanie do działania na rzecz wspólnego dobra osób i środowiska

·lekcje języka polskiego, religii oraz lekcje wychowawcze i indywidualne rozmowy z nauczycielem, pedagogiem, psychologiem

·udział w akcjach charytatywnych

·edukacja filozoficzna

wszyscy nauczyciele,

wychowawcy,

pedagog, psycholog,

nauczyciele realizujący rodzice

Cały rok

Prawa człowieka jako integralna część procesów wychowania i nauczania

-uwrażliwianie na potrzeby innych

-uczenie tolerancji wobec odmiennych postaw, zachowań i wartości

-edukacja młodzieży w zakresie praw człowieka-realizacja podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka

Wszyscy nauczyciele, psycholog, pedagog, dyrekcja

Cały rok

CEL: Wspomaganie rozwoju zainteresowań i umiejętności efektywnego uczenia się oraz wykorzystywania

wiadomości.LP.

CELE

ZADANIA

FORMY

REALIZATOR

TERMIN

1.


Pobudzanie uczniów do samodzielnego i twórczego działania

·motywowanie ucznia do przezwyciężania lenistwa myślowego

·tworzenie warunków do działania na rzecz społeczności szkolnej

·praca z uczniem zdolnym i słabym

·zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych, kołach zainteresowań

·stosowanie zasady świadomości i aktywności uczniów w procesie uczenia się

·uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów; zachęcanie do korzystania z literatury popularnonaukowej

·uczenie ich krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych

·zachęcanie młodzieży do prezentacji własnych dokonań

·stosowanie przez nauczycieli aktywizujących metod nauczania

·organizowanie kółek zgodnych z zainteresowaniami uczniów

·udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach

·udział w lokalnych imprezach,

·współpraca z mediami w mieście

·wyjścia do kina, teatru, muzeum i na wystawy

·działania zmierzające do podniesienia poziomu czytelnictwa wśród uczniów

·imprezy typu Andrzejki, Walentynki, Studniówka, wycieczki klasowe i szkolne

·edukacja czytelnicza i medialna

- wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów (w tym stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, stypendia unijne, stypendia MEN i inne)

nauczyciele

wszystkich

przedmiotów,

opiekunowie kół

zainteresowań,

nauczyciele

technologii

informacyjnej,

rodzice, pedagog, psycholog

pracownicy biblioteki

i czytelni
2.

Zapoznanie uczniów z technikami efektywnego uczenia się i samokształcenia

·omówienie zasad organizacji własnej nauki, nauka umiejętności zarządzania sobą w czasie (organizowanie pracy, higiena pracy umysłowej)

- zapoznanie uczniów z technikami uczenia się

·organizacja warsztatów „Efektywne uczenie się”, lekcje wychowawcze

-doskonalenie zawodowe nauczycieli

wychowawcy, pedagog, psycholog, dyrektor

3.

Umiejętność korzystania z zasobów biblioteki, czytelni, internetu

·podniesienie świadomości uczniów odnośnie uwarunkowań, skali, form i szkodliwych następstw manipulacji stosowanych w środkach masowego przekazu oraz kształtowanie racjonalnego ich odbioru.

·edukacja czytelnicza i medialna

-lekcje wychowawcze

nauczyciele

bibliotekarze,

wychowawcy klas, psycholog, pedagog
4.

Diagnoza niepowodzeń szkolnych

Podnoszenie efektywności kształcenia, eliminowanie napięcia i stresu u uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych

-indywidualizacja kształcenia

-zajęcia dodatkowe

Nauczyciele, pedagog, psycholog

na bieżąco


CEL: Kształtowanie dojrzałej postawy względem przyszłego rozpoczęcia pracy zawodowejLP.


2.

CELE

ZADANIA

FORMY

REALIZATOR

TERMIN

1.

Kształcenie

umiejętności

niezbędnych w pracy zawodowej

·kształtowanie punktualności i obowiązkowości u uczniów, nauka ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny


-wdrażanie przez wszystkich nauczycieli punktualnego przychodzenia na lekcje, kontrola nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków wynikających z dokumentów statutowych szkoły, wyciąganie konsekwencji z niewłaściwego zachowania

-zajęcia warsztatowe związane z kształtowaniem powyższych umiejętności

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, psycholog, pedagog, dyrekcja

Cały rok


2.Uświadamianie istotności samokształcenia

·stwarzanie warunków do podejmowania nowych wyzwań intelektualnych, uświadomienie roli własnej aktywności w przyszłym życiu zawodowym, wdrażanie do poszukiwania własnej strategii uczenia się, przygotowanie i zachęcanie do samokształcenia


·-motywowanie do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, zawodach, konkursach olimpiadach(zgodnie z zainteresowaniami uczniów)

-prezentacja sposobów uczenia się, ukazywanie różnorodnych źródeł zdobywania informacji(lekcje wychowawcze, zajęcia warsztatowe)

Nauczyciele wszystkich przedmiotów,

wychowawcy ,

pedagog, psycholog,
Cały rok


3
Zapoznanie i pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia
Zapoznanie z ofertą edukacyjną i rynkiem pracy, prezentacja najbardziej atrakcyjnych zawodów na rynku pracy, pomoc w odkrywaniu predyspozycji zawodowych ucznia, rozwijanie zainteresowań
- godziny wychowawcze, zajęcia warsztatowe

-indywidualne konsultacje uczniów

-przygotowanie ogólnodostępnej oferty szkół wyższych
Nauczyciele przedsiębiorczości, WOS-u, pedagog, psycholog
Cały rok

CEL: Rozwijanie umiejętności oceny siebie i innych, zdolności wartościowania i myślenia refleksyjnego.LP.


2.

CELE

ZADANIA

FORMY

REALIZATOR

TERMIN

1.

Kształcenie

umiejętności

budowania

własnej

tożsamości i

samooceny

·uświadomienie uczniom ich przynależności do rodziny, klasy, społeczeństwa, narodu

·uświadomienie roli jednostki we współczesnym świecie

·budzenie szacunku dla tradycji rodziny, szkoły, regionu i narodu

-nauka pozytywnej autoprezentacjii

·zajęcia integracyjno-adaptacyjne,

·zajęcia przedmiotowe, tematyczne lekcje wychowawcze udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, wycieczki, imprezy kulturalne, warsztaty

wychowawcy klas,

pracownicy poradni

PPP, pedagog

szkolny,

wychowawcy

i rodzice.

na bieżąco


2.Kształcenie woli oraz umiejętności myślenia wartościującego i refleksyjnego

·rozwijanie aktywności ucznia

·kształcenie postaw asertywnych

·kształcenie umiejętności stawiania sobie celów i dążenia do ich osiągnięcia

·przekonanie wychowanków o wartości takich cech jak: wytrwałość, rzetelność, pracowitość

·kształcenie postawy odpowiedzialności za własne słowa i czyny

·zajęcia przedmiotowe, tematyczne lekcje wychowawcze, indywidualne rozmowy z nauczycielem i pedagogiem, praca w kołach zainteresowań, warsztaty

nauczyciele,

wychowawcy klas,

pedagog, psycholog,

rodzice,na bieżąco


3
Kształtowanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej
Asertywność, język komunikatów, unikanie agresji słownej i fizycznej (nawet poprzez gesty), kultura języka, wyrażanie uczuć i emocji)
Zajęcia warsztatowe, tematyczne lekcje wychowawcze, indywidualne spotkania
Wychowawcy, pedagog, psycholog
na bieżąco


CEL: Dbałość

o kulturę osobistą , szczególnie w kontaktach z innymi ludźmi, w zakresie współprac rówieśnikami oraz z

pełnienia ról społecznych.LP.

CELE

ZADANIA


FORMY


ODPOWIEDZIALNI


TERMIN


1.


Wychowanie ucznia o wysokiej kulturze osobistej

·tworzenie kultury dnia codziennego, rozwijanie troski o kulturę języka i odpowiedzialności za słowo

·zwracanie uwagi na właściwe odnoszenie się do siebie (podczas lekcji i na przerwie)

·przekonanie uczniów o konieczności troski o własny estetyczny wygląd, dbanie o estetykę klasy, szkoły i jej otoczenia

·wdrażanie do poszanowania mienia prywatnego i szkolnego

·zwracanie uwagi na konieczność przestrzegania praw i obowiązków ucznia

·rozbudzenie postaw tolerancji wobec innych

•realizacja podczas wszystkich zajęć, zwłaszcza na lekcjach wychowawczych prowadzonych metodami warsztatowymi, pogadanki, filmy, bieżące reagowanie na niewłaściwe zachowania ucznia naruszające statut szkoły i normy społeczne


wszyscy

nauczyciele,

wychowawcy klas,

pedagog, psycholog

Cały rok


2.

Kształcenie gotowości do działalności na rzecz

społeczności szkolnej i lokalnej

·kształcenie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole

·rozwijanie wiary w siebie i w swoje możliwości

·kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w kontaktach z innymi ludźmi

·kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne

·zwracanie uwagi na przedsiębiorczość w działaniu

·przygotowanie do pełnienia ról społecznych

·tematyczne lekcje wychowawcze, lekcje przedsiębiorczości, udział w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci z ubogich rodzin, z domu dziecka,

wszyscy

nauczyciele,

wychowawcy klas,

opiekunowie wolontariatu, SU,

młodzież

Cały rok

CEL: Kształtowanie postaw patriotycznych, w tym patriotyzmu lokalnego.L.P

CELE

ZADANIA

FORMYREALIZATOR


TERMiN


1.


3.

Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodowych

·kształcenie szacunku dla symboli narodowych, polskiej tradycji

·tematyczne lekcje wychowawcze

·apele z okazji świąt państwowych

·przygotowywanie okolicznościowych gazetek szkolnych

-reprezentowanie szkoły w organizowanych na terenie miasta uroczystościach związanych z obchodami świąt państwowych

nauczyciele języka

polskiego, historii, wos

wychowawcy klas,

opiekun SU

Cały rok

2.

.


Rozwijanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu

·rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu

·kontakty z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie

·udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych

·edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie

nauczyciele historii, wos

języka polskiego,

opiekun SU

Cały rok

3.

Kultywowanie tradycji związanych z Patronem Szkoły

·organizowanie Dnia Patrona Szkoły


·konkursy, akademia

nauczyciele języka

polskiego, historii,

uczniowie, wychowawcy

klas uczniowie

wg

kalendarza

imprez

cały rok

szkolny


4.

Przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa

·przekonanie o konieczności i uczenie działania na rzecz środowiska i jednostki

·uczenie szacunku dla pracy

·propagowanie zaradności i przedsiębiorczości

·kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny

·tematyczne lekcje wychowawcze

wychowawcy klas,

nauczyciele przedsiębiorczości

Cały rok

5.

Przygotowanie do roli odpowiedzialnych gospodarzy regionu i Polski

·przygotowanie i wdrażanie uczniów do rozwiązywania problemów swojej społeczności (uczniowskiej, miasta)

·pogadanki

·imprezy na rzecz szkoły i środowiska

wychowawcy klas,

nauczyciele historii,

wos.

Cały rok


6.

Kształtowanie postaw proeuropejskich

·uświadomienie wielowiekowych związków Polski z Europą

-pogadanki

nauczyciele geografii, i nauczyciele historii oraz wos

Cały rok7.

Kształtowanie postaw proekologicznych

·wytwarzanie w uczniach umiejętności obcowania z przyrodą

·kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko

·wpajanie umiejętności przestrzegania ładu i porządku w miejscach publicznych i środowisku naturalnym

·pogadanki, filmy o tematyce ekologicznej ·udział w sprzątaniu świata ·ścieżka ekologiczna

nauczyciele biologii, wychowawcy

Cały rok

8.

Szkoła jako instytucja prawna

-zapoznanie uczniów z podstawowymi dokumentami szkoły

-prawa, obowiązki i przywileje uczniów

Tematyczne lekcje wychowawcze

Rzecznik Praw Ucznia, SU. wychowawcy

Cały rokOBSZAR II ROZWÓJ FIZYCZNY UCZNIÓW

CEL: Rozwój sprawności fizycznej uczniów.LP.

CELE

ZADANIA

FORMY


REALIZATOR


TERMIN


1. 2.

Kształtowanie sprawności fizycznej i odporności

·zachęcanie uczniów do aktywnego uczęszczania na lekcje w.f., na zajęcia SKS oraz udziału w imprezach sportowych organizowanych w szkole

·lekcje w.f. dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, zajęcia SKS, zawody sportowe

nauczyciele w.f., wychowawcy klas

Cały rok

2.

Przygotowanie do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, militarnych, katastrof, wypadków

·przygotowanie uczniów do właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

·kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy

·lekcje p.o., próbne alarmy, prelekcje, pogadanki, ćwiczenia praktyczne

·edukacja prozdrowotna

nauczyciele

przysposobienia

obronnego, pielęgniarka

Cały rok

3.

Prowadzenie zdrowego stylu życia: aktywne uprawianie sportu, nie przyjmowanie używek, racjonalna dieta

- uświadamianie uczniom zalet prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego od: używek, braku aktywności fizycznej związanej z nadmiernym oglądaniem telewizji czy też korzystaniem z komputera(uzależnienie od Internetu i gier komputerowych), racjonalna dieta, otyłoścć jej konsekwencje dla zdrowia i życia człowieka

·pogadanki, lekcje tematyczne


Pielęgniarka, wychowawcy, pedagog, psycholog

Cały rok

OBSZAR III RELACJE NAUCZYCIEL – UCZEŃ

CEL: Budowanie pozytywnych relacji między nauczycielem i uczniem.LP.


2.

CELE

ZADANIA

FORMY

REALIZATOR

TERMIN

1.

Rozpoznanie sytuacji rodzinnej ucznia

·zbieranie informacji w czasie spotkań z rodzicami

·badania ankietowe

·rozmowy z uczniami

·prowadzenie zeszytu lub teczki wychowawcy

-rozmowy indywidualne z uczniami

Psycholog, pedagog,

wychowawcy

klas

Cały rok

2.

Określenie poziomu intelektualnego ucznia oraz jego zainteresowań i potrzeb

·badania ankietowe, testy diagnostyczne ·rozmowy z uczniami

·organizowanie lekcji wychowawczych na temat zainteresowań uczniów

·umożliwienie prezentacji oczekiwań w czasie innych zajęć

wszyscy

nauczyciele, psycholog,

pedagog

Cały rok

3.Zapoznanie uczniów z kryteriami wymagań na poszczególne oceny i konsekwentne ich stosowanie

·opracowanie przez nauczycieli przedmiotowych kryteriów oceniania wiedzy i umiejętności

·przestrzeganie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

·dyskusje na temat oczekiwań uczniów i nauczycieli z podkreśleniem potrzeby przestrzegania umów jako gwarancji dobrej współpracy

·przestrzeganie zasady pracy i oceniania na lekcjach

wszyscy

nauczyciele,

pedagog, psycholog, dyrekcja

Cały rok

4.

Zapoznanie nowych uczniów z regulaminami obowiązującymi w szkole

·budzenie świadomości praw i obowiązków

·przyzwyczajanie uczniów do konsekwentnego przestrzegania zapisanych postanowień

·przestrzeganie wymaganego stroju wg statutu szkoły

·umożliwienie uczniom dostępu do regulaminów

wychowawcy klas, Rzecznik Praw Ucznia, dyrekcja

Cały rok5.

6.

Zachęcanie uczniów do nauki

·zachęcanie do systematycznej pracy

·budzenie motywacji do poszerzania wiedzy i umiejętności

·stosowanie aktywizujących metod nauczania

·nagradzanie za osiągnięcia szkolne

·tworzenie sytuacji sprzyjających inicjatywie uczniów, stosowanie pochwał

·organizowanie konkursów przedmiotowych

·organizowanie spotkań z absolwentami mającymi pewien dorobek zawodowy

wszyscy nauczyciele

cały rok


6.

Tworzenie atmosfery

sprzyjającej

współpracy

·respektowanie prawa ucznia do wolności i godności osobistej

·umacnianie więzi między nauczycielem a uczniem; szukanie autorytetów

·przestrzeganie umów i zasad dobrego wychowania

·zapobieganie przejawom agresji, rozwiązywanie konfliktów

·stworzenie uczniom klas pierwszych warunków do aklimatyzacji w nowej szkole

·pogadanki

·organizowanie spotkań, wycieczek i wyjść klasowych

·zajęcia integracyjno- adaptacyjne

wszyscy

nauczyciele,

pedagog, psycholog, Rzecznik Praw Ucznia, dyrekcja

cały rokOBSZAR IV RELACJE NAUCZYCIEL – RODZIC, ŚRODOWISKO

CEL: Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem.LP.

1. 2. 3.

CELE

ZADANIA

FORMY

REALIZATOR

TERMIN

1.

Kształtowanie u rodziców poczucia współodpowiedzialności za wychowanie dzieci. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły

·zapraszanie rodziców na imprezy organizowane przez szkołę (np. uroczyste apele, Dzień Rodzica, Wigilia klasowa)

·włączanie rodziców do organizacji imprez szkolnych

·zachęcanie do pracy w strukturach szkoły (np. Rada Rodziców, Trójki Klasowe)

·organizowanie lekcji, wystaw osiągnięć uczniów, imprez szkolnych i klasowych z udziałem rodziców

dyrekcja,

wychowawcy

klas, wszyscy

nauczyciele

Cały rok


2.

Uświadomienie potrzeby interesowania się rodziców osiągnięciami szkolnymi ich dzieci oraz problemami i niebezpieczeństwami współczesnego świata

·zachęcanie do udziału w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez wychowawców i dyrekcję

·tworzenie możliwości kontaktów indywidualnych rodziców z wychowawcami lub z pedagogiem, psychologiem

·udostępnienie stałego źródła informacji o szkole w Internecie

-zachęcanie do korzystania z dziennika elektronicznego Librus jako formy kontroli rodzicielskiej nad postępami w nauce dziecka

-zwiększenie wiedzy rodziców na temat postępowania szkoły w przypadku nierealizowania przez ucznia obowiązku nauki

·organizowanie spotkań dla rodziców z wychowawcami

·organizowanie „zebrań otwartych” dla rodziców z udziałem wszystkich nauczycieli

·organizowanie prelekcji dla rodziców na temat zagrożeń współczesnego świata (np. narkomania, AIDS)

·uaktualnianie internetowej strony szkoły

dyrekcja,

wychowawcy

klas, wszyscy

nauczyciele,

pedagog, psycholog, pielęgniarka

Cały rok

3.

Współudział rodziców w tworzeniu dokumentów regulujących pracę szkoły

·udział rodziców w pracach zespołów przygotowujących dokumenty szkolne (np. Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny )

·wspólne omawianie i konstruowanie dokumentów, ankiety na temat oczekiwań rodziców

wychowawcy

klas, dyrekcja,

pedagog, psycholog

Cały rok4.

Uwrażliwienie rodziców na indywidualne potrzeby ich dzieci

·przedstawienie właściwości rozwojowych okresu dojrzewania , kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich, ukierunkowanie na zainteresowanie rodziców sprawami dziecka


·rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem


Wychowawcy, pedagog, psycholog,


W zależności od potrzeb

5.

Współpraca ze środowiskiem

·zapoznanie z lokalną władzą

·współpraca z instytucjami państwowymi, kulturalnymi i organizacjami społecznymi

·udział młodzieży w imprezach organizowanych przez lokalne władze lub ośrodki kultury

·organizowanie imprez dla środowiska z prezentacją dorobku szkoły

·zorganizowanie spotkań młodzieży z przedstawicielami lokalnej władzy oraz ludźmi świata kultury

·zapraszanie na imprezy szkolne

·współpraca z Komendą Policji, Kościołem, PCK, Miejskim Domem Kultury, Biblioteką Miejską, Teatrami, Powiatowym Urzędem Pracy, przedstawicielami szkół wyższych, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną , Ośrodkiem Pomocy Społecznej

·udział w lokalnych imprezach

·zorganizowanie Dni Otwartych Szkoły,

·uaktualnianie informatora o szkole

dyrekcja,

pedagog, psycholog,

wszyscy nauczyciele,

opiekun SU,


Cały rok

OBSZAR V DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

CEL: Uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

  • Promowanie zdrowego stylu życia

  • Przeciwdziałanie agresji ( w tym także przemoc w rodzinie- gdzie szukać POMOCY)

  • CEL: Kształtowanie postaw proekologicznych.LP.

CELE

ZADANIA

FORMY


REALIZATOR


TERMIN


1. 2.

Kształtowanie postawy proekologicznej

·prezentacja programów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska

-ukazanie w jaki sposób człowiek może chronić środowisko

- omówienie odnawialnych źródeł energii

·lekcje biologii


- realizacja programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska

nauczyciele biologii

Cały rok

2.

Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania sposobów Eko- postępowania

·przedstawienie metod poszukiwania wiedzy na temat ochrony środowiska

-zachęcanie do promowania Eko-postępowania wśród rodziny i przyjaciół

-motywowanie do uczestnictwa w akcjach na rzecz środowiska


·lekcje biologii, godziny wychowawcze

nauczyciele

biologii, wychowawcy

Cały rok


OBSZAR VI

POMOC MATERIALNA

CEL: Wyrównywanie szans edukacyjnych

  • Stypendia:

- szkolne,

- unijne,

- za wyniki w nauce (w tym stypendia Ministra Edukacji Narodowej)

- za osiągnięcia sportowe.

- ministerialne


1   2   3   4

Powiązany:

Program wychowawczy VII liceum ogólnokształCĄcego iconProgram wychowawczy liceum ogólnokształCĄcego

Program wychowawczy VII liceum ogólnokształCĄcego iconProgram wychowawczy IV liceum Ogólnokształcącego

Program wychowawczy VII liceum ogólnokształCĄcego iconProgram wychowawczy liceum Ogólnokształcącego Nr X

Program wychowawczy VII liceum ogólnokształCĄcego iconSzkolny program profilaktyczny VII liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego

Program wychowawczy VII liceum ogólnokształCĄcego iconProgram wychowawczy I liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

Program wychowawczy VII liceum ogólnokształCĄcego iconProgram wychowawczy I liceum ogólnokształCĄcego im. Marii skłodowskiej-curie w rykach

Program wychowawczy VII liceum ogólnokształCĄcego iconProgram wychowawczy liceum ogólnokształCĄcego spsk w opolu na rok szkolny 2010/2011

Program wychowawczy VII liceum ogólnokształCĄcego iconDrzwi Otwartych VII liceum Ogólnokształcącego

Program wychowawczy VII liceum ogólnokształCĄcego iconZasady rekrutacji d0 klas pierwszych VII liceum ogólnokształCĄcego

Program wychowawczy VII liceum ogólnokształCĄcego iconRegulamin szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej do VII sportowego liceum ogólnokształCĄcego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom