Definicje
Pobierz 53.64 Kb.
NazwaDefinicje
Data konwersji17.12.2012
Rozmiar53.64 Kb.
TypDokumentacja
Literatura obowiązkowa:

  1. E. F. Brigham „Podstawy zarządzania finansami” PWE, W-wa 1996, t. 3. rozdział.17-19DefinicjeKapitał obrotowy brutto - środki obrotowe zaangażowane w bieżącą działalność przedsiębiorstwa

Kapitał obrotowy netto (KON) - środki obrotowe pomniejszone o zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)


KON = zapasy + należności + środki pieniężne + krótkoterminowe papiery wartościowe + rozliczenia międzyokresowe czynne - zobowiązania bieżące - rozliczenia okresowe bierne i przychody przyszłych okresów

KON dla potrzeb planowania = zapasy + należności - zobowiązania bieżące


Cele zarządzania kapitałem obrotowym:


1. zapewnienie płynności finansowej,

2. optymalizacja wielkości i struktury aktywów bieżących (kryterium - minimalizacja kosztów utrzymania tych aktywów),

3. dobór źródeł finansowania i kształtowanie ich struktury z punktu widzenia minimalizacji kosztów finansowych


Poprawa efektywności gospodarowania kapitałem obrotowym polega na skracaniu długości cyklu konwersji gotówkowej (cyklu netto kapitału obrotowego)

Można to osiągnąć poprzez:

· skracanie cyklu konwersji zapasów,

· skracanie cyklu konwersji należności,

· wydłużania cyklu regulowania zobowiązań


Trzeba jednak pamiętać, że zbyt daleko idące sposoby skracania cyklu konwersji gotówkowej mogą prowadzić do wzrostu kosztu przedsiębiorstwa lub strat


Strategie zarządzania (gospodarowania) środkami obrotowymi


• konserwatywna - utrzymywanie wysokich stanów środków pieniężnych, zapasów oraz długi okres spływu należności;

skutki - maksymalizacja sprzedaży, wzrost kosztów ze względu na konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, często zmniejszenie stopy przychodu z kapitału własnego, gdyż zaangażowany jest stosunkowo wysoki kapitał własny;


• agresywna - odwrotność strategii konserwatywnej;

skutki - minimalizacja kosztów zaangażowania kapitału obrotowego oraz zwiększenie stopy przychodu z kapitału własnego; większe ryzyko, co może prowadzić do obniżania wielkości produkcji i sprzedaży;


• umiarkowana - strategia pośrednia tzn. zapasy i należności na przeciętnym poziomie; często w sytuacji wysokich stanów środków pieniężnych nabywane są papiery krótkoterminowe łatwo zamieniane na gotówkę

Gospodarowanie zapasami


Koszty zmieniające się zgodnie z wielkością zapasów:

koszty kapitału, koszty magazynowania, koszty przeładunków, koszty ubezpieczenia, koszty starzenia się i zużycia zapasów


Koszty zmieniające się odwrotnie do wielkości zapasów:

koszty realizacji zamówień, koszty utraty rabatu, koszty wyczerpania zapasów


Model Ekonomicznej Partii Dostaw


Koszt całkowity (TC) = koszt zmienny (VC) + koszt stały (FC)

C1 - jednostkowy koszt zmienny

C2 - stały koszt jednego zamówienia

N - liczba zamówień w ciągu okresu

Optymalna (z punktu widzenia kosztów) wielkość zamówienia - Q*:
S – zapotrzebowanie na zapas w dłuższym okresie czasu; N = S / Q


Należności


Kredytowanie odbiorców przez dostawców może mieć charakter manipulacyjny lub handlowy


Kredyt manipulacyjny - występuje przy każdej niegotówkowej transakcji z przyczyn techniczno - organizacyjnych (czas na przyjęcie dostawy, wystawienie polecenia przelewu, czas samego przelewu). Odroczenie zapłaty z powodów techniczno-organizacyjnych traktowane jest na równi ze sprzedażą gotówkową.


Kredyt handlowy (kupiecki) - to wydłużenie terminu płatności poza czas potrzebny na czynności manipulacji finansowych. Jest to narzędzie polityki aktywizacji sprzedaży.


Chcąc udzielać kredytu handlowego przedsiębiorstwo musi rozstrzygnąć następujące kwestie:

- określenie długości okresu kredytowego,

- sposób oceny wiarygodności kredytowej,

- sposób windykacji należności (ewentualnie factoring),

- określenie wielkości upustów za wcześniejsze regulowanie należności


Faktoring - forma krótkoterminowego finansowania, alternatywna do kredytu; jest to usługa polegająca na nabywaniu należności z tytułu dostawy towarów bądź usług przez specjalistyczne instytucje faktoringowe oraz świadczeniu dodatkowych usług z tym związanych


Dopuszczalność zawierania umów faktoringowych mimo braku jednolitych przepisów ich dotyczących, nie budzi wątpliwości bowiem wynika z ogólnej zasady swobody zawierania umów (art. 353 Kodeksu cywilnego)


Podmioty faktoringu:

Faktorant - dostawca towarów bądź usług, uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego z tytułu dostawy produktów lub usługi


Dłużnik - odbiorca towarów bądź usług, zobowiązany z tytułu nabytych towarów lub usług do uiszczenia wierzycielowi (faktorantowi) świadczenia pieniężnego.


Faktor - wyspecjalizowana firma (bank, spółka faktoringowa, bądź indywidualni przedsiębiorcy parający się działalnością faktoringową) nabywająca wierzytelności przysługujące faktorantom wobec ich dłużników oraz świadcząca dodatkowe usługi na rzecz faktoranta


Uwaga! Umowa faktoringu nie może dojść do skutku, jeśli dłużnik w umowie z faktorantem zastrzegł, że wierzytelność nie może być zbywana osobie trzeciej


Przedmiot faktoringu

Faktoring dotyczy wierzytelności w obrocie gospodarczym.

Wierzytelność z tytułu dostaw, robót, czy usług jest to rodzaj należności i oznacza uprawnienie do otrzymania zapłaty pieniężnej w określonej kwocie i terminie.


Dwa główne źródła wierzytelności to: umowa dostawy towarów oraz umowa wykonania usług.


Najczęściej faktoring dotyczy wierzytelności o krótkich terminach płatności od 14 do 210 dni. Jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania faktoringu międzynarodowego jest Konwencja Ottawska z 1988 r.


Poza cesją wierzytelności przedmiotem faktoringu są usługi dodatkowe świadczone przez faktora na rzecz faktoranta.

Przykłady usług dodatkowych:

- ściąganie należności,

- kierowanie upomnień do opieszałych dłużników,

- okresowe badanie sytuacji finansowej dłużników,

- prowadzenie rozliczeń transakcji między faktorantem i dłużnikami,

- udzielanie kredytów i pożyczek w związku z umową faktoringu


Według Konwencji Ottawskiej istnieje bezwzględnie obowiązująca zasada, że w umowie faktoringu faktor musi się zobowiązać do świadczenia dwóch dodatkowych usług na rzecz faktoranta oprócz wykupu wierzytelności

Uwaga ! W Polsce umowa faktoringu nie podlega opłacie skarbowej ani opodatkowaniem podatkiem VAT.


Opłata na rzecz faktora:

- oprocentowanie (jeżeli jest pobierane z góry, to przybiera formą dyskonta),

- prowizja faktora - za przygotowanie umowy faktoringu,

- marża - zarobek faktora z tytułu wykonywania czynności dodatkowych


Formy faktoringu:


1) Faktoring pełny - polega na definitywnym przeniesieniu wierzytelności przez faktoranta na faktora wraz z przejęciem przez niego pełnego ryzyka niewypłacalności dłużnika


2) Faktoring niepełny - sprzedaż wierzytelności przez faktoranta, przy czym faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużnika


3) Faktoring mieszany - faktor przejmuje ryzyko niewypłacalnosci dłużnika jedynie do określonej wysokości. Jeżeli zadłużenie będzie wyższe, to faktorant musi przejąć z powrotem na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika


Forfaiting - długoterminowa forma finansowania; polega na zakupie terminowych wierzytelności dostawców produktów towarów bądź usług przez wyspecjalizowane instytucje forfaitingowe. Jest to zakup z całkowitym przejęciem ryzyka wypłacalności dłużnika


Przedmiotem forfaitingu są wierzytelności wekslowe i bezwekslowe o terminach płatności 6 miesięcy do 7 lat

Gospodarowanie środkami pieniężnymi (model Baumola)


Motywy skłaniające firmę do utrzymywania środków pieniężnych


a) motyw transakcyjny (regulowanie zobowiązań),

b) motyw przezorności (przeciwdziałanie skutkom braku płynności),

c) motyw spekulacyjny


Optymalny (z punktu widzenia kosztów utrzymywania środków pieniężnych) stan środków pieniężnych w firmie - model Baumola

Założenia:

· zapotrzebowanie firmy na środki pieniężne jest możliwe do przewidzenia i stałe w danym okresie;

· stały i możliwy do przewidzenia napływ środków pieniężnych;

Łączny koszt utrzymywania środków pieniężnych - TC:
gdzie:

G - kwota środków pieniężnych pozyskiwanych ze sprzedaży papierów wartościowych lub zaciągania długu;


kum - koszty utraconych możliwości (korzyści) związane z utrzymywaniem środków pieniężnych ( stopa oprocentowania papierów wartościowych, które można by nabyć, oprocentowanie długu zaciągniętego w celu utrzymania określonego stanu środków pieniężnych;


O - łączna kwota zapotrzebowania na środki pieniężne w danym okresie (np. w ciągu roku)


KS - stałe koszty 1 transakcji sprzedaży papierów wartościowych lub zaciągnięcia długu

Optymalna kwota środków pieniężnych (G*) pozyskiwanych każdorazowo ze sprzedaży papierów wartościowych lub zaciągania długu dana jest wzorem:

Przykład:


Zapotrzebowanie roczne na środki pieniężne -O = 6 mln PLN


Stałe koszty 1 transakcji sprzedaży papierów wartościowych lub zaciągnięcia długu KS = 1200 PLN


Koszt zaciągnięcia kredytu kum = 30%

Wybrane możliwoœci lokowania środków pieniężnych na krótkie terminy


1. Bankowe lokaty krótkoterminowe (w tym lokaty typu overnight)


2. Certyfikaty depozytowe - papiery wartościowe emitowane przez banki w celu pozyskania środków pieniężnych.

W – wartość certyfikatu (kupionego na rynku pierwotnym) w dniu wykupu

N - wartość nominalna certyfikatu

K - kupon (wysokość rocznej stopy procentowej ustalona w trakcie negocjacji w dniu wykupu)

n - liczba dni, na jaką został wyemitowany certyfikat


3.KWIT-y (komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe) - krótkoterminowe instrumenty rynku pieniê¿nego. S¹ one alternatywnym w stosunku do kredytów bankowych instrumentem pozyskiwania funduszy krótkoterminowych przez firmy o „mocnej” pozycji finansowej (PEPSICO, UNILEVER, FIAT, ELBREWERY). Termin wykupu (1-3 mies.)


4. Bony skarbowe - papiery wartościowe na okaziciela emitowane przez Skarb Państwa.


Zobowiązania


Przedsiębiorstwu powinno zależeć na:

- uzyskaniu od dostawców najdogodniejszych warunków kredytowych,

- wydłużeniu czasu kredytowania w okresach niedoboru gotówki


Przykład 1. Kalkulowanie opłacalności upustu

Zobowiązanie

50.000
opust (zapłata do 15 dni)

4%
kredyt kupiecki do

40
stopa procentowa

40%

Kwota upustu (rabatu)

4%*50000 =

2.000

liczba dni kredytowania

40-15 =

25

zobowiązanie z upustem

50000 - 2000 =

48.000

koszt kredytu

40%*48000*25/365 =

1315

efekt netto

2000 - 1315 =

685

Koszt dodatkowego kredytu:
gdzie:

T - długość okresu, dla którego podano wysokość stopy oprocentowania kredytu (np. T=365, jeżeli stopa oprocentowania kredytów jest stopą roczną,

t - różnica pomiędzy okresem kredytu hanlowego a okresem płatności, który umożliwia skorzystanie z upustu.

Dla przykładu 1 :
Interpretacja: z upustu warto korzystać dopóty, dopóki stopa oprocentowania kredytu bankowego (stopa oprocentowania lokaty krótkoterminowej) nie przekroczy 61%


Strategie finansowania środków obrotowych


Kapitały:


długoterminowe (stałe) - kapitał własny + zobowiązania długoterminowe


krótkoterminowe - zobowiązania bieżące


Środki obrotowe: stałe i zmienne


Strategia konserwatywna - stałe i zmienne środki obrotowe finansowane za pomocą kapitałów stałych;

skutki: zbyt wysoka płynność, wzrost kosztów finansowych


Strategia agresywna - środki obrotowe stałe i zmienne finansowane za pomocą zobowiązań krótkoterminowych;

skutki: minimalizacja kosztów finansowania, wysokie ryzyko - niebezpieczeństwo wzrostu stopy procentowej kredytów udzielanych przedsiębiorstwu


Strategia umiarkowana - stałe środki obrotowe finansowane za pomocą kapitałów stałych, zmienne środki obrotowe finansowane zobowiązaniami krótkoterminowymi

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Definicje iconPodstawowe definicje statystyczne definicje podstawowych wskaźników statystycznych

Definicje icon2. Definicje Słownik zawiera definicję dla kluczowych pojęć związanych z Systemem Płacowym. 1System Bankowy

Definicje iconTemat VI definicje I sposoby definiowania Definicje

Definicje iconWszystkie zamieszczone w tym opracowaniu podsta­wowe definicje pojęć I termi­nów są sfor­muło­wane z uwzględnieniem tylko ich infor­matycznego zna­czenia. Definicje są podane w sposób opisowy na uży­tek uczniów

Definicje iconII. Definicje

Definicje iconI. definicje usługodawca

Definicje iconDefinicje I opinie

Definicje iconDefinicje Rolnik

Definicje icon1 Definicje hydrologii

Definicje icon1. definicje banku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom